Postupak : 2016/0264(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0247/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0247/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.29

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0387

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1058kWORD 148k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestitelj: Tamás Meszerics

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0551),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0345/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0247/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Statistički podaci i pokazatelji okosnica su odgovornih politika koje se temelje na dokazima. U svrhu izrade, analize i prilagodbe politika Unije te nacionalnih i regionalnih politika kako bi se riješile potrebe građana i donijele odgovorne odluke ključno je da donositelji odluka imaju na raspolaganju pravovremene, usporedive i točne informacije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U kontekstu strategije Europa 2020.21 i jačanja gospodarskog upravljanja, socijalni pokazatelji imaju ključnu ulogu u priopćavanju i podržavanju ključnih prioriteta Unije za rast i otvaranje radnih mjesta, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, vještine, mobilnost i digitalno gospodarstvo. Socijalni pokazatelji posebice moraju pružiti čvrstu statističku osnovu za razvoj i praćenje politika koje je Unija uvela kako bi odgovorila na navedene prioritete.

(1)  U kontekstu strategije Europa 2020.21 i jačanja gospodarskog upravljanja, socijalni pokazatelji imaju ključnu ulogu u priopćavanju i podržavanju ključnih prioriteta Unije za uključiv i održiv rast i otvaranje radnih mjesta, za socijalnu koheziju, za smanjenje siromaštva, nejednakosti i socijalne isključenosti, za uključivanje osoba s invaliditetom te za rodnu jednakost, vještine, mobilnost i digitalno gospodarstvo. Socijalni pokazatelji posebice moraju pružiti čvrstu statističku osnovu za razvoj i praćenje politika koje su Unija i države članice uvele kako bi odgovorile na navedene prioritete.

__________________

__________________

21 Komunikacija Komisije – EUROPA 2020. Strategija za pametan, održiv i uključiv rast, COM (2010) 2020 od 3. ožujka 2010.

21 Komunikacija Komisije – EUROPA 2020. Strategija za pametan, održiv i uključiv rast, COM (2010) 2020 od 3. ožujka 2010.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Dobra ravnoteža ekonomskih i socijalnih ciljeva u europskom semestru, koja je podržana visokokvalitetnim statistikama u obama područjima, posebno je važna za održivost i legitimnost ekonomske i monetarne unije. Socijalni ciljevi i ciljevi zapošljavanja postali su stoga značajniji u europskom semestru, pri čemu se i u izvješćima zemalja i u preporukama po državama članicama odgovara na socijalne izazove i izazove u pogledu zapošljavanja te promiču reforme politika na temelju najboljih praksi. U tu svrhu socijalne statistike imaju golemu ulogu i ključno je poboljšati pravovremenost socijalnih pokazatelja kako bi bili pravovremeno dostupni za relevantne političke okvire, uključujući europski semestar.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Pri oblikovanju europskih socijalnih statistike, potrebno je na odgovarajući način voditi računa o članku 10. UFEU-a. Stoga je ključno zajamčiti visokokvalitetno prikupljanje podataka razvrstano po spolu i po dobi, uključujući u pogledu osoba starijih od 74 godine kako bi se utvrdili problemi specifični za spol i dob i kako bi se omogućila dobra činjenična baza za procjenu napretka u pogledu rodne ravnopravnosti i rješavanja diskriminacije na temelju roda i dobi. U tom pogledu potrebno je na odgovarajući način voditi računa posebno o referentnom priručniku naslovljenom „Sastavljanje rodnih statistika: praktični instrument”, koji je uz doprinose raznih stručnjaka pripremila Radna skupina Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o osposobljavanju za statističare u pogledu rodne statistike1a.

 

__________________

 

1ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1c)  Bruto domaći proizvod (BDP) temeljni je makroekonomski pokazatelj koji pokazuje zbirnu gospodarsku aktivnost. Međutim, ključno je dopuniti BDP s čvrstim pokazateljima perspektive kućanstva, koji su usmjereni na situaciju građana, kojima se opisuje distribucija materijalnih životnih uvjeta i nejednakosti te kojima se na bolje način istražuju višestruke dimenzije kvalitete života. Ta bi regulativa stoga trebala pružiti bogat niz statistika u stalnom razvoju u pogledu tih područja.

Obrazloženje

Pozornost politike i medija u pogledu BDP-a i dalje je visoka. BDP je važan pokazatelj. Međutim, statistike bi se također trebale fokusirati na životne uvjete građana, nejednakosti, kvalitetu života i njihovu dobrobit, kao što je navedeno u UFEU-u kao cilj EU-a. Stoga bi podatke u tim područjima trebalo ojačati kako bi se podržale politike kojima se nastoje postići bolji životni uvjeti za građane.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1d)  U skladu s inicijativom „Izvan okvira BDP-a”1a važno je izaći iz okvira gospodarskih pokazatelja kao što je BDP osmišljavanjem pokazatelja na visokoj razini kojima se odražavaju druge dimenzije, osobito socijalni aspekti razvoja, kao što su kvaliteta života (uključujući ravnotežu između poslovnog i privatnog života), uključenost, dobrobit i socijalna kohezija, i kojima se naglašava važnost jamčenja toga da se relevantni podaci mogu razvrstati po kategorijama kako bi se, na primjer, utvrdila pitanja povezana s rodom.

 

__________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1e)  Razvoj, izradu i diseminaciju europskih statistika uređuju statistička načela profesionalne neovisnosti, nepristranosti, objektivne pouzdanosti i isplativosti.

Obrazloženje

To su temeljna načela koja uređuju izradu i diseminaciju statistika EU-a, a navedena su u Uredbi 223/2009.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1f)  Europskim statističkim sustavom (ESS), koji je partnerstvo između Komisije (Eurostata), nacionalnih zavoda za statistiku (NZS-ova) i drugih nacionalnih tijela koja su u svakoj državi članici odgovorna za razvoj, izradu, objavu i diseminaciju europskih statistika, žele se pružiti relevantni, nepristrani, pouzdani, pravovremeni i usporedivi statistički podaci na razini Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1g)  Europske socijalne statistike trebaju se pružati na osnovi jednakih mogućnosti svim skupinama korisnika, kao što su tvorci politika, javne uprave, istraživači, sindikati, učenici i studenti, predstavnici civilnog društva, uključujući nevladine organizacije, koji bi trebali pristupati podacima slobodno i jednostavno preko baza podataka Komisije (Eurostata) na njezinim internetskim stranicama. ESS se obvezao proaktivno uključivati korisnike i ispunjavati njihove zahtjeve na način koji odgovara njihovim potrebama.

Obrazloženje

To je načelo sadržano u Uredbi 223/2009. Svatko u praksi može putem interneta pristupiti bazi podataka Eurostata koja sadrži sve zbirne podatke koji su javno dostupni u Eurostatu. Oni su predstavljeni u višedimenzionalnim tablicama s raznim značajkama odabira i formatima za izvoz. Istraživačka zajednica ima pristup većem opsegu podataka, posebno povjerljivim podacima, radi analize u interesu znanstvenog napretka. Taj pristup podliježe strogim pravilima u skladu s Uredbom 557/2003.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.h (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1h)  Odgovarajuća ravnoteža između ekonomskih i socijalnih ciljeva u europskom semestru, koja je podržana visokokvalitetnim statistikama, potrebna je kako bi se poboljšala otpornost Unije i ispunili njezini ciljevi u pogledu kohezije te kako bi se očuvala razina dobrobiti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1i)  Pri provedbi ove Uredbe države članice trebale bi poštovati Kodeks prakse europske statistike.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Stoga bi socijalni pokazatelji trebali biti nužno visoke kvalitete, posebice u smislu otpornosti, pravovremenosti, relevantnosti, prilagodljivosti novim zahtjevima korisnika te usporedivosti i učinkovitosti.

(2)  Stoga je ključno da socijalni pokazatelji budu najviše kvalitete, posebice u smislu otpornosti, točnosti, pravovremenosti, iskoristivosti i dostupnosti, relevantnosti, prilagodljivosti novim zahtjevima korisnika te usporedivosti, usklađenosti i učinkovitosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Dohodak kućanstva ključni je čimbenik kojim se određuje kvaliteta života, a pristup referentnog proračuna najpodrobnija je metodologija kojom se utvrđuje najmanja razina sredstava potrebnih za odgovarajuće sudjelovanje u društvu te cijena potrebne košarice dobara i usluga. Kad postoji jasno utvrđena potreba za poboljšanjem prikupljanja podataka i metodologije procjena referentnog proračuna na regionalnoj osnovi u suradnji s međunarodnim partnerima preko pilot-studija, Komisija (Eurostat) bi trebala pružiti financijsku podršku za te pilot-studije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Dohodak se opsežno koristi pri procjeni situacije kućanstava. Međutim, također je potrebno mjeriti potrošnju, bogatstvo i dugove, uključujući moguće dugove u stranoj valuti, kako iz perspektive kućanstva, tako i iz makroekonomske perspektive.

Obrazloženje

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove, čine materijalne životne uvjete kućanstava. Dugovi, koji su ponekad u stranim valutama, mogu predstavljati znatne iznose za neka kućanstva u pogledu njihova dohotka. To utječe na kućanstva, ali potencijalno i na gospodarstvo općenito, kao što je nedavno pokazalo nekoliko dužničkih kriza.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2c)  Siromaštvo je višedimenzionalna pojava. Ne obuhvaća samo materijalne životne uvjete poput dohotka, potrošnje, bogatstva ili duga, već i zdravlje, obrazovanje, pristup uslugama i upotrebu usluga. Nadalje, siromaštvo također treba razmatrati u kontekstu društva u kojem ljudi žive. Stoga je važno da statistički podaci pruže bogatu, solidnu, usporedivu i pouzdanu osnovu za uspostavu pokazatelja prilagođenih raznim mogućim upotrebama.

Obrazloženje

Potrebno je omogućiti više gledišta i analiza u pogledu siromaštva, poput višedimenzionalnog siromaštva ili relativnog i apsolutnog siromaštva. Statistike bi trebale pružiti osnovu koja će omogućiti tu višestrukost pristupa.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2d)  Važno je precizno opisati invaliditet, osobito u vezi s neovisnim životom, razumnim pristupom tržištu rada i mogućim preprekama integraciji u društvu i na poslu. Stoga je važno zajamčiti bolje pokriće dotičnih populacija i omogućiti njihovo puno sudjelovanje u prikupljanju podataka preko potpuno pristupačnih anketa.

Obrazloženje

Ankete moraju biti pristupačne osobama s invaliditetom jer to osigurava njihovo sudjelovanje.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Europske statistike o osobama i kućanstvima trenutačno se prikupljaju temeljem više zakonodavnih akata koji obuhvaćaju ankete o osobama i kućanstvima, demografske statistike, popise stanovništva i stanova te statistike koje se uglavnom prikupljaju iz administrativnih izvora. Neki se podaci prikupljaju i iz poslovnih istraživanja. Unatoč značajnim poboljšanjima tijekom posljednjih godina postoji potreba za daljnjom integracijom prikupljanja statistika koje se temelje na anketama koje se provode na osobama i kućanstvima.

(3)  Europske statistike o osobama i kućanstvima trenutačno se prikupljaju temeljem više zakonodavnih akata koji obuhvaćaju ankete o osobama i kućanstvima, demografske statistike, popise stanovništva i stanova te statistike koje se uglavnom prikupljaju iz administrativnih izvora. Neki se podaci prikupljaju i iz poslovnih istraživanja. Korisnici istraživači istaknuli su probleme u pogledu pravovremenosti i kvalitete podataka te njihove usporedivosti. Unatoč značajnim poboljšanjima tijekom posljednjih godina postoji potreba za daljnjom integracijom i pojednostavljenjem prikupljanja statistika na sveobuhvatniji način na temelju anketa koje se provode na osobama i kućanstvima diljem Unije. Kako bi raspolagali pouzdanim podacima za istraživanje i oblikovanje politika ključno je ulagati više sredstava u visokokvalitetno, preciznije i holističko prikupljanje podataka, a ne smanjivati ta ulaganja, jer su pouzdani podaci preduvjet za odgovorno oblikovanje politika.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Mogućnost uporabe administrativnih izvora u statističke svrhe značajno je porasla zahvaljujući tehnološkom napretku. Uporabu administrativnih izvora treba aktivno promicati u području socijalnih statistika, pri čemu valja uvijek osiguravati kvalitetu, točnost, pravovremenost i usporedivost tih statistika.

(4)  Kako bi se poboljšala kvaliteta i učinkovitost podataka, potrebno je poticati uporabu administrativnih evidencija u mjeri u kojoj je to moguće. Mogućnost uporabe administrativnih izvora u statističke svrhe već je značajno porasla zahvaljujući brzom tehnološkom napretku. Uporabu administrativnih izvora treba dodatno aktivno promicati u području socijalnih statistika, pri čemu valja uvijek osiguravati kvalitetu, točnost, pravovremenost i usporedivost tih statistika. Trebalo bi također zadržati druge instrumente prilagođene osobama ili relevantnim temama kojima se ne može pristupiti preko administrativnih evidencija, štiteći pritom pravo na zaštitu osobnih podataka.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Europski statistički sustav (ESS) potvrdio je 2011. u Wiesbadenu svoj Memorandum o novom konceptualnom dizajnu za statistike o kućanstvima i socijalne statistike. Prema Memorandumu, europska istraživanja koja pružaju podatke o osobama i kućanstvima trebala bi biti pojednostavnjena, a dodatna, rjeđa prikupljanja mikropodataka trebala bi se upotrebljavati za nadopunjavanje tih temeljnih društvenih istraživanja. Nadalje, trebao bi postojati bolji pristup administrativnim podacima i trebalo bi razviti ponovnu uporabu postojećih izvora podataka i pristup novim izvorima podataka na nacionalnoj razini i na razini EU-a.

(6)  Europski statistički sustav (ESS) potvrdio je 2011. u Wiesbadenu svoj Memorandum o novom konceptualnom dizajnu za statistike o kućanstvima i socijalne statistike. Prema Memorandumu, europska istraživanja koja pružaju podatke o osobama i kućanstvima trebala bi biti pojednostavnjena, a dodatna, rjeđa prikupljanja mikropodataka trebala bi se upotrebljavati za nadopunjavanje tih temeljnih društvenih istraživanja. Nadalje, trebao bi postojati bolji pristup administrativnim podacima, veća prilagođenost internetskih stranica Eurostata korisniku i trebalo bi razviti ponovnu uporabu postojećih izvora podataka i pristup novim izvorima podataka na nacionalnoj razini i na razini Unije, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Od iznimne je važnosti da doprinos svih dionika, uključujući tvorce politika i akademske korisnike, proizvođače podataka, civilno društvo i interesne skupine, bude propisno uzet u obzir pri prilagodbi i modernizaciji društvenih istraživanja.

 

___________

 

1a  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Ova bi Uredba osobito trebala služiti kao katalizator za jačanje i učvršćivanje suradnje između Komisije (Eurostat), nacionalnih središnjih banaka i Savjetodavnog odbora za statistiku. Trebala bi također omogućiti veću integraciju s nacionalnim zavodima za statistiku i osigurati da države članice poštuju Kodeks prakse europske statistike.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Prethodno opisane promjene trebalo bi postupno pojednostavniti, a statističko zakonodavstvo u području socijalne statistike trebalo bi modernizirati, kako bi se osiguralo da se visokokvalitetni socijalni pokazatelji proizvode na bolje integriran, fleksibilniji i učinkovitiji način. Istodobno se na primjeren način u obzir moraju uzeti potrebe korisnika, opterećenje za davatelje podataka, resursi država članica, pouzdanost i točnost primijenjenh metoda, tehnička izvedivost proizvodnje statistika i rok u kojem mogu biti dostupne te pouzdanost rezultata.

(7)  Prethodno opisane promjene trebalo bi postupno pojednostavniti, a statističko zakonodavstvo u području socijalne statistike trebalo bi modernizirati, kako bi se osiguralo da se visokokvalitetni socijalni pokazatelji izrađuju na integriraniji, prilagodljiviji, fleksibilniji, učinkovitiji i brži način, u cilju prilagodbe razvojima u društvu. Istodobno se, bez ikakvog smanjenja kvalitete, učinkovitosti ili pravovremenosti, na primjeren način u obzir moraju uzeti potrebe korisnika, poštovanje potreba davatelja podataka, kapaciteti i resursi država članica, pouzdanost i točnost primijenjenih metoda, tehnička izvedivost izrade statistika, rok u kojem mogu biti dostupne te pouzdanost rezultata.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Pravo Unije u pogledu podataka temeljenih na socijalnim statistikama na pojedinačnoj razini doneseno je kao odgovor na određene potrebe politike koje su postojale u vrijeme njegova donošenja. Međutim, socijalno područje obilježeno je novim situacijama i brzim promjenama. Nastaju nove društvene okolnosti i pojave zbog čega je potrebno ažurirati postojeći pravni okvir na razini Unije. Ova bi Uredba stoga trebala pružiti bogatu statističku osnovu koja na odgovarajući način obuhvaća i odražava trenutne potrebe i omogućuje razvoj i izradu statističkih podataka koji su prilagodljivi na buduće potrebe tvoraca politika, korisnika i šire javnosti, vodeći računa o statističkoj usporedivosti na međunarodnoj razini. Njezina bi pravna struktura osobito trebala pružiti visoku fleksibilnost u pogledu budućih razvoja u području statistika povezanih s osobama i kućanstvima. Također je ključno da prikupljanje podataka bude u koraku s tehnološkim promjenama.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se uspješnije pojednostavnio i racionalizirao referentni okvir za europske socijalne statistike prikupljene iz uzoraka, postojeće europske statistike o osobama i kućanstvima na temelju podataka s pojedinačnih razina treba objediniti u jedan okvir. To bi jamčilo da će se izradi europskih socijalnih statistika prikupljenih iz uzoraka, uključujući područja tržišta rada, dohotka i životnih uvjeta, zdravlja, obrazovanja i osposobljavanja te uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija, pristupiti na dosljedan, usklađen i koordiniran način.

(9)  Kako bi se uspješnije pojednostavnio i racionalizirao referentni okvir za europske socijalne statistike prikupljene iz uzoraka, postojeće pravne odredbe za europske statistike o osobama i kućanstvima na temelju podataka s pojedinačnih razina treba objediniti u jedan okvir. To bi jamčilo da će se prikupljanju europskih socijalnih statistika iz uzoraka, uključujući područja radne snage, dohotka i životnih uvjeta, korištenja vremena, potrošnje, zdravstvenog stanja, obrazovanja i osposobljavanja, sudjelovanja u cjeloživotnom učenju te uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija, pristupiti na dosljedniji, usklađeniji i koordiniraniji način. Na taj bi se način trebalo osigurati, u svrhu boljeg oblikovanja politika, pružanje relevantnih podataka u pogledu nezaposlenosti, osobito nezaposlenosti mladih, novih trendova u zapošljavanju, osobito u kontekstu digitalnog gospodarstva, siromaštva, uključujući dječje siromaštvo, socijalne isključenosti, pristupa zdravstvenoj skrbi te informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, razvoja vještina i sudjelovanja u obrazovnim aktivnostima, potrošnje i kupovne moći.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  U skladu s ciljevima ove Uredbe te kako bi poboljšala kvalitetu skupova podataka i socijalnih pokazatelja, Komisija treba donijeti mjere kojima se provode studije izvedivosti i pilot-studije u cilju povećanja kvalitete socijalnih statistika, uključujući usporedivost, modernizacije prikupljanja podataka i zadovoljavanja potreba korisnika na isplativ i prilagodljiv način. Države članice trebaju surađivati u pogledu tih studija izvedivosti i pilot-studija, a Komisija bi trebala moći pružiti financijsku potporu za njihovu provedbu.

Obrazloženje

Studije izvedivosti i druge pilot-studije trebaju se provesti, kako je navedeno u članku 13., prije značajne izmjene ovog zakonodavnog okvira, i u pogledu metodologija i u pogledu sadržaja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Za područja radne snage te dohotka i životnih uvjeta, u svrhu prilagodbe potrebama i novim očekivanjima korisnika, podaci se mogu prikupljati o ad hoc temama u određenom trenutku, kako bi se omogućilo dopunjavanje varijabli koje se trajno prikupljaju s dopunskim varijablama, ističući tako neistražene aspekte tržišta rada te dohotka i životnih uvjeta. U opravdanim slučajevima tim bi se podacima također mogle obuhvatiti teme koje nisu predviđene ovom Uredbom.

Obrazloženje

Vidjeti članak 4. Radi prilagodbe novim potrebama nužna je određena razina prilagodljivosti i fleksibilnosti.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9c)  Osnovni skup usklađenih varijabli trebao bi se prikupljati za svako područje u cilju boljeg iskorištavanja i diseminacije podataka dostupnih Komisiji (Eurostatu) i, posebno, kao preduvjet za usklađivanje podataka i međusektorske analize. To će pridonijeti povećanju analitičkog potencijala skupova podataka preko primjene tehnika modeliranja i postizanju ekonomija razmjera.

Obrazloženje

Uključivanje osnovnog, usklađenog skupa varijabli omogućuje korisnicima rad s podacima iz različitih anketa. To znatno poboljšava analitičke mogućnosti bez dodatnih troškova.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9d)  Trebalo bi postojati metodološko istraživanje, preko pilot-studija, o mjeri u kojoj određene osobe nisu obuhvaćene anketama iz ove Uredbe. To bi istraživanje trebalo biti popraćeno prijedlozima za usklađivanje i prilagodbu, gdje je to izvedivo, za premalu zastupljenost anketa i neobuhvaćenost anketama te bi to bio važan materijal za ciljeve održivog razvoja i program do 2030.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9e)  Budući da je anketama teško doći do određenih podskupina populacije, a te su podskupine ponekad ugroženije od opće populacije, ili predstaviti druge konkretne značajke, postoji potreba za boljim obuhvaćanjem tih podskupina s pomoću metodoloških istraživanja koja su usmjerena na donošenje prijedloga za usklađivanje i prilagodbu opsega anketa. U međuvremenu bi države članice trebale izvješćivati o opsegu i mjeri u kojoj nisu obuhvaćene osobe koje ne žive u privatnim kućanstvima, kao što su osobe u ustanovama za pružanje skrbi i beskućnici.

Obrazloženje

Podaci bi se trebali temeljiti na reprezentativnim uzorcima, međutim, postoje podskupine populacije do kojih je teško doći (npr. beskućnici) i koje zapravo nisu obuhvaćene, što vjerojatno utječe na statistike koje se izrađuju (npr. o siromaštvu). Trebalo bi postojati metodološko istraživanje i dijeljenje najboljih praksi u okviru ESS-a i, šire, u okviru statističkog sustava UN-a s dugoročnim ciljem prevladavanja tih prepreka.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Mnoge države članice trenutačno dobrovoljno prikupljaju podatke u područjima korištenja vremena i potrošnje, na temelju usuglašenih općih smjernica. Ta dva područja trebalo bi modernizirati kako bi se moglo u cijelosti iskoristiti nove tehnološke napretke. Prikupljanje podataka u ta dva područja trebalo bi organizirati u skladu s ovom Uredbom kako bi se otvorile mogućnosti i stvorile prilike za daljnji razvoj u budućnosti, čime bi se osigurali pravovremeniji i relevantniji podaci koji se učinkovitije proizvode. Trenutačne pristupe država članica u međuvremenu se ne bi smjelo mijenjati.

(10)  Mnoge države članice trenutačno dobrovoljno prikupljaju podatke u područjima korištenja vremena i potrošnje na razini Unije, na temelju sporazuma i općih smjernica. Istraživanje temeljeno na anketi o korištenju vremena pokazalo je ključnu važnost procjene, među ostalim, rodne jednakosti u podjeli poslovnih obveza i odgovornosti za njegu. Rodna dimenzija od velike je važnosti i u području potrošnje u kućanstvima. Rodna jednakost kao temeljno načelo Unije predstavlja još jedan razlog za potpunu integraciju te dvije zbirke podataka u skup europskih socijalnih statistika. Ta dva područja pružaju važne višenamjenske podatke za politike Unije koje utječu na živote građana. Njih bi trebalo modernizirati, uključujući prikupljanje podataka, kako bi se moglo u cijelosti iskoristiti nove tehnološke napretke i kako bi u potpunosti bili dostupni na razini Unije kako bi se oblikovanje politika moglo temeljiti na pouzdanoj statističkoj osnovi. Prikupljanje podataka u ta dva područja trebalo bi organizirati u skladu s ovom Uredbom kako bi se otvorile mogućnosti i stvorile prilike za daljnji razvoj u budućnosti, čime bi se osigurali pravovremeniji, usporediviji i relevantniji podaci koji se učinkovitije izrađuju. Kad god je to moguće, Unija treba pružati financijsku potporu za modernizaciju i provedbu tih prikupljanja podataka. U međuvremenu se može nastaviti s trenutačnim pristupima država članica, ali ih tijekom vremena treba prilagoditi novim razvojima događaja i potrebama politika, uključujući na razini Unije, te trebaju konvergirati prema većoj usporedivosti.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Statistika se više ne smatra samo jednim od brojnih izvora informacija za potrebe oblikovanja politika, umjesto toga ona ima središnju ulogu u postupku odlučivanja. Za odlučivanje na temelju dokaza potrebne su statistike koje zadovoljavaju kriterije visoke kvalitete, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća25, u skladu sa svrhama kojima služe.

(12)  Socijalne statistike imaju ključnu ulogu u postupku odlučivanja, osobito za politike kojima je cilj poboljšati socioekonomske uvjete te život i dobrobit građana jamčenjem nediskriminacije i rodne jednakosti. Statistika se više ne smatra samo jednim od brojnih izvora informacija za potrebe oblikovanja politika, umjesto toga ona ima središnju ulogu u postupku odlučivanja. Za odlučivanje na temelju dokaza potrebne su statistike koje zadovoljavaju kriterije visoke kvalitete, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća25, u skladu sa svrhama kojima služe. Statistički podaci neophodni su za opisivanje i procjenu razvoja života i dobrobiti građana, gospodarstva i okoliša. Pouzdani podaci ključni su kao zaštita protiv krivotvorenih činjenica, alternativnih činjenica i lažnih vijesti.

__________________

__________________

25 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

25 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Dohodak, potrošnja i bogatstvo tri su dimenzije kojima se utvrđuje materijalna dobrobit kućanstava. Važno je pokušati, koristeći se svim postojećim izvorima podataka, bolje opisati te dimenzije, distribuciju svake od njih te njihove zajedničke distribucije u kućanstvima, uzimajući u obzir postojanje više izvora podataka i težeći poboljšanju njihove zajedničke uporabe. Ova bi Uredba stoga trebala obuhvaćati i ojačati područje potrošnje i vezu između te tri dimenzije.

Obrazloženje

Istovremeno postoji više izvora podataka koji opisuju svaku od dimenzija dohotka, potrošnje ili bogatstva. Međutim, potrebno je zajedno razmotriti te dimenzije na razini kućanstava. Stoga područje potrošnje treba uvesti u regulatorni okvir i treba razviti sinergije između područja dohotka, potrošnje i bogatstva (s obzirom na to da je bogatstvo tema ankete koju provodi ESB ne bi ga trebalo regulirati ovom Uredbom), bez udvostručavanja postojećih prikupljanja podataka.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Uredbom (EZ) br. 223/2009 pruža se referentni okvir za europsku statistiku i od država članica zahtijeva da poštuju statistička načela i kriterije kvalitete utvrđene Uredbom. Izvješća o kvaliteti ključna su za procjenjivanje, poboljšavanje i komunikaciju o kvaliteti europske statistike. Odbor za Europski statistički sustav (ESSC) podržao je ESS-ov standard za strukturu izvješća o kvaliteti, u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 223/2009. To će doprinijeti usklađivanju izvješćivanja o kvaliteti na temelju ove Uredbe.

(14)  Europske socijalne statistike trebalo bi razviti, izraditi i diseminirati na osnovi sveobuhvatnog i usklađenog pristupa (s ujednačenim standardima) kako bi se zajamčila visoka kvaliteta rezultata. To ne bi trebalo biti samo u skladu s političkim prioritetima Komisije, već ih i nadilaziti, također na temelju ESS-a nakon 2020.1a kako bi se podržale politike kojima se potiče daljnji proces integracije Unije. U tom smislu Uredba (EZ) br. 223/2009 pruža referentni okvir za europsku statistiku i od država članica zahtijeva da poštuju statistička načela i kriterije kvalitete utvrđene Uredbom. Izvješća o kvaliteti ključna su za procjenjivanje, poboljšavanje i komunikaciju o kvaliteti europske statistike. Odbor za Europski statistički sustav (ESSC) podržao je ESS-ov standard za strukturu izvješća o kvaliteti, u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 223/2009. Nadalje, 2014. godine ESS je objavio Viziju ESS-a za 2020. naslovljenu „Izgradnja budućnosti europskih statistika” („Building the future of European statistics”)1b kao vodeći okvir za razvoj ESS-a u razdoblju do 2020. godine. U tom bi kontekstu države članice trebale Komisiji (Eurostatu) pružiti izvješća o kvaliteti dostavljenih podataka s objašnjenjem korištene metodologije te uz primjenu zahtjeva relevantnosti, točnosti i pouzdanosti, pravovremenosti i preciznosti, usklađenosti i usporedivosti, dostupnosti i jasnoće. Komisija (Eurostat) bi trebala ocijeniti kvalitetu dostavljenih podataka te pripremiti i objaviti izvješća o kvaliteti europskih statistika. To će doprinijeti usklađivanju izvješćivanja o kvaliteti na temelju ove Uredbe.

 

__________________

 

1a http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1b http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Ovom se Uredbom jamči pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka, kako je predviđeno člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Ovom se Uredbom također jamči zaštita pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i preciziraju, u pogledu europskih statistika, propisi utvrđeni Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

___________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Uredba (EZ) br. 223/2009 sadržavai pravila o dostavi podataka iz država članica, uključujući dostavu povjerljivih podataka. Mjere koje se poduzmuju u skladu s ovom Uredbom trebale bi osigurati da povjerljivi podaci budu zaštićeni i da ne dođe do nezakonitog objavljivanja ili nestatističke uporabe podataka tijekom proizvodnje i diseminacije europskih statistika.

(15)  Uredba (EZ) br. 223/2009 sadržava i pravila o dostavi podataka iz država članica, uključujući dostavu povjerljivih podataka. Mjere koje se poduzimaju u skladu s ovom Uredbom trebale bi osigurati da povjerljivi podaci budu zaštićeni i da ne dođe do nezakonitog objavljivanja ili nestatističke uporabe podataka tijekom izrade i diseminacije europskih statistika, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Statistike su također potrebne na nacionalnoj i na regionalnoj razini. U skladu s Uredbom br. 1059/200327 za sve statističke podatke država članica koji se šalju Komisiji i koje treba podijeliti prema prostornim jedinicama trebalo bi se koristiti razvrstavanjem prema NUTS-u. Shodno tome, podaci o prostornim jedinicama trebali bi biti dostavljeni u skladu s razvrstavanjem prema NUTS-u radi uspostave usporedivih regionalnih statističkih podataka.

(16)  Pouzdane statistike također su potrebne na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Tamo gdje je potrebna bolja usporedivost važno je da agregirani podaci budu raspoloživi za usporedive teritorijalne jedinice, poput NUTS2, vodeći istovremeno računa o troškovima i pružajući državama članicama odgovarajuća financijska sredstva. U skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća27 za sve statističke podatke država članica koji se šalju Komisiji i koje treba podijeliti prema prostornim jedinicama trebalo bi se koristiti razvrstavanjem prema NUTS-u. Shodno tome, podaci o prostornim jedinicama trebali bi biti dostavljeni u skladu s razvrstavanjem prema NUTS-u radi uspostave usporedivih regionalnih statističkih podataka. Stoga je potrebno uložiti više truda u geolociranje davatelja podataka na temelju infrastrukture određene Direktivom 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća27a.

__________________

__________________

27 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

27 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

 

27a Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Kako bi se dugoročno mogli izrađivati visokokvalitetni i usporedivi podaci na razini NUTS2 te prevladati metodološke teškoće u pogledu geolociranja, potrebno je predvidjeti studije izvedivosti te veze između ove Uredbe i razvoja u kontekstu popisa stanovništva i stanova. Komisija (Eurostat) bi trebala osigurati odgovarajuća financijska sredstva za tu svrhu.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se uzelo u obzir gospodarski, socijalni i tehnički razvoj, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji s obzirom na detaljne teme utvrđene u Prilogu I. Komisija bi također trebala imati ovlast za uspostavljanje ili prilagodbu osmogodišnjeg višegodišnjeg kontinuiranog planiranja za prikupljanje podataka obuhvaćenog ovom Uredbom u skladu s učestalošću navedenom u Prilogu IV. Od posebne je važnosti da Komisija tijekom svog pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima propisanim Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(17)  Kako bi se uzelo u obzir gospodarski, socijalni i tehnički razvoj, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji s obzirom na detaljne teme utvrđene u Prilozima I.b do I.g, osobito broj, naslov i opis varijabli, točne značajke statističkih populacija, jedinice promatranja i davatelji podataka, referentna razdoblja i datumi, kao i s obzirom na određena odstupanja i odobrenja za države članice. Komisija bi također trebala imati ovlast za uspostavljanje ili prilagodbu osmogodišnjeg višegodišnjeg kontinuiranog planiranja za prikupljanje podataka obuhvaćenog ovom Uredbom u skladu s učestalošću navedenom u Prilogu IV. i u skladu s Europskim statističkim programom. Od posebne je važnosti da Komisija tijekom svog pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima propisanim Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a. Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

 

____________________

 

1a. SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu tehničkih specifikacija posebnih skupova podataka, tehničkih stavki kada su zajedničke za više skupova podataka, tehničkih standarda koji su potrebni za olakšavanje razmjene i dijeljenja informacija između Komisije (Eurostata) i država članica, okvira uzorkovanja, posebice po pitanju određivanja njihovih minimalnih zahtjeva, načina i sadržaja izvješća o kvaliteti te u pogledu svih odstupanja. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/201128.

(18)  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu tehničkih specifikacija posebnih skupova podataka, tehničkih standarda koji su potrebni za olakšavanje razmjene i dijeljenja informacija između Komisije (Eurostata) i država članica, okvira uzorkovanja, posebice po pitanju određivanja njihovih minimalnih zahtjeva, načina i formata izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/201128.

__________________

__________________

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Provedba ove Uredbe mogla bi iziskivati znatne prilagodbe nacionalnih statističkih sustava i Komisija stoga državama članicama može odobriti odstupanja.

(19)  Provedba ove Uredbe mogla bi iziskivati znatne prilagodbe nacionalnih statističkih sustava te bi stoga državama članicama trebalo odobriti ograničena odstupanja. Financijski doprinos Unije se po potrebi pruža državama članicama i u obliku bespovratnih sredstava, osobito za izgradnju kapaciteta i podržavanje studija izvedivosti i pilot-studija, te u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

______________

 

1a Uredba (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća29 te Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća30 trebale bi se primjenjivati na statističke podatke obuhvaćene ovom Uredbom. Osobito, statistički podaci koji su potrebni za razvijanje i praćenje radnji i strategija Unije te nacionalnih radnji i strategija u područjima javnog zdravlja i zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu trebali bi se smatrati podacima koji se obrađuju zbog znatnog javnog interesa.

(20)  Direktiva 95/46/EZ i Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća30 trebale bi se primjenjivati na statističke podatke obuhvaćene ovom Uredbom. Osobito, statistički podaci koji su potrebni za razvijanje i praćenje radnji i strategija Unije te nacionalnih radnji i strategija u područjima javnog zdravlja i zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu trebali bi se smatrati podacima koji se obrađuju zbog znatnog javnog interesa u skladu s člankom 8. stavkom 4. Direktive 95/46/EZ.

__________________

__________________

29 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

 

30 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

30 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Suradnju i koordinaciju među tijelima u okviru ESS-a trebalo bi ojačati kako bi se zajamčila usklađenost i usporedivost europskih socijalnih statistika izrađenih u skladu s načelima iz članka 338. stavka 2. UFEU-a. Postoji i prikupljanje podataka koje provode druga tijela Unije, ali i akademska zajednica, uz ona navedena ovom Uredbom. Suradnja između tih aktera i onih uključenih u ESS trebala bi se stoga provoditi kako bi se iskoristile sinergije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20b)  Trebala bi postojati obveza obavješćivanja nadzornih tijela o obradi osobnih podataka u slučajevima u kojima obrađivanje podataka uključuje uporabu novih tehnologija ili ako se radi o novim vrstama obrade podataka na kojima voditelj obrade nije obavio procjenu učinka u pogledu zaštite podataka ili ako obrada podataka postane potrebna jer je prošlo puno vremena od početne obrade.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20c)  Prilikom uporabe podataka iz novih izvora podataka, na primjer podaci o lokaciji dobiveni iz ispisa mobilnih poziva, trebala bi se primjenjivati Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_____________

 

1a  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

Obrazloženje

Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija, SL L 201, 31.7.2002., str. 37.; izmijenjena Direktivom 2009/136/EZ.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj ove Uredbe, a to je uspostava zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka, no taj se cilj, radi usklađivanja i usporedivosti, može bolje ostvariti na razini EU-a. Stoga EU može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(21)  S obzirom na to države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj ove Uredbe, a to je uspostava zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka, već ga se zbog razloga povezanih s usklađivanjem, kvalitetom podataka i usporedivošću, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj Uniji. Statistike koje se prikupljaju na ujednačen, visokokvalitetan način donose veliku dodanu vrijednost oblikovanju politika na razini Unije i na razini država članica. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi okvire onoga što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Obrazloženje

Kao što je prethodno navedeno, visokokvalitetni i, posebno, usporedivi statistički podaci iznimno su važni za oblikovanje politika na temelju dokaza.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Europske socijalne statistike prikupljene iz uzoraka i postupak prikupljanja podataka trebali bi postati učinkovitiji i relevantniji. Potrebno je osigurati dugoročnu usporedivost i usklađenost podataka. Europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka trenutačno su uređene u više zasebnih zakonodavnih akata koji bi se ovom Uredbom trebali zamijeniti. Stoga je potrebno staviti izvan snage Uredbu Vijeća (EZ) br. 577/9831 i Uredbu (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća32.

(22)  Europske socijalne statistike prikupljene iz uzoraka i postupak prikupljanja podataka trebali bi postati učinkovitiji i relevantniji. Potrebno je osigurati dugoročnu usporedivost i usklađenost podataka. Europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka trenutačno su uređene u pet zasebnih zakonodavnih akata koji bi se trebali, u potpunosti ili djelomično, zamijeniti ovom Uredbom. Uredba Vijeća (EZ) br. 577/9831 i Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća32 u potpunosti su obuhvaćene ovom Uredbom te ih je stoga potrebno staviti izvan snage. Uredbe (EZ) br. 808/200432a, (EZ) br. 1338/200832b i (EZ) br. 452/200832c Europskog parlamenta i Vijeća obuhvaćaju druge statističke jedinice osim pojedinaca i kućanstava te druga područja i teme osim onih obuhvaćenih ovom uredbom. Iako bi te uredbe trebale ostati na snazi, trebalo bi ih izmijeniti kako bi se iz njihova područja primjene izbacili pojedini dijelovi koji se tiču prikupljanja podataka od pojedinaca i kućanstava i koji su obuhvaćeni ovom Uredbom.

__________________

__________________

31 Uredba Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 77, 14.3.1998., str. 3.).

31 Uredba Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 77, 14.3.1998., str. 3.).

32 Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 165, 3.7.2003., str. 1.).

32 Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 165, 3.7.2003., str. 1.).

 

32a Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (SL L 143, 30.4.2004., str. 49.)

 

32b Uredba (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o statističkim podacima Zajednice o javnom zdravlju i zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu (SL L 354, 31.12.2008., str. 70.).

 

32c Uredba (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju (SL L 145, 4.6.2008., str. 227.).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1.

Članak 1.

Predmet

Predmet

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka tih osoba i kućanstava.

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka tih osoba i kućanstava u skladu s Europskim statističkim programom.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na popise stanovništva i stanova iz Uredbe (EZ) br. 763/200833.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na popise stanovništva i stanova iz Uredbe (EZ) br. 763/200833.

__________________

__________________

33 Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova

33 Uredba (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Definicije

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

 

(-a)  „mikropodaci” znači neagregirana promatranja ili mjerenja značajki pojedinačnih jedinica;

(a)  „prethodno provjereni podaci ili mikropodaci” znači podaci ili mikropodaci koje su države članice provjerile na temelju dogovorenih zajedničkih pravila validacije;

(a)  „prethodno provjereno” znači da su države članice provele provjeru na temelju dogovorenih zajedničkih pravila validacije;

(b)  „područje” znači jedan ili više skupova podataka koji su organizirani da bi obuhvatili pojedine teme;

(b)  „područje” znači jedan ili više skupova podataka koji su organizirani tako da obuhvate pojedine teme;

(c)  „jedinica promatranja” znači subjekt koji se može identificirati i o kojem se mogu dobiti podaci;

(c)  „jedinica promatranja” znači subjekt koji se može identificirati i o kojem se mogu dobiti podaci;

(d)  „tema” znači sadržaj informacija koje se prikupljaju o jedinicama promatranja, pri čemu svaka tema obuhvaća više detaljnih tema;

(d)  „tema” znači sadržaj informacija koje se prikupljaju o jedinicama promatranja, pri čemu svaka tema obuhvaća više detaljnih tema;

(e)  „administrativne evidencije” znači podaci koje za vlastite svrhe generira nestatistički izvor, uglavnom javno tijelo, čiji cilj nije pružanje statistika;

(e)  „administrativne evidencije” znači podaci koje generira nestatistički izvor (uglavnom javno tijelo, ali ne uvijek) za druge nestatističke svrhe;

(f)  „ad hoc tema” znači teme koje su u određenom trenutku od posebnog interesa za korisnike, ali koje nisu uvrštene u redovne skupove podataka;

(f)  „ad hoc tema” znači teme koje su u određenom trenutku od posebnog interesa za korisnike, ali koje nisu uvrštene u redovne skupove podataka;

(g)  „glavni pokazatelj” znači informacije koje se upotrebljavaju u velikoj mjeri i služe za praćenje središnjeg cilja politike EU-a.

(g)  „glavni pokazatelj” znači informacije koje se upotrebljavaju u velikoj mjeri i služe za praćenje središnjeg cilja politike EU-a;

 

(ga)  „metapodaci” znači informacije koje su potrebne kako bi se statistike mogle uporabiti i protumačiti te kojima se podaci opisuju na strukturiran način definiranjem pitanja kao što su populacije, objekti, varijable, metodologija i kvaliteta te davanjem informacija o njima;

 

(gb)  „izvješće o kvaliteti” znači izvješće koje sadrži informacije o svim dimenzijama kvalitete statističkog proizvoda ili postupka;

 

(gc)  „okviri uzorkovanja” znači popis, zemljovid ili druge specifikacije jedinica kojima se definira populacija koje treba u cijelosti prebrojiti ili uzorkovati;

 

(gd)  „privatno kućanstvo” znači osoba koja živi sama ili skupina osoba koje žive zajedno i koje se same opskrbljuju s osnovnim životnim potrepštinama.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Skupovi podataka

Skupovi podataka

1.  Prikupljanje podataka iz članka 1. organizirano je u sljedeća područja:

1.  Prikupljanje podataka iz članka 1. organizirano je u sljedeća područja:

(a)  tržište rada;

(a)  radna snaga;

(b)  dohodak i životni uvjeti;

(b)  dohodak i životni uvjeti;

(c)  zdravlje;

(c)  zdravlje;

(d)  obrazovanje i osposobljavanje;

(d)  obrazovanje i osposobljavanje;

(e)  upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

(e)  upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

(f)  korištenje vremena;

(f)  korištenje vremena;

(g)  potrošnja.

(g)  potrošnja.

 

1.a  Skupovi podataka obuhvaćaju teme koje su zajedničke svim područjima, kako je utvrđeno u Prilogu I.a.

2.  Skupovi podataka obuhvaćaju teme koje su zajedničke svim područjima te sljedeće posebne teme, kako je detaljnije opisano u Prilogu I.:

2.  Osim tema koje su zajedničke svim područjima, skupovi podataka obuhvaćaju teme koje su karakteristične za odgovarajuća područja, kako je utvrđeno u prilozima I.b do I.g.

(a)  značajke osoba i kućanstava;

 

(b)  sudjelovanje na tržištu rada;

 

(c)  trajanje radnog odnosa i prethodno radno iskustvo;

 

(d)  uvjeti rada uključujući radno vrijeme i odredbe o radnom vremenu;

 

(e)  stupanj obrazovanja i podaci o obrazovanju;

 

(f)  sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju;

 

(g)  zdravlje: status i invaliditet, zaštita i odrednice;

 

(h)  dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove;

 

(i)  životni uvjeti, uključujući materijalnu oskudicu, stanovanje, životnu okolinu i pristup uslugama;

 

(j)  kvaliteta života, uključujući socijalno i kulturno sudjelovanje i dobrobit;

 

(k)  raspodjela vremena i

 

(l)  sudjelovanje u informacijskom društvu.

 

3.  Zahtjevi o preciznosti i značajke uzoraka upotrijebljenih za različita područja navedeni su u Prilogu II. odnosno Prilogu III.

3.  Zahtjevi o preciznosti i značajke uzoraka upotrijebljenih za različita područja navedeni su u Prilogu II. odnosno Prilogu III.

 

3.a  Podaci su raščlanjeni tako da opisuju interesne podskupine populacije i po potrebi odražavaju nejednakosti. Države članice i Komisija (Eurostat) također izrađuju informacije kojima se omogućuje izvlačenje informacija koje su valjane na razini NUTS2 kako bi se omogućila bolja usporedivost podataka među zemljama, uzimajući u obzir troškove.

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. radi izmjene detaljnih tema navedenih u Prilogu I. tako da odražavaju relevantne tehničke, društvene i gospodarske promjene i odgovaraju novim potrebama korisnika. U izvršenju te ovlasti Komisija osigurava:

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. na temelju studije izvedivosti radi izmjene detaljnih tema navedenih u prilozima I.b do I.g tako da odražavaju relevantne zakonodavne, tehničke, socijalne, civilne i gospodarske promjene i odgovaraju novim potrebama korisnika, također u skladu s europskim statističkim programom, uz istovremeno izbjegavanje dodatnog opterećivanja davatelja podataka.

(a)  da ti delegirani akti ne nameću značajna dodatna opterećenja ili troškove za države članice ili davatelje podataka;

 

(b)  da se delegiranim aktima ne izmijeni više od 20 posto detaljnih tema navedenih u Prilogu I. za svako područje. Za područja u kojima se podaci prikupljaju međugodišnjom ili godišnjom učestalošću te izmjene čine najviše 10 posto popisa detaljnih tema. Ti maksimalni postoci primjenjuju se na četiri uzastopne godine. Broj detaljnih tema koje se mogu izmijeniti zaokružuje se na najbliži cijeli broj.

Osim ako nije propisno opravdano izvanrednim okolnostima, najviše 20 % detaljnih tema navedenih u prilozima I.b do I.g može se izmijeniti za svako područje. Za područja u kojima se podaci prikupljaju međugodišnjom ili godišnjom učestalošću te izmjene čine najviše 10 posto popisa detaljnih tema. Ti maksimalni postoci primjenjuju se na četiri uzastopne godine. Broj detaljnih tema koje se mogu izmijeniti zaokružuje se na najbliži cijeli broj.

 

(U cijeloj Uredbi područje „tržište rada” zamjenjuje se „radnom snagom”)

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Višegodišnje kontinuirano planiranje

Višegodišnje kontinuirano planiranje

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. radi uspostavljanja ili prilagođavanja višegodišnjeg kontinuiranog planiranja tijekom osam godina za prikupljanje podataka obuhvaćenih ovom Uredbom, u skladu s učestalošću navedenom u Prilogu IV. Komisija osigurava da ti delegirani akti ne nameću značajna dodatna opterećenja ili troškove za države članice ili davatelje podataka.

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. kako bi se nadopunila ova Uredba uspostavljanjem ili prilagođavanjem višegodišnjeg kontinuiranog planiranja tijekom osam godina za prikupljanje podataka obuhvaćenih ovom Uredbom, u skladu s učestalošću navedenom u Prilogu IV te u skladu s europskim statističkim programom.

2.  Tim višegodišnjim kontinuiranim planiranjem određuje se razdoblje tijekom kojeg se prikupljaju podaci za:

2.  Tim višegodišnjim kontinuiranim planiranjem određuje se razdoblje tijekom kojeg se prikupljaju podaci za:

(a)  detaljne teme u sklopu područja;

(a)  detaljne teme u sklopu područja;

(b)  ad hoc teme koje su zatražili korisnici, za područja tržišta rada te dohotka i životnih uvjeta, kako je predviđeno Prilogom IV. U iznimnim i opravdanim slučajevima, osim tema navedenih u Prilogu I., ti podaci mogu obuhvaćati i druge detaljne teme.

(b)  ad hoc teme koje su zatražili korisnici, za područja radne snage te dohotka i životnih uvjeta, kako je predviđeno Prilogom IV. U opravdanim slučajevima, osim tema navedenih u prilozima I.b do I.g, ti podaci mogu obuhvaćati i druge detaljne teme.

3.  Prilagođavanje planiranja iz stavka 1. provodi se najkasnije 24 mjeseca prije početka svakog razdoblja prikupljanja podataka, kako je navedeno u planiranju. Tim prilagođavanjem nastoji se osigurati učinkovitost i usklađenost planiranja s potrebama korisnika.

3.  Prilagođavanje planiranja iz stavka 1. provodi se najkasnije 24 mjeseca prije početka svakog razdoblja prikupljanja podataka, kako je navedeno u planiranju. Tim prilagođavanjem nastoji se osigurati učinkovitost i usklađenost planiranja s potrebama korisnika.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice nastoje prikupljanje podataka proširiti povrh privatnih kućanstava pod uvjetom da dostavljeni podaci omogućuju utvrđivanje jedinica promatranja koje ne pripadaju privatnim kućanstvima i koje se obično nalaze u toj državi članici.

Obrazloženje

Države članice trebale bi pokušati obuhvatiti građane izvan privatnih kućanstava. To je važan, dugoročan cilj jer će se statistike poboljšati ako osobe koje žive u ustanovama za pružanje skrbi (starije osobe, osobe s invaliditetom, kronični bolesnici ili drugi) i beskućnici mogu biti obuhvaćeni u skupovima podataka.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Specifikacije skupova podataka

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 15. kako bi dopunila ovu Uredbu specificiranjem sljedećih stavki različitih skupova podataka, uključujući kad su te stavke zajedničke nekolicini skupova podataka, u cilju obuhvaćanja potreba utvrđenih relevantnim detaljnim temama:

 

(a)  broj, naziv i opis varijabli;

 

(b)  točne značajke statističkih populacija, jedinica promatranja i davatelja podataka;

 

(c)  referentna razdoblja i datumi.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Tehničke specifikacije skupova podataka

Tehničke specifikacije skupova podataka

1.  Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte za potrebe određivanja specifikacija sljedećih tehničkih stavki pojedinačnih skupova podataka:

1.  Komisija donosi provedbene akte kojima se određuju specifikacije sljedećih tehničkih stavki pojedinačnih skupova podataka:

(a)  broj i opis varijabli;

 

(b)  statističke klasifikacije;

(a)  statističke klasifikacije;

(c)  točne značajke statističkih populacija, jedinica promatranja i davatelja podataka;

 

(d)  referentna razdoblja i datumi;

 

(e)  zahtjevi povezani sa zemljopisnom pokrivenošću, značajkama uzoraka uključujući poduzorkovanje, tehničkim aspektima terenskog rada, uređivanjem i umetanjem podataka koji nedostaju, ponderiranjem, procjenjivanjem i procjenjivanjem varijance;

(e)  zahtjevi povezani sa zemljopisnom pokrivenošću, značajkama uzoraka uključujući poduzorkovanje, tehničkim aspektima terenskog rada, uređivanjem i umetanjem podataka koji nedostaju, ponderiranjem, procjenjivanjem i procjenjivanjem varijance;

(f)  metodologija koju valja primijeniti za prikupljanje podataka, kada je to potrebno da bi se postigla visoka razina usporedivosti podataka o zaposlenosti i nezaposlenosti u području tržišta rada. To po potrebi može uključivati redoslijed i uvrštavanje pitanja u upitnik. Ta se potreba mora propisno obrazložiti.

(f)  metodologija kojom se osigurava usporedivost prikupljenih podataka; za prikupljanje podataka o zaposlenosti i nezaposlenosti u području radne snage i za podatke o materijalnoj oskudici u pogledu dohotka i životnih uvjeta, uključujući redoslijed pitanja u valjano opravdanim slučajevima. Uzorci upitnika nisu obvezni, već služe kao preporuke.

2.  Kada su stavke zajedničke za više skupova podataka, Komisija je ovlaštena donijeti provedbene akte za potrebe određivanja specifikacija sljedećih tehničkih svojstava skupova podataka:

 

(a)  popis i opis varijabli;

 

(b)  statističke klasifikacije;

 

(c)  točne značajke statističkih populacija i jedinica promatranja.

 

3.  Za skupove podataka o mjesečnoj nezaposlenosti povezane s područjem tržišta rada, Komisija je ovlaštena donijeti provedbene akte za potrebe opisivanja varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine pojedinosti vremenskog niza koji se dostavlja.

3.  Za skupove podataka o mjesečnoj nezaposlenosti povezane s područjem radne snage, Komisija donosi provedbene akte za potrebe opisivanja varijabli i duljine, zahtjeva kvalitete i razine pojedinosti vremenskog niza koji se dostavlja.

4.  Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

4.  Provedbeni akti iz stavka 1. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Standardi za dostavu i razmjenu informacija

Standardi za dostavu i razmjenu informacija

1.  Uspostavljaju se tehnički standardi kojima se olakšava prijenos i razmjena informacija između Komisije (Eurostata) i država članica, posebice za potrebe podrške upravljanju kvalitetom i obrade dokumentacije povezane sa statistikama koje su obuhvaćene ovom Uredbom.

1.  Uspostavljaju se tehnički standardi kojima se olakšava prijenos i razmjena informacija između država članica i Komisije (Eurostata), posebice za potrebe podrške upravljanju kvalitetom i obrade dokumentacije povezane sa statistikama koje su obuhvaćene ovom Uredbom.

2.  Tehnički standardi obuhvaćaju statističke koncepte, postupke i proizvode, uključujući podatke i metapodatke.

2.  Tehnički standardi obuhvaćaju statističke koncepte, postupke i proizvode, uključujući podatke i metapodatke.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti provedbene akte za uspostavu tehničkih standarda iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

3.  Komisija donosi provedbene akte za utvrđivanje tehničkih standarda iz podstavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Izvori podataka i metode

Izvori podataka i metode

1.  Države članice pružaju podatke iz članka 1. koristeći se jednim od izvora ili kombinacijom izvora navedenih u nastavku, pod uvjetom da zadovoljavaju zahtjeve kvalitete iz članka 12.:

1.  Države članice pružaju podatke iz članka 1. koristeći se jednim od izvora ili kombinacijom izvora navedenih u nastavku, pod uvjetom da zadovoljavaju zahtjeve kvalitete iz članka 12. te da se prikupljaju i dalje obrađuju u skladu sa zaštitnim mjerama predviđenima u primjenjivom zakonu o zaštiti podataka i podliježući tim mjerama:

(a)  informacije koje izravno pružaju davatelji podataka;

(a)  informacije koje izravno pružaju davatelji podataka na dobrovoljnoj osnovi, na temelju pristanka subjekata obrade podatka koji pružaju podatke, osim ako se pružanje informacija ne zahtijeva posebno zakonom Unije ili zakonom države članice kojem voditelj obrade podliježe i kojim se utvrđuju odgovarajuće mjere za zaštitu prava, sloboda i legitimnih interesa subjekata obrade podataka;

(b)  administrativne evidencije i svi drugi izvori, metode ili inovativni pristupi, u mjeri u kojoj omogućuju proizvodnju podataka koji su usporedivi i usklađeni s primjenjivim posebnim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

(b)  administrativne evidencije i svi drugi izvori, metode ili inovativni pristupi, uključujući tehnike za procjenu malih područja, kojima se namjerava obuhvatiti teritorijalna raznolikost, u mjeri u kojoj omogućuju izradu podataka koji su usporedivi i usklađeni s primjenjivim posebnim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom te ispunjavaju uvjete Uredbe (EU) 2016/679.

2.  Države članice Komisiji (Eurostatu) pružaju detaljne informacije o izvorima i metodama kojima se koriste.

2.  Države članice Komisiji (Eurostatu) pružaju detaljne informacije o izvorima i metodama kojima se koriste te o povezanim skupovima podataka u skladu s provedbenim aktima iz članka 7. stavka 3.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Dostava podataka i rokovi

Dostava podataka i rokovi

1.  Rokovi za dostavu navedeni su u Prilogu V.

1.  Rokovi za dostavu navedeni su u Prilogu V.

2.  Za svaki skup podataka države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju prethodno provjerene mikropodatke bez izravne identifikacije.

2.  Za svaki skup podataka države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju, preko sigurnih prijenosnih kanala, prethodno provjerene mikropodatke bez izravne identifikacije.

3.  Iznimno od stavka 2., prethodno provjereni agregirani podaci dostavljaju se za izradu mjesečnih statistika nezaposlenosti.

3.  Iznimno od stavka 2., prethodno provjereni agregirani podaci dostavljaju se za izradu mjesečnih statistika nezaposlenosti.

4.  Države članice prikupljaju i dostavljaju podatke u skladu s ovom Uredbom počevši od 2019.

4.  Države članice prikupljaju i dostavljaju podatke u skladu s ovom Uredbom počevši od 2019.

 

4.a  Osim u propisno opravdanim slučajevima, Komisija (Eurostat) u roku od šest mjeseci od primitka završnih mikropodataka na stranicama Eurostata objavljuje prikupljene podatke u obliku prilagođenom korisnicima, pod uvjetom da su dostupni podaci iz polovine država članica.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Okviri uzorkovanja

Okviri uzorkovanja

1.  Podaci se temelje na reprezentativnim uzorcima uzetim iz okvira uzorkovanja uspostavljenih na nacionalnoj razini koji omogućuju nasumičan odabir osoba ili kućanstava s poznatom vjerojatnošću odabira. Okviri uzorkovanja nastoje iscrpno i isključivo obuhvatiti populacije od interesa i redovito se ažuriraju. Sadržavaju sve potrebne informacije za nacrt uzoraka kao što su informacije koje su potrebne za potrebe stratifikacije i za kontaktiranje s osobama ili kućanstvima. Okvir uzorkovanja uključuje i informacije potrebne za povezivanje osoba s drugim administrativnim evidencijama, u mjeri u kojoj to omogućuju pravila o zaštiti podataka.

1.  Podaci se temelje na reprezentativnim uzorcima uzetim iz okvira uzorkovanja uspostavljenih na nacionalnoj razini koji omogućuju nasumičan odabir osoba ili kućanstava s poznatom vjerojatnošću odabira. Okviri uzorkovanja nastoje iscrpno i isključivo obuhvatiti ciljanu populaciju, uz uobičajene prihvaćene pogreške pokrivenosti, i redovito se ažuriraju. Sadržavaju sve potrebne informacije za nacrt uzoraka kao što su informacije koje su potrebne za potrebe stratifikacije i za kontaktiranje s osobama ili kućanstvima. Okvir uzorkovanja uključuje i informacije potrebne za povezivanje osoba s drugim administrativnim evidencijama, u mjeri u kojoj je to potrebno i razmjerno te moguće u okviru svih mjerodavnih zakona o zaštiti podataka, u skladu s kojima bi se također trebale utvrditi mjere za zaštitu prava, sloboda i legitimnih interesa subjekata obrade podataka. Okvir uzorkovanja pruža odgovarajuće zaštitne mjere za subjekte obrade podataka.

2.  Ako takav okvir uzorkovanja nije dostupan u državi članici, upotrebljavaju se drugi okviri uzorkovanja koji zadovoljavaju kriterije navedene u nastavku. Ti okviri uzorkovanja:

2.  Ako takav okvir uzorkovanja nije dostupan u državi članici, upotrebljavaju se drugi okviri uzorkovanja koji zadovoljavaju kriterije navedene u nastavku. Ti okviri uzorkovanja:

(a)  identificiraju jedinice uzoraka, koje mogu biti osobe, kućanstva, stanovi ili adrese;

(a)  identificiraju jedinice uzoraka, koje mogu biti osobe, kućanstva, stanovi ili adrese;

(b)  mogu omogućiti vjerojatnost odabira;

(b)  mogu omogućiti vjerojatnost odabira;

 

(ba)  daju informacije o veličini podskupina populacija do kojih je teško doći;

(c)  redovito se ažuriraju.

(c)  redovito se ažuriraju.

 

2.a  Kad je to relevantno za potrebe Unije, Komisija olakšava pristup okvirima uzorkovanja nacionalnih zavoda za statistiku za ankete koje se provode izvan europskog statističkog programa.

3.  Komisija je ovlaštena donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju jednaki uvjeti za okvire uzorkovanja, posebice u pogledu određivanja minimalnih zahtjeva. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

3.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju jednaki uvjeti za okvire uzorkovanja, posebice u pogledu određivanja minimalnih zahtjeva. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Kvaliteta

Kvaliteta

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale kvalitetu dostavljenih podataka i metapodataka.

1.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale najveću kvalitetu dostavljenih podataka i metapodataka.

2.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kvalitete definirani člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

2.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kvalitete definirani člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

3.  Komisija (Eurostat) procjenjuje kvalitetu metapodataka o specifikacijama, dostavljenih podataka i okvira uzorkovanja.

3.  Komisija (Eurostat) procjenjuje kvalitetu metapodataka o specifikacijama dostavljenih podataka i okvira uzorkovanja, pri čemu pazi da ih na internetskim stranicama Eurostata prikaže u obliku prilagođenom korisnicima.

4.  U tu svrhu, u pogledu podataka i metapodataka iz članka 10., države članice dostavljaju:

4.  U tu svrhu, u pogledu podataka i metapodataka iz članka 10., države članice dostavljaju:

(a)  metapodatke koji opisuju primijenjenu metodologiju i kako su postignute tehničke specifikacije u odnosu na one utvrđene ovom Uredbom;

(a)  metapodatke koji opisuju primijenjenu metodologiju, uključujući izvore podataka i metode iz članka 8., i kako su postignute tehničke specifikacije u odnosu na one utvrđene ovom Uredbom;

(b)  informacije o usklađenosti s minimalnim zahtjevima za upotrebljavane okvire uzorkovanja, uključujući tijekom njihova razvoja i ažuriranja, kako je utvrđeno ovom Uredbom.

(b)  informacije o usklađenosti s minimalnim zahtjevima za upotrebljavane okvire uzorkovanja, uključujući tijekom njihova razvoja i ažuriranja, kako je utvrđeno ovom Uredbom;

 

(ba)  informacije od podskupinama populacija koje nisu bile obuhvaćene prikupljanjem podataka.

5.  Države članice dostavljaju metapodatke i informacije iz stavka 4. najkasnije tri mjeseca nakon roka za dostavu podataka i mikropodataka. Te dodatne informacije pružaju se u obliku izvješća o kvaliteti kojima se posebno dokazuje kako dostavljeni podaci i mikropodaci te metapodaci i informacije zadovoljavaju zahtjeve kvalitete.

5.  Države članice dostavljaju metapodatke i informacije iz stavka 4. ovog članka te iz članka 11. najkasnije tri mjeseca nakon roka za dostavu podataka i mikropodataka. Te dodatne informacije pružaju se u obliku izvješća o kvaliteti kojima se posebno dokazuje kako dostavljeni podaci i mikropodaci te metapodaci i informacije zadovoljavaju zahtjeve kvalitete. Komisija (Eurostat) objavljuje te informacije u skladu s Unijinim i nacionalnim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

6.  Komisija je ovlaštena donositi provedbene akte kojima se utvrđuju načini i sadržaj izvješća o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

6.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju načini i format izvješća o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

7.  Države članice obavještavaju Komisiju (Eurostat) u najkraćem mogućem roku o svim relevantnim informacijama ili promjenama u pogledu provedbe ove Uredbe koje bi mogle utjecati na kvalitetu dostavljenih podataka.

7.  Države članice obavještavaju Komisiju (Eurostat) u najkraćem mogućem roku o svim relevantnim informacijama ili promjenama u pogledu provedbe ove Uredbe koje bi mogle utjecati na kvalitetu dostavljenih podataka.

8.  Na zahtjev Komisije (Eurostata) države članice dostavljaju dodatne informacije potrebne za ocjenu kvalitete statističkih informacija.

8.  Na zahtjev Komisije (Eurostata) države članice dostavljaju dodatne informacije potrebne za ocjenu kvalitete statističkih informacija.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Studije izvedivosti i pilot-studije

Studije izvedivosti i pilot-studije

Kako bi se poboljšali skupovi podataka, Komisija (Eurostat) po potrebi pokreće više studija izvedivosti i pilot-studija u kojima surađuju države članice, posebice da bi se poboljšala kvaliteta i usporedivost, doprinijelo modernizaciji područja potrošnje i korištenja vremena, istražili i proveli novi načini za poboljšanje prilagodljivosti potrebama korisnika, bolje integriralo prikupljanje podataka i uporaba drugih izvora podataka te da bi se prikupljanje podataka u državama članicama učinilo učinkovitijim, uzimajući u obzir tehnološki razvoj.

1.  Uz pridržavanje ciljeva ove Uredbe i kako bi se poboljšali skupovi podataka i socijalni pokazatelji, Komisija pokreće ograničen broj studija izvedivosti i pilot-studija u kojima surađuju i sudjeluju države članice i u kojima se ocjenjuju alternativne metodologije, imajući na umu tehnološki razvoj, posebno u cilju:

 

(a)  poboljšanja kvalitete i usporedivosti skupova podataka;

 

(b)  proširenja obuhvaćenosti prikupljanjem podataka na osobe koje ne žive u privatnim kućanstvima ili podskupine populacija do kojih je teško doći;

 

(c)  razvoja, ocjenjivanja i provedbe tehnika kojima se omogućuje bolja obuhvaćenost teritorijalne raznolikosti na razini NUTS2 i lokalnoj razini;

 

(d)  naknadnih mjera u vezi sa statističkim obuhvaćanjem građana koji migriraju te tako mijenjaju zemlju boravka;

 

(e)  razvoja i ispitivanja novih detaljnih tema za prikupljanje podataka;

 

(f)  pridonošenja modernizaciji područja potrošnje i korištenja vremena, uključujući podatke o razini potrošnje;

 

(g)  istraživanja i provedbe novih načina za poboljšanje prilagodljivosti potrebama korisnika;

 

(h)  bolje integracije prikupljanja podataka i uporabe drugih izvora podataka; i

 

(i)  poboljšanja učinkovitosti prikupljanja podataka u državama članicama i poboljšanja instrumenata za prikupljanje podataka kako bi se u potpunosti omogućilo sudjelovanje osoba s invaliditetom.

 

U slučaju obvezujućih studija izvedivosti ili pilot-studija Komisija (Eurostat) pruža odgovarajuće financiranje u skladu s pravilima utvrđenima u članku 14.

 

2.  Komisija (Eurostat) po potrebi poziva agencije Unije koje provode europska društvena istraživanja izvan europskog statističkog programa da doprinesu razvoju novih pokazatelja i prikupljanju pilot podataka o ad hoc temama iz Priloga IV. ili o temama koje će u budućnosti biti od interesa za europski statistički program;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Pristup povjerljivim podacima u znanstvene svrhe

 

Komisija (Eurostat) može u svojim prostorijama omogućiti pristup povjerljivim podacima ili objaviti skupove anonimiziranih mikro-podataka iz izvora skupova podataka za područja navedena u članku 3. u znanstvene svrhe i pod uvjetima utvrđenima u Uredbi Komisije (EU) br. 557/20131a.

 

__________________

 

1.aUredba Komisije (EU) br. 557/2013 od 17. lipnja 2013. o provedbi Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici u pogledu pristupa povjerljivim podacima u znanstvene svrhe i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 831/2002 (SL L 164, 18.6.2013., str. 16.).

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvoj i/ili provedbu prikupljanja podataka ili metoda prikupljanja podataka za socijalne statistike, uključujući okvire uzorkovanja, tijekom prve četiri godine prikupljanja skupova podataka;

(a)  razvoj i/ili provedbu prikupljanja podataka ili metoda prikupljanja podataka za socijalne statistike, uključujući okvire uzorkovanja, tijekom prvog ciklusa prikupljanja skupova podataka za svako područje obuhvaćeno ovom Uredbom;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  razvoj metodologija, uključujući studije izvedivosti i pilot-studije iz članka 13.;

(b)  razvoj metodologija, uključujući sudjelovanje u studijama izvedivosti i pilot-studijama iz članka 13.;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  Nacionalnim zavodima za statistiku namjenski se dodjeljuju dostatni financijski i ljudski resursi za dodatne zadatke navedene u ovoj Uredbi, koji se trenutno ne obavljaju. Potrebni resursi ponovo se procjenjuju u skladu s razvojem ove Uredbe.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Financijski doprinos Unije pruža se u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća34, člankom 16. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća35, člankom 6. Uredbe (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća36, člankom 58. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća37 ili člankom 5. Uredbe (EU) br. 282/2014 Europskog parlamenta i Vijeća38.

2.  U skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. financijski doprinos Unije pruža se u skladu s odgovarajućim uredbama o europskom statističkom programu, Programom Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), Okvirnim programom za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.), trećim Programom djelovanja Unije u području zdravlja (2014.–2020.) i Programom potpore strukturnim reformama.

__________________

 

34Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017.(SL L 39, 9.2.2013., str. 12.).

 

35Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost - Progress (SL L 347, 20.12.2013., str. 238.).

 

36Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

 

37Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

 

38Uredba (EU) br. 282/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1350/2007/EZ (SL L 86, 21.3.2014., str. 1.).

 

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 15.

Članak 15.

Izvršavanje delegiranja

Izvršavanje delegiranja

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima ovim člankom.

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4. i članka 4. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [Ured za publikacije: unijeti točan datum stupanja na snagu Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4. članak 4. stavka 1., članka 5.a i članka 17. stavaka 1. – 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [Ured za publikacije: unijeti točan datum stupanja na snagu Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 4. i članka 4. stavka 1. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedenih u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 1., članka 5.a i članka 17. stavaka 1.–4. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedenih u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.39

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016..

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 4. i članka 4. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 1., članka 5.a i članka 17. stavaka 1. – 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog razdoblja i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

__________________

 

39SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

 

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Članak 17.

Odstupanja

Odstupanja

1.  Ako primjena ove Uredbe ili provedbenih mjera i delegiranih akata donesenih prema ovoj Uredbi u nacionalnom statističkom sustavu države članice iziskuje znatne prilagodbe, Komisija putem provedbenih akata može odobriti odstupanje u trajanju do tri godine. Odstupanje se odobrava samo ako ne ugrožava usporedivost podataka država članica koji se odnose na glavne pokazatelje, odnosno ako ne otežava izračunavanje potrebnih pravovremenih i reprezentativnih europskih agregata.

1.  Ako primjena ove Uredbe ili provedbenih mjera i delegiranih akata donesenih prema ovoj Uredbi u nacionalnom statističkom sustavu države članice iziskuje znatne prilagodbe, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 15. radi dopunjavanja ove Uredbe u vezi s odobravanjem odstupanja u trajanju do četiri godine. Odstupanje se odobrava samo pod uvjetom da odobrenje iz stavka 3. nije izdano i ako ne ugrožava usporedivost podataka država članica koji se odnose na glavne pokazatelje, odnosno ako ne otežava izračunavanje potrebnih pravovremenih i reprezentativnih europskih agregata.

2.  U slučajevima kada je odstupanje i dalje opravdano po završetku razdoblja na koje je odobreno, Komisija putem provedbenih akata može odobriti naknadno odstupanje na maksimalno razdoblje od tri godine.

2.  U slučajevima kada je odstupanje i dalje opravdano dostatnim dokazima po završetku razdoblja na koje je odobreno Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 15. radi dopunjavanja ove Uredbe u vezi s naknadnim odobravanjem odstupanja na razdoblje od najviše jedne godine.

3.  Kada je jedini način na koji država članica može pružati tražene skupove podataka primjena drugih metoda koje nisu utvrđene ovom Uredbom odnosno provedbenim mjerama i delegiranim aktima donesenima prema ovoj Uredbi, Komisija putem provedbenih akata može iznimno odobriti primjenu tih metoda na maksimalno razdoblje od pet godina.

3.  Ako je jedini način na koji država članica može pružati tražene skupove podataka primjena drugih metoda koje nisu utvrđene ovom Uredbom odnosno provedbenim mjerama i delegiranim aktima donesenima prema ovoj Uredbi i ako nije odobreno odstupanje iz stavka 1., Komisija putem delegiranih akata može iznimno odobriti primjenu tih metoda na maksimalno razdoblje od pet godina radi dopunjavanja ove Uredbe u skladu s člankom 15.

4.  U slučajevima kada je odobrenje i dalje opravdano po završetku razdoblja na koje je izdano, Komisija putem provedbenih akata može izdati naknadno odobrenje na maksimalno razdoblje od pet godina.

4.  U slučajevima kada je odstupanje i dalje opravdano dostatnim dokazima po završetku razdoblja na koje je odobreno Komisija može donositi delegirane akte u skladu s člankom 15. radi dopunjavanja ove Uredbe u vezi s naknadnim odobravanjem odstupanja na razdoblje od najviše dvije godine.

5.  Za potrebe stavaka od 1. do 4. država članica Komisiji podnosi valjano obrazložen zahtjev u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu predmetnog akta ili šest mjeseci prije završetka razdoblja na koje je odobreno trenutačno odstupanje odnosno izdano trenutačno odobrenje. Kada podnosi zahtjev za odobrenje iz stavaka 3. i 4., predmetna država članica detaljno opisuje primijenjene metode i dokazuje da one dovode do usporedivih rezultata.

5.  Za potrebe stavaka od 1. do 4. država članica Komisiji podnosi valjano obrazložen zahtjev u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu predmetnog akta ili šest mjeseci prije završetka razdoblja na koje je odobreno trenutačno odstupanje odnosno izdano trenutačno odobrenje. Kada podnosi zahtjev za odobrenje iz stavaka 3. i 4., predmetna država članica detaljno opisuje primijenjene metode i dokazuje da one dovode do usporedivih rezultata.

6.  Komisija donosi navedene provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

 

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Izmjene Uredbe (EZ) br. 808/2004

 

Uredba (EU) br. 808/2004 mijenja se kako slijedi:

 

(1)  Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 4.

 

Moduli

 

Moduli u ovoj Uredbi obuhvaćaju područja poduzeća i informacijskog društva, kako je definirano u Prilogu I.”

 

(2)  Briše se Prilog II.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 17.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.b

 

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1338/2008

 

Uredba (EZ) br. 1338/2008 mijenja se kako slijedi:

 

(1)  Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 2.

 

Područje primjene

 

Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) statističke podatke o sljedećim područjima:

 

(a)  zdravstvenoj zaštiti, kako je definirano u Prilogu II.

 

(b)  uzrocima smrti, kako je definirano u Prilogu III.

 

(c)  nezgodama na radu, kako je definirano u Prilogu IV.

 

(d)  profesionalnim bolestima i drugim zdravstvenim problemima i bolestima povezanima s radom, kako je definirano u Prilogu V.”

 

(2)  Briše se Prilog I.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 17.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.c

 

Izmjene Uredbe (EZ) br. 452/2008

 

Uredba (EZ) br. 452/2008 mijenja se kako slijedi:

 

(1)  Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 3.

 

Područja

 

Ova se Uredba primjenjuje na izradu statistike u dva područja:

 

(a)  Područje 1. obuhvaća statistike o sustavima obrazovanja i osposobljavanja;

 

(b)  Područje 2. obuhvaća statistike o obrazovanju, poput statističkih podataka o ljudskom kapitalu te društvenim i ekonomskim koristima obrazovanja, koje nisu obuhvaćene Područjem 1. i Uredbom (EU) br. ... [Uredba o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike, COD 2016/0264];

 

Izrada statistika u tim područjima provodi se u skladu s Prilogom.”

 

(2)  U Prilogu se dio naslovljen „Područje 2.: Sudjelovanje odraslih u cjeloživotnom učenju” briše

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Prilog I. – područje „Za sva područja”

 

Tekst koji je predložila Komisija

Područje

Detaljne teme

Tehničke stavke

Informacije o prikupljanju podataka

 

Identifikacija

 

Ponderi

 

Značajke razgovora

 

Lokalizacija

Značajke osoba i kućanstava

Demografija

 

Državljanstvo i migrantsko podrijetlo

 

Sastav kućanstva

Sudjelovanje na tržištu rada

Status glavne aktivnosti (vlastito definiran)

 

Osnovne značajke radnog mjesta

Stupanj obrazovanja i podaci o obrazovanju

Stupanj obrazovanja

Izmjena

Područje

Detaljne teme

Tehničke stavke

Informacije o prikupljanju podataka

 

Identifikacija

 

Ponderi

 

Značajke razgovora

 

Lokalizacija

Glavne značajke osoba i kućanstava;

Demografija

 

Državljanstvo i migrantsko podrijetlo

 

Sastav kućanstva

Invaliditet

Invaliditet

Sudjelovanje na tržištu rada

Status glavne aktivnosti (vlastito definiran)

 

Osnovne značajke radnog mjesta

Stupanj obrazovanja, kontinuitet obrazovanja i podaci o obrazovanju;

Stupanj obrazovanja

 

Kontinuitet obrazovanja

Značajke osnovnog dohotka kućanstva

Cjelokupni dohodak kućanstva

(Prilog I. podijeljen je na zasebne priloge koji se temelje na područjima)

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Prilog I.a (novi) – područje „Radna snaga”

 

Tekst koji je predložila Komisija

Područje

Detaljne teme

Značajke osoba i kućanstava

Sastav kućanstva – pojedinosti

 

Trajanje boravka u zemlji

Sudjelovanje na tržištu rada

Radni status

 

Trajanje ugovora

 

Trajanje ugovora – sekundarne informacije

 

Status punog ili nepunog radnog vremena – razlog

 

Ovisna samozaposlenost

 

Nadzorne odgovornosti

 

Veličina poduzeća

 

Radno mjesto

 

Rad kod kuće

 

Traženje zaposlenja

 

Spremnost na rad

 

Raspoloživost

 

Dodatno zaposlenje

 

Traženje drugog zaposlenja

 

Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života

 

Mladi na tržištu rada

 

Položaj migranata i njihovih izravnih potomaka na tržištu rada

 

Prijelaz u mirovinu

 

Potrebe za skrbi

Trajanje radnog odnosa i prethodno radno iskustvo

Početak radnog odnosa

 

Način pronalaska radnog mjesta

 

Prethodno radno iskustvo

Uvjeti rada uključujući radno vrijeme i odredbe o radnom vremenu

Radno vrijeme

 

Odredbe o radnom vremenu

 

Organizacija rada i odredbe o radnom vremenu

Stupanj obrazovanja i podaci o obrazovanju

Stupanj obrazovanja – pojedinosti

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Sudjelovanje u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju (4 tjedna)

 

Sudjelovanje u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju (12 mjeseci)

Zdravlje: status i invaliditet, zaštita i odrednice

Nesreće na radu i drugi zdravstveni problemi povezani s radom

 

Europski minimalni modul zdravlja

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Dohodak od rada

Izmjena

Područje

Detaljne teme

Dodatne značajke osoba i kućanstava;

Sastav kućanstva – dodatne pojedinosti

 

Trajanje boravka u zemlji

Sudjelovanje na tržištu rada

Radni status

 

Trajanje ugovora

 

Trajanje ugovora – sekundarne informacije

 

Status punog ili nepunog radnog vremena – razlog

 

Ovisna samozaposlenost

 

Nadzorne odgovornosti

 

Veličina poduzeća

 

Radno mjesto

 

Rad kod kuće

 

Traženje zaposlenja

 

Spremnost na rad

 

Raspoloživost

 

Dodatno ili višestruko zaposlenje

 

Traženje drugog zaposlenja

 

Podzaposlenost

 

Usklađivanje poslovnog i obiteljskog života

 

Mladi na tržištu rada

 

Osobe s invaliditetom na tržištu rada

 

Položaj migranata i njihovih izravnih potomaka na tržištu rada

 

Prijelaz u mirovinu

 

Potrebe za skrbi i obveze

Trajanje radnog odnosa, životopis i prethodno radno iskustvo;

Početak radnog odnosa

 

Način pronalaska radnog mjesta

 

Završetak radnog odnosa

 

Kontinuitet i prekidi karijere

 

Prethodno radno iskustvo

Uvjeti rada uključujući radno vrijeme i odredbe o radnom vremenu

Radno vrijeme

 

Odredbe o radnom vremenu

 

Organizacija rada i odredbe o radnom vremenu

Stupanj obrazovanja i podaci o obrazovanju

Stupanj obrazovanja – pojedinosti

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Sudjelovanje u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju (4 tjedna)

 

Sudjelovanje u formalnom i neformalnom obrazovanju i osposobljavanju (12 mjeseci)

zdravstveni status, invaliditet, pristup zdravstvenoj skrbi, dostupnost i upotreba zdravstvene skrbi te zdravstvene odrednice

Nesreće na radu i drugi zdravstveni problemi povezani s radom

 

Europski minimalni modul zdravlja

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Dohodak od rada

 

Dohodak od naknada

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Prilog I.b (novi) – područje „Dohodak i životni uvjeti”

Područje

Detaljne teme

Značajke osoba i kućanstava

Sastav kućanstva – pojedinosti

 

Trajanje boravka u zemlji

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Sudjelovanje u aktivnostima formalnog obrazovanja (trenutačno)

Stupanj obrazovanja i podaci o obrazovanju

Stupanj obrazovanja – pojedinosti

Sudjelovanje na tržištu rada

Značajke radnog mjesta

 

Trajanje ugovora

 

Radni status

 

Detaljna situacija na tržištu rada

 

Nadzorne odgovornosti

Trajanje radnog odnosa i prethodno radno iskustvo

Prethodno radno iskustvo

Uvjeti rada uključujući radno vrijeme i odredbe o radnom vremenu

Kalendar aktivnosti

 

Radno vrijeme

Zdravlje: status i invaliditet, zaštita i odrednice

Europski minimalni modul zdravlja

 

Zdravstveni status i invaliditet

 

Zdravlje djece

 

Pristup zdravstvenoj skrbi

 

Zdravstvena skrb

 

Pristup zdravstvenoj skrbi (djeca)

 

Odrednice zdravlja

Kvaliteta života, uključujući socijalno i kulturno sudjelovanje i dobrobit

Kvaliteta života

 

Socijalno i kulturno sudjelovanje

 

Dobrobit

Životni uvjeti, uključujući materijalnu oskudicu, stanovanje, životnu okolinu, pristup uslugama

Materijalna oskudica

 

Oskudica kod djece

 

Glavne značajke stanovanja

 

Pojedinosti o uvjetima stanovanja, uklj. oskudicu

 

Troškovi stanovanja uključujući uračunatu najamninu

 

Životna okolina

 

Korištenje uslugama, uključujući usluge skrbi

 

Pristupačnost

 

Nezadovoljene potrebe i razlozi

 

Skrb za djecu

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Dohodak od rada

 

Dohodak od naknada

 

Dohodak od mirovina

 

Ostali dohoci

 

Porezi i doprinosi

 

Ukupni dohoci

 

Prezaduženost

 

Dospjele neplaćene obveze

 

Bogatstvo

 

Glavne sastavnice potrošnje

 

Međugeneracijski prijenos siromaštva

Izmjena

Područje

Detaljne teme

Dodatne značajke osoba i kućanstava;

Sastav kućanstva – dodatne pojedinosti

 

Kućanstva s nekoliko generacija dugotrajno nezaposlenih članova

 

Trajanje boravka u zemlji

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Sudjelovanje u aktivnostima formalnog obrazovanja (trenutačno)

Stupanj obrazovanja i podaci o obrazovanju

Stupanj obrazovanja – pojedinosti

Sudjelovanje na tržištu rada

Značajke radnog mjesta

 

Trajanje ugovora

 

Radni status

 

Detaljna situacija na tržištu rada

 

Nadzorne odgovornosti

Trajanje radnog odnosa, poslovni životopis i prethodno radno iskustvo;

Prethodno radno iskustvo

Uvjeti rada uključujući radno vrijeme i odredbe o radnom vremenu

Kalendar aktivnosti

 

Radno vrijeme

zdravstveni status, invaliditet, pristup zdravstvenoj skrbi, dostupnost i upotreba zdravstvene skrbi te zdravstvene odrednice

Europski minimalni modul zdravlja

 

Zdravstveni status i invaliditet

 

Zdravlje djece

 

Pristup zdravstvenoj skrbi

 

Zdravstvena skrb

 

Pristup zdravstvenoj skrbi (djeca)

 

Odrednice zdravlja

kvaliteta života, uključujući socijalno, civilno, ekonomsko i kulturno sudjelovanje, uključenost i dobrobit;

Kvaliteta života

 

Socijalno i kulturno sudjelovanje

 

Dobrobit

 

Sposobnost osoba s invaliditetom da žive neovisno

Životni uvjeti, uključujući materijalnu oskudicu, stanovanje, životnu okolinu, zdravlje i obrazovanje, nezadovoljene potrebe i procjena vlastitih potreba, pristup uslugama;

Materijalna oskudica

 

Oskudica kod djece

 

Glavne značajke stanovanja

 

Pojedinosti o uvjetima stanovanja, uklj. oskudicu

 

Troškovi stanovanja uključujući uračunatu najamninu

 

Troškovi stanovanja uključujući smanjene komunalne troškove

 

Razuman smještaj za osobe s invaliditetom

 

Životna okolina

 

Stambene poteškoće (uključujući poteškoće s iznajmljivanjem)

 

Korištenje uslugama, uključujući usluge skrbi

 

Pristupačnost

 

Nezadovoljene potrebe i razlozi

 

Procjena vlastitih potreba

 

Skrb za djecu

 

Skrb

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Dohodak od rada

 

Dohodak od naknada

 

Dohodak od mirovina

 

Ostali dohoci

 

Porezi i doprinosi, uklj. porezne olakšice za obitelji s djecom

 

Ukupni dohodak – dodatne pojedinosti (kućanstvo i davatelj podataka)

 

Prezaduženost, uključujući razloge

 

Dospjele neplaćene obveze

 

Bogatstvo (uključujući svu imovinu)

 

 

 

Glavne sastavnice potrošnje

 

Međugeneracijski prijenos siromaštva

 

Međugeneracijski prijenos bogatstva

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Prilog I.c (novi) – područje „Zdravlje”

 

Tekst koji je predložila Komisija

Područje

Detaljne teme

Zdravlje: status i invaliditet, zaštita i odrednice

Europski minimalni modul zdravlja

 

Bolesti i kronična oboljenja

 

Nesreće i ozljede

 

Bol

 

Mentalno zdravlje

 

Funkcionalna ograničenja

 

Teškoće u obavljanju osobne njege

 

Teškoće u obavljanju kućanskih poslova

 

Privremeno ograničenje aktivnosti (zbog zdravstvenih problema)

 

Prepreke sudjelovanju u određenim područjima života

 

Korištenje zdravstvenom i dugotrajnom skrbi

 

Uzimanje lijekova

 

Preventivna skrb

 

Pristup zdravstvenoj skrbi

 

Visina i težina

 

Tjelesna aktivnost

 

Prehrambene navike

 

Pušenje

 

Konzumacija alkohola

 

Socijalni i okolišni čimbenici

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Ukupni dohoci

Izmjena

Područje

Detaljne teme

Zdravlje: status, invaliditet, pristup zdravstvenoj skrbi, dostupnost i upotreba zdravstvene skrbi te zdravstvene odrednice

Europski minimalni modul zdravlja

 

Bolesti i kronična oboljenja

 

Nesreće i ozljede

 

Bol

 

Mentalno zdravlje

 

Ovisnost

 

Funkcionalna ograničenja

 

Invaliditet – dodatne pojedinosti

 

Teškoće u obavljanju osobne njege

 

Teškoće u obavljanju kućanskih poslova

 

Osobe s invaliditetom: neovisan život

 

Privremeno ograničenje aktivnosti (zbog zdravstvenih problema)

 

Prepreke sudjelovanju u određenim područjima života

 

Korištenje zdravstvenom i dugotrajnom skrbi

 

Uzimanje lijekova

 

Preventivna skrb

 

Pristup zdravstvenoj skrbi

 

Visina i težina

 

Tjelesna aktivnost

 

Prehrambene navike

 

Pušenje

 

Konzumacija alkohola

 

Socijalni i okolišni čimbenici

 

 

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Prilog I.a (novi) – područje „Obrazovanje i osposobljavanje”

 

Tekst koji je predložila Komisija

Područje

Detaljne teme

Značajke osoba i kućanstava

Trajanje boravka u zemlji

Trajanje radnog odnosa, poslovni životopis i prethodno radno iskustvo;

Početak radnog odnosa

Sudjelovanje na tržištu rada

Veličina poduzeća

Stupanj obrazovanja i podaci o obrazovanju

Stupanj obrazovanja – pojedinosti

 

Podaci o obrazovanju

 

Samoprijavljene vještine

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Pristup informacijama o mogućnostima učenja i savjetovanju (12 mjeseci)

 

Sudjelovanje u aktivnostima formalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Posljednja aktivnost formalnog obrazovanja – pojedinosti (12 mjeseci)

 

Korištenje IKT-om u posljednjem formalnom obrazovanju (12 mjeseci)

 

Razlozi za sudjelovanje u posljednjem formalnom obrazovanju (12 mjeseci)

 

Troškovi i satnica posljednjeg formalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Ishodi i korištenje vještinama iz posljednjeg formalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Sudjelovanje u aktivnostima neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Aktivnosti neformalnog obrazovanja – pojedinosti (12 mjeseci)

 

Korištenje IKT-om u aktivnostima neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Razlozi za sudjelovanje u aktivnostima neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Troškovi i satnica aktivnosti neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Ishodi i korištenje vještinama iz aktivnosti neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Prepreke za sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju (12 mjeseci)

 

Neformalno učenje

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Ukupni dohoci

Izmjena

Područje

Detaljne teme

Dodatne značajke osoba i kućanstava;

Trajanje boravka u zemlji

Trajanje radnog odnosa, poslovni životopis i prethodno radno iskustvo;

Početak radnog odnosa

Sudjelovanje na tržištu rada

Veličina poduzeća

Stupanj obrazovanja i podaci o obrazovanju

Stupanj obrazovanja – pojedinosti

 

Podaci o obrazovanju

 

Samoprijavljene vještine

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Pristup informacijama o mogućnostima učenja i savjetovanju, uključujući za osobe s invaliditetom (12 mjeseci)

 

Sudjelovanje u aktivnostima formalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Posljednja aktivnost formalnog obrazovanja – pojedinosti (12 mjeseci)

 

Korištenje IKT-om u posljednjem formalnom obrazovanju (12 mjeseci)

 

Razlozi za sudjelovanje u posljednjem formalnom obrazovanju (12 mjeseci)

 

Troškovi i satnica posljednjeg formalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Ishodi i korištenje vještinama iz posljednjeg formalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Sudjelovanje u aktivnostima neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Aktivnosti neformalnog obrazovanja – pojedinosti (12 mjeseci)

 

Korištenje IKT-om u aktivnostima neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Razlozi za sudjelovanje u aktivnostima neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Troškovi i satnica aktivnosti neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Ishodi i korištenje vještinama iz aktivnosti neformalnog obrazovanja (12 mjeseci)

 

Prepreke za sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju (12 mjeseci)

 

Neformalno učenje

 

Sudjelovanje osoba s invaliditetom u obrazovanju i stručnoj izobrazbi

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Ukupna vrijednost imovine bez dohotka

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Prilog I.e (novi) – područje „Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija”

 

Tekst koji je predložila Komisija

Područje

Detaljne teme

Sudjelovanje u informacijskom društvu

Pristup IKT-u

 

Upotreba i učestalost upotrebe IKT-a

 

Prepreke i problemi u upotrebi

 

Učinak upotrebe

 

Sigurnost, privatnost, povjerenje

 

Spajanje na internet s bilo kojeg mjesta

 

Digitalne vještine

 

Aktivnosti na internetu

 

e-trgovina

 

Komunikacija s tijelima javne vlasti

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Ukupni dohoci

Izmjena

Područje

Detaljne teme

Sudjelovanje u informacijskom društvu

Pristup IKT-u

 

Upotreba i učestalost upotrebe IKT-a

 

Prepreke i problemi u upotrebi

 

Učinak upotrebe

 

Sigurnost, privatnost, povjerenje

 

Spajanje na internet s bilo kojeg mjesta

 

Digitalne vještine

 

Aktivnosti na internetu

 

e-trgovina

 

Komunikacija s tijelima javne vlasti

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Ukupna vrijednost imovine bez dohotka

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Prilog I.f (novi) – područje „Korištenje vremena”

 

Tekst koji je predložila Komisija

Područje

Detaljne teme

Značajke osoba i kućanstava

Sastav kućanstva – pojedinosti

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Sudjelovanje u aktivnostima formalnog obrazovanja (trenutačno)

Zdravlje: status i invaliditet, zaštita i odrednice

Europski minimalni modul zdravlja

Životni uvjeti, uključujući materijalnu oskudicu, stanovanje, životnu okolinu, pristup uslugama

Posjedovanje trajnih dobara

 

Skrb za djecu

 

Skrb za bolesne i starije osobe

Uvjeti rada uključujući radno vrijeme i odredbe o radnom vremenu

Radno vrijeme

 

Odredbe o radnom vremenu

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Proizvodnja za vlastitu potrošnju i prodaju, popravci

 

Dohodak od rada

 

Ukupni dohoci

Raspodjela vremena

Korištenje vremena, vrste aktivnosti

 

Usporedne aktivnosti

 

Mjesto aktivnosti

 

Prisutnost drugih osoba tijekom aktivnosti

 

Ocjena aktivnosti

Izmjena

Područje

Detaljne teme

Dodatne značajke osoba i kućanstava;

Sastav kućanstva – pojedinosti

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Sudjelovanje u aktivnostima formalnog obrazovanja (trenutačno)

zdravstveni status, invaliditet, pristup zdravstvenoj skrbi, dostupnost i upotreba zdravstvene skrbi te zdravstvene odrednice

Europski minimalni modul zdravlja

Životni uvjeti, uključujući materijalnu oskudicu, stanovanje, životnu okolinu, zdravlje i obrazovanje, nezadovoljene potrebe i procjena vlastitih potreba, pristup uslugama

Posjedovanje trajnih dobara

 

Skrb za djecu

 

Skrb za bolesne i starije osobe

Uvjeti rada uključujući radno vrijeme i odredbe o radnom vremenu

Radno vrijeme

 

Odredbe o radnom vremenu

 

 

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Proizvodnja za vlastitu potrošnju i prodaju, popravci

 

Dohodak od rada

 

Briše se.

Raspodjela vremena

Korištenje vremena, vrste aktivnosti

 

Usporedne aktivnosti

 

Mjesto aktivnosti

 

Prisutnost drugih osoba tijekom aktivnosti

 

Ocjena aktivnosti

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Prilog I.g (novi) – područje „Potrošnja”

 

Tekst koji je predložila Komisija

Područje

Detaljne teme

Značajke osoba i kućanstava

Sastav kućanstva – pojedinosti

Životni uvjeti, uključujući materijalnu oskudicu, stanovanje, životnu okolinu, pristup uslugama

Glavne značajke stanovanja

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Sudjelovanje u aktivnostima formalnog obrazovanja (trenutačno)

Sudjelovanje na tržištu rada

Trajanje ugovora

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Ukupni dohoci

 

Porezi i doprinosi

 

Dohodak u naravi od samostalne djelatnosti

 

Uračunata najamnina

 

Glavni izvor dohotka

 

Bogatstvo

 

Dugovi

 

Dospjele neplaćene obveze

 

Potrošnja prema COICOP-u

 

Rashodi prekogranične potrošnje prema COICOP-u

 

Vlastita potrošnja

Izmjena

Područje

Detaljne teme

Dodatne značajke osoba i kućanstava;

Sastav kućanstva – dodatne pojedinosti

Životni uvjeti, uključujući materijalnu oskudicu, stanovanje, životnu okolinu, zdravlje i obrazovanje, nezadovoljene potrebe i procjena vlastitih potreba, pristup uslugama

Glavne značajke stanovanja

Sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju

Sudjelovanje u aktivnostima formalnog obrazovanja (trenutačno)

Sudjelovanje na tržištu rada

Trajanje ugovora

Dohodak, potrošnja i bogatstvo, uključujući dugove

Ukupni dohodak – dodatne pojedinosti (kućanstvo i davatelj podataka)

 

Dohodak od rada

 

Porezi i doprinosi

 

Dohodak u naravi od samostalne djelatnosti

 

Uračunata najamnina

 

Troškovi stanovanja uključujući smanjene komunalne troškove

 

Glavni izvor dohotka

 

Ukupna vrijednost imovine bez dohotka

 

Bogatstvo

 

Dugovi

 

Dospjele neplaćene obveze

 

Potrošnja prema COICOP-u

 

Rashodi prekogranične potrošnje prema COICOP-u

 

Vlastita potrošnja


OBRAZLOŽENJE

Pouzdane i kvalitetne statistike okosnica su dobrog oblikovanja politika. Kao tvorci politika moramo imati dobro utemeljene informacije o stanju na tržištu rada, životnim uvjetima i dohotku europskih građana, njihovu zdravstvenom stanju, uvjetima obrazovanja i osposobljavanja, njihovim potrošačkim navikama, njihovom korištenju vremena i korištenju tehnologija kako bismo mogli razviti čvrste politike koje se temelje na dokazima. Ovaj statistički okvir kojim se objedinjuje sedam anketa o kućanstvima važan je korak u tom smjeru te će utrti put prema daljnjem razvoju kvalitete socijalnih statistika. Stoga zaista jest važno da zajedno razvijamo zakonodavstvo koje je čvrsto, funkcionira u praksi, donosi visokokvalitetne, pravovremene, usporedive i pouzdane podatke te se može prilagoditi potrebama koje se s vremenom mijenjaju.

U nacrtu izvješća Parlamenta učvrstio sam elemente i razradio dodatne prijedloge kako bih istaknuo sljedeće ciljeve. Europske statistike trebale bi prikupljati pouzdane i usporedive kvalitetne podatke prilagođene potrebama korisnika, neovisno o tome jesu li to tvorci politika, istraživači ili neki drugi dionici. Također bi trebale učinkovito odgovoriti na društvene izazove s kojima se Unija suočava kako bi mogle podržati dobro utemeljene mjere politika.

Važno je riješiti pitanje opsega za pouzdanost podataka. Ankete o kućanstvima obuhvaćaju osobe koje žive u privatnim kućanstvima, dok oni koji žive u ustanovama ili su beskućnici neće biti ispitani, što je problematično, posebno u slučaju podataka povezanih sa zdravljem. Nacionalni zavodi za statistiku trebali bi izvješćivati o opsegu postojeće nepokrivenosti. Dugoročno bi svi akteri trebali razviti alternativne načine za obuhvaćanje građana koji ne žive u privatnim kućanstvima. Anketa o dohotku i životnim uvjetima pruža neprocjenjive informacije o beskućništvu u obliku retrospektivnih pitanja koja se trebaju dodatno razraditi sagledavanjem onoga što se najbolje može opisati riječima „teškoće u pogledu stanovanja”.

Radi usporedivosti i dobre kvalitete potrebna je slična razina objedinjavanja statističkih podataka. Uspoređivanje Luksemburga s Njemačkom može imati svoje statističke nedostatke, dok bi uspoređivanje urbaniziranih područja s ruralnim područjima pružilo bitne dodatne informacije. Pozdravio bih slučaj u kojemu bi taj okvir otvorio put za početak objedinjavanja podataka na razini NUTS2. NUTS2 je definiran kao statističke regije zemljopisnih jedinica usporedive veličine. Bolja usporedivost jedan je od glavnih ciljeva reforme. Stoga sam predložio da cilj država članica i Eurostata bude dugoročno rješavanje tog pitanja.

Ankete u tom zakonodavnom okviru ključ su za podatke o dohotku i potrošnji, a oni su neophodni za dobivanje jasnije slike o blagostanju kućanstava te ulaznih podataka za ocjenjivanje propisnog funkcioniranja tržišta. Prikupljanje i analiza podataka trebali bi biti više usredotočeni na složene pokazatelje kao što su izrada referentnih proračuna.

U velikoj se mjeri zalažem za reguliranje na pravoj razini. Europski parlament trebao bi biti akter koji štiti uspjeh Uredbe u pogledu njezine provedivosti i kvalitete (npr. sadržaj i opseg anketa i odstupanja) pa bi se o tim elementima trebalo odlučivati ili u samom glavnom zakonodavnom aktu ili u delegiranim aktima. Provedbenim aktima trebala bi se regulirati samo isključivo tehnička pitanja.

Financijske posljedice kompenziraju se bolje usmjerenim potencijalom za kvalitetno oblikovanje politika koje omogućuje te ranom prilagodbom metoda i boljom uporabom novih tehnoloških promjena. Ušteda na izradi statističkih podataka i statističkih analiza izravno bi dovela do društva u kojemu tvorci politika i predvodnici mišljenja u nekom društvu više ne mogu raspravljati na temelju čvrstih spoznaja, nego na uvjerenjima, strahovima i pseudočinjenicama. Trebamo stalno razvijati usporedivost, pravovremenost, preciznost i opseg našeg prikupljanja podataka. Pozdravljam i ističem činjenicu da Komisija može dati bespovratna sredstva nacionalnim zavodima za statistiku, posebno u cilju izgradnje kapaciteta. Zalažem se za to da ovaj okvir bude prilagodljiv kako bi mogao dovoljno odgovoriti na nove potrebe i promjene, pa se stoga trebaju pripremiti pilot-studije kako bi se riješili novi izazovi.

Statistike su među najboljim alatima koje imamo za razumijevanje trenutačnog stanja u kojemu se nalaze naše društvo i gospodarstvo te je to znanje najveća prednost koju tvorac politika može imati.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka

Referentni dokumenti

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.8.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Datum usvajanja

21.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Datum podnošenja

29.6.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

ENF

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti