Procedūra : 2016/0264(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0247/2017

Pateikti tekstai :

A8-0247/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.29

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0387

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1141kWORD 119k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema

(COM(2016) 0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėjas: Tamás Meszerics

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema

(COM(2016) 0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0551),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0345/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8–0247/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  statistiniai duomenys ir rodikliai yra atsakingų faktais grindžiamų politikos priemonių pagrindas. Siekiant rengti, analizuoti ir pritaikyti Sąjungos, nacionalines ir regionines politikos priemones, kad būtų patenkinami piliečių poreikiai ir priimami atsakingi sprendimai, labai svarbu, kad politikos formuotojai turėtų savalaikės, palyginamos ir tikslios informacijos;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“21 ir ekonomikos valdymo stiprinimą, socialiniai rodikliai ypač svarbūs grindžiant ir remiant Sąjungos pagrindinius prioritetus, susijusius su ekonomikos augimu ir naujų darbo vietų kūrimu, skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, įgūdžiais, judumu ir skaitmenine ekonomika. Visų pirma šie rodikliai turi būti naudojami kaip patikimas politikos priemonių, kurių Sąjunga imasi šiems prioritetams įgyvendinti, rengimo ir stebėsenos statistinis pagrindas;

(1)  atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“21 ir ekonomikos valdymo stiprinimą, socialiniai rodikliai ypač svarbūs grindžiant ir remiant Sąjungos pagrindinius prioritetus, susijusius su integraciniu ir tvariu ekonomikos augimu ir naujų darbo vietų kūrimu, socialine sanglauda, skurdo, nelygybės ir socialinės atskirties mažinimu, neįgaliųjų integravimu, taip pat lyčių lygybe, gebėjimais, judumu ir skaitmenine ekonomika. Visų pirma šie rodikliai turi būti naudojami kaip patikimas politikos priemonių, kurių Sąjunga ir jos valstybės narės imasi šiems prioritetams įgyvendinti, rengimo ir stebėsenos statistinis pagrindas;

__________________

__________________

21 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, COM(2010) 2020.

21 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, COM(2010) 2020.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  užtikrinant ekonominės ir pinigų sąjungos tvarumą ir teisėtumą ypač svarbu, kad Europos semestre būtų tinkamai derinami ekonominiai ir socialiniai tikslai, remiami aukštos kokybės statistika abiejose srityse. Todėl socialiniams ir užimtumo tikslams Europos semestre skiriama vis daugiau dėmesio: tiek šalių ataskaitose, tiek konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nagrinėjamos socialinės ir užimtumo problemos bei raginama imtis politikos reformų, pagrįstų geriausios praktikos pavyzdžiais. Šiam tikslui socialinė statistika turi išskirtinės reikšmės, todėl labai svarbu didinti socialinių rodiklių savalaikiškumą, kad jais tinkamu laiku būtų galima naudotis įgyvendinant atitinkamas politikos programas, įskaitant Europos semestrą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  nustatant Europos socialinę statistiką, turėtų būti deramai atsižvelgiama į SESV 10 straipsnį. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad būtų renkami kokybiški pagal lytį ir amžių suskirstyti duomenys, įskaitant vyresnių kaip 74 metų asmenų duomenis, kad būtų galima nustatyti su lytimi ir amžiumi susijusias konkrečias problemas ir užtikrinti patikimą faktinį pagrindą, kuriuo remiantis būtų galima įvertinti pažangą, daromą užtikrinant lyčių lygybę ir kovojant su diskriminacija dėl lyties bei amžiaus. Todėl reikėtų tinkamai atsižvelgti į JT EEK Statistikos specialistų mokymo lyčių statistikos klausimais darbo grupės padedant įvairiems ekspertams parengtą informacinį vadovą „Lyčių statistikos rengimas. Praktinė priemonė“1a;

 

__________________

 

1ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  bendrasis vidaus produktas (BVP) yra pagrindinis makroekonominis rodiklis, atspindintis bendrą ekonominę veiklą. Vis dėlto labai svarbu BVP papildyti kitais patikimais rodikliais, kuriuos taikant atsižvelgiama į namų ūkio aspektus, daugiausia dėmesio skiriama piliečių padėčiai, apibūdinamas materialinių gyvenimo sąlygų pasiskirstymas ir nelygybė, taip pat geriau išnagrinėjami daugialypiai gyvenimo kokybės aspektai. Todėl šiuo reglamentu reikėtų numatyti rinkti išsamius ir besikeičiančius šių sričių statistinius duomenis;

Pagrindimas

Politikoje ir žiniasklaidoje BVP skiriama daug dėmesio. Tai – svarbus rodiklis. Vis dėlto statistikos srityje taip pat reikėtų skirti dėmesio piliečių gyvenimo sąlygoms, nelygybei, gyvenimo kokybei ir gerovei, nes SESV nurodyta, kad šie aspektai yra ES tikslai. Todėl, siekiant remti politiką, kuria siekiama užtikrinti piliečiams geresnes gyvenimo sąlygas, reikėtų gerinti šių sričių duomenų kokybę.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1d)  remiantis iniciatyva „Ne vien BVP“1a, svarbu greta tokių ekonominių rodiklių kaip BVP parengti aukšto lygio rodiklius, atspindinčius kitus aspektus, ypač socialinius pažangos aspektus, pavyzdžiui, gyvenimo kokybę (įskaitant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą), įtrauktį, gerovę ir socialinę sanglaudą, kartu pabrėžiant, kaip svarbu užtikrinti galimybę išskaidyti atitinkamus duomenis, kad būtų galima nustatyti, pavyzdžiui, konkrečias su lytimi susijusias problemas;

 

__________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1e)  tobulinant, rengiant ir platinant Europos statistiką laikomasi profesinio nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvumo, patikimumo ir ekonomiškumo statistikos principų;

Pagrindimas

Tai pagrindiniai principai, kurie taikomi ES statistikos rengimui ir sklaidai, kaip nurodyta Reglamente Nr. 223/2009.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1f)  Europos statistikos sistemos (ESS) – Komisijos (Eurostato), nacionalinių statistikos institucijų (NSI) ir kitų nacionalinės valdžios institucijų, kiekvienoje valstybėje narėje atsakingų už oficialių Europos statistinių duomenų tobulinimą, rengimą, skelbimą ir sklaidą, partnerystės – tikslas yra Sąjungos lygmeniu teikti aktualius, objektyvius, patikimus, savalaikius ir palyginamus statistinius duomenis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1g)  Europos socialinė statistika turėtų būti teikiama taikant lygias galimybes visų rūšių naudotojams, pvz., politikos formuotojams, viešojo administravimo institucijoms, mokslininkams, profesinėms sąjungoms, studentams ir pilietinės visuomenės atstovams, įskaitant nevyriausybines organizacijas (NVO). Jie turėtų turėti galimybę nemokamai ir lengvai surasti duomenis Komisijos (Eurostato) duomenų bazėse jos interneto svetainėje. ESS įsipareigoja aktyviai įtraukti naudotojus ir operatyviai tenkinti jų poreikius;

Pagrindimas

Šis principas įtvirtintas Reglamente Nr. 223/2009. Praktiškai, kiekvienas asmuo internete gali prisijungti prie Eurostato duomenų bazės, kurioje pateikiami visi Eurostate viešai prieinami apibendrinti duomenys. Jie pateikiami daugiamatėse lentelėse, suteikiant įvairias pasirinkimo galimybes ir duomenų eksportavimo formatus. Mokslinių tyrimų bendruomenė naudojasi laisvesne prieiga, visų pirma prie konfidencialių duomenų, kurie naudojami atliekant analizę mokslinės pažangos labui. Šiai prieigai taikomos Reglamente Nr. 557/2003 nustatytos griežtos taisyklės.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1h)  norint didinti Sąjungos atsparumą, pasiekti jos sanglaudos tikslus ir išsaugoti jos gerovės lygį, būtina užtikrinti tinkamą Europos semestro ekonominių ir socialinių tikslų pusiausvyrą, grindžiamą kokybiškais statistiniais duomenimis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1i)  įgyvendindamos šį reglamentą, valstybės narės turėtų laikytis Europos statistikos praktikos kodekso;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  atsižvelgiant į tai, socialiniai rodikliai turėtų būti reikiamos aukštos kokybės, visų pirma pagrįsti, savalaikiai, reikalingi, pritaikomi naujiems naudotojų poreikiams bei palyginami ir parengti našiai;

(2)  todėl itin svarbu, kad socialiniai rodikliai būtų aukščiausios kokybės, visų pirma patikimi, tikslūs, savalaikiai, lengvai naudojami ir prieinami, aktualūs, pritaikomi naujiems naudotojų poreikiams bei palyginami, nuoseklūs ir efektyvūs;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  namų ūkio pajamos – tai pagrindinis gyvenimo lygį lemiantis veiksnys, o orientacinio biudžeto metodas yra išsamiausia metodika, kuria remiantis nustatomas minimalus išteklių, reikalingų norint tinkamai dalyvauti visuomenės gyvenime, lygis, taip pat būtinų prekių ir paslaugų krepšelio kaina. Jei aiškiai nustatoma, jog regionų lygmeniu reikia tobulinti duomenų rinkimo procesus ir orientacinio biudžeto skaičiavimo metodiką bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais ir atliekant bandomuosius tyrimus, Komisija (Eurostatas) turėtų tokiems bandomiesiems tyrimams skirti atitinkamų finansinių išteklių;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  pajamomis plačiai naudojamasi vertinant namų ūkių padėtį. Vis dėlto tiek namų ūkio, tiek makroekonomikos požiūriu taip pat svarbu įvertinti vartojimą, turtą ir skolas, įskaitant galimas skolas užsienio valiuta;

Pagrindimas

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas, yra namų ūkių materialinių gyvenimo sąlygų rodikliai. Kai kurie namų ūkiai, palyginti su jų pajamomis, gali turėti didelių skolų, kartais – užsienio valiuta. Kaip pastaruoju metu buvo matyti iš keleto skolos krizių, tokia padėtis gali daryti įtaką ne tik namų ūkiams, bet ir apskritai ekonomikai.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c)  skurdas yra daugialypis reiškinys. Jis susijęs ne tik su materialinėmis gyvenimo sąlygomis, pavyzdžiui, pajamomis, vartojimu, turtu ar skolomis, bet ir su sveikata, švietimu, galimybėmis gauti paslaugas ir naudojimusi jomis. Be to, skurdas taip pat turi būti vertinamas atsižvelgiant į žmonių gyvenamą visuomenę. Todėl svarbu, kad statistiniai duomenys būtų išsamus, patikimas, palyginamas ir tvirtas pagrindas daugybei įvairių galimų naudojimo būdų pritaikytiems rodikliams nustatyti;

Pagrindimas

Reikia leisti nustatyti keleto rūšių skurdą, pavyzdžiui, daugialypį skurdą, santykinį skurdą arba absoliutų skurdą, ir sudaryti sąlygas atlikti jų analizę. Statistiniai duomenys turėtų suteikti galimybę numatyti tokią požiūrių įvairovę.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2d)  svarbu tiksliai apibūdinti negalią, visų pirma kiek tai sietina su savarankišku gyvenimu, tinkamų sąlygų sudarymu darbo rinkoje ir galimomis kliūtis socialinei integracijai bei integracijai į darbo rinką. Todėl svarbu užtikrinti, kad būtų geriau aprėpiamos atitinkamos gyventojų grupės, ir joms sudaryti sąlygas visapusiškai dalyvauti duomenų rinkimo procesuose, atliekant visapusiškai įtraukius tyrimus;

Pagrindimas

Tyrimai turėtų būti prieinami neįgaliesiems, nes taip užtikrinamas jų dalyvavimas.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  su asmenimis ir namų ūkiais susijusi Europos statistika kol kas renkama remiantis keliais teisės aktais, kuriais reglamentuojami asmenų ir namų ūkių tyrimai, demografinė statistika, gyventojų ir būstų surašymai ir daugiausia iš administracinių šaltinių renkami statistiniai duomenys. Kai kurių duomenų taip pat gaunama atlikus verslo tyrimus. Pastaraisiais metais padėtis labai pagerėjo, tačiau statistinių duomenų, pagrįstų asmenų ir namų ūkių tyrimais, rinkimo procesus vis dėlto reikia dar labiau sujungti;

(3)  su asmenimis ir namų ūkiais susijusi Europos statistika kol kas renkama remiantis keliais teisės aktais, kuriais reglamentuojami asmenų ir namų ūkių tyrimai, demografinė statistika, gyventojų ir būstų surašymai ir daugiausia iš administracinių šaltinių renkami statistiniai duomenys. Kai kurių duomenų taip pat gaunama atlikus verslo tyrimus. Moksliniai tyrimų duomenų naudotojai pabrėžė duomenų savalaikiškumo ir kokybės problemas, be kita ko, palyginamumo problemą. Pastaraisiais metais padėtis labai pagerėjo, tačiau statistinių duomenų, pagrįstų asmenų ir namų ūkių tyrimais visoje Sąjungoje, rinkimo procesus vis dėlto reikia holistiškiau dar labiau sujungti ir racionalizuoti. Norint turėti patikimus duomenis moksliniams tyrimams ir politikos formavimui, būtina daugiau investuoti į tikslesnį ir holistiškesnį aukštos kokybės duomenų rinkimą, nemažinant investicijų, nes patikimi duomenys yra būtini siekiant atsakingai formuoti politiką;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  dėl technologijų pažangos atsirado kur kas daugiau galimybių statistinėms reikmėms naudoti administracinius šaltinius. Reikėtų aktyviai skatinti naudoti juos socialinės statistikos reikmėms, tačiau bet kuriuo atveju užtikrinti, kad ši statistika būtų kokybiška, tiksli, savalaikė ir palyginama;

(4)  siekiant pagerinti duomenų kokybę ir efektyvumą, turėtų būti kuo labiau skatinamas administracinių įrašų naudojimas. Dėl sparčios technologijų pažangos jau atsirado kur kas daugiau galimybių statistinėms reikmėms naudoti administracinius šaltinius. Reikėtų toliau aktyviai skatinti naudoti juos socialinės statistikos reikmėms, tačiau bet kuriuo atveju užtikrinti, kad ši statistika būtų kokybiška, tiksli, savalaikė ir palyginama. Derėtų išsaugoti ir kitas priemones, pritaikytas prie atitinkamų asmenų arba subjektų ir neprieinamas naudojantis administraciniais duomenimis, kartu užtikrinant teisę į asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2011 m. Vysbadene Europos statistikos sistemos (ESS) atstovai patvirtino susitarimą dėl naujos namų ūkių ir socialinės statistikos koncepcijos. ESS mano, kad Europos tyrimai, per kuriuos renkami su asmenimis ir namų ūkiais susiję duomenys, turėtų būti modernizuoti, ir šiems pagrindiniams socialiniams tyrimams papildyti turėtų būti naudojami rečiau renkami papildomi mikroduomenys. Be to, turėtų būti geriau prieinami administraciniai duomenys, esami duomenų šaltiniai geriau panaudojami papildomoms reikmėms, o nacionaliniu ir ES lygmenimis turėtų būti surasta galimybių naudotis naujais duomenų šaltiniais;

(6)  2011 m. Vysbadene Europos statistikos sistemos (ESS) atstovai patvirtino susitarimą dėl naujos namų ūkių ir socialinės statistikos koncepcijos. ESS mano, kad Europos tyrimai, per kuriuos renkami su asmenimis ir namų ūkiais susiję duomenys, turėtų būti modernizuoti, ir šiems pagrindiniams socialiniams tyrimams papildyti turėtų būti naudojami rečiau renkami papildomi mikroduomenys. Be to, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/6791a, turėtų būti geriau prieinami administraciniai duomenys, didinamas Eurostato interneto svetainės naudojimo patogumas, geriau papildomoms reikmėms panaudojami esami duomenų šaltiniai, o nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis turėtų būti surasta galimybių naudotis naujais duomenų šaltiniais. Labai svarbu, kad pritaikant ir modernizuojant socialines apklausas būtų deramai atsižvelgta į visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant politikos formuotojus ir akademinius vartotojus, duomenų rengėjus, pilietinę visuomenę ir interesų grupes, nuomonę;

 

___________

 

1a  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  be kita ko, šiuo reglamentu turėtų būti skatinama stiprinti Komisijos (Eurostato), nacionalinių centrinių bankų ir Europos patariamojo statistikos komiteto bendradarbiavimą. Jame taip pat turėtų būti numatyta siekti didesnės nacionalinių statistikos institucijų integracijos ir užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi Europos statistikos praktikos kodekso;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  tam, kad būtų užtikrinta, kad aukštos kokybės socialiniai rodikliai būtų rengiami vieningiau, lanksčiau ir našiau, pirmiau apibūdinti dalykai turi būti palaipsniui modernizuoti ir turi būti atnaujintas socialinės statistikos teisinis pagrindas. Be to, turi būti tinkamai atsižvelgta į naudotojų poreikius, respondentams ir valstybių narių ištekliams tenkančią naštą, taikomų metodų patikimumą ir tikslumą, statistikos rengimo techninį pagrįstumą, laiką, per kurį ji gali būti teikiama, ir rezultatų patikimumą;

(7)  tam, kad būtų užtikrinta, kad, siekiant prisitaikyti prie visuomenėje vykstančių pokyčių, aukštos kokybės socialiniai rodikliai būtų rengiami vieningiau, adaptyviau, lanksčiau, efektyviau ir greičiau, pirmiau apibūdinti dalykai turi būti palaipsniui modernizuoti ir turi būti atnaujintas socialinės statistikos teisinis pagrindas. Be to, jokiu būdu nemažinant kokybės, efektyvumo ar savalaikiškumo, turi būti tinkamai atsižvelgta į naudotojų poreikius, pagarbą respondentų poreikiams, valstybių narių pajėgumus ir išteklius, taikomų metodų patikimumą ir tikslumą, statistikos rengimo techninį pagrįstumą, laiką, per kurį ji gali būti teikiama, ir rezultatų patikimumą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Sąjungos teisės aktai dėl socialinės statistikos, pagrįstos individualaus lygmens duomenimis, buvo priimti siekiant patenkinti jų priėmimo metu buvusius politikos poreikius. Tačiau socialinei sričiai būdingos naujos ir greitai kintančios realijos. Formuojasi naujos socialinės aplinkybės ir reiškiniai, todėl būtina Sąjungos lygmeniu atnaujinti esamą teisinį pagrindą. Todėl šiame reglamente turėtų būti numatyta išsami statistinių duomenų bazė, kuri tinkamai tenkintų ir atspindėtų dabartinius poreikius ir sudarytų sąlygas rengti ir rinkti statistinius duomenis, atsižvelgiant į politikos formuotojų, naudotojų ir visos visuomenės ateities poreikius ir statistikos palyginamumą tarptautiniu lygmeniu. Todėl šio reglamento teisine struktūra, be kita ko, derėtų suteikti daug lankstumo toliau plėtoti su asmenimis ir namų ūkiais susijusios statistikos sritį. Taip pat labai svarbu, kad duomenų rinkimas būtų atnaujinamas atsižvelgiant technologinius pokyčius;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  norint geriau modernizuoti ir racionalizuoti iš imčių surinktais duomenimis pagrįstos Europos socialinės statistikos pagrindų sistemą, esama asmenų ir namų ūkių Europos statistika, pagrįsta individualaus lygmens duomenimis, turėtų būti sujungta į vieną sistemą. Tai užtikrintų, kad iš imčių surinktais duomenimis pagrįsta Europos socialinė statistika, įskaitant darbo rinkos, pajamų ir gyvenimo sąlygų, sveikatos, švietimo ir mokymo bei informacinių ir ryšių technologijų naudojimo sritis, būtų rengiama nuosekliai, suderintai ir koordinuotai;

(9)  norint geriau modernizuoti ir racionalizuoti iš imčių surinktais duomenimis pagrįstos Europos socialinės statistikos pagrindų sistemą, esamos asmenų ir namų ūkių Europos statistikos, pagrįstos individualaus lygmens duomenimis, teisės nuostatos turėtų būti sujungtos į vieną sistemą. Tai užtikrintų, kad Europos socialinė statistika, pagrįsta iš imčių surinktais duomenimis, įskaitant darbo jėgos, pajamų ir gyvenimo sąlygų, laiko sąnaudų, vartojimo, sveikatos būklės, švietimo, mokymo ir dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą programose bei informacinių ir ryšių technologijų naudojimo sritis, būtų renkama labiau nuosekliai, suderintai ir koordinuotai. Tai turėtų padėti užtikrinti, kad, siekiant geriau formuoti politiką, būtų teikiami atitinkami duomenys, susiję su nedarbu, visų pirma jaunimo nedarbu, naujomis užimtumo tendencijomis, visų pirma skaitmeninės ekonomikos srityje, skurdu, įskaitant vaikų skurdą, socialine atskirtimi, galimybėmis naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir IRT, gebėjimų ugdymu ir dalyvavimu švietimo veikloje, vartojimo išlaidomis ir perkamąja galia;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  atsižvelgdama į šiame reglamente nustatytus tikslus ir siekdama pagerinti duomenų rinkinių bei socialinių rodiklių kokybę, Komisija turėtų patvirtinti priemones, įgyvendinančias pagrįstumo ir bandomuosius tyrimus, tuo siekiant pagerinti socialinių statistinių duomenų kokybę, be kita ko, palyginamumą, modernizuoti duomenų rinkimą ir ekonomiškai bei lanksčiai reaguoti į naujus vartotojų poreikius. Valstybės narės, atlikdamos minėtus pagrįstumo ir bandomuosius tyrimus, turėtų bendradarbiauti, o Komisija turėtų galėti teikti finansinę paramą jiems įgyvendinti;

Pagrindimas

Kaip nurodyta 13 straipsnyje, pagrįstumo ir kiti bandomieji tyrimai turėtų būti atliekami, prieš iš esmės keičiant šią teisėkūros sistemą, tiek metodikos, tiek turinio prasme.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  siekiant prisitaikyti prie vartotojų poreikių ir naujų lūkesčių, darbo jėgos, pajamų ir gyvenimo sąlygų srityje duomenys gali būti konkrečiu laiku renkami ad hoc tema, kad būtų sudarytos sąlygos palyginti nuolat naudojamus kintamuosius su papildomais kintamaisiais, pabrėžiant neištyrinėtus darbo rinkos, pajamų ir gyvenimo sąlygų aspektus. Pagrįstais atvejais tie duomenys taip pat galėtų apimti temas, kurios nėra numatytos šiame reglamente;

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnį. Siekiant prisitaikyti prie naujų poreikių, būtinas tam tikro lygio adaptyvumas ir lankstumas.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c)  kiekvienoje srityje turėtų būti sudarytas pagrindinis suderintų kintamųjų rinkinys, siekiant geriau panaudoti ir paskleisti Komisijai (Eurostatui) prieinamus duomenis, be kita ko, dėl to, kad tai išankstinė duomenų atitikties nustatymo ir horizontaliųjų analizių sąlyga. Tai padės padidinti duomenų rinkinių analitinį potencialą, pritaikant modeliavimo metodus, ir pasiekti masto ekonomiją;

Pagrindimas

Pagrindinio suderinto kintamųjų rinkinio įtraukimas leidžia vartotojams dalyvauti įvairių sričių tyrimuose. Nepatiriant papildomų sąnaudų, tai gerokai pagerina analitines galimybes.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9d)  atliekant bandomuosius tyrimus reikėtų metodologiškai ištirti, kiek žmonių „nepatenka“ į šiuo reglamentu reglamentuojamus tyrimus. Po to tyrimo reikėtų pateikti pasiūlymus, kaip esant galimybei prisitaikyti ir spręsti nepakankamo dalyvavimo apklausose ir nepakankamos apklausų aprėpties klausimus. Be to, tai būtų svarbi medžiaga įgyvendinant tvaraus vystymosi tikslus ir 2030 m. darbotvarkę;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

9 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9e)  kadangi atliekant apklausas sunku pasiekti konkrečius gyventojų pogrupius, o šie gyventojų pogrupiai kartais yra labiau pažeidžiami nei bendroji populiacija arba jiems būdingos kitos specifinės savybės, reikia siekti geresnės šių gyventojų pogrupių aprėpties atliekant metodologinius tyrimus, kurių tikslas – pateikti pasiūlymus, kaip pritaikyti ir priderinti apklausų taikymo sritį. Tuo tarpu valstybės narės turėtų pranešti apie privačiuose namų ūkiuose negyvenančių asmenų, pavyzdžiui, globos namuose gyvenančių ir benamių, neaprėpties mastą ir lygį;

Pagrindimas

Duomenys turėtų būti grindžiami reprezentatyviosiomis imtimis, tačiau yra sunkiai pasiekiamos populiacijos dalys (pvz., benamiai), kurios faktiškai neįtraukiamos, ir panašu, kad tai turi įtakos rengiamai statistikai (pvz., apie skurdą). Turėtų būti atliktas metodologinis tyrimas ir ESS (ir dar plačiau – JT statistinėje sistemoje) reikėtų dalytis geriausia patirtimi, siekiant ilgainiui pašalinti šias kliūtis.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  laiko sąnaudų ir vartojimo duomenis šiuo metu savanoriškai renka daugelis valstybių narių, remdamosi sutartomis bendrosiomis gairėmis. Šias dvi sritis reikėtų modernizuoti, siekiant visapusiškai pasinaudoti naujų technologijų pažanga. Šių dviejų sričių duomenis reikėtų rinkti remiantis šiuo reglamentu ir taip atverti galimybių ir sukurti progų ateityje dar labiau tobulėti, užtikrinant, kad duomenys būtų labiau savalaikiai, reikalingesni ir rengiami našiau. Kol kas valstybių narių taikomi metodai neturėtų būti keičiami;

(10)  laiko sąnaudų ir vartojimo duomenis Sąjungos lygmeniu šiuo metu savanoriškai renka daugelis valstybių narių, remdamosi susitarimais ir bendrosiomis gairėmis. Iš laiko sąnaudų tyrimo mokslinių tyrimų matyti, kad tai labai svarbu vertinant, be kita ko, lyčių lygybę darbo ir priežiūros pareigų derinimo srityje. Lyčių aspektas taip pat labai svarbus namų ūkių vartojimo srityje. Lyčių lygybė, kaip pagrindinis Sąjungos principas, yra dar viena priežastis šiuos du tyrimus visapusiškai įtraukti į Europos socialinės statistikos rinkinį. Šios dvi sritys suteikia svarbių įvairios paskirties duomenų Sąjungos politikos priemonėms, turinčioms poveikį piliečių gyvenimui. Jas reikėtų modernizuoti (įskaitant duomenų rinkimo procesus), siekiant visapusiškai pasinaudoti naujų technologijų pažanga ir padaryti jas visiškai prieinamas Sąjungos lygmeniu, kad politikos kūrimas įgytų tvirtą statistinį pagrindą. Šių dviejų sričių duomenis reikėtų rinkti remiantis šiuo reglamentu ir taip atverti galimybių ir sukurti progų ateityje dar labiau tobulėti, užtikrinant, kad duomenys būtų labiau savalaikiai, reikalingesni ir rengiami našiau. Kai įmanoma, reikėtų teikti Sąjungos paramą tų duomenų rinkimo modernizavimui ir įgyvendinimui. Kol kas valstybių narių taikomi metodai galėtų būti ir toliau taikomi, bet jie laikui bėgant turėtų būti pritaikyti prie naujų pokyčių ir politikos poreikių, įskaitant Sąjungos lygmeniu, ir turėtų suvienodėti siekiant didesnio palyginamumo;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  statistika nebelaikoma tik vienu iš daugelio informacijos šaltinių, naudojamų formuojant politiką, – jos vaidmuo priimant sprendimus tapo labai svarbus. Norint priimti įrodymais pagrįstus sprendimus, reikia aukštos kokybės kriterijus ir paskirtį atitinkančios statistikos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/200925;

(12)  priimant sprendimus, visų pirma dėl politikos, kuria siekiama gerinti piliečių socialines ir ekonomines sąlygas bei gyvenimo kokybę ir didinti gerovę užtikrinant nediskriminavimą ir lyčių lygybę, socialinės statistikos vaidmuo yra labai svarbus. statistika nebelaikoma tik vienu iš daugelio informacijos šaltinių, naudojamų formuojant politiką, – jos vaidmuo priimant sprendimus tapo labai svarbus. Norint priimti įrodymais pagrįstus sprendimus, reikia aukštos kokybės kriterijus ir paskirtį atitinkančios statistikos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/200925. Statistiniai duomenys labai svarbūs siekiant apibūdinti ir įvertinti piliečių gyvenimo kokybės ir gerovės, ekonomikos ir aplinkos pokyčius. Patikimi duomenys yra itin svarbūs siekiant apsisaugoti nuo falsifikuotų faktų, vadinamųjų alternatyviųjų faktų ir netikrų naujienų;

__________________

__________________

25 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

25 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  pajamos, vartojimas ir turtas yra trys rodikliai, atspindintys materialinę namų ūkių gerovę. Svarbu siekti visuose esamuose duomenų šaltiniuose geriau apibrėžti šiuos rodiklius, kiekvieno iš jų pasiskirstymą, taip pat bendrą pasiskirstymą namų ūkiuose, atsižvelgiant į tai, kad esama kelių duomenų šaltinių, ir siekiant didinti bendro jų naudojimo mastą. Todėl į šį reglamentą reikėtų įtraukti vartojimo sritį ir tų trijų rodiklių tarpusavio sąsajas ir jas stiprinti;

Pagrindimas

Kartu naudojamasi keliais duomenų šaltiniais ir iš kiekvieno iš jų gaunama informacijos apie pajamas, vartojimą ar turtą. Vis dėlto namų ūkio lygmeniu šiuos tris rodiklius reikia analizuoti kartu. Todėl į reglamentavimo sistemą reikia įtraukti vartojimo sritį ir užtikrinti pajamų, vartojimo ir turto rodiklių sąveiką, nedubliuojant esamų duomenų rinkinių (kadangi ECB atlieka turto tyrimus, šios srities rodikliai neturėtų būti reguliuojami šio reglamento nuostatomis).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 nustatyta bendroji Europos statistikos sistema ir juo reikalaujama, kad valstybės narės laikytųsi jame nustatytų statistinių principų ir kokybės reikalavimų. Kokybės ataskaitos labai svarbios vertinant ir gerinant Europos statistikos kokybę bei skleidžiant susijusią informaciją. Remdamasis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsniu Europos statistikos sistemos komitetas (ESSK) patvirtino kokybės ataskaitų struktūros ESS standartą. Tai turėtų padėti suderinti pagal šį reglamentą teikiamas kokybės ataskaitas;

(14)  Europos socialinė statistika turėtų būti plėtojama, rengiama ir skleidžiama remiantis visapusišku ir suderintu metodu naudojant bendrus standartus siekiant užtikrinti aukštą rezultatų kokybę. Tai turėtų ne tik atitikti Komisijos politinius prioritetus, bet ir siekti daugiau, be kita ko, remiantis ESS po 2020 m.1a, kad būtų remiamos politikos priemonės, skatinančios tolesnį Sąjungos integracijos procesą. Tuo tikslu Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 nustatyta bendroji Europos statistikos sistema ir juo reikalaujama, kad valstybės narės laikytųsi jame nustatytų statistinių principų ir kokybės reikalavimų. Kokybės ataskaitos labai svarbios vertinant ir gerinant Europos statistikos kokybę bei skleidžiant susijusią informaciją. Remdamasis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsniu Europos statistikos sistemos komitetas (ESSK) patvirtino kokybės ataskaitų struktūros ESS standartą. Be to, 2014 m. ESS paskelbė 2020 m. ESS viziją „Europos statistikos ateities kūrimas“1b, kuri yra ESS plėtros iki 2020 m. gairių sistema. Atsižvelgiant į tai, valstybės narės turėtų pateikti Komisijai (Eurostatui) ataskaitas apie perduotų duomenų kokybę su naudotos metodikos paaiškinimais ir taikyti reikalavimus dėl aktualumo, tikslumas, patikimumo, savalaikiškumo, punktualumo, nuoseklumo, palyginamumo, prieinamumo ir aiškumo. Komisija (Eurostatas) turėtų vertinti perduotos statistinės informacijos kokybę, parengti ir skelbti Europos statistikos kokybės ataskaitas. Tai turėtų padėti suderinti pagal šį reglamentą teikiamas kokybės ataskaitas;

 

__________________

 

1a http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1b http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  šiuo reglamentu užtikrinama teisė į tai, kad būtų gerbiamas privatus ir šeimos gyvenimas, bei teisė į asmens duomenų apsaugą, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose. Šiuo reglamentu taip pat užtikrinama asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir apibrėžiamos, kiek tai susiję su Europos statistika, Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje Nr. 95/46/EB1a nurodytos taisyklės;

 

___________________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  Reglamente (EB) Nr. 223/2009 pateikiamos taisyklės, kaip valstybės narės turi perduoti duomenis, įskaitant konfidencialius. Priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, turėtų užtikrinti, kad konfidencialūs duomenys būtų apsaugoti ir rengiant bei skleidžiant Europos statistiką nebūtų neteisėtai atskleista duomenų ar jie nebūtų panaudoti su statistika nesusijusioms reikmėms;

(15)  Reglamente (EB) Nr. 223/2009 pateikiamos taisyklės, kaip valstybės narės turi perduoti duomenis, įskaitant konfidencialius. Remiantis Reglamentu (ES) 2016/679, priemonės, kurių imamasi pagal minėtą reglamentą, turėtų užtikrinti, kad konfidencialūs duomenys būtų apsaugoti ir rengiant bei skleidžiant Europos statistiką nebūtų neteisėtai atskleista duomenų ar jie nebūtų panaudoti su statistika nesusijusioms reikmėms;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  būtina pateikti ir nacionalinio, ir regionų lygmens statistinius duomenis. Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1059/200327, visa Komisijai perduodama valstybių narių statistika, kuri turi būti suskirstyta pagal teritorinius vienetus, turėtų būti pagrįsta klasifikatoriumi NUTS. Todėl norint gauti palyginamą regioninę statistiką teritorinių vienetų duomenys turėtų būti teikiami pagal šį klasifikatorių;

(16)  būtina pateikti ir patikimus tiek nacionalinio, tiek regionų lygmens statistinius duomenis. Kai reikia geresnio palyginamumo, svarbu, kad būtų prieinami apibendrinti duomenys apie tokius palyginamus teritorinius vienetus kaip NUTS 2 lygio regionai, kartu atsižvelgiant į sąnaudas ir skiriant valstybėms narėms atitinkamų finansinių išteklių. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/200327, visa Komisijai perduodama valstybių narių statistika, kuri turi būti suskirstyta pagal teritorinius vienetus, turėtų būti pagrįsta klasifikatoriumi NUTS. Todėl norint gauti palyginamą regioninę statistiką teritorinių vienetų duomenys turėtų būti teikiami pagal šį klasifikatorių. Ilgainiui reikia dėti pastangas siekiant išsamesnės respondentų geolokacijos, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2007/2/EB27a numatyta infrastruktūra;

__________________

__________________

27 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

27 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

 

27a 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  kad būtų galima parengti labai kokybiškus ir palyginamus duomenis NUTS 2 lygiu ir ilgainiui įveikti su geolokacija susijusius metodologinius sunkumus, reikia numatyti tos srities galimybių studijas, taip pat surasti sąsajas tarp šio reglamento ir gyventojų bei būstų surašymų pokyčių. Komisija (Eurostatas) turėtų tam skirti pakankamai finansinių išteklių;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant atsižvelgti į ekonominius, socialinius ir technologinius pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl I priede išvardytų potemių. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti arba pritaikyti aštuonerių metų daugiametį tęstinį planą dėl duomenų, kuriems taikomas šis reglamentas, rinkimo remiantis IV priede nustatytu periodiškumu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(17)  siekiant atsižvelgti į ekonominius, socialinius ir technologinius pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl Ib–Ig prieduose išvardytų potemių – dėl kintamųjų skaičiaus, pavadinimų ir aprašymų, dėl konkrečių statistinių populiacijų savybių, stebėjimo vienetų ir respondentų, ataskaitinių laikotarpių ir datų, taip pat tam tikrų leidžiančių nukrypti nuostatų ir leidimų valstybėms narėms. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti arba pritaikyti aštuonerių metų daugiametį tęstinį planą dėl duomenų, kuriems taikomas šis reglamentas, rinkimo remiantis IV priede nustatytu periodiškumu ir vadovaujantis Europos statistikos programa. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais1a. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

____________________

 

1a. OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su konkrečių duomenų rinkinių techninėmis specifikacijomis, techniniais elementais, būdingais keliems duomenų rinkiniams, techniniais standartais, būtinais Komisijos (Eurostato) ir valstybių narių keitimuisi ir dalijimuisi informacija palengvinti, imčių sąrašais, visų pirma jų būtinaisiais reikalavimais, kokybės ataskaitų sąlygomis ir turiniu bei bet kokiomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/201128;

(18)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su konkrečių duomenų rinkinių techninėmis specifikacijomis, techniniais standartais, būtinais Komisijos (Eurostato) ir valstybių narių keitimuisi ir dalijimuisi informacija palengvinti, imčių sąrašais, visų pirma jų būtinaisiais reikalavimais, kokybės ataskaitų sąlygomis ir forma. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/201128;

__________________

__________________

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  šiam reglamentui įgyvendinti gali reikėti labai pritaikyti nacionalines statistikos sistemas, todėl Komisija gali taikyti valstybėms narėms leidžiančias nukrypti nuostatas;

(19)  šiam reglamentui įgyvendinti gali reikėti labai pritaikyti nacionalines statistikos sistemas, todėl valstybėms narėms turėtų būti taikomos ribotos nukrypti leidžiančios nuostatos; Atitinkamais atvejais Sąjungos finansinis įnašas taip pat dotacijų forma turėtų būti skirtas valstybėms narėms, visų pirma gebėjimų stiprinimo tikslais bei siekiant remti įgyvendinamumo ir bandomuosius tyrimus, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/20121a;

 

______________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB29 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 turėtų būti taikomi statistiniams duomenims, kuriems taikomas šis reglamentas. Visų pirma statistiniai duomenys, kurių reikia norint rengti ir stebėti Sąjungos ir nacionalinius visuomenės sveikatos ir darbuotojų sveikatos bei saugos veiksmus ir strategijas, turėtų būti laikomi duomenimis, tvarkomais siekiant apsaugoti svarbius visuomenės interesus;

(20)  Direktyva 95/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/200130 turėtų būti taikomi statistiniams duomenims, kuriems taikomas šis reglamentas. Visų pirma statistiniai duomenys, kurių reikia norint rengti ir stebėti Sąjungos ir nacionalinius visuomenės sveikatos ir darbuotojų sveikatos bei saugos veiksmus ir strategijas, turėtų būti laikomi duomenimis, tvarkomais siekiant apsaugoti svarbius visuomenės interesus pagal Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 4 dalį;

__________________

__________________

29 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

 

30 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

30 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekiant užtikrinti pagal SESV 338 straipsnio 2 dalyje nustatytus principus rengiamos Europos socialinės statistikos nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų stiprinti valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir jų veiksmų koordinavimą ESS sistemoje. Neskaitant šiuo reglamentu nustatyto duomenų rinkimo, duomenis taip pat renka kitos Sąjungos įstaigos ir akademinė bendruomenė. Todėl siekiant pasinaudoti sinergija turėtų būti stiprinamas tokių subjektų ir asmenų, dalyvaujančių ESS, tarpusavio bendradarbiavimas;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  jei atliekamos duomenų tvarkymo operacijos, per kurias naudojamasi naujomis technologijomis, arba naujos duomenų tvarkymo operacijos ir duomenų valdytojas pirmiau neatliko poveikio duomenų apsaugai vertinimo arba, atsižvelgiant į laiką, praėjusį nuo pradinio duomenų tvarkymo etapo, tapo būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, derėtų įpareigoti pranešti priežiūros institucijoms apie asmens duomenų tvarkymą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20c)  kai naudojamasi iš naujų duomenų šaltinių gaunamais duomenimis, pavyzdžiui, vietos nustatymo duomenimis, gautais iš mobiliųjų telefonų įrašų, turėtų būti taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB1a;

 

_____________

 

1a  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Pagrindimas

2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/136/EB.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti bendrą Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl suderinimo ir palyginamumo šio tikslo būtų geriau siekti ES lygmeniu. Todėl ES, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(21)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. nustatyti bendrą Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl suderinimo, duomenų kokybės ir palyginamumo šio tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali priimti priemones. Vienodu, aukštos kokybės metodu renkami statistiniai duomenys turi didelę pridėtinę vertę formuojant politiką Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pagrindimas

Kaip pirmiau minėta, aukštos kokybės ir ypač palyginami statistiniai duomenys yra labai svarbūs įrodymais paremtos politikos formavimui.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  iš imčių surinktais duomenimis pagrįsta Europos socialinė statistika ir duomenų rinkimas turėtų tapti našesni ir reikalingesni. Turėtų būti užtikrintas ilgalaikis duomenų palyginamumas ir suderinamumas. Europos statistika, susijusi su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįsta iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, kol kas reglamentuojama keliais atskirais teisės aktais, kurie turėtų būti pakeisti šiuo reglamentu. Todėl reikia panaikinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/9831 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/200332;

(22)  iš imčių surinktais duomenimis pagrįsta Europos socialinė statistika ir duomenų rinkimas turėtų tapti našesni ir reikalingesni. Turėtų būti užtikrintas ilgalaikis duomenų palyginamumas ir suderinamumas. Europos statistika, susijusi su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįsta iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, kol kas reglamentuojama penkiais atskirais teisės aktais, kurie turėtų būti visiškai arba iš dalies pakeisti šiuo reglamentu. Į šį reglamentą įtrauktos visos Tarybos reglamento (EB) Nr. 557/9831 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/200332 nuostatos, todėl juos reikia panaikinti. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 808/200432a, (EB) Nr. 1338/200832b ir (EB) Nr. 452/200832c, neskaitant asmenų ir namų ūkių, taikomi kitiems statistiniams vienetams, taip pat kitoms sritims ir temoms, kurioms šis reglamentas netaikomas. Nors tuos reglamentus reikėtų toliau taikyti, tačiau reikėtų juos iš dalies pakeisti, siekiant iš jų taikymo srities išbraukti atitinkamas dalis, susijusias su asmenų ir namų ūkių duomenų rinkimu, jei šiems procesams taikomas šis reglamentas;

__________________

__________________

31 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (OL L 77, 1998 3 14, p. 3).

31 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (OL L 77, 1998 3 14, p. 3).

32 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (OL L 165, 2003 7 3, p. 1).

32 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (OL L 165, 2003 7 3, p. 1).

 

32a 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (OL L 143, 2004 4 30, p. 49).

 

32b 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (OL L 354, 2008 12 31, p. 70).

 

32c 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (OL L 145, 2008 6 4, p. 227).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

1 straipsnis

Dalykas

Dalykas

1.  Šiuo reglamentu nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais tų asmenų ir namų ūkių imčių individualaus lygmens duomenimis, sistema.

1.  Šiuo reglamentu nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais tų asmenų ir namų ūkių imčių individualaus lygmens duomenimis, sistema, vadovaujantis Europos statistikos programa.

2.  Šis reglamentas netaikomas gyventojų ir būstų surašymams, nurodytiems Reglamente (EB) Nr. 763/200833.

2.  Šis reglamentas netaikomas gyventojų ir būstų surašymams, nurodytiems Reglamente (EB) Nr. 763/200833.

__________________

__________________

33 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymo.

33 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 dėl gyventojų ir būstų surašymo.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Apibrėžtys

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

 

-a)  mikroduomenys – neapibendrinti duomenys arba atskirų vienetų charakteristikų rodikliai;

a)  patikrinti duomenys arba mikroduomenys – valstybių narių pagal bendrai sutartas duomenų tvirtinimo taisykles patikrinti duomenys arba mikroduomenys,

a)  patikrinta – valstybių narių patikrinta pagal bendrai sutartas duomenų tvirtinimo taisykles,

b)  sritis – vienas arba keli duomenų rinkiniai, sudaryti taip, kad aprėptų konkrečias temas;

b)  sritis – vienas arba keli duomenų rinkiniai, sudaryti taip, kad aprėptų konkrečias temas;

c)  tyrimo vienetas – identifikuojamas vienetas, kurio duomenų galima gauti;

c)  tyrimo vienetas – identifikuojamas vienetas, kurio duomenų galima gauti;

d)  tema – renkamos tyrimo vieneto informacijos turinys; kiekvieną temą sudaro kelios potemės;

d)  tema – renkamos tyrimo vieneto informacijos turinys; kiekvieną temą sudaro kelios potemės;

e)  administraciniai įrašai – ne statistikos šaltinių (paprastai – viešųjų įstaigų), kurių paskirtis savaime nėra susijusi su statistika, savo tikslams surinkti duomenys;

e)  administraciniai įrašai – ne statistikos šaltinių (paprastai, bet ne visada – viešųjų įstaigų) kitais ne statistikos tikslais surinkti duomenys;

f)  ad hoc tema – tam tikru laiku naudotojus ypač dominanti tema, neįtraukta į įprastus duomenų rinkinius;

f)  ad hoc tema – tam tikru laiku naudotojus ypač dominanti tema (–os), neįtraukta (–os) į įprastus duomenų rinkinius;

g)  pagrindinis rodiklis – plačiai naudojama informacija, pagal kurią stebima, kaip įgyvendinamas svarbus ES politikos tikslas.

g)  pagrindinis rodiklis – plačiai naudojama informacija, pagal kurią stebima, kaip įgyvendinamas svarbus ES politikos tikslas;

 

ga)  metaduomenys – informacija, kuri reikalinga tam, kad būtų galima naudoti ir interpretuoti statistinius duomenis ir kuria sistemingai aprašomi duomenys, pateikiant apibrėžtis bei informaciją apie tokius elementus kaip populiacijos, objektai, kintamieji, metodika ir kokybė;

 

gb)  kokybės ataskaita – ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie visus statistinio produkto ar proceso kokybės aspektus;

 

gc)  imčių sąrašai – tai sąrašas, žemėlapis ar kitokia vienetų specifikacija, kuria apibrėžiama populiacija, kuri bus visiškai įtraukta į sąrašą arba atrinkta;

 

gd)  privatus namų ūkis – asmuo, gyvenantis vienas, arba kartu gyvenančių asmenų grupė, apsirūpinantys gyvenimui būtinomis priemonėmis.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Duomenų rinkiniai

Duomenų rinkiniai

1.  Pagal 1 straipsnį renkami šių sričių duomenys:

1.  Pagal 1 straipsnį renkami šių sričių duomenys:

a)  darbo rinkos;

a)  darbo jėgos;

b)  pajamų ir gyvenimo sąlygų;

b)  pajamų ir gyvenimo sąlygų;

c)  sveikatos;

c)  sveikatos;

d)  švietimo ir mokymo;

d)  švietimo ir mokymo;

e)  informacinių ir ryšių technologijų naudojimo;

e)  informacinių ir ryšių technologijų naudojimo;

f)  laiko sąnaudų;

f)  laiko sąnaudų;

g)  vartojimo.

g)  vartojimo.

 

1a.  Duomenų rinkiniai turi aprėpti visoms sritims bendras temas, nurodytas Ia priede.

2.  Duomenų rinkiniai aprėpia visoms sritims būdingas temas ir šias papildomas potemes, plačiau apibūdintas I priede:

2.  Be temų, kurios yra bendros visoms sritims, duomenų rinkiniai apima atitinkamoms sritims būdingas temas, nustatytas Ib–Ig prieduose.

a)  asmenų ir namų ūkių charakteristikas;

 

b)  dalyvavimą darbo rinkoje;

 

c)  darbo trukmę ir ankstesnę profesinę patirtį;

 

d)  darbo sąlygas, įskaitant darbo valandas ir darbo laiko susitarimus;

 

e)  įgytą išsilavinimą ir susijusią informaciją;

 

f)  dalyvavimą švietimo ir mokymo veikloje;

 

g)  sveikatą: būklę ir negalią, priežiūrą ir lemiančius veiksnius;

 

h)  pajamas, vartojimą ir turtą, įskaitant skolas;

 

i)  gyvenimo sąlygas, įskaitant materialinį nepriteklių, būstą, gyvenimo aplinką ir galimybes naudotis paslaugomis;

 

j)  gyvenimo kokybę, įskaitant dalyvavimą socialiniame ir kultūriniame gyvenime ir gerovę;

 

k)  laiko paskirstymą ir

 

l)  su informacine visuomene susijusią veiklą.

 

3.  Atskirų sričių duomenų tikslumo reikalavimai ir imties charakteristikos nustatyti atitinkamai II ir III prieduose.

3.  Atskirų sričių duomenų tikslumo reikalavimai ir imties charakteristikos nustatyti atitinkamai II ir III prieduose.

 

3a.  Duomenys suskirstomi taip, kad būtų galima apibūdinti tirtinas populiacijos dalis, ir, jei tinkama, atspindi skirtumus. Valstybės narės ir Komisija (Eurostatas) taip pat parengia informaciją, kuria remiantis galima gauti informaciją apie NUTS2 teritorinį lygį, kad būtų galima geriau palyginti įvairių valstybių duomenis, tačiau atsižvelgiama į susijusias sąnaudas.

4.  Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos I priede išvardytos potemės, siekiant pritaikyti jas prie atitinkamų technologinių, socialinių ir ekonominių pokyčių ir naudotojų naujų poreikių. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad:

4.  Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis įgyvendinamumo tyrimu ir vadovaujantis Europos statistikos programa, tačiau vengiant sukurti papildomą naštą respondentams, iš dalies keičiamos Ib–Ig prieduose išvardytos potemės, siekiant pritaikyti jas prie atitinkamų teisėkūros, technologinių, socialinių, pilietinių ir ekonominių pokyčių ir naudotojų naujų poreikių.

a)  dėl šių deleguotųjų aktų valstybės narės ar respondentai nepatirtų didelės papildomos naštos;

 

b)  deleguotaisiais aktais nebūtų keičiama daugiau nei 20 proc. I priede išvardytų kiekvienos srities potemių. Sričių, kurių duomenys renkami vieną ar kelis kartus per metus, pakeitimai susiję su ne daugiau kaip 10 proc. potemių sąrašo. Šios procentinių dalių ribos taikomos ketverius metus iš eilės. Potemių, kurias galima pakeisti, skaičius suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

Nebent tinkamai remiantis išskirtinėmis aplinkybėmis, negali būti keičiama daugiau nei 20 proc. Ib–Ig prieduose išvardytų kiekvienos srities potemių. Sričių, kurių duomenys renkami vieną ar kelis kartus per metus, pakeitimai susiję su ne daugiau kaip 10 proc. potemių sąrašo. Šios procentinių dalių ribos taikomos ketverius metus iš eilės. Potemių, kurias galima pakeisti, skaičius suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

 

[Visame reglamente sritis „darbo rinka“ pakeičiama sritimi „darbo jėga“.]

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Daugiamečiai tęstiniai planai

Daugiamečiai tęstiniai planai

1.  Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi arba pritaikomi daugiamečiai tęstiniai planai, susiję su aštuoneriais metais, per kuriuos, remiantis IV priede nustatytu periodiškumu, renkami duomenys, kuriems taikomas šis reglamentas. Komisija užtikrina, kad dėl šių deleguotųjų aktų valstybės narės ar respondentai nepatirtų didelės papildomos naštos.

1.  Komisija pagal 15 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomi arba pritaikomi daugiamečiai tęstiniai planai, susiję su aštuoneriais metais, per kuriuos, remiantis IV priede nustatytu periodiškumu ir vadovaujantis Europos statistikos programa, renkami duomenys, kuriems taikomas šis reglamentas.

2.  Šiuose daugiamečiuose tęstiniuose planuose nurodomas laikotarpis, per kurį renkami šie duomenys:

2.  Šiuose daugiamečiuose tęstiniuose planuose nurodomas laikotarpis, per kurį renkami šie duomenys:

a)  su sritimis susietų potemių duomenys;

a)  su sritimis susietų potemių duomenys;

b)  darbo rinkos ir pajamų bei gyvenimo sąlygų sričių ad hoc temų pagal naudotojų prašymus duomenys, kaip nustatyta IV priede. Išimtiniais ir pagrįstais atvejais gali būti renkami kitų, ne I priede išvardytų potemių minėti duomenys.

b)  darbo jėgos ir pajamų bei gyvenimo sąlygų sričių ad hoc temų pagal naudotojų prašymus duomenys, kaip nustatyta IV priede. Pagrįstais atvejais gali būti renkami kitų, ne Ib–Ig prieduose išvardytų potemių minėti duomenys.

3.  Planai pritaikomi, kaip minėta 1 dalyje, ne vėliau kaip likus 24 mėn. iki kiekvieno duomenų rinkimo laikotarpio pradžios, kaip nurodyta planuose. Pritaikant siekiama užtikrinti planų veiksmingumą ir derėjimą su naudotojų poreikiais.

3.  Planai pritaikomi, kaip minėta 1 dalyje, ne vėliau kaip likus 24 mėn. iki kiekvieno duomenų rinkimo laikotarpio pradžios, kaip nurodyta planuose. Pritaikant siekiama užtikrinti planų veiksmingumą ir derėjimą su naudotojų poreikiais.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės turi siekti išplėsti duomenų rinkimo aprėptį ir ją taikyti ne tik privatiems namų ūkiams, jeigu perduoti duomenys padėtų nustatyti stebėjimo vienetus, kurie nepriklauso privatiems namų ūkiams ir paprastai gyvena toje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų pamėginti aprėpti piliečius, kurie nepriklauso privatiems namų ūkiams. Tai svarbus ilgalaikis tikslas, nes statistiniai duomenys būtų patobulinti, jei renkant duomenis taip pat būtų įtraukti asmenys, gyvenantys globos namuose – ar tai būtų pagyvenę žmonės, neįgalieji, lėtinėmis ligomis sergantys ar kt. – taip pat benamiai žmonės.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Duomenų rinkinių specifikacijos

 

Komisija pagal 15 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir siekiant patenkinti atitinkamose potemėse nustatytus poreikius nustatomi šie atskirų duomenų rinkinių elementai:

 

a)  kintamųjų skaičius, pavadinimas ir aprašymas;

 

b)  konkrečios statistinių populiacijų savybės, stebėjimo vienetai ir respondentai;

 

c)  ataskaitiniai laikotarpiai ir datos.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Duomenų rinkinių techninės specifikacijos

Duomenų rinkinių techninės specifikacijos

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatomi atskirų duomenų rinkinių šie techniniai elementai:

1.  Komisijai priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomi šie atskirų duomenų rinkinių techniniai elementai:

a)  kintamųjų skaičius ir apibūdinimas;

 

b)  statistiniai klasifikatoriai;

a)  statistiniai klasifikatoriai;

c)  tikslios statistinių visumų, tyrimo vienetų ir respondentų charakteristikos;

 

d)  ataskaitiniai laikotarpiai ir datos;

 

e)  reikalavimai, susiję su geografine aprėptimi, imties bruožais, įskaitant imties dalis, techniniais darbo vietoje aspektais, duomenų redagavimu ir trūkstamų reikšmių priskyrimu, svoriais, įverčių ir dispersijos vertinimu;

e)  reikalavimai, susiję su geografine aprėptimi, imties bruožais, įskaitant imties dalis, techniniais darbo vietoje aspektais, duomenų redagavimu ir trūkstamų reikšmių priskyrimu, svoriais, įverčių ir dispersijos vertinimu;

f)  jei būtina aukštam darbo rinkos srities užimtumo ir nedarbo duomenų palyginamumo lygiui užtikrinti, duomenų rinkimo metodika. Jei būtina, taip pat gali būti nurodoma klausimų eilės tvarka ir išdėstymas klausimynuose. Ši būtinybė tinkamai pagrindžiama.

f)  metodika, kuria užtikrinamas surinktų duomenų palyginamumas. Darbo jėgos srities užimtumo ir nedarbo duomenų bei pajamų ir gyvenimo sąlygų srities materialinio nepritekliaus duomenų atveju į tą metodiką tinkamai pagrįstais atvejais galima būti įtraukta klausimų eilės tvarka. Naudotis pavyzdiniais klausimynais ne privaloma, o tik rekomenduojama.

2.  Jei elementai būdingi keliems duomenų rinkiniams, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatomos duomenų rinkinių šios techninės charakteristikos:

 

a)  kintamųjų skaičius ir apibūdinimas;

 

b)  statistiniai klasifikatoriai;

 

c)  tikslios statistinių visumų ir tyrimo vienetų charakteristikos.

 

3.  Dėl mėnesinių nedarbo duomenų rinkinių, susijusių su darbo rinkos sritimi, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų apibūdinami kintamieji ir perduotinų laiko eilučių ilgis, kokybės reikalavimai ir išsamumo lygis.

3.  Dėl mėnesinių nedarbo duomenų rinkinių, susijusių su darbo jėgos sritimi, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose apibūdinami kintamieji ir perduotinų laiko eilučių ilgis, kokybės reikalavimai ir išsamumo lygis.

4.  Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.  1 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Informacijos perdavimo ir keitimosi ja standartai

Informacijos perdavimo ir keitimosi ja standartai

1.  Siekiant palengvinti Komisijos (Eurostato) ir valstybių narių keitimąsi ir dalijimąsi informacija ir, visų pirma, remti kokybės valdymą ir procesų dokumentavimą, susijusius su statistika, kuriai taikomas šis reglamentas, taikomi atitinkami techniniai standartai.

1.  Siekiant palengvinti valstybių narių ir Komisijos (Eurostato) keitimąsi ir dalijimąsi informacija ir, visų pirma, remti kokybės valdymą ir procesų dokumentavimą, susijusius su statistika, kuriai taikomas šis reglamentas, taikomi atitinkami techniniai standartai.

2.  Į techninius standartus įtraukiamos statistinės sąvokos, procesai ir produktai, įskaitant duomenis ir metaduomenis.

2.  Į techninius standartus įtraukiamos statistinės sąvokos, procesai ir produktai, įskaitant duomenis ir metaduomenis.

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi 1 dalyje nurodyti techniniai standartai. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 1 dalyje nurodytos techninės specifikacijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Duomenų šaltiniai ir metodai

Duomenų šaltiniai ir metodai

1.  Valstybės narės teikia 1 straipsnyje nurodytus duomenis, naudodamos vieną ar kelis iš toliau nurodytų šaltinių, su sąlyga, kad jie tenkina 12 straipsnyje nustatytus kokybės reikalavimus:

1.  Valstybės narės teikia 1 straipsnyje nurodytus duomenis, naudodamos vieną ar kelis iš toliau nurodytų šaltinių, su sąlyga, kad jie tenkina 12 straipsnyje nustatytus kokybės reikalavimus ir yra renkami ir toliau tvarkomi laikantis apsaugos priemonių, numatytų taikytinuose duomenų apsaugos teisės aktuose:

a)  tiesiogiai respondentų pateiktą informaciją;

a)  tiesiogiai ir savanoriškai respondentų pateiktą informaciją, remiantis duomenis teikiančių duomenų subjektų sutikimu, nebent pateikti informaciją konkrečiai reikalaujama pagal duomenų valdytojui taikomus Sąjungos arba jos valstybės narės teisės aktus, kuriuose taip pat nustatytos tinkamos duomenų subjektų teisių ir laisvių bei teisėtų interesų apsaugos priemonės;

b)  administracinius įrašus ir bet kuriuos kitus šaltinius, metodus ar naujoviškus būdus, jei juos taikant galima rengti palyginamus ir konkrečius, šiuo reglamentu nustatytus taikytinus reikalavimus atitinkančius duomenis.

b)  administracinius įrašus ir bet kuriuos kitus šaltinius, metodus ar naujoviškus būdus, įskaitant nedidelėse srityse taikomus skaičiavimo metodus, siekiant apimti teritorinę įvairovę, jei juos taikant galima rengti palyginamus ir konkrečius, šiuo reglamentu nustatytus ir Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas atitinkančius taikytinus reikalavimus atitinkančius duomenis.

2.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) išsamią informaciją apie naudojamus šaltinius ir metodus.

2.  Valstybės narės teikia Komisijai (Eurostatui) išsamią informaciją apie pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus naudojamus šaltinius ir metodus bei duomenų rinkinius.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Duomenų perdavimas ir terminai

Duomenų perdavimas ir terminai

1.  Perdavimo terminai nustatyti V priede.

1.  Perdavimo terminai nustatyti V priede.

2.  Dėl kiekvieno duomenų rinkinio valstybė narė perduoda Komisijai (Eurostatui) patikrintus, tiesiogiai neidentifikuojamus mikroduomenis.

2.  Dėl kiekvieno duomenų rinkinio valstybė narė, naudodamasi saugiais perdavimo kanalais, perduoda Komisijai (Eurostatui) patikrintus, tiesiogiai neidentifikuojamus mikroduomenis.

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, mėnesinei nedarbo statistikai rengti perduodami patikrinti suvestiniai duomenys.

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, mėnesinei nedarbo statistikai rengti perduodami patikrinti suvestiniai duomenys.

4.  Valstybės narės renka ir perduoda duomenis pagal šį reglamentą nuo 2019 m.

4.  Valstybės narės renka ir perduoda duomenis pagal šį reglamentą nuo 2019 m.

 

4a.  Komisija (Eurostatas), išskyrus tinkamai pagrįstais atvejais, Eurostato interneto svetainėje naudotojams patogiu būdu paskelbia apibendrintus duomenis per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai gaunami galutiniai mikroduomenys, su sąlyga, kad duomenys gauti iš pusės valstybių narių.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Imčių sąrašai

Imčių sąrašai

1.  Duomenys grindžiami reprezentatyviosiomis imtimis, parengtomis pagal nacionaliniu lygmeniu sudarytus imčių sąrašus, iš kurių asmenis ar namų ūkius galima atrinkti atsitiktine tvarka, žinant atrankos tikimybę. Reguliariai atnaujinamais imčių sąrašais siekiama išsamiai aprėpti tik tirtiną visumą. Imčių sąrašuose pateikiama visa informacija, būtina imtims parengti, kaip antai aiškinamoji informacija ir informacija, kaip susisiekti su asmenimis ar namų ūkiais. Imčių sąrašuose taip pat pateikiama informacija, kaip susieti asmenis su kitais administraciniais įrašais, kiek tai leidžiama duomenų apsaugos taisyklėmis.

1.  Duomenys grindžiami reprezentatyviosiomis imtimis, parengtomis pagal nacionaliniu lygmeniu sudarytus imčių sąrašus, iš kurių asmenis ar namų ūkius galima atrinkti atsitiktine tvarka, žinant atrankos tikimybę. Imčių sąrašais siekiama, atsižvelgiant į įprastai priimtinas aprėpties paklaidas, išsamiai aprėpti tik tirtiną populiaciją. Jie reguliariai atnaujinami. Imčių sąrašuose pateikiama visa informacija, būtina imtims parengti, kaip antai aiškinamoji informacija ir informacija, kaip susisiekti su asmenimis ar namų ūkiais. Imčių sąrašuose taip pat pateikiama informacija, kaip susieti asmenis su kitais administraciniais įrašais (tiek, kiek tai būtina ir proporcinga bei konkrečiai leidžiama pagal visus taikytinus duomenų apsaugos teisių aktus, kuriuose taip pat turėtų būti nustatytos duomenų subjektų teisių ir laisvių bei teisėtų interesų apsaugos priemonės. Imčių sąrašuose turi būti numatytos tinkamos apsaugos priemonės.

2.  Jei valstybėje narėje nėra tokių sąrašų, naudojami kiti imčių sąrašai, tenkinantys toliau nustatytus kriterijus. Tokiuose imčių sąrašuose:

2.  Jei valstybėje narėje nėra tokių sąrašų, naudojami kiti imčių sąrašai, tenkinantys toliau nustatytus kriterijus. Tokiuose imčių sąrašuose:

a)  nurodomi imties vienetai (asmenys, namų ūkiai, būstai ar adresai),

a)  nurodomi imties vienetai (asmenys, namų ūkiai, būstai ar adresai);

b)  numatoma atrankos tikimybė;

b)  numatoma atrankos tikimybė;

 

ba)  teikiama informaciją apie populiacijos dalių, kurias sunku pasiekti, dydį;

c)  be to, jie reguliariai atnaujinami.

c)  be to, jie reguliariai atnaujinami.

 

2a.  Kai tinkama Sąjungos tikslams pasiekti, Komisija sudaro palankias sąlygas naudotis nacionalinių statistikos institucijų imčių sąrašais ne ESS tyrimams atlikti.

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos vienodos imčių sąrašų sąlygos, visų pirma – būtinieji reikalavimai. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Komisijai priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos vienodos imčių sąrašų sąlygos, be kita ko, būtinieji reikalavimai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Kokybė

Kokybė

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų perduodamų duomenų ir metaduomenų kokybę.

1.  Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog perduodami duomenys ir metaduomenys būtų aukščiausios kokybės.

2.  Įgyvendinant šį reglamentą taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti kokybės kriterijai.

2.  Įgyvendinant šį reglamentą taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti kokybės kriterijai.

3.  Komisija (Eurostatas) įvertina specifikacijų metaduomenų, perduotų duomenų ir imčių sąrašų kokybę.

3.  Komisija (Eurostatas) įvertina specifikacijų metaduomenų, perduotų duomenų ir imčių sąrašų kokybę, taip pat tinkamai atsižvelgdama į tai, kad juos reikės naudotojams patogiu būdu skelbti Eurostato interneto svetainėje.

4.  Šiuo tikslu valstybės narės perduoda šią informaciją apie 10 straipsnyje nurodytus duomenis ir mikroduomenis:

4.  Šiuo tikslu valstybės narės perduoda šią informaciją apie 10 straipsnyje nurodytus duomenis ir mikroduomenis:

a)  taikytą metodiką apibūdinančius metaduomenis ir tai, kaip pasiekti techninių specifikacijų reikalavimai, remiantis šiuo reglamentu nustatytomis techninėmis specifikacijomis;

a)  taikytą metodiką apibūdinančius metaduomenis, įskaitant 8 straipsnyje nurodytus duomenų šaltinius ir metodus, ir tai, kaip pasiekti techninių specifikacijų reikalavimai, remiantis šiuo reglamentu nustatytomis techninėmis specifikacijomis;

b)  kaip laikytasi būtinųjų reikalavimų, kuriuos turi atitikti taikomi imčių sąrašai, taip pat juos rengiant ir atnaujinant, kaip nustatyta šiuo reglamentu.

b)  kaip laikytasi būtinųjų reikalavimų, kuriuos turi atitikti taikomi imčių sąrašai, taip pat juos rengiant ir atnaujinant, kaip nustatyta šiuo reglamentu;

 

ba)  informaciją apie populiacijos dalis, kurios nebuvo pasiektos renkant duomenis.

5.  Valstybės narės perduoda 4 dalyje nurodytus metaduomenis ir informaciją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo duomenų ir mikroduomenų perdavimo termino. Ši papildoma informacija pateikiama kokybės ataskaitose, kuriose visų pirma nurodoma, kaip perduoti duomenys, mikroduomenys, metaduomenys ir informacija tenkina kokybės reikalavimus.

5.  Valstybės narės perduoda šio straipsnio 4 dalyje ir 11 straipsnyje nurodytus metaduomenis ir informaciją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo duomenų ir mikroduomenų perdavimo termino. Ši papildoma informacija pateikiama kokybės ataskaitose, kuriose visų pirma nurodoma, kaip perduoti duomenys, mikroduomenys, metaduomenys ir informacija tenkina kokybės reikalavimus. Komisijas (Eurostatas) viešai paskelbia tą informaciją pagal Sąjungos ir nacionalinės asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

6.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos kokybės ataskaitų sąlygos ir turinys. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Komisijai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos kokybės ataskaitų sąlygos ir forma. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7.  Valstybės narės kuo greičiau praneša Komisijai (Eurostatui) apie bet kokią susijusią informaciją ar pokyčius, susijusius su šio reglamento įgyvendinimu ir galinčius paveikti perduodamų duomenų kokybę.

7.  Valstybės narės kuo greičiau praneša Komisijai (Eurostatui) apie bet kokią susijusią informaciją ar pokyčius, susijusius su šio reglamento įgyvendinimu ir galinčius paveikti perduodamų duomenų kokybę.

8.  Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės pateikia jai papildomos informacijos, būtinos statistinės informacijos kokybei įvertinti.

8.  Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės pateikia jai papildomos informacijos, būtinos statistinės informacijos kokybei įvertinti.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Pagrįstumo ir bandomieji tyrimai

Pagrįstumo ir bandomieji tyrimai

Norėdama pagerinti duomenų rinkinius Komisija (Eurostatas), jei reikia, inicijuoja kelis pagrįstumo ir bandomuosius tyrimus, o valstybės narės bendradarbiauja juos įgyvendindamos, visų pirma siekdamos gerinti kokybę, įskaitant palyginamumą, padėti modernizuoti vartojimo ir laiko sąnaudų duomenų sritis, tirti ir diegti naujus prisitaikymo prie naudotojų poreikių būdus, geriau jungti duomenų rinkimo procesus ir kitų duomenų šaltinių naudojimo galimybes ir našiau rinkti duomenis valstybėse narėse, atsižvelgiant į technologinius pokyčius.

1.  Atsižvelgdama į šio reglamento tikslus ir siekdama pagerinti duomenų rinkinius ir socialinius rodiklius Komisija inicijuoja ribotą skaičių pagrįstumo ir bandomųjų tyrimų, kuriais atsižvelgiant į technologijų raidą įvertinamos ir plėtojamos alternatyvios metodikos, o valstybės narės bendradarbiauja ir dalyvauja juos įgyvendinant, visų pirma siekiant:

 

a)  gerinti duomenų rinkinių kokybę ir palyginamumą;

 

b)  išplėsti duomenų rinkimo aprėptį ir įtraukti privačiuose namų ūkiuose negyvenančius asmenis ar populiacijos dalis, kurias sunku pasiekti;

 

c)  tobulinti, vertinti ir įgyvendinti metodikas, sudarančias sąlygas NUTS2 lygiu ir vietos lygmeniu geriau aprėpti teritorinę įvairovę;

 

d)  analizuoti migruojančių piliečių, kurie keičia nuolatinės buveinės šalį, statistinę aprėptį;

 

e)  kurti ir išbandyti naujas duomenų rinkimo potemes;

 

f)  prisidėti prie vartojimo ir laiko sąnaudų sričių, įskaitant vartojimo apimties duomenis, modernizavimo;

 

g)  ištirti ir įgyvendinti naujus būdus, kaip pagerinti atsaką į naudotojų poreikius;

 

h)  geriau integruoti duomenų rinkimą ir kitų duomenų šaltinių naudojimą, taip pat

 

i)  padidinti duomenų rinkimo valstybėse narėse efektyvumą ir tobulinti duomenų rinkimo priemones siekiant užtikrinti visapusišką neįgaliųjų dalyvavimą.

 

Jei atliekamas privalomas pagrįstumo arba bandomasis tyrimas, Komisija (Eurostatas) pagal 14 straipsnyje nustatytas taisykles skiria atitinkamą finansavimą.

 

2.  Kai aktualu, Komisija (Eurostatas) pakviečia ne ESS Europos socialinius tyrimus atliekančias Sąjungos agentūras padėti nustatyti naujus rodiklius ir rinkti bandomuosius duomenis, susijusius su ad hoc temomis pagal IV priedą arba temomis, kurios ESS bus aktualios ateityje.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Galimybės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms

 

Komisija (Eurostatas) gali savo patalpose leisti susipažinti su konfidencialiais duomenimis arba pateikti iš 3 straipsnyje išvardytų sričių duomenų rinkinių šaltinių paimtų anonimizuotų mikroduomenų rinkinius mokslo reikmėms, laikantis Komisijos reglamente (ES) Nr. 557/20131a nustatytų sąlygų.

 

__________________

 

1a 2013 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 557/2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos nuostatos dėl galimybės naudoti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 831/2002 (OL L 164, 2013 6 18, p. 16).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  socialinės statistikos duomenų rinkimo procesams ar metodams, įskaitant imčių sąrašus, rengti ir (arba) įgyvendinti per pirmus ketverius duomenų rinkinių rinkimo metus;

a)  socialinės statistikos duomenų rinkimo procesams ar metodams, įskaitant imčių sąrašus, rengti ir (arba) įgyvendinti per pirmąjį kiekvienos srities duomenų rinkinių, kuriems taikomas šis reglamentas, rinkimo ciklą;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  metodikoms rengti, įskaitant 13 straipsnyje nurodytus pagrįstumo ir bandomuosius tyrimus;

b)  metodikoms rengti, įskaitant dalyvavimą atliekant 13 straipsnyje nurodytus pagrįstumo ir bandomuosius tyrimus;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  nacionalinėms statistikos institucijoms skiriama pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Šie ištekliai skiriami konkrečiam tikslui – atlikti papildomas šiame reglamente nurodytas užduotis, kurių jos šiuo metu neatlieka. Reikiami ištekliai perskaičiuojami atsižvelgiant į šio reglamento pokyčius.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sąjungos finansinis įnašas skiriamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 99/201334 7 straipsnį, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1296/201335 16 straipsnio 1 dalies a punktą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1291/201336 6 straipsnį, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1303/201337 58 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 282/201438 5 straipsnį.

2.  Sąjungos finansinis įnašas pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą skiriamas atsižvelgiant į atitinkamų Europos statistikos programos, Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI), bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), trečiosios Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (2014–2020 m.) ir Struktūrinių reformų rėmimo programos reglamentų nuostatas.

__________________

 

34 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos (OL L 39, 2013 2 9, p. 12).

 

35 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 dėl Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 283/2010/ES, nustatantis Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę (OL L 347, 2013 12 20, p. 238).

 

36 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB ( OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

 

37 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

 

38 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 282/2014, kuriuo nustatoma trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1350/2007/EB (OL L 86, 2014 3 21, p. 1).

 

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

15 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 4 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biuras: įrašyti tikslią reglamento įsigaliojimo datą].

2.  3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalyje, 5a straipsnyje bei 17 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [Leidinių biuras: įrašyti tikslią reglamento įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalyje, 5a straipsnyje bei 17 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros39 nustatytais principais.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 1 dalį, 5a straipsnį bei 17 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

__________________

 

39OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

 

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

17 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1.  Jei šiam reglamentui ar pagal jį priimtoms įgyvendinimo priemonėms ar deleguotiesiems aktams taikyti valstybės narės nacionalinę statistikos sistemą reikėtų iš esmės keisti, Komisija gali įgyvendinimo aktais nustatyti leidžiančią nukrypti nuostatą, galiosiančią ne ilgiau kaip trejus metus. Leidžiančią nukrypti nuostatą galima nustatyti tik su sąlyga, kad ji neturės neigiamo poveikio valstybių narių duomenų, susijusių su pagrindiniais rodikliais, palyginamumui ar netrukdys apskaičiuoti būtinus savalaikius ir reprezentatyvius Europos suvestinius duomenis.

1.  Jei šiam reglamentui ar pagal jį priimtoms įgyvendinimo priemonėms ar deleguotiesiems aktams taikyti valstybės narės nacionalinę statistikos sistemą reikėtų iš esmės keisti, Komisijai pagal 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl ne ilgiau kaip keturis metus taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos. Nukrypti leidžiančią nuostatą galima taikyti tik su sąlyga, kad 3 dalyje nurodytas leidimas nebuvo suteiktas ir kad ji neturės neigiamo poveikio valstybių narių duomenų, susijusių su pagrindiniais rodikliais, palyginamumui ar netrukdys apskaičiuoti būtinus savalaikius ir reprezentatyvius Europos suvestinius duomenis.

2.  Jei pasibaigus laikotarpiui, kuriam leidžianti nukrypti nuostata buvo nustatyta, ji tebėra pagrįsta, Komisija įgyvendinimo aktais gali ją pratęsti ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui.

2.  Tuo atveju, jei pasibaigus nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpiui, esama pakankamai įrodymų, jog ji tebėra pagrįsta, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį siekiant papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo pratęsimo ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

3.  Jei valstybė narė gali teikti būtinus duomenų rinkinius tik taikydama metodus, nenustatytus šiuo reglamentu ar pagal jį priimtomis įgyvendinimo priemonėmis ir deleguotaisiais aktais, Komisija gali išimties tvarka įgyvendinimo aktais leisti ne ilgiau kaip penkerius metus taikyti šiuos metodus.

3.  Jei valstybė narė gali teikti būtinus duomenų rinkinius tik taikydama metodus, nenustatytus šiuo reglamentu ar pagal jį priimtomis įgyvendinimo priemonėmis ir deleguotaisiais aktais, ir jeigu 1 dalyje nurodyta tvarka nebuvo taikoma nukrypti leidžianti nuostata, Komisija gali išimties tvarka deleguotaisiais aktais pagal 15 straipsnį papildydama šį reglamentą leisti ne ilgiau kaip penkerius metus taikyti šiuos metodus.

4.  Jei pasibaigus laikotarpiui, kuriam leidimas buvo nustatytas, jis tebėra pagrįstas, Komisija įgyvendinimo aktais gali jį pratęsti ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui.

4.  Tuo atveju, jei pasibaigus leidimo galiojimo laikotarpiui, esama pakankamai įrodymų, jog jis tebėra pagrįstas, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį siekiant papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl leidimo galiojimo pratęsimo ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui.

5.  Norėdama taikyti 1–4 dalis valstybė narė per tris mėnesius nuo atitinkamo akto įsigaliojimo arba per šešis mėnesius iki laikotarpio, kuriam nustatyta leidžianti nukrypti nuostata ar leidimas, pabaigos pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą. Prašydama 3 ir 4 dalyse nurodyto leidimo valstybė narė išsamiai apibūdina taikomus metodus ir įrodo, kad pagal juos gaunami palyginami rezultatai.

5.  Norėdama taikyti 1–4 dalis valstybė narė per tris mėnesius nuo atitinkamo akto įsigaliojimo arba per šešis mėnesius iki laikotarpio, kuriam nustatyta leidžianti nukrypti nuostata ar leidimas, pabaigos pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą. Prašydama 3 ir 4 dalyse nurodyto leidimo valstybė narė išsamiai apibūdina taikomus metodus ir įrodo, kad pagal juos gaunami palyginami rezultatai.

6.  Šiuos įgyvendinimo aktus Komisija priima laikydamasi 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 pakeitimai

 

Reglamentas (ES) Nr. 808/2004 iš dalies keičiamas taip:

 

1)  4 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„4 straipsnis

 

Moduliai

 

Į šio reglamento modulius įeina sritis „Įmonės ir informacinė visuomenė“, kaip apibrėžta I priede.“

 

2)  II priedas išbraukiamas.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17b straipsnis

 

Reglamento (EB) Nr. 1338/2008 pakeitimai

 

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008 iš dalies keičiamas taip:

 

1)  2 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„2 straipsnis

 

Taikymo sritis

 

Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) statistinius duomenis apie šias sritis:

 

a)  sveikatos priežiūra, kaip apibrėžta II priede;

 

b)  mirties priežastys, kaip apibrėžta III priede;

 

c)  nelaimingi atsitikimai darbe, kaip apibrėžta IV priede;

 

d)  profesinės ligos ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos bei ligos, kaip apibrėžta V priede.“

 

2)  I priedas išbraukiamas.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

17 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17c straipsnis

 

Reglamento (EB) Nr. 452/2008 pakeitimai

 

Reglamentas (EB) Nr. 452/2008 iš dalies keičiamas taip:

 

1)  3 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„3 straipsnis

 

Sritys

 

Šis reglamentas taikomas rengiant dviejų sričių statistiką:

 

a)  1 sritis apima švietimo ir mokymo sistemų statistiką;

 

b)  2 sritis apima kitus statistinius duomenis apie švietimą, pavyzdžiui, žmogiškojo kapitalo, švietimo teikiamos socialinės ir ekonominės naudos statistiką, kurios neapima 1 sritis ir Reglamentas (ES) Nr. .../... [Reglamentas, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos sistema, 2016/0264(COD)].

 

Šių sričių statistiniai duomenys rengiami vadovaujantis Priede išdėstytomis nuostatomis.“;

 

2)  Priede išbraukiama dalis „2 sritis: Suaugusiųjų dalyvavimas mokymesi visą gyvenimą“.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo sritis: „Visoms sritims“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tema

Potemės

Techniniai elementai

Duomenų rinkimo informacija

 

Identifikacija

 

Svoriai

 

Apklausų charakteristikos

 

Vieta

Asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Demografinė padėtis

 

Pilietybės ir migravimo informacija

 

Namų ūkio sudėtis

Dalyvavimas darbo rinkoje

Pagrindinis aktyvumo statusas (kaip apsibrėžta)

 

Esminės darbo charakteristikos

Įgytas išsilavinimas ir susijusi informacija

Įgyto išsilavinimo lygis

Pakeitimas

Tema

Potemės

Techniniai elementai

Duomenų rinkimo informacija

 

Identifikacija

 

Svoriai

 

Apklausų charakteristikos

 

Vieta

Pagrindinių asmenų ir namų ūkių charakteristikos;

Demografinė padėtis

 

Pilietybės ir migravimo informacija

 

Namų ūkio sudėtis

Negalia

Negalia

Dalyvavimas darbo rinkoje

Pagrindinis aktyvumo statusas (kaip apsibrėžta)

 

Esminės darbo charakteristikos

Įgytas išsilavinimas, mokymosi tęstinumas ir susijusi informacija

Įgyto išsilavinimo lygis

 

Mokymosi tęstinumas

Pagrindiniai namų ūkio pajamų rodikliai

Bendros namų ūkio pajamos

[I priedas padalytas į atskirus priedus pagal sritis.]

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

I a priedas (naujas). Sritis: „Darbo rinka“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tema

Potemės

Asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Namų ūkio sudėtis (išsami informacija)

 

Buvimo šalyje trukmė

Dalyvavimas darbo rinkoje

Užimtumo statusas

 

Sutarties trukmė

 

Sutarties trukmė (papildoma informacija)

 

Darbas visą ar ne visą darbo dieną (priežastis)

 

Ekonomiškai priklausomas savarankiškas darbas

 

Priežiūros pareigos

 

Įmonės ar įstaigos dydis

 

Darbo vieta

 

Darbas namie

 

Darbo paieška

 

Noras dirbti

 

Galimybės imtis darbo

 

Nepagrindinis darbas

 

Kito darbo paieška

 

Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas

 

Jaunimas darbo rinkoje

 

Migrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėtis darbo rinkoje

 

Išėjimas į pensiją

 

Priežiūros poreikiai

Darbo trukmė ir ankstesnė profesinė patirtis

Darbo pradžia

 

Būdas, kuriuo surastas darbas

 

Ankstesnė darbo patirtis

Darbo sąlygos, įskaitant darbo laiką (val.) ir darbo laiko paskirstymą

Darbo laikas (val.)

 

Darbo laiko paskirstymas

 

Darbo organizavimas ir darbo laiko paskirstymas

Įgytas išsilavinimas ir susijusi informacija

Įgytas išsilavinimas (išsami informacija)

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Dalyvavimas formaliojo ir neformaliojo švietimo ir mokymo veikloje (4 savaitės)

 

Dalyvavimas formaliojo ir neformaliojo švietimo ir mokymo veikloje (12 mėnesių)

Sveikata: būklė ir negalia, priežiūra ir lemiantys veiksniai

Nelaimingi atsitikimai darbe ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos

 

Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Darbo pajamos

Pakeitimas

Tema

Potemės

Kitų asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Namų ūkio sudėtis (papildoma konkreti informacija)

 

Buvimo šalyje trukmė

Dalyvavimas darbo rinkoje

Užimtumo statusas

 

Sutarties trukmė

 

Sutarties trukmė (papildoma informacija)

 

Darbas visą ar ne visą darbo dieną (priežastis)

 

Ekonomiškai priklausomas savarankiškas darbas

 

Priežiūros pareigos

 

Įmonės ar įstaigos dydis

 

Darbo vieta

 

Darbas namie

 

Darbo paieška

 

Noras dirbti

 

Galimybės imtis darbo

 

Nepagrindinis darbas arba darbas keliose darbo vietose

 

Kito darbo paieška

 

Nepakankamas užimtumas

 

Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas

 

Jaunimas darbo rinkoje

 

Neįgalieji darbo rinkoje

 

Migrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėtis darbo rinkoje

 

Išėjimas į pensiją

 

Priežiūros poreikiai ir pareigos

Darbo trukmė, darbinė biografija ir ankstesnė profesinė patirtis

Darbo pradžia

 

Būdas, kuriuo surastas darbas

 

Darbo pabaiga

 

Karjeros tęstinumas ir pertraukos

 

Ankstesnė darbo patirtis

Darbo sąlygos, įskaitant darbo laiką (val.) ir darbo laiko paskirstymą

Darbo laikas (val.)

 

Darbo laiko paskirstymas

 

Darbo organizavimas ir darbo laiko paskirstymas

Įgytas išsilavinimas ir susijusi informacija

Įgytas išsilavinimas (išsami informacija)

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Dalyvavimas formaliojo ir neformaliojo švietimo ir mokymo veikloje (4 savaitės)

 

Dalyvavimas formaliojo ir neformaliojo švietimo ir mokymo veikloje (12 mėnesių)

Sveikatos būklė, negalia, prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų, jos prieinamumas ir naudojimas bei sveikatą lemiantys veiksniai

Nelaimingi atsitikimai darbe ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos

 

Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Darbo pajamos

 

Pašalpų pajamos

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

I b priedas (naujas). Sritis: „Pajamos ir gyvenimo sąlygos“

Tema

Potemės

Asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Namų ūkio sudėtis (išsami informacija)

 

Buvimo šalyje trukmė

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (esamu metu)

Įgytas išsilavinimas ir susijusi informacija

Įgytas išsilavinimas (išsami informacija)

Dalyvavimas darbo rinkoje

Darbo vietos charakteristikos

 

Sutarties trukmė

 

Užimtumo statusas

 

Padėtis darbo rinkoje (išsami informacija)

 

Priežiūros pareigos

Darbo trukmė ir ankstesnė profesinė patirtis

Ankstesnė darbo patirtis

Darbo sąlygos, įskaitant darbo laiką (val.) ir darbo laiko paskirstymą

Veiklos kalendorius

 

Darbo laikas (val.)

Sveikata: būklė ir negalia, priežiūra ir lemiantys veiksniai

Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

 

Sveikatos būklė ir negalia

 

Vaikų sveikata

 

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis

 

Sveikatos priežiūra

 

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis (vaikai)

 

Sveikatą lemiantys veiksniai

Gyvenimo kokybė, įskaitant dalyvavimą socialiniame ir kultūriniame gyvenime ir gerovę

Gyvenimo kokybė

 

Dalyvavimas socialiniame ir kultūriniame gyvenime

 

Gerovė

Gyvenimo sąlygos, įskaitant materialinį nepriteklių, būstas, gyvenimo aplinka ir galimybės naudotis paslaugomis

Materialinis nepriteklius

 

Vaikų nepriteklius

 

Pagrindinės būsto charakteristikos

 

Būsto sąlygos, įskaitant nepriteklių (išsami informacija)

 

Būsto sąnaudos, įskaitant priskaičiuotą nuomos mokestį

 

Gyvenamoji aplinka

 

Naudojimasis paslaugomis, įskaitant priežiūros paslaugas

 

Įperkamumas

 

Nepatenkinti poreikiai; priežastys

 

Vaikų priežiūra

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Darbo pajamos

 

Pašalpų pajamos

 

Pensijų pajamos

 

Kitos pajamos

 

Mokesčiai ir įmokos

 

Pajamos (iš viso)

 

Pernelyg didelis įsiskolinimas

 

Pradelstos skolos

 

Turtas

 

Pagrindiniai vartojimo komponentai

 

Iš kartos į kartą išliekančios nepalankios sąlygos

Pakeitimas

Tema

Potemės

Kitų asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Namų ūkio sudėtis (papildoma konkreti informacija)

 

Namų ūkiai, kuriuose gyvena kelių kartų ilgalaikiai bedarbiai

 

Buvimo šalyje trukmė

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (esamu metu)

Įgytas išsilavinimas ir susijusi informacija

Įgytas išsilavinimas (išsami informacija)

Dalyvavimas darbo rinkoje

Darbo vietos charakteristikos

 

Sutarties trukmė

 

Užimtumo statusas

 

Padėtis darbo rinkoje (išsami informacija)

 

Priežiūros pareigos

Darbo trukmė, darbinė biografija ir ankstesnė profesinė patirtis

Ankstesnė darbo patirtis

Darbo sąlygos, įskaitant darbo laiką (val.) ir darbo laiko paskirstymą

Veiklos kalendorius

 

Darbo laikas (val.)

Sveikatos būklė ir negalia, prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų, jos prieinamumas ir naudojimas bei sveikatą lemiantys veiksniai

Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

 

Sveikatos būklė ir negalia

 

Vaikų sveikata

 

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis

 

Sveikatos priežiūra

 

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis (vaikai)

 

Sveikatą lemiantys veiksniai

Gyvenimo kokybė, įskaitant dalyvavimą socialiniame, pilietiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, įtrauktį ir gerovę;

Gyvenimo kokybė

 

Dalyvavimas socialiniame ir kultūriniame gyvenime

 

Gerovė

 

Neįgaliųjų gebėjimas gyventi savarankiškai

Gyvenimo sąlygos, įskaitant materialinį nepriteklių, būstas, gyvenimo aplinka, sveikata ir švietimas, nepatenkinti poreikiai ir savo poreikių vertinimas bei galimybės naudotis paslaugomis

Materialinis nepriteklius

 

Vaikų nepriteklius

 

Pagrindinės būsto charakteristikos

 

Būsto sąlygos, įskaitant nepriteklių (išsami informacija)

 

Būsto sąnaudos, įskaitant priskaičiuotą nuomos mokestį

 

Sąnaudos būstui, įskaitant mažesnius komunalinių paslaugų mokesčius

 

Tinkamų sąlygų sudarymas neįgaliesiems

 

Gyvenamoji aplinka

 

Su būstu, įskaitant nuomą, susiję sunkumai

 

Naudojimasis paslaugomis, įskaitant priežiūros paslaugas

 

Įperkamumas

 

Nepatenkinti poreikiai ir to priežastys

 

Savo poreikių vertinimas

 

Vaikų priežiūra

 

Priežiūra

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Darbo pajamos

 

Pašalpų pajamos

 

Pensijų pajamos

 

Kitos pajamos

 

Mokesčiai ir įmokos, įskaitant mokestines lengvatas vaikų turinčioms šeimoms

 

Pajamos (iš viso) – papildoma informacija apie namų ūkį ir respondentą

 

Pernelyg didelis įsiskolinimas, įskaitant jo priežastis

 

Pradelstos skolos

 

Turtas (įskaitant visą turtą)

 

 

 

Pagrindiniai vartojimo komponentai

 

Iš kartos į kartą išliekančios nepalankios sąlygos

 

Iš kartos į kartą išliekančios palankios sąlygos

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

I c priedas (naujas). Sritis: „Sveikata“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tema

Potemės

Sveikata: būklė ir negalia, priežiūra ir lemiantys veiksniai

Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

 

Ligos ir lėtinės būklės

 

Nelaimingi atsitikimai ir susižeidimai

 

Skausmas

 

Psichikos sveikata

 

Funkcijų apribojimai

 

Asmeninės priežiūros sunkumai

 

Buitinės veiklos sunkumai

 

Laikini veiklos apribojimai (dėl sveikatos problemos)

 

Kliūtys dalyvauti tam tikrose gyvenimo srityse

 

Naudojimasis sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugomis

 

Vaistų vartojimas

 

Profilaktinė priežiūra

 

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis

 

Ūgis ir svoris

 

Fizinis aktyvumas

 

Mitybos įpročiai

 

Rūkymas

 

Alkoholio vartojimas

 

Socialiniai ir aplinkos veiksniai

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Pajamos (iš viso)

Pakeitimas

Tema

Potemės

Sveikata: būklė ir negalia, prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų, jos prieinamumas ir naudojimas bei sveikatą lemiantys veiksniai

Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

 

Ligos ir lėtinės būklės

 

Nelaimingi atsitikimai ir susižeidimai

 

Skausmas

 

Psichikos sveikata

 

Priklausomybė

 

Funkcijų apribojimai

 

Negalia (papildoma konkreti informacija)

 

Asmeninės priežiūros sunkumai

 

Buitinės veiklos sunkumai

 

Neįgalieji: savarankiškas gyvenimas

 

Laikini veiklos apribojimai (dėl sveikatos problemos)

 

Kliūtys dalyvauti tam tikrose gyvenimo srityse

 

Naudojimasis sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugomis

 

Vaistų vartojimas

 

Profilaktinė priežiūra

 

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis

 

Ūgis ir svoris

 

Fizinis aktyvumas

 

Mitybos įpročiai

 

Rūkymas

 

Alkoholio vartojimas

 

Socialiniai ir aplinkos veiksniai

 

 

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

I d priedas (naujas). Sritis: „Švietimas ir mokymas“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tema

Potemės

Asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Buvimo šalyje trukmė

Darbo trukmė ir ankstesnė profesinė patirtis

Darbo pradžia

Dalyvavimas darbo rinkoje

Įmonės ar įstaigos dydis

Įgytas išsilavinimas ir susijusi informacija

Įgytas išsilavinimas (išsami informacija)

 

Su išsilavinimu susijusi informacija

 

Paties respondento nurodyti įgūdžiai

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Galimybė gauti informacijos apie mokymosi galimybes ir rekomendacijų (12 mėnesių)

 

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (12 mėnesių)

 

Pastaroji formaliojo švietimo veikla (išsami informacija) (12 mėnesių)

 

IRT naudojimas pastarojoje formaliojo švietimo veikloje (12 mėnesių)

 

Dalyvavimo pastarojoje formaliojo švietimo veikloje priežastys (12 mėnesių)

 

Pastarosios formaliojo švietimo veiklos apmokėjimas ir laikas (val.) (12 mėnesių)

 

Pastarosios formaliojo švietimo veiklos rezultatai ir įgytų įgūdžių panaudojimas (12 mėnesių)

 

Dalyvavimas neformaliojo švietimo veikloje (12 mėnesių)

 

Neformaliojo švietimo veikla (išsami informacija) (12 mėnesių)

 

IRT naudojimas neformaliojo švietimo veikloje (12 mėnesių)

 

Dalyvavimo neformaliojo švietimo veikloje priežastys (12 mėnesių)

 

Neformaliojo švietimo veiklos apmokėjimas ir laikas (val.) (12 mėnesių)

 

Neformaliojo švietimo veiklos rezultatai ir įgytų įgūdžių panaudojimas (12 mėnesių)

 

Kliūtys dalyvauti švietimo ir mokymo veikloje (12 mėnesių)

 

Savišvieta

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Pajamos (iš viso)

Pakeitimas

Tema

Potemės

Kitų asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Buvimo šalyje trukmė

Darbo trukmė, darbinė biografija ir ankstesnė profesinė patirtis

Darbo pradžia

Dalyvavimas darbo rinkoje

Įmonės ar įstaigos dydis

Įgytas išsilavinimas ir susijusi informacija

Įgytas išsilavinimas (išsami informacija)

 

Su išsilavinimu susijusi informacija

 

Paties respondento nurodyti įgūdžiai

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Galimybė gauti informacijos apie mokymosi galimybes ir rekomendacijų (12 mėnesių), įskaitant neįgaliesiems

 

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (12 mėnesių)

 

Pastaroji formaliojo švietimo veikla (išsami informacija) (12 mėnesių)

 

IRT naudojimas pastarojoje formaliojo švietimo veikloje (12 mėnesių)

 

Dalyvavimo pastarojoje formaliojo švietimo veikloje priežastys (12 mėnesių)

 

Pastarosios formaliojo švietimo veiklos apmokėjimas ir laikas (val.) (12 mėnesių)

 

Pastarosios formaliojo švietimo veiklos rezultatai ir įgytų įgūdžių panaudojimas (12 mėnesių)

 

Dalyvavimas neformaliojo švietimo veikloje (12 mėnesių)

 

Neformaliojo švietimo veikla (išsami informacija) (12 mėnesių)

 

IRT naudojimas neformaliojo švietimo veikloje (12 mėnesių)

 

Dalyvavimo neformaliojo švietimo veikloje priežastys (12 mėnesių)

 

Neformaliojo švietimo veiklos apmokėjimas ir laikas (val.) (12 mėnesių)

 

Neformaliojo švietimo veiklos rezultatai ir įgytų įgūdžių panaudojimas (12 mėnesių)

 

Kliūtys dalyvauti švietimo ir mokymo veikloje (12 mėnesių)

 

Savišvieta

 

Neįgaliųjų dalyvavimas švietimo ir profesinio mokymo veikloje

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Bendra turto vertė (išskyrus pajamas)

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

I e priedas (naujas). Sritis: „Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tema

Potemės

Dalyvavimas informacinės visuomenės veikloje

Galimybės naudoti IRT

 

IRT naudojimas ir naudojimo dažnumas

 

Kliūtys ir problemos naudojant

 

Naudojimo poveikis

 

Saugumas, privatumas, pasitikėjimas

 

Prisijungimas prie interneto iš bet kurios vietos

 

Skaitmeniniai įgūdžiai

 

Veikla internete

 

E. prekyba

 

Sąveika su valdžios institucijomis

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Pajamos (iš viso)

Pakeitimas

Tema

Potemės

Dalyvavimas informacinės visuomenės veikloje

Galimybės naudoti IRT

 

IRT naudojimas ir naudojimo dažnumas

 

Kliūtys ir problemos naudojant

 

Naudojimo poveikis

 

Saugumas, privatumas, pasitikėjimas

 

Prisijungimas prie interneto iš bet kurios vietos

 

Skaitmeniniai įgūdžiai

 

Veikla internete

 

E. prekyba

 

Sąveika su valdžios institucijomis

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Bendra turto vertė (išskyrus pajamas)

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

I f priedas (naujas). Sritis: „Laiko sąnaudos“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tema

Potemės

Asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Namų ūkio sudėtis (išsami informacija)

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (esamu metu)

Sveikata: būklė ir negalia, priežiūra ir lemiantys veiksniai

Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

Gyvenimo sąlygos, įskaitant materialinį nepriteklių, būstas, gyvenimo aplinka ir galimybės naudotis paslaugomis

Ilgalaikio naudojimo prekių turėjimas

 

Vaikų priežiūra

 

Ligonių ir pagyvenusių asmenų priežiūra

Darbo sąlygos, įskaitant darbo laiką (val.) ir darbo laiko paskirstymą

Darbo laikas (val.)

 

Darbo laiko paskirstymas

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Gamyba savo vartojimui ir pardavimui, remonto darbai

 

Darbo pajamos

 

Pajamos (iš viso)

Laiko paskirstymas

Laiko sąnaudos, veiklos rūšys

 

Lygiagreti veikla

 

Veiklos vykdymo vieta

 

Kitų asmenų buvimas vykdant veiklą

 

Veiklos įvertinimas

Pakeitimas

Tema

Potemės

Kitų asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Namų ūkio sudėtis (išsami informacija)

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (esamu metu)

Sveikatos būklė ir negalia, prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų, jos prieinamumas ir naudojimas bei sveikatą lemiantys veiksniai

Būtinasis Europos gyventojų sveikatos modulis

Gyvenimo sąlygos, įskaitant materialinį nepriteklių, būstas, gyvenimo aplinka, sveikata ir švietimas, nepatenkinti poreikiai ir savo poreikių vertinimas bei galimybės naudotis paslaugomis

Ilgalaikio naudojimo prekių turėjimas

 

Vaikų priežiūra

 

Ligonių ir pagyvenusių asmenų priežiūra

Darbo sąlygos, įskaitant darbo laiką (val.) ir darbo laiko paskirstymą

Darbo laikas (val.)

 

Darbo laiko paskirstymas

 

 

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Gamyba savo vartojimui ir pardavimui, remonto darbai

 

Darbo pajamos

 

Išbraukta.

Laiko paskirstymas

Laiko sąnaudos, veiklos rūšys

 

Lygiagreti veikla

 

Veiklos vykdymo vieta

 

Kitų asmenų buvimas vykdant veiklą

 

Veiklos įvertinimas

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

I g priedas (naujas). Sritis: „Vartojimas“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tema

Potemės

Asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Namų ūkio sudėtis (išsami informacija)

Gyvenimo sąlygos, įskaitant materialinį nepriteklių, būstas, gyvenimo aplinka ir galimybės naudotis paslaugomis

Pagrindinės būsto charakteristikos

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (esamu metu)

Dalyvavimas darbo rinkoje

Sutarties trukmė

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Pajamos (iš viso)

 

Mokesčiai ir įmokos

 

Darbo užmokesčiu neapmokamos veiklos pajamos natūra

 

Priskaičiuotas nuomos mokestis

 

Pagrindinis pajamų šaltinis

 

Turtas

 

Skolos

 

Pradelstos skolos

 

Vartojimas pagal COICOP

 

Tarpvalstybinio vartojimo išlaidos pagal COICOP

 

Savo produkcijos vartojimas

Pakeitimas

Tema

Potemės

Kitų asmenų ir namų ūkių charakteristikos

Namų ūkio sudėtis (papildoma konkreti informacija)

Gyvenimo sąlygos, įskaitant materialinį nepriteklių, būstas, gyvenimo aplinka, sveikata ir švietimas, nepatenkinti poreikiai ir savo poreikių vertinimas bei galimybės naudotis paslaugomis

Pagrindinės būsto charakteristikos

Dalyvavimas švietimo ir mokymo veikloje

Dalyvavimas formaliojo švietimo veikloje (esamu metu)

Dalyvavimas darbo rinkoje

Sutarties trukmė

Pajamos, vartojimas ir turtas, įskaitant skolas

Pajamos (iš viso) – papildoma informacija apie namų ūkį ir respondentą

 

Darbo pajamos

 

Mokesčiai ir įmokos

 

Darbo užmokesčiu neapmokamos veiklos pajamos natūra

 

Priskaičiuotas nuomos mokestis

 

Sąnaudos būstui, įskaitant mažesnius komunalinių paslaugų mokesčius

 

Pagrindinis pajamų šaltinis

 

Bendra turto vertė (išskyrus pajamas)

 

Turtas

 

Skolos

 

Pradelstos skolos

 

Vartojimas pagal COICOP

 

Tarpvalstybinio vartojimo išlaidos pagal COICOP

 

Savo produkcijos vartojimas


AIŠKINAMOJI DALIS

Patikimi ir kokybiški statistiniai duomenys yra gero politikos formavimo pagrindas. Kaip politikos formuotojams, mums reikia turėti pagrįstos informacijos apie padėtį darbo rinkoje, ES piliečių gyvenimo ir pajamų sąlygas ir jų sveikatos būklę, švietimo ir mokymo sąlygas, vartojimo įpročius, laiko sąnaudas ir technologijų naudojimą tam, kad galėtume kurti patikimas ir faktais pagrįstas politikos priemones. Ši statistinė sistema, kuri apjungia septynias namų ūkio apklausas, yra įspūdinga pažanga šia linkme, kuris padės pagrindą tolesnei kokybiškos socialinės statistikos plėtrai. Todėl svarbu, kad kartu parengtume teisės aktą, kuris būtų patikimas, praktiškai įgyvendinamas, padėtų rinkti labai kokybiškus, savalaikius, palyginamus ir patikimus duomenis ir laikui bėgant galėtų būti pritaikytas prie besikeičiančių poreikių.

Europos Parlamento pranešimo projekte pabrėžiau tam tikrus aspektus ir parengiau tolesnius pasiūlymus, kaip sustiprinti šiuos tikslus. Taikant Europos statistikos sistemą turėtų būti renkami patikimi ir palyginami kokybiški duomenys, kurie būtų pritaikyti prie vartotojų poreikių (nesvarbu, ar tai būtų politikos formuotojai, moksliniai tyrėjai ar kiti suinteresuotieji subjektai). Taip pat reikėtų veiksmingai reaguoti į socialinius iššūkius, su kuriais susiduria Sąjunga, kad galėtume remti tinkamai pagrįstas politines priemones.

Svarbu spręsti duomenų patikimumo klausimą aprėpties atžvilgiu. Namų ūkių apklausos apima privačiuose namų ūkiuose gyvenančius asmenis, tačiau nebus apklausiami specialiose įstaigose gyvenantys ar benamiai žmonės, o tai kelia didelį susirūpinimą, visų pirma renkant su sveikata susijusius duomenis. Nacionaliniai statistikos biurai turėtų pranešti apie neaprėpties mastą. Ilguoju laikotarpiu visi šios srities subjektai turėtų parengti alternatyvius metodus, kaip įtraukti privačiuose namų ūkiuose negyvenančius piliečius. Apklausa apie pajamas ir gyvenimo sąlygų apklausa leido surinkti neįkainuojamą informaciją apie benamius, pasitelkiant retrospektyviuosius klausimus; tai vertėtų toliau tobulinti, analizuojant, ką būtų galima geriausiai įvardyti kaip „su būstu susiję sunkumai“.

Siekiant palyginamumo ir geros kokybės, statistinių duomenų apibendrinimo lygmuo turėtų būti panašaus masto. Lyginant Liuksemburgą su Vokietija galima susidurti su statistiniais trūkumais, nors urbanizuotų sričių lyginimas su kaimų regionais suteiktų reikšmingos papildomos informacijos. Todėl palankiai vertinčiau tai, jei aptariam sistema sudarytų sąlygas pradėti apibendrinti duomenis NUTS2 lygiu. NUTS2 buvo apibrėžti kaip palyginamo dydžio geografinių vienetų statistiniai regionai. Geresnis palyginamumas – vienas iš pagrindinių reformos tikslų. Todėl siūliau valstybėms narėms ir Eurostatui ateityje to siekti.

Pagal šią teisėkūros sistemą atliekamos apklausos suteikia galimybę rinkti svarbius duomenis apie pajamas ir vartojimą, ir tai labai svarbu siekiant susidaryti aiškesnę nuomonę apie namų ūkių gerovę bei padeda įvertinti tinkamą rinkų veikimą. Renkant ir analizuojant duomenis reikėtų daugiau dėmesio skirti tokiems sudėtingiems rodikliams kaip orientacinis biudžetas.

Labai pritariu reguliavimui tinkamu lygmeniu. Kalbant įvykdomumą ir kokybę (pavyzdžiui, apklausų ir leidžiančių nukrypti nuostatų turinį ir apimtį), Europos Parlamentas turėtų būti sėkmingą reglamento įgyvendinimą garantuojančiu subjektu, todėl dėl šių elementų turi būti sprendžiama pagrindiniame teisėkūros procedūra priimame akte arba deleguotuosiuose aktuose. Įgyvendinimo aktais turėtų būti reglamentuojami tik išskirtinai techniniai klausimai.

Finansinius padarinius kompensuoja geresnės tikslinės kokybiškos politikos formavimo galimybės, kurios sudaro sąlygas net ankstyvuoju etapu pritaikyti metodus ir geriau pasinaudoti naujų technologijų plėtra. Statistinių duomenų rengimui ir statistinei analizei skirtų lėšų taupymas tiesiogiai sukurtų visuomenę, kurioje politikos formuotojai ir visuomenės nuomonės lyderiai nebegalėtų toliau diskutuoti remdamiesi gerai pagrįstomis žiniomis, bet įsitikinimais, baimėmis ir pseudofaktais. Mums nuolat reikia tobulinti palyginamumą, savalaikiškumą, tikslumą ir duomenų rinkimo apimtį. Palankiai vertinu ir pabrėžiu tai, kad Komisija nacionaliniams statistikos institutams gali teikti subsidijas, visų pirma siekiant padidinti jų pajėgumus. Pritariu sistemos pritaikomumo didinimui, kad būtų galima veiksmingai atsižvelgti į naujus poreikius ir pokyčius, todėl vertėtų parengti bandomuosius tyrimus, atsiliepiant į naujus iššūkius.

Statistika – viena iš geriausių turimų priemonių, kuri leidžia suprasti visuomenės ir ekonomikos dabartinę padėtį, ir šios žinios yra vienas iš didžiausių turtų, kuriuos gali turėti politikos formuotojas.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistemos nustatymas

Nuorodos

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.8.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Priėmimo data

21.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Pateikimo data

29.6.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

ENF

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika