Procedure : 2016/0264(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0247/2017

Ingediende teksten :

A8-0247/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.29

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0387

VERSLAG     ***I
PDF 974kWORD 150k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Tamás Meszerics

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0551),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0345/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0247/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1)  Statistische gegevens en indicatoren vormen de ruggengraat van verantwoordelijke empirisch onderbouwde beleidsmaatregelen. Om beleidsmaatregelen die beantwoorden aan de behoeften van de burgers op het niveau van de Unie en op nationaal en regionaal niveau te ontwikkelen, te analyseren en aan te passen, is het van essentieel belang dat beleidsmakers tijdige, vergelijkbare en nauwkeurige informatie over de situatie bezitten.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  In het kader van de Europa 2020-strategie21 en de versterking van de economische governance spelen sociale indicatoren een essentiële rol bij de voorlichting over en ondersteuning van de belangrijkste prioriteiten van de Unie voor groei en werkgelegenheid, de vermindering van de armoede en de sociale uitsluiting, vaardigheden, mobiliteit en de digitale economie. Met name sociale indicatoren moeten een solide statistische basis bieden voor de ontwikkeling van en het toezicht op het beleid dat door de Unie wordt geïntroduceerd om die prioriteiten aan te pakken.

(1)  In het kader van de Europa 2020-strategie21 en de versterking van de economische governance spelen sociale indicatoren een essentiële rol bij de voorlichting over en ondersteuning van de belangrijkste prioriteiten van de Unie voor inclusieve en duurzame groei en werkgelegenheid, voor sociale cohesie, voor de vermindering van armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting, voor de insluiting van mensen met een handicap en voor gendergelijkheid, vaardigheden, mobiliteit en de digitale economie. Met name sociale indicatoren moeten een solide statistische basis bieden voor de ontwikkeling van en het toezicht op het beleid dat door de Unie en de lidstaten wordt geïntroduceerd om die prioriteiten aan te pakken.

__________________

__________________

21 Mededeling van de Commissie "EUROPA 2020 Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010) 2020 definitief van 3 maart 2010).

21 Mededeling van de Commissie "EUROPA 2020 Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010) 2020 definitief van 3 maart 2010).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Een goed evenwicht tussen economische en sociale doelstellingen in het Europees semester, onderbouwd met statistieken van hoge kwaliteit op beide terreinen, is met name belangrijk voor de duurzaamheid en de legitimiteit van de economische en monetaire unie. Daarom zijn sociale en werkgelegenheidsdoelstellingen een prominentere rol gaan spelen in het Europees semester en wordt er in zowel de landenverslagen als de landenspecifieke aanbevelingen ingegaan op uitdagingen op sociaal en werkgelegenheidsgebied en gepleit voor beleidshervormingen op basis van goede praktijken. In dit verband spelen statistieken een cruciale rol en is het essentieel om de sociale indicatoren eerder samen te stellen zodat zij tijdig beschikbaar zijn voor de voorbereiding van de desbetreffende beleidskaders, inclusief het Europees Semester.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Bij de vormgeving van de Europese sociale statistieken moet gepaste aandacht worden geschonken aan artikel 10 VWEU. Het is bijgevolg essentieel om te zorgen voor de verzameling van naar gender en leeftijd uitgesplitste gegevens, ook voor mensen boven de 74 jaar, om specifieke gender- en leeftijdgerelateerde problemen te kunnen vaststellen, en een solide feitelijke basis te bieden om de voortgang te beoordelen bij de bevordering van gendergelijkheid en de aanpak van op gender en leeftijd gebaseerde discriminatie. In deze context moet er met name terdege rekening worden gehouden met de handleiding "Developing Gender Statistics: a practical tool", die is opgesteld door de taakgroep van VN-ECE betreffende de training van statistici in het gebruik van gendergerelateerde statistieken, waaraan diverse experts een bijdrage hebben geleverd1 bis.

 

__________________

 

1 bishttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater)  Het bruto binnenlands product (bbp) is een fundamentele macro-economische indicator die de geaggregeerde economische activiteit weergeeft. Het is echter essentieel dat het bbp wordt aangevuld met belangrijke indicatoren vanuit het perspectief van huishoudens, waarbij de nadruk wordt gelegd op de situatie van burgers en die een beschrijving bieden van de materiële levensomstandigheden en bestaande ongelijkheden, alsook beter onderzoek mogelijk maken naar de diverse aspecten van de kwaliteit van leven. Deze verordening dient daarom op deze gebieden rijke en dynamische gegevensreeksen te bieden.

Motivering

Beleidsmakers en de media besteden veel aandacht aan het bbp. Dit is een belangrijke indicator. Statistieken moeten echter ook informatie bieden over de levensomstandigheden van burgers, ongelijkheden, de kwaliteit van leven en welzijn, die in het VWEU worden aangemerkt als doelstellingen van de Unie. De gegevens over deze aspecten moeten daarom worden uitgebreid ter ondersteuning van beleidsmaatregelen die gericht zijn op de verbetering van de levensomstandigheden van burgers.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies)  In het kader van het initiatief “Het bbp en verder”1 bis is het belangrijk om niet alleen economische indicatoren zoals het bbp te gebruiken maar hoogwaardige indicatoren te ontwikkelen betreffende andere aspecten, in het bijzonder de maatschappelijke aspecten van de vooruitgang, zoals de kwaliteit van leven (waaronder de balans tussen werk en privéleven), inclusie, welzijn en sociale cohesie, waarbij het tevens van belang is dat de desbetreffende gegevens kunnen worden uitgesplitst om bijvoorbeeld genderspecifieke problemen te kunnen vaststellen.

 

__________________

 

1 bishttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 sexies)  De ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken stoelen op de statistische beginselen van professionele onafhankelijkheid, onpartijdigheid, objectiviteit, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit.

Motivering

Dit zijn de grondbeginselen van de productie en verspreiding van EU-statistieken, zoals vermeld in Verordening 223/2009.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 septies)  Het Europees statistisch systeem (ESS), namelijk het partnerschap tussen de Commissie (Eurostat), de nationale bureaus voor de statistiek en andere nationale autoriteiten die in elke lidstaat verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en publicatie van officiële Europese statistieken, streeft ernaar te voorzien in relevante, onpartijdige, betrouwbare, tijdige en vergelijkbare statistische gegevens op het niveau van de Unie.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 octies)  Europese sociale statistieken dienen op basis van gelijke kansen verstrekt te worden aan alle soorten gebruikers, zoals beleidsmakers, overheidsinstellingen, onderzoekers, vakbonden, studenten, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, waaronder niet-gouvernementele organisaties (ngo's), die vrije en gemakkelijke toegang moeten hebben tot gegevens via de gegevensbanken van de Commissie (Eurostat) op haar website. Het ESS verbindt zich ertoe de gebruikers proactief te betrekken en op een flexibele manier te voldoen aan hun eisen.

Motivering

Dit beginsel is verankerd in Verordening 223/2009. In de praktijk heeft iedereen online toegang tot de gegevensbank van Eurostat, die alle openbare samengevoegde gegevens waarover Eurostat beschikt, bevat. De gegevens worden voorgesteld in multidimensionale tabellen met verschillende selectiekenmerken en exportformaten. De onderzoekswereld heeft in ruimere mate toegang, met name tot vertrouwelijke informatie, voor analyses in het belang van de wetenschappelijke vooruitgang - deze toegang is onderworpen aan strenge regels uit hoofde van Verordening 557/2003.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 nonies)  Een gepast evenwicht tussen economische en sociale doelstellingen in het Europees semester, onderbouwd met statistieken van hoge kwaliteit, is noodzakelijk ter verbetering van de weerstand van de Unie en haar cohesiedoelstellingen en ter vrijwaring van het welzijnsniveau in de Unie.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 decies)  Bij de uitvoering van deze verordening moeten de lidstaten zich houden aan de praktijkcode voor Europese statistieken.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Met het oog hierop moeten de sociale indicatoren van voldoende kwaliteit zijn, met name op het gebied van robuustheid, tijdigheid, relevantie en aanpassingsvermogen aan de nieuwe behoeften van gebruikers, alsmede vergelijkbaarheid en efficiëntie.

(2)  Het is daarom van het grootste belang dat de sociale indicatoren van de hoogste kwaliteit zijn, met name op het gebied van robuustheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid, relevantie en aanpassingsvermogen aan de nieuwe behoeften van gebruikers, alsmede op het gebied van vergelijkbaarheid, samenhang en efficiëntie.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Gezinsinkomen is de sleutelfactor voor het bepalen van de levensstandaard, en het gebruik van een referentiebudget is de meest gedetailleerde methodologie voor de bepaling van het minimaal inkomensniveau dat nodig is om adequaat deel te nemen aan de samenleving, alsmede van de prijs van het noodzakelijke pakket van goederen en diensten. Als er een duidelijk aantoonbare noodzaak bestaat om de gegevensverzameling en methodologie voor de schatting van referentiebudgetten te verbeteren, op regionaal niveau via proefstudies en in samenwerking met internationale partners, dan voorziet de Commissie (Eurostat) financiële ondersteuning voor deze proefstudies.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  Inkomen wordt veel gebruikt bij het beoordelen van de situatie van huishoudens. Het is echter ook belangrijk om consumptie, vermogen en schulden, waaronder eventuele schulden in buitenlandse valuta, te meten, zowel vanuit het oogpunt van huishoudens als vanuit macro-economisch perspectief.

Motivering

Inkomen, consumptie en vermogen, inclusief schulden, vormen de materiële levensomstandigheden van huishoudens. Schulden, die soms in buitenlandse valuta worden aangegaan, kunnen voor sommige huishoudens behoorlijk hoog zijn in verhouding tot hun inkomsten. Dit heeft gevolgen voor huishoudens, maar mogelijk ook voor de economie in zijn geheel, zoals diverse schuldencrises recentelijk hebben laten zien.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater)  Armoede is een verschijnsel met veel facetten. Het omvat niet alleen materiële leefomstandigheden zoals inkomen, verbruik, vermogen of schulden, maar ook gezondheid, onderwijs en de toegankelijkheid en het gebruik van diensten. Armoede moet bovendien ook worden bekeken in de context van de maatschappij waarin mensen leven. Daarom is het belangrijk dat statistische gegevens een rijke, goed onderbouwde, vergelijkbare en solide basis bieden voor het creëren van indicatoren die voor meerdere doelen kunnen worden gebruikt.

Motivering

Er moeten verschillende benaderingen en analyses van armoede mogelijk worden gemaakt, zoals van meerdimensionale armoede of relatieve/absolute armoede. De statistieken moeten een basis bieden voor deze veelzijdige benaderingen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quinquies)  Het is belangrijk om handicaps nauwkeurig te beschrijven, met name in verband met zelfstandig wonen, redelijke aanpassingen op de arbeidsmarkt en de mogelijke belemmeringen voor sociale en arbeidsintegratie. Het is daarom belangrijk om de betrokken bevolkingsgroepen beter in kaart te brengen en hun de mogelijkheid te bieden op volwaardige wijze deel te nemen aan de verzameling van gegevens door middel van geheel toegankelijke enquêtes.

Motivering

Enquêtes moeten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap omdat hun participatie hiermee gegarandeerd wordt.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De Europese statistieken betreffende personen en huishoudens worden momenteel verzameld op basis van een aantal wetgevingshandelingen die betrekking hebben op enquêtes over personen en huishoudens, demografische statistieken, volks- en woningtellingen en statistieken die voornamelijk worden verzameld uit administratieve bronnen. Sommige gegevens worden ook verzameld uit bedrijfsenquêtes. Ondanks significante verbeteringen in de voorbije jaren is er behoefte aan verdere integratie van de verzameling van statistieken op basis van enquêtes over personen en huishoudens.

(3)  De Europese statistieken betreffende personen en huishoudens worden momenteel verzameld op basis van een aantal wetgevingshandelingen die betrekking hebben op enquêtes over personen en huishoudens, demografische statistieken, volks- en woningtellingen en statistieken die voornamelijk worden verzameld uit administratieve bronnen. Sommige gegevens worden ook verzameld uit bedrijfsenquêtes. Gebruikers van onderzoek hebben gewezen op problemen met de tijdigheid en kwaliteit van de gegevens, onder meer de vergelijkbaarheid ervan. Ondanks significante verbeteringen in de voorbije jaren is er behoefte aan een verdere en meer holistische integratie en stroomlijning van de verzameling van statistieken op basis van enquêtes over personen en huishoudens in de hele Unie. Om degelijke gegevens te verkrijgen als uitgangspunt voor onderzoek en beleidsmaatregelen, is het essentieel meer te investeren in de verzameling van kwalitatief hoogstaande, precieze en holistische gegevens, en de investeringen niet te verlagen, aangezien degelijke gegevens een voorwaarde zijn voor verantwoordelijke beleidsontwikkeling.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De mogelijkheid gebruik te maken van administratieve bronnen voor statistische doeleinden is aanzienlijk uitgebreid dankzij de technologische vooruitgang. Het gebruik van administratieve bronnen moet actief worden bevorderd op het gebied van sociale statistieken, waarbij de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid en vergelijkbaarheid van de statistieken altijd moeten worden gewaarborgd.

(4)  Het gebruik van administratieve bestanden moet zoveel mogelijk worden aangemoedigd om de kwaliteit en efficiëntie van gegevens te verbeteren. De mogelijkheid gebruik te maken van administratieve bronnen voor statistische doeleinden is al aanzienlijk uitgebreid dankzij de snelle technologische vooruitgang. Het gebruik van administratieve bronnen moet verder actief worden bevorderd op het gebied van sociale statistieken, waarbij de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid en vergelijkbaarheid van de statistieken altijd moeten worden gewaarborgd. Andere aan personen of relevante onderwerpen aangepaste instrumenten die niet toegankelijk zijn via administratieve bestanden, moeten ook behouden blijven, met inachtneming van het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In 2011 heeft het Europees statistisch systeem (ESS) in Wiesbaden zijn Memorandum over een nieuw conceptueel ontwerp voor huishoudelijke en sociale statistieken goedgekeurd. Het ESS is van mening dat de Europese enquêtes die gegevens over personen en huishoudens bieden, moeten worden gestroomlijnd en dat er aanvullende, minder frequente microgegevensverzamelingen moeten worden gebruikt ter aanvulling van die essentiële sociale enquêtes. Daarnaast is er behoefte aan een betere toegang tot administratieve gegevens en het hergebruik van bestaande gegevensbronnen en moet toegang tot nieuwe gegevensbronnen worden ontwikkeld op nationaal en EU-niveau.

(6)  In 2011 heeft het Europees statistisch systeem (ESS) in Wiesbaden zijn Memorandum over een nieuw conceptueel ontwerp voor huishoudelijke en sociale statistieken goedgekeurd. Het ESS is van mening dat de Europese enquêtes die gegevens over personen en huishoudens bieden, moeten worden gestroomlijnd en dat er aanvullende, minder frequente microgegevensverzamelingen moeten worden gebruikt ter aanvulling van die essentiële sociale enquêtes. Daarnaast is er behoefte aan een betere toegang tot administratieve gegevens, een betere gebruiksvriendelijkheid van de website van Eurostat en het hergebruik van bestaande gegevensbronnen en moet toegang tot nieuwe gegevensbronnen worden ontwikkeld op nationaal en EU-niveau, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1a. Het is van het allergrootste belang dat input van alle belanghebbenden, met inbegrip van beleidsmakers, academische gebruikers, producenten van gegevens, de burgermaatschappij en belangenorganisaties naar behoren in aanmerking wordt genomen bij de aanpassing en modernisering van de sociale enquêtes.

 

___________

 

1 bis  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De verordening moet in het bijzonder dienen als een katalysator ter versterking en verbetering van de samenwerking tussen de Commissie (Eurostat), de nationale centrale banken en het Europees Raadgevend Comité voor de statistiek. Zij moet ook voorzien in een betere integratie met de nationale instituten voor de statistiek en moet waarborgen dat de lidstaten de praktijkcode voor Europese statistieken volgen.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De hierboven beschreven ontwikkelingen moeten geleidelijk worden gestroomlijnd en de statistische wetgeving op het gebied van sociale statistieken moet worden gemoderniseerd, om ervoor te zorgen dat hoogwaardige sociale indicatoren op een beter geïntegreerde, flexibele en efficiënte wijze worden geproduceerd. Tegelijkertijd moet terdege aandacht worden geschonken aan de behoeften van gebruikers, de last voor de respondenten, de middelen van de lidstaten, de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gebruikte methoden, de technische haalbaarheid van het opstellen van de statistieken, de termijn waarbinnen deze beschikbaar kunnen zijn en de betrouwbaarheid van de resultaten.

(7)  De hierboven beschreven ontwikkelingen moeten geleidelijk worden gestroomlijnd en de statistische wetgeving op het gebied van sociale statistieken moet worden gemoderniseerd, om ervoor te zorgen dat hoogwaardige sociale indicatoren op een beter geïntegreerde, aanpasbare, flexibele, efficiënte en snelle wijze worden geproduceerd, zodat kan worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd, en zonder op enige wijze te tornen aan kwaliteit, efficiëntie of tijdigheid, moet terdege aandacht worden geschonken aan de behoeften van gebruikers, rekening worden gehouden met de behoeften van de respondenten, de capaciteiten en middelen van de lidstaten, de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gebruikte methoden, de technische haalbaarheid van het opstellen van de statistieken, de termijn waarbinnen deze beschikbaar kunnen zijn en de betrouwbaarheid van de resultaten.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  De wetgeving van de Unie betreffende op sociale statistieken gebaseerde gegevens op individueel niveau werd vastgesteld om in te spelen op bepaalde beleidsbehoeften die op het moment van de vaststelling bestonden. De sociale werkelijkheid wordt evenwel gekenmerkt door snelle veranderingen. Nieuwe maatschappelijke omstandigheden en verschijnselen komen op, die een actualisering van het bestaande wettelijk kader op EU-niveau noodzakelijk maken. Deze verordening moet daarom voorzien in een uitgebreide statistische basis die de huidige behoeften afdoende dekt en weerspiegelt en die het mogelijk maakt om statistische gegevens te ontwikkelen en te produceren die aansluiten op de toekomstige behoeften van beleidsmakers, gebruikers en het grote publiek, met inachtneming van de statistische vergelijkbaarheid op internationaal niveau. De juridische structuur van de verordening moet in het bijzonder voor een grote mate van flexibiliteit zorgen, zodat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen op het vlak van statistieken betreffende personen en huishoudens. Het is ook essentieel dat de verzameling van gegevens voortdurend wordt aangepast aan technologische veranderingen.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Met het oog op een betere stroomlijning en rationalisering van het referentiekader voor door middel van steekproeven verzamelde Europese sociale statistieken, moeten de bestaande Europese statistieken betreffende personen en huishoudens op basis van gegevens op individueel niveau in één kader worden gebundeld. Dit zou garanderen dat door middel van steekproeven verzamelde Europese sociale statistieken, met inbegrip van de deelgebieden arbeidsmarkt, inkomen en levensomstandigheden, gezondheid, onderwijs en opleiding en het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën op een consistente, coherente en gecoördineerde manier worden verzameld.

(9)  Met het oog op een betere stroomlijning en rationalisering van het referentiekader voor door middel van steekproeven verzamelde Europese sociale statistieken, moeten de bestaande wettelijke voorschriften betreffende Europese statistieken betreffende personen en huishoudens op basis van gegevens op individueel niveau in één kader worden gebundeld. Dit zou garanderen dat de door middel van steekproeven verzamelde Europese sociale statistieken, met inbegrip van de deelgebieden arbeidskrachten, inkomen en levensomstandigheden, tijdsbesteding, consumptie, gezondheidstoestand, onderwijs en opleiding, deelname aan een leven lang leren en het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, op een consistentere, coherentere en meer gecoördineerde manier worden verzameld. Hiermee kan, met het oog op een betere beleidsvorming, de beschikbaarheid worden gewaarborgd van bruikbare gegevens betreffende werkloosheid, met name jeugdwerkloosheid, nieuwe werkgelegenheidsontwikkelingen, met name in de context van de digitale economie, armoede, inclusief armoede onder kinderen, sociale uitsluiting, toegang tot gezondheidszorg en ICT, de ontwikkeling van vaardigheden en de deelname aan onderwijsactiviteiten, consumptieve bestedingen en koopkracht.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Conform de doelstellingen van deze verordening en om de kwaliteit van gegevensreeksen en sociale indicatoren te verbeteren, dient de Commissie maatregelen vast te stellen ter implementatie van haalbaarheids- en proefstudies, om de kwaliteit van sociale statistieken, met inbegrip van vergelijkbaarheid te verbeteren, voor de modernisering van de gegevensverzameling en om te beantwoorden aan de nieuwe aanvragen van gebruikers op een kostenefficiënte en flexibele manier. De lidstaten moeten samenwerken met betrekking tot die haalbaarheids- en proefstudies en de Commissie moet financiële steun kunnen verlenen voor de uitvoering ervan.

Motivering

De haalbaarheids- en proefstudies moeten worden uitgevoerd, zoals vermeld in artikel 13, voordat dit wettelijk kader aanzienlijk wordt gewijzigd, zowel wat de methodologieën als de inhoud ervan betreft.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter)  Wat de deelgebieden arbeidskrachten en inkomen en levensomstandigheden betreft, om in te spelen op de behoeften en nieuwe verwachtingen van de gebruikers, kunnen de gegevens over ad hoc-onderwerpen op een specifiek tijdstip worden verzameld, zodat de permanent verzamelde variabelen kunnen worden aangevuld met aanvullende variabelen, waarbij onverkende aspecten van de deelgebieden arbeidsmarkt en inkomen en levensomstandigheden worden belicht. In gerechtvaardigde gevallen mogen die gegevens ook betrekking hebben op onderwerpen waarin deze verordening niet voorziet.

Motivering

Zie artikel 4. Een bepaalde mate van aanpasbaarheid en flexibiliteit is noodzakelijk om te voldoen aan nieuwe behoeften.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 quater)  Voor elk deelgebied moet een reeks geharmoniseerde kernvariabelen worden verzameld om de gegevens waarover de Commissie beschikt (Eurostat) beter te benutten en te verspreiden en, in het bijzonder, als een voorwaarde voor de koppeling van gegevens en transversale analyses. Dit zal bijdragen aan de verhoging van het analytisch potentieel van de gegevensreeksen door middel van de toepassing van modellen en aan de verwezenlijking van schaalvoordelen.

Motivering

De opname van een geharmoniseerde reeks kernvariabelen stelt de gebruikers in staat om met verschillende enquêtes te werken. Zonder extra kosten verbetert dit de analytische mogelijkheden aanzienlijk.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 quinquies)  Er zou een methodologisch onderzoek moeten worden gehouden via proefstudies om de mate waarin mensen "niet zijn opgenomen" in de enquêtes die onder deze verordening vallen, te bestuderen. Dat onderzoek zou moeten worden opgevolgd door voorstellen om, daar waar het haalbaar is, aanpassingen door te voeren voor de ondervertegenwoordiging in enquêtes en zou belangrijk materiaal zijn voor de doelstellingen van duurzame ontwikkelingen en de Agenda 2030.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 sexies)  Aangezien specifieke subpopulaties door middel van enquêtes moeilijk te bereiken zijn, en die subpopulaties soms kwetsbaarder zijn dan de algemene bevolking, of andere specifieke kenmerken hebben, is er behoefte aan een betere dekking van deze subpopulaties door middel van methodologisch onderzoeken die erop gericht zijn voorstellen in te dienen om de omvang van de enquêtes aan te passen. Intussen moeten de lidstaten verslag uitbrengen over de omvang en mate van ondervertegenwoordiging van personen die niet in particuliere huishoudens leven, zoals personen in verzorgingshuizen en daklozen.

Motivering

De gegevens moeten gebaseerd zijn op representatieve steekproeven. Er zijn echter moeilijk te bereiken subpopulaties (bijv. daklozen) die hier feitelijk niet in zijn opgenomen, wat waarschijnlijk invloed heeft op de geproduceerde statistieken (bijv. over armoede). Er zou methodologisch onderzoek moeten worden gedaan en er zouden beste praktijken moeten worden uitgewisseld binnen het ESS en, meer algemeen, binnen het statistisch systeem van de VN om deze hindernissen de op lange termijn te overwinnen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Gegevensverzamelingen voor de deelgebieden tijdsbesteding en verbruik worden momenteel door veel lidstaten vrijwillig uitgevoerd, op basis van de overeengekomen algemene richtsnoeren. Deze twee deelgebieden moeten worden gemoderniseerd, om volledig gebruik te maken van nieuwe technologische ontwikkelingen. Gegevensverzamelingen in deze twee deelgebieden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met deze verordening om mogelijkheden te scheppen en kansen te creëren voor verdere ontwikkelingen in de toekomst, zodat wordt gewaarborgd dat gegevens tijdiger en relevanter zijn en op efficiëntere wijze worden geproduceerd. Ondertussen moeten de bestaande benaderingen van de lidstaten niet worden gewijzigd.

(10)  Gegevensverzamelingen voor de deelgebieden tijdsbesteding en verbruik op het niveau van de Unie worden momenteel door veel lidstaten vrijwillig uitgevoerd, op basis van een akkoord en algemene richtsnoeren. Onderzoek gebaseerd op de tijdbestedingsenquête is uitermate belangrijk gebleken bij de beoordeling van onder meer de gendergelijkheid bij de verdeling van werk en zorgtaken. De genderdimensie is ook van groot belang op het gebied van het verbruik door huishoudens. Gendergelijkheid, als grondbeginsel van de Unie, vormt een andere reden om deze twee gegevensverzamelingen volledig in de Europese sociale statistieken te integreren. Deze twee deelgebieden leveren belangrijke multifunctionele gegevens op voor de beleidsmaatregelen van de Unie die een invloed hebben op het leven van de burgers. Ze moeten worden gemoderniseerd, om volledig gebruik te maken van nieuwe technologische ontwikkelingen en volledig ter beschikking worden gesteld op het niveau van de Unie om de beleidsvorming te ondersteunen met een solide statistische basis. Gegevensverzamelingen in deze twee deelgebieden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met deze verordening om mogelijkheden te scheppen en kansen te creëren voor verdere ontwikkelingen in de toekomst, zodat wordt gewaarborgd dat gegevens tijdiger, beter vergelijkbaar en relevanter zijn en op efficiëntere wijze worden geproduceerd. Waar mogelijk moet de Unie financiële steun verlenen voor de modernisering en uitvoering van die gegevensverzamelingen. Ondertussen kunnen de lidstaten hun bestaande benaderingen behouden, maar moeten ze deze na verloop van tijd wel aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en beleidsbehoeften, ook op het niveau van de Unie, en naar een betere vergelijkbaarheid toe werken.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Statistieken worden niet langer beschouwd als slechts één van de vele informatiebronnen voor beleidsontwikkeling, maar spelen in plaats daarvan een centrale rol in het besluitvormingsproces. Voor empirisch onderbouwde besluitvorming zijn statistieken nodig die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad25, overeenkomstig de doeleinden waarvoor zij bedoeld zijn.

(12)  Sociale statistieken spelen een centrale rol in het besluitvormingsproces, met name bij beleid dat gericht is op de verbetering van de sociaal-economische omstandigheden en het leven en welzijn van burgers door het waarborgen van non-discriminatie en gendergelijkheid. Statistieken worden niet langer beschouwd als slechts één van de vele informatiebronnen voor beleidsontwikkeling, maar spelen in plaats daarvan een centrale rol in het besluitvormingsproces. Voor empirisch onderbouwde besluitvorming zijn statistieken nodig die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad25, overeenkomstig de doeleinden waarvoor zij bedoeld zijn. Statistische gegevens zijn essentieel om de evolutie van het leven en het welzijn van de burgers, de economie en het milieu te beschrijven en te beoordelen. Degelijke gegevens zijn van het grootste belang als verdedigingsmiddel tegen vervalste feiten, alternatieve feiten en nepnieuws.

__________________

__________________

25 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).

25 Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Inkomen, consumptie en vermogen zijn drie dimensies die het materiële welzijn van huishoudens bepalen. Het is belangrijk om aan de hand van de bestaande gegevensbronnen een betere beschrijving te geven van deze dimensies, de verdeling van elk van hen, alsook hun gezamenlijke verdeling over huishoudens, rekening houdend met de beschikbaarheid van verschillende gegevensbronnen, waarvan zo mogelijk een beter gezamenlijk gebruik moet worden gemaakt. Deze verordening moet daarom ook het deelgebied consumptie omvatten en de verbanden tussen de drie dimensies versterken.

Motivering

Er bestaan diverse gegevensbronnen naast elkaar, die elk de dimensies inkomen, verbruik of vermogen beschrijven. Het is echter noodzakelijk om deze drie dimensies op het niveau van huishoudens gezamenlijk in aanmerking te nemen. Het deelgebied consumptie moet daarom in het regelgevingskader worden opgenomen en er moeten dwarsverbanden worden gecreëerd tussen de deelgebieden inkomen, verbruik en vermogen (aangezien vermogen het onderwerp is van een enquête van de ECB hoeft dit als zodanig niet door deze verordening geregeld te worden), zonder dat er overlapping ontstaat met de bestaande gegevensverzamelingen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Verordening (EG) nr. 223/2009 biedt een referentiekader voor Europese statistieken en verplicht de lidstaten te voldoen aan de statistische beginselen en kwaliteitscriteria die in die verordening worden uiteengezet. Kwaliteitsverslagen zijn essentieel voor het beoordelen en verbeteren van en het communiceren over de kwaliteit van de Europese statistieken. Het Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité) heeft zijn goedkeuring gehecht aan een ESS-norm inzake de structuur van kwaliteitsverslagen, in overeenstemming met artikel 12 van Verordening (EG) nr. 223/2009. Dit moet bijdragen aan de harmonisatie van de kwaliteitsverslagen uit hoofde van deze verordening.

(14)  Om kwalitatief hoogstaande resultaten te waarborgen, moeten Europese sociale statistieken worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid op basis van een globale en geharmoniseerde benadering (inclusief uniforme normen); deze benadering moet niet alleen overeenstemmen met maar zelfs verder gaan dan de politieke prioriteiten van de Commissie, en mede gebaseerd zijn op "Het ESS na 2020"1 bis, ter ondersteuning van beleid dat bevorderlijk is voor de verdere integratie van de Unie. Verordening (EG) nr. 223/2009 biedt hiertoe een referentiekader voor Europese statistieken en verplicht de lidstaten te voldoen aan de statistische beginselen en kwaliteitscriteria die in die verordening worden uiteengezet. Kwaliteitsverslagen zijn essentieel voor het beoordelen en verbeteren van en het communiceren over de kwaliteit van de Europese statistieken. Het Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité) heeft zijn goedkeuring gehecht aan een ESS-norm inzake de structuur van kwaliteitsverslagen, in overeenstemming met artikel 12 van Verordening (EG) nr. 223/2009. Bovendien heeft het ESS in 2014 de ESS-visie 2020 "Building the future of European statistics"1 ter gepubliceerd, als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van het ESS tot 2020. Tegen deze achtergrond moeten de lidstaten de Commissie (Eurostat) van verslagen voorzien over de kwaliteit van de verstrekte gegevens, met toelichting van de gebruikte methodologie en met toepassing van de vereisten van relevantie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, tijdigheid en punctualiteit, samenhang en vergelijkbaarheid, toegang en duidelijkheid. De Commissie (Eurostat) moet de kwaliteit van de ingediende gegevens beoordelen, verslagen opstellen over de kwaliteit van de Europese statistieken en deze publiceren. Dit moet bijdragen aan de harmonisatie van de kwaliteitsverslagen uit hoofde van deze verordening.

 

__________________

 

1 bis http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1 ter http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)  Deze verordening garandeert het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens, zoals bepaald in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Deze verordening zorgt ook voor de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en hierin zijn, wat Europese statistieken betreft, de regels opgenomen die zijn neergelegd in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis.

 

___________________

 

1 bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Verordening (EG) nr. 223/2009 voorziet in voorschriften voor de verzending van gegevens door de lidstaten, met inbegrip van de verzending van vertrouwelijke gegevens. Maatregelen die overeenkomstig deze verordening worden genomen moeten ervoor zorgen dat vertrouwelijke gegevens worden beschermd en dat er geen sprake is van onwettige vrijgave of niet-statistisch gebruik van gegevens tijdens de productie en de verspreiding van Europese statistieken.

(15)  Verordening (EG) nr. 223/2009 voorziet in voorschriften voor de verzending van gegevens door de lidstaten, met inbegrip van de verzending van vertrouwelijke gegevens. Maatregelen die overeenkomstig deze verordening worden genomen moeten ervoor zorgen dat vertrouwelijke gegevens worden beschermd en dat er geen sprake is van onwettige vrijgave of niet-statistisch gebruik van gegevens tijdens de productie en de verspreiding van Europese statistieken, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Er zijn ook statistieken nodig op nationaal en op regionaal niveau. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1059/200327 moet voor alle statistieken van de lidstaten die aan de Commissie worden toegezonden en die naar territoriale eenheden moeten worden ingedeeld, de NUTS-nomenclatuur worden gebruikt. Met het oog op de opstelling van vergelijkbare regionale statistieken moeten de territoriale eenheden daarom worden verstrekt overeenkomstig de NUTS-nomenclatuur.

(16)  Er zijn ook betrouwbare statistieken nodig op nationaal en op regionaal niveau, waar de vergelijkbaarheid moet worden verbeterd. Het is belangrijk dat geaggregeerde gegevens beschikbaar komen voor vergelijkbare territoriale eenheden, zoals NUTS 2 en dat er tegelijk rekening wordt gehouden met de kosten hiervan en de lidstaten hiervoor de gepaste financiële steun ontvangen. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad27 moet voor alle statistieken van de lidstaten die aan de Commissie worden toegezonden en die naar territoriale eenheden moeten worden ingedeeld, de NUTS-nomenclatuur worden gebruikt. Met het oog op de opstelling van vergelijkbare regionale statistieken moeten de territoriale eenheden daarom worden verstrekt overeenkomstig de NUTS-nomenclatuur. Op langere termijn moet daarom worden gestreefd naar een gedetailleerdere geolokalisatie van respondenten, op basis van de door Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad27 bis opgezette infrastructuur.

__________________

__________________

27 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

27 Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

 

27 bis Besluit nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een Europees Raadgevend Comité voor de statistiek en tot intrekking van Besluit 91/116/EEG van de Raad (PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1).

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Om kwalitatief hoogwaardige en vergelijkbare gegevens op NUTS 2-niveau te kunnen produceren en op langere termijn methodologische problemen in verband met geolokalisatie te overwinnen, moeten er haalbaarheidsstudies in die richting worden gedaan, en moet deze verordening worden verbonden met ontwikkelingen in het kader van volks- en woningtellingen. De Commissie (Eurostat) moet hiertoe gepaste financiële middelen beschikbaar stellen.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Om rekening te houden met economische, sociale en technische ontwikkelingen moet aan de Commissie de bevoegdheid worden toegekend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de in bijlage I uiteengezette gedetailleerde onderwerpen. De Commissie moet ook de bevoegdheid hebben om de achtjarige meerjarige, voortschrijdende planning voor de verzameling van de gegevens waarop deze verordening betrekking heeft vast te stellen of aan te passen, overeenkomstig de in bijlage IV gespecificeerde frequentie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(17)  Om rekening te houden met economische, sociale en technische ontwikkelingen moet aan de Commissie de bevoegdheid worden toegekend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen ten aanzien van de onderwerpen die zijn gedetailleerd in bijlagen I ter tot I octies, met name het aantal variabelen en de benaming en beschrijving daarvan, de exacte kenmerken van de statistische populaties, de waarnemingseenheden en respondenten, en de referentieperiodes en -data, alsook ten aanzien van bepaalde afwijkingen en vergunningen voor de lidstaten. De Commissie moet ook de bevoegdheid hebben om de achtjarige meerjarige, voortschrijdende planning voor de verzameling van de gegevens waarop deze verordening betrekking heeft vast te stellen of aan te passen, overeenkomstig de in bijlage IV gespecificeerde frequentie en het Europees statistisch programma. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 20161 bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

____________________

 

1 bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, moeten uitvoeringsbevoegdheden worden verleend aan de Commissie met betrekking tot de technische specificaties voor de specifieke gegevensreeksen, de technische gegevens die gemeenschappelijk zijn voor meerdere gegevensreeksen, de technische normen die nodig zijn voor het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie tussen de Commissie (Eurostat) en de lidstaten, de steekproefkaders, met name met de minimumeisen, de modaliteiten en de inhoud van de kwaliteitsverslagen, alsmede ten aanzien van eventuele afwijkingen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/201128.

(18)  Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, moeten uitvoeringsbevoegdheden worden verleend aan de Commissie met betrekking tot de technische specificaties voor de specifieke gegevensreeksen, de technische gegevens die gemeenschappelijk zijn voor meerdere gegevensreeksen, de technische normen die nodig zijn voor het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie tussen de Commissie (Eurostat) en de lidstaten, de steekproefkaders, met name met de minimumeisen, de modaliteiten en het formaat van de kwaliteitsverslagen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/201128.

__________________

__________________

28 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

28 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Voor de uitvoering van deze verordening zijn mogelijk grote aanpassingen van de nationale statistische systemen vereist en daarom kan de Commissie aan de lidstaten afwijkingen toestaan.

(19)  Voor de uitvoering van deze verordening zijn mogelijk grote aanpassingen van de nationale statistische systemen vereist en daarom moeten aan de lidstaten beperkte afwijkingen worden toegestaan. Eventueel kunnen de lidstaten ook financiële steun van de Unie ontvangen, in de vorm van subsidies, in het bijzonder met het oog op capaciteitsopbouw en ter ondersteuning van haalbaarheids- en proefstudies, en in overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad1 bis.

 

______________

 

1 bis Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad29 en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad30 zijn van toepassing op de statistische gegevens die worden bestreken door deze verordening. Met name statistische gegevens die vereist zijn met het oog op het ontwikkelen en monitoren van nationale en EU-acties en -strategieën op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, moeten worden beschouwd als gegevens die worden verwerkt om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

(20)  Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad30 zijn van toepassing op de statistische gegevens die worden bestreken door deze verordening. Met name statistische gegevens die vereist zijn met het oog op het ontwikkelen en monitoren van nationale en EU-acties en -strategieën op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, moeten worden beschouwd als gegevens die worden verwerkt om redenen van zwaarwegend algemeen belang, overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Richtlijn 95/46/EG.

__________________

__________________

29 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

 

30 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz.1).

30 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz.1).

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Om de coherentie en vergelijkbaarheid van Europese sociale statistieken die in overeenstemming met de beginselen van artikel 338, lid 2, VWEU worden opgesteld te verzekeren, moeten de samenwerking en coördinatie tussen de autoriteiten in het kader van het ESS worden opgedreven. Naast de gegevensverzameling waarop deze verordening betrekking heeft, is er ook gegevensverzameling door andere organen van de Unie en door de academische wereld. Deze actoren en de bij het ESS betrokken instanties moeten bijgevolg nauwer samenwerken zodat synergieën kunnen worden benut.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 ter)  Het moet verplicht zijn de verwerking van persoonsgegevens te melden aan de toezichthoudende autoriteiten in het geval van gegevensverwerking met gebruik van nieuwe technologieën of methoden met betrekking waartoe de voor de verwerking verantwoordelijke nog geen privacyeffectbeoordeling heeft uitgevoerd, of indien dit noodzakelijk wordt als gevolg van de tijd die is verstreken sinds de aanvankelijke verwerking.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 quater)  Wanneer er gegevens uit nieuwe gegevensbronnen worden gebruikt, bijvoorbeeld lokalisatiegegevens uit de bestanden van mobiele telefoons, is Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis van toepassing.

 

_____________

 

1 bis  Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Motivering

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37; gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  De doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven, kan niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt maar kan in plaats daarvan, omwille van de harmonisatie en de vergelijkbaarheid, beter worden verwezenlijkt op EU-niveau. Daarom kan de EU, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in dat artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel blijft deze verordening beperkt tot het minimum dat vereist is om dit doel te verwezenlijken, en gaat niet verder dan wat daartoe nodig is.

(21)  Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt maar, omwille van de harmonisatie en de kwaliteit en vergelijkbaarheid van gegevens, beter kan worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Statistieken die op een uniforme en hoogwaardige manier worden verzameld, bieden een grote meerwaarde bij het ontwikkelen van beleid op het niveau van de Unie en de lidstaten. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

Motivering

Zoals hierboven wordt aangegeven zijn hoogwaardige en vooral vergelijkbare statistische gegevens essentieel voor empirisch onderbouwde beleidsvorming.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  De door middel van steekproeven verzamelde Europese sociale statistieken en het gegevensverzamelingsproces moeten efficiënter en relevanter worden. De vergelijkbaarheid en samenhang van de gegevens moet worden gewaarborgd op de lange termijn. De regelgeving voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven, is momenteel vervat in een aantal afzonderlijke wetgevingsbesluiten die moeten worden vervangen door deze verordening. Daarom moeten Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad31 en Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad32 worden ingetrokken.

(22)  De door middel van steekproeven verzamelde Europese sociale statistieken en het gegevensverzamelingsproces moeten efficiënter en relevanter worden. De vergelijkbaarheid en samenhang van de gegevens moet worden gewaarborgd op de lange termijn. De regelgeving voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven, is momenteel vervat in vijf afzonderlijke wetgevingsbesluiten die geheel of gedeeltelijk moeten worden vervangen door deze verordening. Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad31 en Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad32 vallen geheel binnen het toepassingsgebied van deze verordening en moeten daarom worden ingetrokken. Verordeningen (EG) nrs. 808/200432 bis, 1338/200832 ter en 452/200832 quater hebben betrekking op andere statistische eenheden dan personen en huishoudens, alsook op andere deelgebieden en thema's die niet door deze verordening worden geregeld. Deze verordeningen moeten worden gehandhaafd maar tegelijk worden gewijzigd om die onderdelen van het toepassingsgebied uit te sluiten die betrekking hebben op de verzameling van gegevens over personen en huishoudens die al door deze verordening wordt geregeld.

__________________

__________________

31 Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3).

31 Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 3).

32 Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) (PB L 165 van 3.7.2003, blz. 1).

32 Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) (PB L 165 van 3.7.2003, blz. 1).

 

32 bis Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49)

 

32 ter Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 70)

 

32 quater Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een leven lang leren (PB L 145 van 4.6.2008, blz. 227)

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 1

Artikel 1

Onderwerp

Onderwerp

1.  In deze verordening wordt een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven bij die personen en huishoudens.

1.  In deze verordening wordt een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven bij die personen en huishoudens, overeenkomstig het Europees statistisch programma.

2.  Deze verordening is niet van toepassing op volks- en woningtellingen zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 763/200833.

2.  Deze verordening is niet van toepassing op volks- en woningtellingen zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 763/200833.

__________________

__________________

33 Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende volks- en woningtellingen

33 Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende volks- en woningtellingen

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 2

Artikel 2

Definities

Definities

Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:

Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:

 

-a)  “microgegevens”: niet-geaggregeerde waarnemingen of metingen van kenmerken van individuele eenheden;

a)  "vooraf gecontroleerde gegevens of microgegevens": gegevens of microgegevens die zijn gecontroleerd door de lidstaten, aan de hand van overeengekomen gemeenschappelijke validatievoorschriften;

a)  "vooraf gecontroleerd": gecontroleerd door de lidstaten, aan de hand van overeengekomen gemeenschappelijke validatievoorschriften;

b)  "deelgebied": een of meer datareeksen die zijn georganiseerd om specifieke onderwerpen te bestrijken;

b)  "deelgebied": een of meer datareeksen die zijn georganiseerd om specifieke onderwerpen te bestrijken;

c)  "waarnemingseenheid": een identificeerbare entiteit waarover gegevens kunnen worden verkregen;

c)  "waarnemingseenheid": een identificeerbare entiteit waarover gegevens kunnen worden verkregen;

d)  "onderwerp": de inhoud van de te verzamelen informatie over de waarnemingseenheden, waarbij elk onderwerp betrekking heeft op meerdere gedetailleerde onderwerpen;

d)  "onderwerp": de inhoud van de te verzamelen informatie over de waarnemingseenheden, waarbij elk onderwerp betrekking heeft op meerdere gedetailleerde onderwerpen;

e)  "administratieve gegevens": gegevens die door een niet-statistische bron zonder functie voor de levering van statistieken, gewoonlijk een publiekrechtelijk orgaan, voor eigen doeleinden zijn gegenereerd;

e)  "administratieve gegevens": gegevens die door een niet-statistische bron (gewoonlijk, maar niet altijd, een publiekrechtelijk orgaan) voor niet-statistische doeleinden zijn gegenereerd;

f)  "ad-hoconderwerp": onderwerpen die van bijzonder belang zijn voor gebruikers op een bepaald tijdstip, maar die niet zijn opgenomen in de gewone gegevensreeksen;

f)  "ad-hoconderwerp": thema’s of onderwerpen die van bijzonder belang zijn voor gebruikers op een bepaald tijdstip, maar die niet zijn opgenomen in de gewone gegevensreeksen;

g)  "kernindicator": informatie die op grote schaal wordt gebruikt voor het monitoren van een centrale doelstelling van het EU-beleid.

g)  "kernindicator": informatie die op grote schaal wordt gebruikt voor het monitoren van een centrale doelstelling van het EU-beleid;

 

g bis)  "metagegevens": informatie die nodig is om statistieken te gebruiken en te interpreteren en die gegevens op een gestructureerde manier beschrijft door het geven van definities van en informatie over zaken als populaties, objecten, variabelen, methodologie en kwaliteit;

 

g ter)  "kwaliteitsverslag": een rapport dat informatie geeft over alle dimensies van de kwaliteit van een statistisch product of proces;

 

g quater)  "steekproefkaders": een lijst, kaart of andere specificatie van de eenheden die een populatie definiëren die volledig wordt onderzocht of waaruit een steekproef wordt genomen;

 

g quinquies)  "particulier huishouden": een alleenstaande persoon of een groep personen die samenwonen en zich de essentiële zaken voor zijn/haar/hun levensonderhoud aanschaft.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 3

Artikel 3

Gegevensreeksen

Gegevensreeksen

1.  De in artikel 1 bedoelde gegevensverzameling wordt onderverdeeld in de volgende deelgebieden:

1.  De in artikel 1 bedoelde gegevensverzameling wordt onderverdeeld in de volgende deelgebieden:

a)  arbeidsmarkt;

a)  arbeidskrachten;

b)  inkomen en levensomstandigheden;

b)  inkomen en levensomstandigheden;

c)  gezondheid;

c)  gezondheid;

d)  onderwijs en opleiding;

d)  onderwijs en opleiding;

e)  gebruik van informatie- en communicatietechnologie;

e)  gebruik van informatie- en communicatietechnologie;

f)  tijdsbesteding;

f)  tijdsbesteding;

g)  verbruik.

g)  verbruik.

 

1 bis.  De gegevensreeksen hebben betrekking op onderwerpen die gemeenschappelijk zijn voor alle deelgebieden, zoals uiteengezet in bijlage I bis.

2.  De gegevens hebben betrekking op onderwerpen die gemeenschappelijk zijn voor alle deelgebieden, en op de volgende specifieke onderwerpen, zoals nader bepaald in bijlage I:

2.  De gegevens hebben betrekking op onderwerpen die gemeenschappelijk zijn voor alle deelgebieden, en op specifieke onderwerpen voor bepaalde deelgebieden, zoals nader bepaald in bijlagen I ter tot I octies.

a)  kenmerken van de persoon en het huishouden;

 

b)  arbeidsmarktparticipatie;

 

c)  duur van het arbeidsverband en eerdere werkervaring;

 

d)  arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van werktijden en werktijdregelingen;

 

e)  opleidingsniveau en achtergrond;

 

f)  deelname aan onderwijs en opleiding;

 

g)  gezondheid: status en arbeidsongeschiktheid, zorg en determinanten;

 

h)  inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden;

 

i)  levensomstandigheden, met inbegrip van materiële deprivatie, huisvesting, leefomgeving en toegang tot diensten;

 

j)  kwaliteit van het bestaan, inclusief sociale en culturele participatie en welzijn;

 

k)  tijdsverdeling, en

 

l)  deelname aan de informatiemaatschappij.

 

3.  De nauwkeurigheidseisen en de kenmerken van de voor de verschillende deelgebieden gebruikte steekproeven zijn zoals in respectievelijk de bijlagen II en III is vastgelegd.

3.  De nauwkeurigheidseisen en de kenmerken van de voor de verschillende deelgebieden gebruikte steekproeven zijn zoals in respectievelijk de bijlagen II en III is vastgelegd.

 

3 bis.  De gegevens worden uitgesplitst om belangwekkende subpopulaties te beschrijven en bieden indien relevant een weergave van ongelijkheden. De lidstaten en de Commissie (Eurostat) produceren eveneens gegevens waarmee informatie die geldig is op territoriaal NUTS 2-niveau kan worden afgeleid, om een betere vergelijkbaarheid van gegevens tussen landen mogelijk te maken, hierbij rekening houdend met de kosten.

4.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in bijlage I opgenomen gedetailleerde onderwerpen, zodat rekening kan worden gehouden met relevante technische, sociale en economische ontwikkelingen en kan worden ingespeeld op de nieuwe behoeften van de gebruikers. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid ziet de Commissie erop toe dat:

4.  De Commissie is bevoegd om naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in bijlagen I ter tot I octies opgenomen gedetailleerde onderwerpen, zodat rekening kan worden gehouden met relevante wetgevende, technische, sociale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en kan worden ingespeeld op de nieuwe behoeften van de gebruikers, in overeenstemming met het Europees statistisch programma, zonder dat dit een bijkomende last betekent voor de respondenten.

a)  dergelijke gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke extra lasten of kosten veroorzaken voor de lidstaten en de respondenten;

 

b)  per deelgebied niet meer dan 20 procent van de in bijlage I genoemde gedetailleerde onderwerpen wordt gewijzigd door middel van gedelegeerde handelingen. Voor de deelgebieden waarvoor jaarlijks of meerdere keren per jaar gegevens worden verzameld, bedragen deze wijzigingen maximaal 10 procent van de gedetailleerde lijst van onderwerpen. Deze maximumpercentages gelden voor vier opeenvolgende jaren. Het aantal gedetailleerde onderwerpen dat mag worden veranderd, wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.

tenzij dit naar behoren wordt gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, per deelgebied niet meer dan 20 procent van de in bijlagen I ter tot I octies genoemde gedetailleerde onderwerpen kan worden gewijzigd. Voor de deelgebieden waarvoor jaarlijks of meerdere keren per jaar gegevens worden verzameld, bedragen deze wijzigingen maximaal 10 procent van de gedetailleerde lijst van onderwerpen. Deze maximumpercentages gelden voor vier opeenvolgende jaren. Het aantal gedetailleerde onderwerpen dat mag worden veranderd, wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal.

 

(Het deelgebied ‘Arbeidsmarkt’ wordt in de gehele verordening vervangen door ‘Arbeidskrachten’.)

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 4

Artikel 4

Meerjarige, voortschrijdende planning

Meerjarige, voortschrijdende planning

1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het vaststellen of aanpassen van een achtjarige meerjarige, doorlopende planning voor de verzameling van de gegevens waarop deze verordening betrekking heeft, overeenkomstig de in bijlage IV gespecificeerde frequentie. De Commissie zorgt ervoor dat dergelijke gedelegeerde handelingen voor de lidstaten of de respondenten geen aanzienlijke extra lasten of kosten opleveren.

1.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde handelingen vast ter aanvulling van deze verordening middels het vaststellen of aanpassen van een achtjarige meerjarige, doorlopende planning voor de verzameling van de gegevens waarop deze verordening betrekking heeft, overeenkomstig de in bijlage IV gespecificeerde frequentie en het Europees statistisch programma.

2.  In deze meerjarige voortschrijdende planning is de periode bepaald gedurende welke gegevens worden verzameld voor:

2.  In deze meerjarige voortschrijdende planning is de periode bepaald gedurende welke gegevens worden verzameld voor:

a)  de aan de deelgebieden verbonden gedetailleerde onderwerpen;

a)  de aan de deelgebieden verbonden gedetailleerde onderwerpen;

b)  ad hoc door de gebruikers gevraagde onderwerpen voor de deelgebieden arbeidsmarkt, inkomen en levensomstandigheden, zoals bepaald in bijlage IV. In uitzonderlijke en gerechtvaardigde gevallen, mogen deze gegevens betrekking hebben op andere gedetailleerde onderwerpen dan zijn vermeld in bijlage I.

b)  ad hoc door de gebruikers gevraagde onderwerpen voor de deelgebieden arbeidskrachten, inkomen en levensomstandigheden, zoals bepaald in bijlage IV. In gerechtvaardigde gevallen mogen deze gegevens betrekking hebben op andere gedetailleerde onderwerpen dan zijn vermeld in bijlagen I ter tot I octies.

3.  De aanpassingen van de planning als bedoeld in lid 1 vinden uiterlijk 24 maanden voor de aanvang van elke verzamelperiode plaats, zoals bepaald in de planning. Met deze aanpassingen wordt ernaar gestreefd de doeltreffendheid en de samenhang van de planning met de behoeften van de gebruikers te waarborgen.

3.  De aanpassingen van de planning als bedoeld in lid 1 vinden uiterlijk 24 maanden voor de aanvang van elke verzamelperiode plaats, zoals bepaald in de planning. Met deze aanpassingen wordt ernaar gestreefd de doeltreffendheid en de samenhang van de planning met de behoeften van de gebruikers te waarborgen.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten moeten streven naar een uitbreiding van de gegevensverzamelingen zodat deze niet alleen particuliere huishoudens omvatten, op voorwaarde dat met de ingediende gegevens identificatie van de waarnemingseenheden die niet tot particuliere huishoudens behoren en die gewoonlijk in die lidstaat wonen, mogelijk is.

Motivering

De lidstaten moeten ook burgers die niet in particuliere huishoudens wonen in kaart brengen. Dit is een belangrijke doelstelling op de lange termijn, omdat de statistieken zullen verbeteren als ook mensen die in verzorgingshuizen wonen - ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of anderen en dakloze mensen in de gegevensverzamelingen kunnen worden opgenomen.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Specificaties van de gegevensreeksen

 

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde handelingen vast ter aanvulling van deze verordening middels vaststelling van de volgende onderdelen van de afzonderlijke gegevensreeksen, ook als die onderdelen gemeenschappelijk zijn voor meerdere gegevensreeksen, met als doel te voorzien in de behoeften die zijn vastgesteld in de desbetreffende gedetailleerde onderwerpen:

 

a)  het aantal, de titel en de beschrijving van variabelen;

 

b)  de precieze eigenschappen van de statistische populaties, de waarnemingseenheden en de respondenten;

 

c)  de referentieperiodes en -datums.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Artikel 6

Technische specificaties en gegevensreeksen

Technische specificaties en gegevensreeksen

1.  De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen voor de vaststelling van de volgende technische punten van de individuele gegevensreeksen:

1.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast tot vaststelling van de volgende technische punten van de individuele gegevensreeksen:

a)  het aantal en de beschrijving van variabelen;

 

b)  de statistische classificaties;

a)  de statistische classificaties;

c)  de precieze eigenschappen van de statistische populaties, de waarnemingseenheden en de respondenten;

 

d)  de referentieperiodes en -datums;

 

e)  de eisen die verband houden met geografische dekking, kenmerken van de steekproef, met inbegrip van substeekproeven, technische aspecten van het veldwerk, bewerking en verrekening, wegingsfactoren, schattingen en schatting van de afwijking;

e)  de eisen die verband houden met geografische dekking, kenmerken van de steekproef, met inbegrip van substeekproeven, technische aspecten van het veldwerk, bewerking en verrekening, wegingsfactoren, schattingen en schatting van de afwijking;

f)  voor zover dat nodig is om een hoog niveau van vergelijkbaarheid van de werkgelegenheids- en werkloosheidsgegevens in het deelgebied arbeidsmarkt te bereiken, de methodologie die moet worden gebruikt om de gegevens te verzamelen. Dit kan, waar nodig, de volgorde en de plaatsing van de vragen in de vragenlijst omvatten. Deze noodzaak moet naar behoren worden gemotiveerd.

f)  de methodologie waarmee in de vergelijkbaarheid van de verzamelde gegevens wordt voorzien; voor werkgelegenheids- en werkloosheidsgegevens in het deelgebied arbeidskrachten en voor materiële deprivatie in het deelgebied inkomen en levensomstandigheden kan dit punt, in afdoende gemotiveerde gevallen, ook de volgorde van de vragen omvatten. Het gebruik van modelvragenlijsten is niet verplicht, maar alleen aanbevolen.

2.  Wanneer punten gemeenschappelijk zijn voor verschillende gegevensreeksen, wordt de Commissie gemachtigd uitvoeringshandelingen vast te stellen voor de vaststelling van de volgende technische kenmerken van de gegevensreeksen:

 

a)  de lijst en de beschrijving van variabelen;

 

b)  de statistische classificaties;

 

c)  de precieze eigenschappen van de statistische populaties en de waarnemingseenheden.

 

3.  Voor de gegevensreeksen over maandelijkse werkloosheid in het deelgebied arbeidsmarkt, wordt de Commissie gemachtigd uitvoeringshandelingen vast te stellen voor het beschrijven van de variabelen, de duur, de kwaliteitseisen en de mate van gedetailleerdheid van de tijdreeksen die moeten worden ingediend.

3.  Voor de gegevensreeksen over maandelijkse werkloosheid in het deelgebied arbeidskrachten stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast voor het beschrijven van de variabelen, de duur, de kwaliteitseisen en de mate van gedetailleerdheid van de tijdreeksen die moeten worden ingediend.

4.  Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

4.  De in lid 1 bedoelde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 7

Artikel 7

Normen voor de verzending en uitwisseling van informatie

Normen voor de verzending en uitwisseling van informatie

1.  Technische normen worden ingevoerd ter vergemakkelijking van de uitwisseling van gegevens tussen de Commissie (Eurostat) en de lidstaten, met name ter ondersteuning van het kwaliteitsbeheer en de procesdocumentatie die betrekking hebben op de onder deze verordening vallende statistieken.

1.  Technische normen worden ingevoerd ter vergemakkelijking van de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten en de Commissie (Eurostat), met name ter ondersteuning van het kwaliteitsbeheer en de procesdocumentatie die betrekking hebben op de onder deze verordening vallende statistieken.

2.  De technische normen zullen statistische begrippen, processen en producten, waaronder gegevens en metagegevens, bestrijken.

2.  De technische normen zullen statistische begrippen, processen en producten, waaronder gegevens en metagegevens, bestrijken.

3.  De Commissie is bevoegd om uitvoeringshandelingen aan te nemen teneinde de in lid 1 genoemde technische normen vast te stellen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

3.  De Commissie neemt uitvoeringshandelingen aan tot vaststelling van de in de eerste alinea bedoelde technische specificaties. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8

Artikel 8

Gegevensbronnen en methoden

Gegevensbronnen en methoden

1.  De lidstaten verstrekken de in artikel 1 bedoelde gegevens met behulp van een of meer van de volgende bronnen, mits deze voldoen aan de kwaliteitseisen van artikel 12:

1.  De lidstaten verstrekken de in artikel 1 bedoelde gegevens met behulp van een of meer van de volgende bronnen, mits deze voldoen aan de kwaliteitseisen van artikel 12 en worden verzameld en verder verwerkt overeenkomstig en met inachtneming van de in de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving vastgelegde waarborgen:

a)  informatie die rechtstreeks door de respondenten wordt geleverd;

a)  informatie die rechtstreeks en vrijwillig door de respondenten wordt geleverd, met instemming van de betrokkenen die de gegevens verstrekken, tenzij het leveren van informatie specifiek wordt vereist krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en waarin ook gepaste maatregelen zijn vastgelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkenen;

b)  administratieve gegevens en andere bronnen, methoden of innovatieve benaderingen, mits deze de productie garanderen van gegevens die vergelijkbaar zijn en voldoen aan de specifieke eisen die zijn vastgesteld in deze verordening.

b)  administratieve gegevens en andere bronnen, methoden of innovatieve benaderingen, inclusief schattingstechnieken voor kleine gebieden waarmee wordt gestreefd naar het dekken van de territoriale diversiteit, mits deze de productie garanderen van gegevens die vergelijkbaar zijn en voldoen aan de specifieke eisen die zijn vastgesteld in deze verordening en mits ze in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 2016/679.

2.  De lidstaten verschaffen de Commissie (Eurostat) gedetailleerde informatie over de gebruikte bronnen en methoden.

2.  De lidstaten verschaffen de Commissie (Eurostat) gedetailleerde informatie over de gebruikte bronnen en methoden en de hiermee overeenstemmende gegevensreeksen, overeenkomstig de in artikel 7, lid 3, genoemde uitvoeringshandelingen.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10

Artikel 10

Indiening van gegevens en termijnen

Indiening van gegevens en termijnen

1.  De indieningstermijnen zijn zoals bepaald in bijlage V.

1.  De indieningstermijnen zijn zoals bepaald in bijlage V.

2.  Voor elke gegevensreeks verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) vooraf gecontroleerde microgegevens die niet rechtstreeks tot de betrokken statistische eenheden herleidbaar zijn.

2.  Voor elke gegevensreeks verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) via beveiligde transmissiekanalen vooraf gecontroleerde microgegevens die niet rechtstreeks tot de betrokken statistische eenheden herleidbaar zijn.

3.  In afwijking van lid 2 worden vooraf gecontroleerde geaggregeerde gegevens verstrekt voor de opstelling van maandelijkse werkloosheidsstatistieken.

3.  In afwijking van lid 2 worden vooraf gecontroleerde geaggregeerde gegevens verstrekt voor de opstelling van maandelijkse werkloosheidsstatistieken.

4.  Vanaf 2019 moeten de lidstaten gegevens verzamelen en indienen overeenkomstig deze verordening.

4.  Vanaf 2019 moeten de lidstaten gegevens verzamelen en indienen overeenkomstig deze verordening.

 

4 bis.  Behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen publiceert de Commissie (Eurostat) de geaggregeerde gegevens binnen zes maanden na de ontvangstdatum van de definitieve microgegevens op een gebruikersvriendelijke manier op de website van Eurostat, op voorwaarde dat de gegevens van de helft van de lidstaten beschikbaar zijn.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 11

Artikel 11

Steekproefkaders

Steekproefkaders

1.  De gegevens worden gebaseerd op representatieve steekproeven die afkomstig zijn uit de steekproefkaders op nationaal niveau waarbij personen of huishoudens willekeurig worden gekozen, met een bekende waarschijnlijkheid van selectie. De steekproefkaders zijn ontworpen om de relevante populatie volledig en uitsluitend te bestrijken en worden regelmatig bijgewerkt. Zij bevatten alle gegevens die nodig zijn voor het steekproefontwerp, zoals informatie die nodig is voor stratificatiedoeleinden en om contact op te nemen met de personen of huishoudens. Het steekproefkader omvat tevens de informatie die nodig is om personen aan andere administratieve bestanden te koppelen, voor zover toegestaan volgens de regels inzake gegevensbescherming.

1.  De gegevens worden gebaseerd op representatieve steekproeven die afkomstig zijn uit de steekproefkaders op nationaal niveau waarbij personen of huishoudens willekeurig worden gekozen, met een bekende waarschijnlijkheid van selectie. De steekproefkaders zijn ontworpen om de doelpopulatie volledig en uitsluitend te bestrijken, met de normaal geaccepteerde foutenmarge, en worden regelmatig bijgewerkt. Zij bevatten alle gegevens die nodig zijn voor het steekproefontwerp, zoals informatie die nodig is voor stratificatiedoeleinden en om contact op te nemen met de personen of huishoudens. Het steekproefkader omvat tevens de informatie die nodig is om personen aan andere administratieve bestanden te koppelen, voor zover dit noodzakelijk en evenredig is en is toegestaan volgens alle toepasselijke wetsvoorschriften inzake gegevensbescherming, waarin ook gepaste maatregelen worden vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkenen. Het steekproefkader moet de betrokkenen passende waarborgen bieden.

2.  Wanneer een dergelijk steekproefkader niet beschikbaar is in de lidstaat, worden andere steekproefkaders gebruikt die voldoen aan de volgende criteria. Deze steekproefkaders:

2.  Wanneer een dergelijk steekproefkader niet beschikbaar is in de lidstaat, worden andere steekproefkaders gebruikt die voldoen aan de volgende criteria. Deze steekproefkaders:

a)  identificeren de steekproefeenheden en dit kunnen personen, huishoudens of woningen zijn;

a)  identificeren de steekproefeenheden en dit kunnen personen, huishoudens of woningen zijn;

b)  zijn in staat zijn om de waarschijnlijkheid van selectie weer te geven;

b)  zijn in staat zijn om de waarschijnlijkheid van selectie weer te geven;

 

b bis)  verstrekken informatie over de grootte van moeilijk te bereiken subpopulaties;

c)  worden regelmatig bijgewerkt.

c)  worden regelmatig bijgewerkt.

 

2 bis.  Indien relevant voor Uniedoeleinden bevordert de Commissie voor onderzoeken buiten het Europees statistisch systeem (ESS) de toegang tot steekproefkaders van nationale bureaus voor de statistiek.

3.  De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen tot vaststelling van uniforme voorwaarden voor de steekproefkaders, waarbij met name minimumeisen worden uiteengezet. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

3.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast tot vaststelling van uniforme voorwaarden voor de steekproefkaders, waarbij in het bijzonder minimumeisen worden uiteengezet. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 12

Artikel 12

Kwaliteit

Kwaliteit

1.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens en metagegevens van goede kwaliteit worden toegezonden.

1.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de toegezonden gegevens en metagegevens van de hoogste kwaliteit zijn.

2.  Voor de toepassing van deze verordening gelden de kwaliteitscriteria van artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 223/2009.

2.  Voor de toepassing van deze verordening gelden de kwaliteitscriteria van artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 223/2009.

3.  De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de metagegevens over de specificaties, van de toegezonden gegevens en van de steekproefkaders.

3.  De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de metagegevens over de specificaties, van de toegezonden gegevens en van de steekproefkaders, en zorgt er ook voor dat ze op een gebruikersvriendelijke manier op de website van Eurostat worden getoond.

4.  Daartoe dienen de lidstaten ten aanzien van de in artikel 10 bedoelde gegevens en microgegevens het volgende in:

4.  Daartoe dienen de lidstaten ten aanzien van de in artikel 10 bedoelde gegevens en microgegevens het volgende in:

a)  metagegevens waarin wordt beschreven welke methodologie is gebruikt en hoe de technische specificaties zijn verwezenlijkt aan de hand van de eisen van deze verordening;

a)  metagegevens waarin wordt beschreven welke methodologie is gebruikt, waaronder de gegevensbronnen en de in artikel 8 bedoelde methoden, en hoe de technische specificaties zijn verwezenlijkt aan de hand van de eisen van deze verordening;

b)  informatie over de naleving van de minimumeisen voor de gebruikte steekproefkaders, met inbegrip van de ontwikkeling en de actualisering ervan, als neergelegd in deze verordening.

b)  informatie over de naleving van de minimumeisen voor de gebruikte steekproefkaders, met inbegrip van de ontwikkeling en de actualisering ervan, als neergelegd in deze verordening.

 

b bis)  informatie over de subpopulaties die niet door de gegevensverzameling zijn bereikt.

5.  De lidstaten dienen de in lid 4 bedoelde metagegevens en informatie uiterlijk drie maanden na afloop van de termijn voor de indiening van de gegevens en microgegevens in. Deze aanvullende informatie wordt verstrekt in de vorm van kwaliteitsverslagen die met name aantonen hoe de ingediende gegevens en microgegevens en de metagegevens en informatie voldoen aan de kwaliteitseisen.

5.  De lidstaten dienen de in lid 4 van dit artikel en in artikel 11 bedoelde metagegevens en informatie uiterlijk drie maanden na afloop van de termijn voor de indiening van de gegevens en microgegevens in. Deze aanvullende informatie wordt verstrekt in de vorm van kwaliteitsverslagen die met name aantonen hoe de ingediende gegevens en microgegevens en de metagegevens en informatie voldoen aan de kwaliteitseisen. De Commissie (Eurostat) maakt deze informatie openbaar in overeenstemming met het recht van de Unie en van de lidstaten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6.  De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen om de modaliteiten en de inhoud van de kwaliteitsverslagen vast te stellen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

6.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om de modaliteiten en het formaat van de kwaliteitsverslagen vast te stellen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

7.  De lidstaten stellen de Commissie (Eurostat) onverwijld in kennis van elke relevante informatie of wijziging in verband met de uitvoering van deze verordening die van invloed kan zijn op de kwaliteit van de ingediende gegevens.

7.  De lidstaten stellen de Commissie (Eurostat) onverwijld in kennis van elke relevante informatie of wijziging in verband met de uitvoering van deze verordening die van invloed kan zijn op de kwaliteit van de ingediende gegevens.

8.  De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) desgevraagd de aanvullende informatie die nodig is om de kwaliteit van de statistische informatie te beoordelen.

8.  De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) desgevraagd de aanvullende informatie die nodig is om de kwaliteit van de statistische informatie te beoordelen.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13

Artikel 13

Haalbaarheids- en proefstudies

Haalbaarheids- en proefstudies

Ter verbetering van de gegevensreeksen voert de Commissie (Eurostat), waar nodig, een aantal haalbaarheids- en proefstudies uit waaraan de lidstaten hun medewerking verlenen, met name om de kwaliteit te verbeteren, met inbegrip van de vergelijkbaarheid, om bij te dragen aan de modernisering van de deelgebieden verbruik en tijdsbesteding, om nieuwe manieren te verkennen en uit te voeren om het aanpassingsvermogen aan de behoeften van de gebruikers te verbeteren, om de gegevensverzameling en het gebruik van andere gegevensbronnen beter te integreren en om de gegevensverzameling in de lidstaten efficiënter te maken, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen.

1.  Met inachtneming van de doelstellingen van deze verordening en ter verbetering van de gegevensreeksen en sociale indicatoren voert de Commissie een beperkt aantal representatieve haalbaarheids- en proefstudies uit, waaraan de lidstaten hun medewerking verlenen en deelnemen en waarbij alternatieve methodologieën worden beoordeeld en ontwikkeld, rekening houdend met technologische ontwikkelingen, met name om:

 

a)  de kwaliteit en vergelijkbaarheid van gegevensreeksen te verbeteren;

 

b)  de dekking van de gegevensverzameling uit te breiden tot personen die niet in particuliere huishoudens leven en tot moeilijk te bereiken subpopulaties;

 

c)  technieken te ontwikkelen, te beoordelen en uit te voeren met het oog op een betere dekking van de territoriale diversiteit op NUTS 2- en lokaal niveau;

 

d)  de statistische dekking voort te zetten van migrerende burgers die in een ander land gaan wonen;

 

e)  nieuwe gedetailleerde onderwerpen voor gegevensverzameling te ontwikkelen en te testen;

 

f)  bij te dragen aan de modernisering van de deelgebieden verbruik en tijdsbesteding, onder meer met gegevens over verbruiksvolume;

 

g)  nieuwe manieren te verkennen en uit te voeren om beter in te spelen op de behoeften van de gebruikers;

 

h)  de gegevensverzameling en het gebruik van andere gegevensbronnen beter te integreren; en

 

i)  de gegevensverzameling in de lidstaten efficiënter te maken en de instrumenten voor gegevensverzameling te verbeteren zodat mensen met een handicap onbelemmerd kunnen deelnemen.

 

In het geval van een verplichte haalbaarheids- of proefstudie levert de Commissie (Eurostat) de benodigde financiering overeenkomstig de regels in artikel 14.

 

2.  Indien relevant verzoekt de Commissie (Eurostat) de agentschappen van de Unie die buiten het ESS Europese sociale onderzoeken uitvoeren, bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe indicatoren en de verzameling van proefgegevens over ad-hoconderwerpen overeenkomstig bijlage IV of onderwerpen die in de toekomst van belang zijn voor het ESS.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

 

Toegang tot vertrouwelijke gegevens voor wetenschappelijke doeleinden

 

De Commissie (Eurostat) kan, voor wetenschappelijke doeleinden en onder de in Verordening (EU) nr. 557/2013 van de Commissie1 bis vastgelegde voorwaarden, op haar locaties toegang verlenen tot vertrouwelijke gegevens of reeksen geanonimiseerde microgegevens vrijgeven uit de bronnen van gegevensreeksen voor de in artikel 3 vermelde deelgebieden.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 557/2013 van de Commissie van 17 juni 2013 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek, wat de toegang tot vertrouwelijke gegevens voor wetenschappelijke doeleinden betreft, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 831/2002 (PB L 164 van 18.6.2013, blz. 16).

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de ontwikkeling en/of uitvoering van gegevensverzamelingen of gegevensverzamelingsmethoden voor sociale statistieken, met inbegrip van steekproefkaders, tijdens de eerste vier jaar van de verzameling van de gegevensreeksen;

a)  de ontwikkeling en/of uitvoering van gegevensverzamelingen of gegevensverzamelingsmethoden voor sociale statistieken, met inbegrip van steekproefkaders, tijdens de eerste cyclus van de verzameling van de gegevensreeksen voor elk deelgebied dat onder deze verordening valt;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het ontwikkelen van methodologieën, met inbegrip van de in artikel 13 bedoelde haalbaarheids- en proefstudies;

b)  het ontwikkelen van methodologieën, met inbegrip van deelname aan de in artikel 13 bedoelde haalbaarheids- en proefstudies;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  Nationale instituten voor de statistiek van de lidstaten moeten voldoende financiële en personele middelen ontvangen voor de precieze in deze verordening beschreven aanvullende taken die zij nog niet uitvoeren. De benodigde middelen worden naargelang de ontwikkeling van deze verordening opnieuw geëvalueerd.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De financiële bijdrage van de Unie wordt verstrekt in overeenstemming met artikel 7 van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad34, artikel 16, lid 1, onder a) van Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad35, artikel 6 van Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad36, artikel 58 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad37, of artikel 5 van Verordening (EU) nr. 282/2014 van het Europees Parlement en de Raad38.

2.  De financiële bijdrage van de Unie krachtens het meerjarig financieel kader 2014 tot 2020 wordt verstrekt in overeenstemming met overeenkomende bepalingen met betrekking tot het Europees statistisch programma, het Europees programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI), Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020), het derde actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (2014-2020) en het steunprogramma voor structurele hervormingen.

__________________

 

34 Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017 (PB L 39 van 9.2.2013, blz. 12).

 

35 Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie ("EaSI") en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 238).

 

36 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).

 

37 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

 

38 Verordening (EU) nr. 282/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een derde meerjarig actieprogramma van de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020 en tot intrekking van Besluit nr. 1350/2007/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 1).

 

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 15

Artikel 15

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 1, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd vanaf [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2.  De in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 1, artikel 5 bis en artikel 17, leden 1 tot en met 4, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf ... [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 1, artikel 5 bis en artikel 17, leden 1 tot en met 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Alvorens een gedelegeerde handeling vast te stellen, raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over betere wetgeving van 13 april 201639.

4.  Alvorens een gedelegeerde handeling vast te stellen, raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over betere wetgeving van 13 april 2016.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben laten weten daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 1, artikel 5 bis en artikel 17, leden 1 tot en met 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben laten weten daartegen geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

__________________

 

39 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

 

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 17

Artikel 17

Afwijkingen

Afwijkingen

1.  Indien voor de toepassing van deze verordening of de uitvoeringsvoorschriften en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen, grote aanpassingen van het nationale statistische systeem van een lidstaat nodig zijn, kan de Commissie, door middel van uitvoeringshandelingen, een afwijking van maximaal drie jaar verlenen. Een afwijking kan alleen worden verleend indien deze geen afbreuk doet aan de vergelijkbaarheid van de gegevens van de lidstaten over sleutelindicatoren of de berekening van de vereiste tijdige en representatieve Europese aggregaten niet belemmert.

1.  Indien voor de toepassing van deze verordening of de uitvoeringsvoorschriften en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen grote aanpassingen van het nationale statistische systeem van een lidstaat nodig zijn, kan de Commissie overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde handelingen aannemen tot aanvulling van deze Verordening voor wat het verlenen van een afwijking van maximaal vier jaar betreft. Een afwijking kan alleen worden verleend indien de vergunning zoals bedoeld in lid 3 niet is verleend en indien de afwijking geen afbreuk doet aan de vergelijkbaarheid van de gegevens van de lidstaten over sleutelindicatoren, en de berekening van de vereiste tijdige en representatieve Europese aggregaten niet belemmert.

2.  Wanneer een afwijking nog altijd gerechtvaardigd is aan het einde van de periode waarvoor zij was verleend, kan de Commissie nog een afwijking toestaan voor een periode van maximaal drie jaar, door middel van uitvoeringshandelingen.

2.  Wanneer er aan het einde van de periode waarvoor een afwijking was verleend nog altijd voldoende bewijsmateriaal is ter rechtvaardiging van deze afwijking, kan de Commissie overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde handelingen aannemen tot aanvulling van deze verordening voor wat betreft het toestaan van een nieuwe afwijking voor een periode van maximaal één jaar.

3.  Wanneer een lidstaat de vereiste gegevens alleen kan verstrekken met behulp van andere methoden dan vastgelegd in deze verordening of in de uitvoeringsvoorschriften en gedelegeerde handelingen die krachtens deze verordening worden vastgesteld, kan de Commissie bij wijze van uitzondering toestemming geven voor het gebruik van dergelijke methoden voor een maximale duur van vijf jaar, door middel van uitvoeringshandelingen.

3.  Wanneer een lidstaat de vereiste gegevens alleen kan verstrekken met behulp van andere methoden dan vastgelegd in deze verordening of in de uitvoeringsvoorschriften en gedelegeerde handelingen die krachtens deze verordening worden vastgesteld, en wanneer er geen afwijking is verleend uit hoofde van lid 1, kan de Commissie bij wijze van uitzondering toestemming geven voor het gebruik van dergelijke methoden voor een maximale duur van vijf jaar, door middel van gedelegeerde handelingen tot aanvulling op deze verordening overeenkomstig artikel 15.

4.  Wanneer de vergunning nog steeds gerechtvaardigd is aan het einde van de periode waarvoor zij was verleend, kan de Commissie nog een vergunning verlenen voor een periode van maximaal vijf jaar, door middel van uitvoeringshandelingen.

4.  Wanneer er aan het einde van de periode waarvoor een vergunning was verleend nog altijd voldoende bewijsmateriaal is ter rechtvaardiging van deze vergunning, kan de Commissie overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde handelingen aannemen tot aanvulling van deze verordening middels het verlenen van een nieuwe vergunning voor een periode van maximaal twee jaar.

5.  Voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4 dient de lidstaat een met redenen omkleed verzoek in bij de Commissie binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende handeling, of zes maanden vóór het einde van de periode waarvoor de huidige afwijking of vergunning is verleend. Bij het aanvragen van de vergunning als bedoeld in de leden 3 en 4 stelt de betrokken lidstaat een gedetailleerde beschrijving op van de gehanteerde methoden en toont aan dat deze tot vergelijkbare resultaten leiden.

5.  Voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4 dient de lidstaat een met redenen omkleed verzoek in bij de Commissie binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende handeling, of zes maanden vóór het einde van de periode waarvoor de huidige afwijking of vergunning is verleend. Bij het aanvragen van de vergunning als bedoeld in de leden 3 en 4 stelt de betrokken lidstaat een gedetailleerde beschrijving op van de gehanteerde methoden en toont aan dat deze tot vergelijkbare resultaten leiden.

6.  De Commissie stelt die uitvoeringshandelingen vast volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

 

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 bis

 

Wijzigingen van verordening (EG) nr. 808/2004

 

Verordening (EU) nr. 808/2004 wordt als volgt gewijzigd:

 

(1)  Artikel 4 wordt vervangen door:

 

“Artikel 4

 

Modulen

 

De modulen in deze verordening hebben betrekking op het deelgebied bedrijven en de informatiemaatschappij, zoals omschreven in bijlage I.”

 

(2)  Bijlage II wordt geschrapt.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 ter

 

Wijzigingen van verordening (EG) nr. 1338/2008

 

Verordening (EG) nr. 1338/2008 wordt als volgt gewijzigd:

 

(1)  Artikel 2 wordt vervangen door:

 

"Artikel 2

 

Toepassingsgebied

 

De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over de volgende gebieden:

 

a)  gezondheidszorg, zoals omschreven in bijlage II;

 

b)  doodsoorzaken, zoals omschreven in bijlage III;

 

c)  arbeidsongevallen, zoals omschreven in bijlage IV;

 

d)  beroepsziekten en andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten zoals omschreven in bijlage V."

 

(2)  Bijlage I wordt geschrapt.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 17 quater

 

Wijzigingen van verordening (EG) nr. 452/2008

 

Verordening (EG) nr. 452/2008 wordt als volgt gewijzigd:

 

(1)  Artikel 3 wordt vervangen door:

 

"Artikel 3

 

Deelgebieden

 

De verordening heeft betrekking op de productie van statistieken in de volgende twee deelgebieden:

 

a)  deelgebied 1: statistieken over onderwijs- en opleidingssystemen;

 

b)  deelgebied 2: overige statistieken over onderwijs die niet onder deelgebied 1 en Verordening (EU) nr. ... vallen, zoals statistieken over menselijk kapitaal en de sociale en economische voordelen van onderwijs [Verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken, COD 2016/0264];

 

De statistieken op deze deelgebieden worden overeenkomstig de bepalingen in de bijlage geproduceerd.";

 

(2)  In de bijlage wordt het deel met als titel “Deelgebied 2: deelname van volwassenen aan een leven lang leren” geschrapt.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Bijlage I - Deelgebied "Voor alle deelgebieden"

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Technische gegevens

Informatie over gegevensverzameling

 

Identificatie

 

Gewichten

 

Kenmerken van het interview

 

Lokalisatie

Kenmerken van de persoon en het huishouden

Bevolking

 

Staatsburgerschap en migratieachtergrond

 

Samenstelling van het huishouden

Arbeidsmarktparticipatie;

Status hoofdactiviteit (eigen verklaring)

 

Elementaire kenmerken van de baan

Opleidingsniveau en achtergrond

Bereikt opleidingsniveau

Amendement

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Technische gegevens

Informatie over gegevensverzameling

 

Identificatie

 

Gewichten

 

Kenmerken van het interview

 

Lokalisatie

Essentiële kenmerken van de persoon en het huishouden

Bevolking

 

Staatsburgerschap en migratieachtergrond

 

Samenstelling van het huishouden

Invaliditeit

Invaliditeit

Arbeidsmarktparticipatie

Status hoofdactiviteit (eigen verklaring)

 

Elementaire kenmerken van de baan

Opleidingsniveau, opleidingscontinuïteit en achtergrond

Bereikt opleidingsniveau

 

Opleidingscontinuïteit

Basiskenmerken van het gezinsinkomen

Totaal gezinsinkomen

(Bijlage I is opgesplitst in afzonderlijke bijlagen per deelgebied)

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Bijlage I bis (nieuw) - Deelgebied "Arbeidsmarkt"

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Kenmerken van de persoon en het huishouden

Samenstelling van het huishouden — details

 

Duur van het verblijf in het land

Arbeidsmarktparticipatie

Arbeidspositie

 

Looptijd van het contract

 

Looptijd van het contract — secundaire informatie

 

Voltijd of deeltijd — reden

 

Afhankelijke zelfstandige arbeid

 

Toezichthoudende taken

 

Grootte van de onderneming

 

Werkplek

 

Thuiswerk

 

Zoektocht naar werk

 

Bereidheid tot werken

 

Beschikbaarheid

 

Tweede werkkring

 

Op zoek naar ander werk

 

Combinatie van werk en gezin

 

Jongeren op de arbeidsmarkt

 

Arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen

 

Overgang naar pensionering

 

Behoefte aan zorg

Duur van het arbeidsverband en eerdere werkervaring

Begin van de baan

 

Manier waarop de baan is gevonden

 

Eerdere werkervaring

Arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van werktijden en werktijdregelingen

Arbeidstijden

 

Werktijdregelingen

 

Werkorganisatie en werktijdregelingen

Opleidingsniveau en achtergrond

Opleidingsniveau - details

Deelname aan onderwijs en opleiding

Deelname aan formele en niet-formele onderwijs- en opleidingsactiviteiten (4 weken)

 

Deelname aan formele en niet-formele onderwijs- en opleidingsactiviteiten (12 maanden)

Gezondheid: status en arbeidsongeschiktheid, zorg en determinanten

Arbeidsongevallen en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen

 

Minimum Europese gezondheidsmodule

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Inkomen uit arbeid

Amendement

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Aanvullende kenmerken van de persoon en het huishouden

Samenstelling van het huishouden — aanvullende specifieke details

 

Duur van het verblijf in het land

Arbeidsmarktparticipatie

Arbeidspositie

 

Looptijd van het contract

 

Looptijd van het contract — secundaire informatie

 

Voltijd of deeltijd — reden

 

Afhankelijke zelfstandige arbeid

 

Toezichthoudende taken

 

Grootte van de onderneming

 

Werkplek

 

Thuiswerk

 

Zoektocht naar werk

 

Bereidheid tot werken

 

Beschikbaarheid

 

Tweede werkkring of meerdere banen

 

Op zoek naar ander werk

 

Gebrek aan werkgelegenheid

 

Combinatie van werk en gezin

 

Jongeren op de arbeidsmarkt

 

Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt

 

Arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen

 

Overgang naar pensionering

 

Behoefte aan zorg en zorgtaken

Duur van het arbeidsverband, arbeidsverleden en eerdere werkervaring

Begin van de baan

 

Manier waarop de baan is gevonden

 

Einde arbeidsverband

 

Continuïteit en onderbrekingen in de loopbaan

 

Eerdere werkervaring

Arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van werktijden en werktijdregelingen

Arbeidstijden

 

Werktijdregelingen

 

Werkorganisatie en werktijdregelingen

Opleidingsniveau en achtergrond

Opleidingsniveau - details

Deelname aan onderwijs en opleiding

Deelname aan formele en niet-formele onderwijs- en opleidingsactiviteiten (4 weken)

 

Deelname aan formele en niet-formele onderwijs- en opleidingsactiviteiten (12 maanden)

Gezondheidstoestand, arbeidsongeschiktheid, toegang tot en beschikbaarheid en gebruik van gezondheidszorg en gezondheidsdeterminanten

Arbeidsongevallen en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen

 

Minimum Europese gezondheidsmodule

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Inkomen uit arbeid

 

Inkomen uit toelagen

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Bijlage I ter (nieuw) - Deelgebied "Inkomen en levensomstandigheden"

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Kenmerken van de persoon en het huishouden

Samenstelling van het huishouden — details

 

Duur van het verblijf in het land

Deelname aan onderwijs en opleiding

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (momenteel)

Opleidingsniveau en achtergrond

Opleidingsniveau - details

Arbeidsmarktparticipatie

Kenmerken van de werkplek

 

Looptijd van het contract

 

Arbeidspositie

 

Gedetailleerde arbeidsmarktsituatie

 

Toezichthoudende taken

Duur van het arbeidsverband en eerdere werkervaring

Eerdere werkervaring

Arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van werktijden en werktijdregelingen

Kalender van bezigheden

 

Arbeidstijden

Gezondheid: status en arbeidsongeschiktheid, zorg en determinanten

Minimum Europese gezondheidsmodule

 

Gezondheidstoestand en arbeidsongeschiktheid

 

Gezondheid van kinderen

 

Toegang tot gezondheidszorg

 

Gezondheidszorg

 

Toegang tot gezondheidszorg (kinderen)

 

Gezondheidsdeterminanten

Levenskwaliteit, met inbegrip van sociale en culturele participatie en welzijn

Levenskwaliteit

 

Sociale en culturele participatie

 

Welzijn

Levensomstandigheden, met inbegrip van materiële deprivatie, huisvesting, leefomgeving en toegang tot diensten

Materiële deprivatie

 

Deprivatie van kinderen

 

Belangrijkste kenmerken van de huisvesting

 

Details woonomstandigheden, met inbegrip van deprivatie

 

Woonkosten, met inbegrip van huurwaarde

 

Leefomgeving

 

Gebruik van diensten, met inbegrip van zorgdiensten

 

Betaalbaarheid

 

Onvervulde behoeften en redenen

 

Kinderopvang

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Inkomen uit arbeid

 

Inkomen uit toelagen

 

Inkomen uit pensioenen

 

Overig inkomen

 

Belastingen en bijdragen

 

Totaal inkomen

 

Overmatige schuldenlast

 

Achterstallige betalingen

 

Vermogen

 

Voornaamste verbruikscomponenten

 

Intergenerationele overdracht van achterstand

Amendement

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Aanvullende kenmerken van de persoon en het huishouden

Samenstelling van het huishouden — aanvullende specifieke details

 

Huishouden waarin meerdere generaties langdurig werkloos zijn

 

Duur van het verblijf in het land

Deelname aan onderwijs en opleiding

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (momenteel)

Opleidingsniveau en achtergrond

Opleidingsniveau - details

Arbeidsmarktparticipatie

Kenmerken van de werkplek

 

Looptijd van het contract

 

Arbeidspositie

 

Gedetailleerde arbeidsmarktsituatie

 

Toezichthoudende taken

Duur van het arbeidsverband, arbeidsverleden en eerdere werkervaring

Eerdere werkervaring

Arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van werktijden en werktijdregelingen

Kalender van bezigheden

 

Arbeidstijden

Gezondheidstoestand en arbeidsongeschiktheid, toegang tot en beschikbaarheid en gebruik van gezondheidszorg en gezondheidsdeterminanten

Minimum Europese gezondheidsmodule

 

Gezondheidstoestand en arbeidsongeschiktheid

 

Gezondheid van kinderen

 

Toegang tot gezondheidszorg

 

Gezondheidszorg

 

Toegang tot gezondheidszorg (kinderen)

 

Gezondheidsdeterminanten

Levenskwaliteit, met inbegrip van sociale, maatschappelijke, civiele, economische en culturele participatie, inclusie en welzijn

Levenskwaliteit

 

Sociale en culturele participatie

 

Welzijn

 

Vermogen tot zelfstandig wonen van mensen met een handicap

levensomstandigheden, met inbegrip van materiële deprivatie, huisvesting, leefomgeving, gezondheid en opleiding, onvervulde behoeften en de beoordeling van de eigen behoeften, en toegang tot diensten

Materiële deprivatie

 

Deprivatie van kinderen

 

Belangrijkste kenmerken van de huisvesting

 

Details woonomstandigheden, met inbegrip van deprivatie

 

Woonkosten, met inbegrip van huurwaarde

 

Woonkosten met inbegrip van lagere huiselijke kosten

 

Redelijke aanpassingen ten behoeve van mensen met een handicap

 

Leefomgeving

 

Huisvestingsproblemen (met inbegrip van huurproblemen)

 

Gebruik van diensten, met inbegrip van zorgdiensten

 

Betaalbaarheid

 

Onvervulde behoeften en redenen

 

Beoordeling van eigen behoeften

 

Kinderopvang

 

Zorg

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Inkomen uit arbeid

 

Inkomen uit toelagen

 

Inkomen uit pensioenen

 

Overig inkomen

 

Belastingen en bijdragen, met inbegrip van belastingkortingen voor gezinnen met kinderen

 

Totaal inkomen - aanvullende details (huishouden en respondent)

 

Overmatige schuldenlast inclusief redenen

 

Achterstallige betalingen

 

Vermogen (inclusief alle bezittingen)

 

 

 

Voornaamste verbruikscomponenten

 

Intergenerationele overdracht van achterstand

 

Intergenerationele overdracht van baten

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Bijlage I quater (nieuw) - Deelgebied "Gezondheid"

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Gezondheid: status en arbeidsongeschiktheid, zorg en determinanten

Minimum Europese gezondheidsmodule

 

Ziekten en chronische aandoeningen

 

Ongelukken en verwondingen

 

Pijn

 

Geestelijke gezondheid

 

Functiebeperkingen

 

Moeilijkheden bij persoonlijke verzorging

 

Moeilijkheden bij huishoudelijke activiteiten

 

Tijdelijke beperking van activiteit (vanwege gezondheidsproblemen)

 

Belemmeringen voor deelname in specifieke deelgebieden van het leven

 

Gebruik van gezondheidszorg en langdurige zorg

 

Geneesmiddelengebruik

 

Preventieve zorg

 

Toegang tot gezondheidszorg

 

Lengte en gewicht

 

Fysieke activiteit

 

Voedingsgewoonten

 

Roken

 

Alcoholconsumptie

 

Sociale en milieufactoren

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Totaal inkomen

Amendement

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Gezondheid: gezondheidstoestand en arbeidsongeschiktheid, toegang tot en beschikbaarheid en gebruik van gezondheidszorg en gezondheidsdeterminanten

Minimum Europese gezondheidsmodule

 

Ziekten en chronische aandoeningen

 

Ongelukken en verwondingen

 

Pijn

 

Geestelijke gezondheid

 

Verslaving

 

Functiebeperkingen

 

Arbeidsongeschiktheid — aanvullende specifieke details

 

Moeilijkheden bij persoonlijke verzorging

 

Moeilijkheden bij huishoudelijke activiteiten

 

Mensen met een handicap: zelfstandig wonen

 

Tijdelijke beperking van activiteit (vanwege gezondheidsproblemen)

 

Belemmeringen voor deelname in specifieke deelgebieden van het leven

 

Gebruik van gezondheidszorg en langdurige zorg

 

Geneesmiddelengebruik

 

Preventieve zorg

 

Toegang tot gezondheidszorg

 

Lengte en gewicht

 

Fysieke activiteit

 

Voedingsgewoonten

 

Roken

 

Alcoholconsumptie

 

Sociale en milieufactoren

 

 

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Bijlage I quinquies (nieuw) - Deelgebied "Onderwijs en opleiding"

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Kenmerken van de persoon en het huishouden

Duur van het verblijf in het land

Duur van het arbeidsverband en eerdere werkervaring

Begin van de baan

Arbeidsmarktparticipatie

Grootte van de onderneming

Opleidingsniveau en achtergrond

Opleidingsniveau - details

 

Onderwijsachtergrond

 

Zelfgerapporteerde vaardigheden

Deelname aan onderwijs en opleiding

Toegang tot informatie over opleidingsmogelijkheden en advies (12 maanden)

 

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs — details (12 maanden)

 

Gebruik van ICT tijdens de recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs (12 maanden)

 

Redenen om aan de recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs deel te nemen (12 maanden)

 

Kosten en uren van de recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs (12 maanden)

 

Resultaten en gebruik van vaardigheden van de recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs (12 maanden)

 

Deelname aan niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Niet-formele onderwijsactiviteiten — details (12 maanden)

 

Gebruik van ICT in niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Redenen voor deelname aan niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Kosten en uren van de niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Resultaten en gebruik van vaardigheden van niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Belemmeringen voor deelname aan onderwijs- en opleidingsactiviteiten (12 maanden)

 

Informeel leren

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Totaal inkomen

Amendement

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Aanvullende kenmerken van de persoon en het huishouden

Duur van het verblijf in het land

Duur van het arbeidsverband en eerdere werkervaring

Begin van de baan

Arbeidsmarktparticipatie

Grootte van de onderneming

Opleidingsniveau en achtergrond

Opleidingsniveau - details

 

Onderwijsachtergrond

 

Zelfgerapporteerde vaardigheden

Deelname aan onderwijs en opleiding

Toegang tot informatie over opleidingsmogelijkheden en advies, ook voor mensen met een handicap (12 maanden)

 

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs — details (12 maanden)

 

Gebruik van ICT tijdens de recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs (12 maanden)

 

Redenen om aan de recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs deel te nemen (12 maanden)

 

Kosten en uren van de recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs (12 maanden)

 

Resultaten en gebruik van vaardigheden van de recentste activiteit op het gebied van formeel onderwijs (12 maanden)

 

Deelname aan niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Niet-formele onderwijsactiviteiten — details (12 maanden)

 

Gebruik van ICT in niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Redenen voor deelname aan niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Kosten en uren van de niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Resultaten en gebruik van vaardigheden van niet-formele onderwijsactiviteiten (12 maanden)

 

Belemmeringen voor deelname aan onderwijs- en opleidingsactiviteiten (12 maanden)

 

Informeel leren

 

Deelname van mensen met een handicap aan onderwijs en beroepsopleidingen

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Totale waarde van bezittingen exclusief inkomen

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Bijlage I sexies (nieuw) - Deelgebied "Gebruik van informatie- en communicatietechnologie"

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Deelname aan de informatiemaatschappij

Toegang tot ICT

 

Gebruik en gebruiksfrequentie van ICT

 

Belemmeringen voor en problemen bij het gebruik

 

Effect van het gebruik

 

Veiligheid, privacy, vertrouwen

 

Overal verbinding met internet

 

Digitale vaardigheden

 

Internetactiviteiten

 

Elektronische handel (e-commerce)

 

Interactie met overheden

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Totaal inkomen

Amendement

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Deelname aan de informatiemaatschappij

Toegang tot ICT

 

Gebruik en gebruiksfrequentie van ICT

 

Belemmeringen voor en problemen bij het gebruik

 

Effect van het gebruik

 

Veiligheid, privacy, vertrouwen

 

Overal verbinding met internet

 

Digitale vaardigheden

 

Internetactiviteiten

 

Elektronische handel (e-commerce)

 

Interactie met overheden

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Totale waarde van bezittingen exclusief inkomen

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Bijlage I septies (nieuw) - Deelgebied "Tijdsbesteding"

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Kenmerken van de persoon en het huishouden

Samenstelling van het huishouden — details

Deelname aan onderwijs en opleiding

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (momenteel)

Gezondheid: status en arbeidsongeschiktheid, zorg en determinanten

Minimum Europese gezondheidsmodule

Levensomstandigheden, met inbegrip van materiële deprivatie, huisvesting, leefomgeving en toegang tot diensten

Bezit van duurzame goederen

 

Kinderopvang

 

Zorg voor zieken en ouderen

Arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van werktijden en werktijdregelingen

Arbeidstijden

 

Werktijdregelingen

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Productie voor eigen gebruik en verkoop, reparaties

 

Inkomen uit arbeid

 

Totaal inkomen

Tijdsverdeling

Tijdsbesteding, soorten activiteiten

 

Parallelle activiteiten

 

Standplaats

 

Aanwezigheid van anderen tijdens de activiteit

 

Beoordeling van de activiteit

Amendement

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Aanvullende kenmerken van de persoon en het huishouden

Samenstelling van het huishouden — details

Deelname aan onderwijs en opleiding

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (momenteel)

Gezondheidstoestand en arbeidsongeschiktheid, toegang tot en beschikbaarheid en gebruik van gezondheidszorg en gezondheidsdeterminanten

Minimum Europese gezondheidsmodule

levensomstandigheden, met inbegrip van materiële deprivatie, huisvesting, leefomgeving, gezondheid en opleiding, onvervulde behoeften en de beoordeling van de eigen behoeften, en toegang tot diensten

Bezit van duurzame goederen

 

Kinderopvang

 

Zorg voor zieken en ouderen

Arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van werktijden en werktijdregelingen

Arbeidstijden

 

Werktijdregelingen

 

 

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Productie voor eigen gebruik en verkoop, reparaties

 

Inkomen uit arbeid

 

schrappen

Tijdsverdeling

Tijdsbesteding, soorten activiteiten

 

Parallelle activiteiten

 

Standplaats

 

Aanwezigheid van anderen tijdens de activiteit

 

Beoordeling van de activiteit

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Bijlage I octies (nieuw) - Deelgebied "Verbruik"

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Kenmerken van de persoon en het huishouden

Samenstelling van het huishouden — details

Levensomstandigheden, met inbegrip van materiële deprivatie, huisvesting, leefomgeving en toegang tot diensten

Belangrijkste kenmerken van de huisvesting

Deelname aan onderwijs en opleiding

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (momenteel)

Arbeidsmarktparticipatie

Looptijd van het contract

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Totaal inkomen

 

Belastingen en bijdragen

 

Inkomen in natura uit onbetaalde activiteiten

 

Huurwaarde

 

Belangrijkste inkomstenbron

 

Vermogen

 

Schulden

 

Achterstallige betalingen

 

Verbruik ingedeeld volgens COICOP

 

Grensoverschrijdende uitgaven voor verbruik ingedeeld volgens COICOP

 

Eigen verbruik

Amendement

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Aanvullende kenmerken van de persoon en het huishouden

Samenstelling van het huishouden — aanvullende specifieke details

Levensomstandigheden, met inbegrip van materiële deprivatie, huisvesting, leefomgeving, gezondheid en opleiding, onvervulde behoeften en de beoordeling van de eigen behoeften, en toegang tot diensten

Belangrijkste kenmerken van de huisvesting

Deelname aan onderwijs en opleiding

Deelname aan formele onderwijsactiviteiten (momenteel)

Arbeidsmarktparticipatie

Looptijd van het contract

Inkomen, verbruik en vermogen, met inbegrip van schulden

Totaal inkomen - aanvullende details (huishouden en respondent)

 

Inkomen uit arbeid

 

Belastingen en bijdragen

 

Inkomen in natura uit onbetaalde activiteiten

 

Huurwaarde

 

Woonkosten met inbegrip van lagere huiselijke kosten

 

Belangrijkste inkomstenbron

 

Totale waarde van bezittingen exclusief inkomen

 

Vermogen

 

Schulden

 

Achterstallige betalingen

 

Verbruik ingedeeld volgens COICOP

 

Grensoverschrijdende uitgaven voor verbruik ingedeeld volgens COICOP

 

Eigen verbruik


TOELICHTING

Betrouwbare en kwaliteitsvolle statistieken vormen de ruggengraat van een goede beleidsontwikkeling. Als beleidsmakers moeten we over goed onderbouwde informatie beschikken over de situatie op de arbeidsmarkt, de levensomstandigheden en het inkomen van Europese burgers, hun gezondheid, onderwijs- en opleidingsomstandigheden, hun consumptiegedrag, hun tijdsbesteding en het gebruik van technologie om in staat te zijn een degelijk en op feiten gebaseerd beleid te ontwikkelen. Dit statistische kader dat zeven enquêtes naar huishoudens bundelt, is een opmerkelijke stap in de goede richting en zal de weg effenen voor de verdere kwalitatieve ontwikkeling van sociale statistiek. Het is daarom belangrijk dat we samen een wetgeving ontwikkelen die gezond is, in de praktijk werkt, kwaliteitsvolle, actuele, vergelijkbare en betrouwbare gegevens oplevert en gaandeweg kan worden aangepast aan de veranderende behoeften.

In het ontwerpverslag van het Parlement heb ik de elementen versterkt en verdere voorstellen ontwikkeld om de volgende doelstellingen te benadrukken. De Europese statistiek moet betrouwbare en vergelijkbare gegevens van hoge kwaliteit verzamelen die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers, of het nu gaat om beleidsmakers, onderzoekers of andere belanghebbenden. Ze moet ook op een doeltreffende manier reageren op de sociale uitdagingen waarmee de Unie wordt geconfronteerd, zodat ze goed onderbouwde beleidsmaatregelen kan ondersteunen.

Het is belangrijk om iets te doen aan het bereik om de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren. Enquêtes naar huishoudens gaan over personen die in particuliere huishoudens wonen, terwijl personen die in instellingen wonen of dakloos zijn niet worden geïnterviewd; dit is een belangrijk aandachtspunt, vooral met betrekking tot medische informatie. Nationale bureaus voor de statistiek moeten verslag uitbrengen over de omvang van het gebrek aan dekking. Op lange termijn moeten alle spelers alternatieve manieren ontwikkelen om ook de burgers die niet in particuliere huishoudens wonen, te verzekeren. De enquête met betrekking tot inkomens en levensomstandigheden levert waardevolle informatie over dakloosheid in de vorm van retrospectieve vragen. Dit moet verder worden ontwikkeld door te kijken naar wat het best kan worden omschreven als "huisvestingsmoeilijkheden".

Omwille van de vergelijkbaarheid en goede kwaliteit moet het aggregatieniveau van statistische gegevens ongeveer hetzelfde zijn. Luxemburg met Duitsland vergelijken kan statistische problemen opleveren, hoewel het vergelijken van verstedelijkte regio's met plattelandsgebieden essentiële aanvullende informatie kan opleveren. Het zou mij verheugen als dit kader de aanzet kan geven voor het aggregeren van gegevens op NUTS 2-niveau. NUTS 2 is gedefinieerd als statistische regio's van geografische gebieden van vergelijkbare grootte. Een betere vergelijkbaarheid is een van de belangrijkste doelstellingen van de hervorming. Daarom heb ik voorgesteld dat de lidstaten en Eurostat dit op lange termijn proberen aan te pakken.

De enquêtes in dit wettelijk kader leveren essentiële gegevens op over inkomens en consumptie die essentieel zijn om een ​​duidelijker beeld te krijgen van het welzijn van huishoudens en om te dienen als input om de goede werking van de markten te evalueren. De gegevensverzameling en -analyse zou zich meer moeten toeleggen op complexe indicatoren, zoals referentiebudgettering.

Ik ben een grote voorstander van regulering op het juiste niveau. Het Europees Parlement moet de speler moeten zijn die het succes van de uitvoerbaarheid en kwaliteit van de verordening veiligstelt (bijv. de inhoud en reikwijdte van de enquêtes en afwijkingen), als gevolg waarvan die elementen ofwel moeten worden vastgelegd in de wetgevingshandeling zelf of in gedelegeerde handelingen. Alleen puur technische kwesties mogen worden gereguleerd in uitvoeringshandelingen.

Financiële gevolgen worden gecompenseerd door het potentieel van beter gerichte, kwaliteitsvolle beleidsvorming, evenals correcties van de methodes in een vroeg stadium en een beter gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Besparingen op de kosten voor het produceren van statistische gegevens en statistische analyse zouden direct leiden tot een samenleving waarin beleidsmakers en de opinieleiders van een samenleving niet langer kunnen discussiëren op basis van goed onderbouwde kennis, maar alleen op overtuigingen, angsten en pseudofeiten. We moeten voortdurend de vergelijkbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en reikwijdte van onze gegevensverzameling verder ontwikkelen. Het verheugt me dat de Commissie subsidies kan toekennen aan de nationale bureaus voor de statistiek, in het bijzonder voor de capaciteitsopbouw. Ik pleit voor een aanpasbaar kader zodat er voldoende rekening kan worden gehouden met nieuwe behoeften en ontwikkelingen. Daarom moeten proefstudies worden voorbereid om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

Statistieken behoren tot de beste hulpmiddelen die we hebben om de huidige toestand van onze samenleving en de economie te begrijpen en die kennis is de allergrootste troef waarover een beleidsmaker kan beschikken.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven

Document- en procedurenummers

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Datum indiening bij EP

24.8.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Datum goedkeuring

21.6.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

4

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Datum indiening

29.6.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

41

+

ALDE

ENF

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid