Procedură : 2016/0264(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0247/2017

Texte depuse :

A8-0247/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.29

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0387

RAPORT     ***I
PDF 1177kWORD 170k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Tamás Meszerics

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0551),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0345/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0247/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Datele statistice și indicatorii reprezintă coloana vertebrală a unor politici responsabile bazate pe date concrete. În vederea elaborării, analizării și adaptării politicilor europene, naționale și regionale care abordează nevoile cetățenilor și adoptă decizii responsabile, este esențial ca factorii de decizie să dispună de informații în timp util, comparabile și precise.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În contextul Strategiei Europa 202021 și a consolidării guvernanței economice, indicatorii sociali joacă un rol esențial în ceea ce privește informarea și sprijinirea priorităților-cheie ale Uniunii pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, competențe, mobilitate și economie digitală. În special, indicatorii sociali trebuie să asigure o bază statistică solidă pentru dezvoltarea și monitorizarea politicilor introduse de către Uniune pentru a aborda aceste priorități.

(1)  În contextul Strategiei Europa 2020 și al consolidării guvernanței economice, indicatorii sociali joacă un rol esențial în ceea ce privește informarea și sprijinirea priorităților-cheie ale Uniunii pentru creștere economică favorabilă incluziunii și durabilă și crearea de locuri de muncă, pentru coeziune socială, reducerea sărăciei, a inegalităților și a excluziunii sociale, pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități și egalitatea de gen, competențe, mobilitate și economie digitală. În special, indicatorii sociali trebuie să asigure o bază statistică solidă pentru dezvoltarea și monitorizarea politicilor introduse de către Uniune și statele membre pentru a aborda aceste priorități.

__________________

__________________

21 Comunicarea Comisiei „Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, COM(2010)2020, 3 martie 2010.

21 Comunicarea Comisiei „Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, COM(2010)2020, 3 martie 2010.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Un bun echilibru între obiectivele economice și sociale din cadrul semestrului european, susținut de statistici de înaltă calitate în ambele domenii, este deosebit de important pentru durabilitatea și legitimitatea uniunii economice și monetare. Prin urmare, obiectivele sociale și în materie de ocupare a forței de muncă au devenit mai importante în cadrul semestrului european și atât rapoartele de țară, cât și recomandările specifice fiecărei țări evaluează provocările sociale și cele legate de ocuparea forței de muncă și promovează reformele politice pe baza celor mai bune practici. În acest scop, statisticile sociale au un rol extrem de important și este esențial să fie îmbunătățită actualitatea indicatorilor sociali, astfel încât să fie disponibili în timp util pentru cadrele de politică relevante, inclusiv pentru semestrul european.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  În elaborarea statisticilor sociale europene, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de articolul 10 din TFUE. Este esențial, prin urmare, să se asigure colectarea de calitate a datelor, defalcată pe sexe și pe vârste, inclusiv pentru persoanele peste 74 de ani, pentru a identifica problemele specifice fiecărui sex și fiecărei vârste, astfel încât să existe o bază faptică solidă pentru evaluarea progreselor în ceea ce privește egalitatea de gen și combaterea discriminării pe bază de sex și de vârstă. În acest sens, ar trebui acordată o atenție corespunzătoare manualului de referință „Developing gender statistics: A practical tool” (Dezvoltarea statisticilor de gen: un instrument practic) elaborat de grupul operativ al UNECE pentru pregătirea statisticienilor în domeniul statisticii de gen, cu contribuții din partea mai multor experți1a.

 

__________________

 

1ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Produsul intern brut (PIB) este un indicator macroeconomic fundamental care reflectă activitatea economică agregată. Totuși, este esențial ca acesta să fie completat cu indicatori puternici, adoptând o perspectivă concentrată pe gospodării, care se axează pe situația cetățenilor, descrie distribuția condițiilor materiale de viață și inegalitățile și analizează mai bine dimensiunile multiple ale calității vieții. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure un set de statistici bogat și constant actualizat în aceste domenii.

Justificare

Factorii decizionali și mass-media acordă o atenție ridicată PIB-ului. Acesta este un indicator important. Totuși, statisticile ar trebui să se concentreze și pe condițiile de viață ale cetățenilor, pe inegalități, pe calitatea vieții și pe bunăstarea acestora, astfel cum sunt prevăzute în TFUE ca obiectiv al UE. Prin urmare, datele din aceste domenii ar trebui consolidate, pentru a sprijini politicile ce vizează asigurarea unui trai mai bun pentru cetățeni.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  În conformitate cu inițiativa „Dincolo de PIB”1a, este important să se meargă dincolo de indicatori economici ca PIB-ul prin dezvoltarea de indicatori de nivel înalt, care să reflecte alte dimensiuni, în special aspecte sociale ale progresului, cum ar fi calitatea vieții (inclusiv echilibrul între viața profesională și viața personală), incluziunea, bunăstarea și coeziunea socială, evidențiind importanța de a garanta faptul că datele relevante pot fi segregate pentru a identifica, de exemplu, aspecte specifice fiecărui gen;

 

__________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1e)  Elaborarea, producerea și diseminarea statisticilor europene sunt guvernate de principiile statistice ale independenței profesionale, imparțialității, obiectivității, fiabilității și eficienței din punct de vedere al costurilor.

Justificare

Acestea sunt principiile de bază care reglementează producerea și difuzarea statisticilor UE, astfel cum sunt enumerate în Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1f)  Sistemul Statistic European (SSE), care constituie parteneriatul dintre Comisie (Eurostat), institutele naționale de statistică și alte autorități naționale responsabile pentru dezvoltarea, elaborarea, producerea, publicarea și diseminarea statisticilor oficiale europene în fiecare stat membru își propun să furnizeze date statistice relevante, imparțiale, fiabile, actuale și comparabile la nivelul Uniunii.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 1 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1g)  Statisticile sociale europene ar trebui furnizate pe baza egalității de șanse pentru toate tipurile de utilizatori, cum ar fi factori de decizie, administrații publice, cercetători, sindicate, studenți, cercetători și reprezentanți ai societății civile, inclusiv organizații non-guvernamentale (ONG-uri), care ar trebui să aibă acces liber și facil la date prin intermediul bazelor de date ale Comisiei (Eurostat) de pe site-ul internet al acesteia. SSE s-a angajat să implice în mod proactiv utilizatorii și să fie receptiv la cerințele acestora.

Justificare

Acest principiu este consacrat în Regulamentul (CE) nr. 223/2009. În practică, oricine poate avea acces online la baza de date Eurostat, care conține întreaga gamă de date agregate publice din cadrul Eurostat. Aceste date sunt prezentate în tabele multidimensionale, cu diferite caracteristici de selecție și formate de export. Comunitatea de cercetare se bucură de un acces mai larg, în special la date confidențiale, în scopuri de analiză în interesul progresului științific - acest acces face obiectul unor norme stricte în temeiul Regulamentului (CE) nr. 557/2003.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 1 h (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1h)  Este necesar un echilibru adecvat între obiectivele economice și sociale din cadrul semestrului european, susținut de statistici de înaltă calitate, pentru îmbunătățirea rezistenței Uniunii și a obiectivelor sale de coeziune, precum și pentru menținerea nivelurilor sale de protecție socială.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 1 i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1i)  Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, statele membre ar trebui să respecte Codul de bune practici al statisticilor europene.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În acest context, indicatorii sociali ar trebui să fie la un nivel calitativ înalt necesar, în special în ceea ce privește soliditatea, actualitatea, relevanța, adaptabilitatea la noile solicitări ale utilizatorilor, precum și comparabilitatea și eficiența lor.

(2)  Este prin urmare extrem de important ca indicatorii sociali să fie la cel mai înalt nivel calitativ, în special în ceea ce privește soliditatea, acuratețea, actualitatea, gradul de utilizare și accesibilitatea, relevanța, adaptabilitatea la noile solicitări ale utilizatorilor, precum și comparabilitatea, coerența și eficiența lor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Venitul gospodăriei este factorul-cheie care determină nivelul de viață, iar abordarea bugetului de referință este metodologia cea mai detaliată care definește nivelul minim de resurse necesare pentru a participa în mod adecvat în societate, precum și prețul coșului necesar de bunuri și servicii. În cazul în care se identifică în mod clar necesitatea de a îmbunătăți colectarea datelor și metodologia privind estimările bugetului de referință la nivel regional, în cooperare cu partenerii internaționali, prin studii pilot, Comisia (Eurostat) ar trebui să furnizeze sprijinul financiar pentru aceste studii pilot.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Venitul este folosit pe scară largă atunci când se evaluează situația gospodăriilor. Totuși, este important să fie măsurate și consumul, averea și datoriile, inclusiv eventualele datorii în valută, atât din punctul de vedere al gospodăriilor, cât și din perspectivă macroeconomică.

Justificare

Venitul, consumul și averea, inclusiv datoriile, constituie condițiile materiale de viață pentru gospodării. Datoriile, uneori contractate în valută, pot reprezenta sume considerabile pentru unele gospodării, în raport cu venitul acestora. Acest lucru afectează gospodăriile, dar și economia, la un nivel mai general, după cum au arătat recent mai multe crize ale datoriilor.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  Sărăcia este un fenomen cu mai multe fațete. Ea implică nu numai condiții materiale de viață, precum venitul, consumul, averea sau datoriile, ci și sănătatea, educația, accesul la servicii și utilizarea acestora. În plus, sărăcia trebuie analizată și în contextul societății în care trăiesc oamenii. Prin urmare, este important ca datele statistice să furnizeze o bază bogată, solidă, comparabilă și robustă pentru crearea unor indicatori adaptați varietății de utilizări posibile.

Justificare

Trebuie să poată exista mai multe viziuni și analize asupra sărăciei, precum sărăcia multidimensională sau sărăcia relativă sau absolută. Statisticile ar trebui să furnizeze o bază care să permită această multitudine de abordări.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2d)  Este important ca dizabilitățile să fie descrise cu exactitate, în special în raport cu traiul independent, cu integrarea rezonabilă pe piața muncii și cu eventualele obstacole în calea integrării sociale și profesionale. Prin urmare, este important ca grupurile vizate să fie incluse mai bine și să li se permită să participe pe deplin la colectarea datelor prin anchete complet accesibile.

Justificare

Anchetele trebuie să fie accesibile pentru persoanele cu dizabilități, deoarece aceasta asigură participarea lor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Statisticile europene referitoare la persoane și gospodării sunt colectate în prezent pe baza unei serii de acte legislative care reglementează anchetele privind persoanele și gospodăriile, statisticile demografice, recensământul populației și al locuințelor și datele statistice colectate în principal din surse administrative. Unele date sunt, de asemenea, colectate din anchetele privind întreprinderile. În ciuda îmbunătățirilor semnificative din ultimii ani, există o nevoie de a continua integrarea colectării de statistici bazate pe anchete efectuate asupra persoanelor și gospodăriilor.

(3)  Statisticile europene referitoare la persoane și gospodării sunt colectate în prezent pe baza unei serii de acte legislative care reglementează anchetele privind persoanele și gospodăriile, statisticile demografice, recensământul populației și al locuințelor și datele statistice colectate în principal din surse administrative. Unele date sunt, de asemenea, colectate din anchetele privind întreprinderile. Utilizatorii din domeniul cercetării au evidențiat probleme legate de actualitatea și calitatea datelor, inclusiv de comparabilitatea acestora. În ciuda îmbunătățirilor semnificative din ultimii ani, există o nevoie de a continua integrarea colectării și de a simplifica colectarea de statistici într-o manieră mai holistică, pe baza unor anchete efectuate asupra persoanelor și gospodăriilor în întreaga Uniune. Pentru a avea date solide ca bază pentru cercetare și elaborarea de politici, este esențial să se investească mai mult în colectarea de date de înaltă calitate, mai exactă și mai holistică și să nu se reducă investițiile, întrucât fiabilitatea datelor reprezintă o condiție prealabilă pentru o elaborare responsabilă a politicilor.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Posibilitatea de a utiliza surse administrative în scopuri statistice s-a extins în mod semnificativ, ca urmare a progreselor tehnologice. Utilizarea surselor administrative ar trebui să fie promovată în mod activ în domeniul statisticilor sociale, asigurând în același timp calitatea, acuratețea, actualitatea și comparabilitatea statisticilor menționate.

(4)  Pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența datelor, utilizarea registrelor administrative ar trebui să fie încurajată în măsura posibilului. Posibilitatea de a utiliza surse administrative în scopuri statistice s-a extins deja în mod semnificativ, ca urmare a progreselor tehnologice rapide. Utilizarea surselor administrative ar trebui să fie promovată în continuare în mod activ în domeniul statisticilor sociale, asigurând în același timp calitatea, acuratețea, actualitatea și comparabilitatea statisticilor menționate. Alte instrumente adaptate persoanelor sau subiectelor relevante care nu pot fi accesate prin intermediul registrelor administrative ar trebui, de asemenea, menținute, protejând în același timp dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În 2011, Sistemul Statistic European (SSE) a aprobat Memorandumul de la Wiesbaden privind o nouă proiectare conceptuală pentru statisticile gospodăriilor și statisticile sociale. În opinia sa, anchetele europene care furnizează date referitoare la persoane și gospodării ar trebui să fie raționalizate și ar trebui să fie utilizate colecții de microdate suplimentare, mai puțin frecvente, pentru a completa aceste anchete sociale de bază. În plus, ar trebui să existe un acces mai bun la datele administrative, iar reutilizarea surselor de date existente și accesul la noi surse de date ar trebui să fie elaborate la nivel național și la nivelul UE.

(6)  În 2011, Sistemul Statistic European (SSE) a aprobat Memorandumul de la Wiesbaden privind o nouă proiectare conceptuală pentru statisticile gospodăriilor și statisticile sociale. În opinia sa, anchetele europene care furnizează date referitoare la persoane și gospodării ar trebui să fie raționalizate și ar trebui să fie utilizate colecții de microdate suplimentare, mai puțin frecvente, pentru a completa aceste anchete sociale de bază. În plus, ar trebui să existe un acces mai bun la datele administrative, o mai bună accesibilitate a site-ului internet al Eurostat, iar reutilizarea surselor de date existente și accesul la noi surse de date ar trebui să fie elaborate la nivel național și la nivelul Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a. Este extrem de important ca, în procesul de adaptare și modernizare a anchetelor sociale, să se ia în considerare în mod corespunzător contribuțiile tuturor părților interesate, inclusiv ale factorilor decizionali și utilizatorilor din mediul academic, ale producătorilor de date, ale societății civile și ale grupurilor de interese.

 

___________

 

1a  Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În special, prezentul regulament ar trebui să funcționeze ca un catalizator pentru a întări și a consolida cooperarea între Comisie (Eurostat), băncile centrale naționale și Comitetul consultativ european pentru statistică. De asemenea, regulamentul ar trebui să prevadă o integrare mai profundă a institutelor naționale de statistică și să asigure respectarea de către statele membre a Codului de bune practici al statisticilor europene.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Evoluțiile descrise mai sus trebuie să fie raționalizate treptat, iar legislația statistică în domeniul statisticilor sociale trebuie să fie modernizată, pentru a se asigura producerea unor indicatori sociali de înaltă calitate într-un mod mai integrat, mai flexibil și mai eficient. În același timp, trebuie acordată o atenție adecvată în ceea ce privește nevoile utilizatorilor, sarcina impusă respondenților, resursele statelor membre, fiabilitatea și acuratețea metodelor utilizate, fezabilitatea tehnică de producere a statisticilor, termenul în care acestea pot fi disponibile și fiabilitatea rezultatelor.

(7)  Evoluțiile descrise mai sus trebuie să fie raționalizate treptat, iar legislația statistică în domeniul statisticilor sociale trebuie să fie modernizată, pentru a se asigura producerea unor indicatori sociali de înaltă calitate într-un mod mai integrat, mai adaptabil, mai flexibil, mai eficient și mai rapid, pentru a ține pasul cu evoluția societății. În același timp, fără a afecta în niciun fel calitatea, eficiența sau actualitatea, trebuie acordată o atenție adecvată în ceea ce privește nevoile utilizatorilor, respectarea nevoilor respondenților, capacitățile și resursele statelor membre, fiabilitatea și acuratețea metodelor utilizate, fezabilitatea tehnică de producere a statisticilor, termenul în care acestea pot fi disponibile și fiabilitatea rezultatelor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Legislația Uniunii privind statisticile sociale bazate pe date la nivel individual a fost adoptată pentru a răspunde unor anumite nevoi de politică existente la momentul adoptării. Domeniul social este caracterizat de realități noi, aflate în schimbare rapidă. Apar noi circumstanțe și fenomene sociale, care fac necesară actualizarea cadrului juridic existent la nivelul Uniunii. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure o bază statistică bogată, care acoperă și reflectă în mod adecvat nevoile actuale și permite dezvoltarea și producția de date statistice care răspund nevoilor viitoare ale factorilor de decizie, ale utilizatorilor și ale publicului larg, luând în considerare comparabilitatea statistică la nivel internațional. Arhitectura sa juridică ar trebui, mai ales, să asigure o flexibilitate ridicată pentru evoluțiile ulterioare în domeniul statisticii privind persoanele și gospodăriile. De asemenea, este esențial ca conținutul colecțiilor de date să fie actualizat în funcție de schimbările tehnologice.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a asigura o mai bună raționalizare a cadrului de referință pentru statisticile sociale europene colectate din eșantioane, statisticile europene existente privind persoanele și gospodăriile, bazate pe date la nivel individual, ar trebui să fie incluse într-un singur cadru. Acest lucru ar garanta faptul că statisticile sociale europene colectate din eșantioane, inclusiv în domenii cum ar fi piața muncii, venitul și condițiile de viață, sănătatea, educația și formarea și utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, vor fi produse într-un mod consecvent, coerent și coordonat.

(9)  Pentru a asigura o mai bună raționalizare a cadrului de referință pentru statisticile sociale europene colectate din eșantioane, dispozițiile juridice existente pentru statisticile europene privind persoanele și gospodăriile, bazate pe date la nivel individual, ar trebui să fie incluse într-un singur cadru. Acest lucru ar garanta faptul că statisticile sociale europene care implică colectarea de eșantioane, inclusiv în domenii cum ar fi forța de muncă, venitul și condițiile de viață, utilizarea timpului, consumul, starea de sănătate, educația și formarea, participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții și utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, vor fi produse într-un mod mai consecvent, coerent și coordonat. Acest lucru ar trebui să asigure, în vederea elaborării unor politici mai bune, furnizarea de date relevante privind șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor, noile tendințe privind ocuparea forței de muncă, mai ales în contextul economiei digitale, sărăcia, inclusiv sărăcia în rândul copiilor, excluziunea socială, accesul la asistența medicală, accesul la TIC, dezvoltarea competențelor și participarea la activități educaționale, cheltuielile de consum și puterea de cumpărare.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Comisia, respectând obiectivele prezentului regulament și în scopul de a îmbunătăți calitatea seturilor de date și a indicatorilor sociali, ar trebui să adopte măsuri de punere în aplicare a unor studii de fezabilitate și a unor studii pilot vizând îmbunătățirea calității statisticilor sociale, inclusiv a comparabilității, modernizarea colectării de date și îndeplinirea noilor cerințe ale utilizatorilor într-un mod rentabil și receptiv. Statele membre ar trebui să coopereze în ceea ce privește respectivele studii de fezabilitate și studii pilot, iar Comisia ar trebui să poată oferi sprijin financiar pentru punerea în aplicare a acestora.

Justificare

Înainte de a modifica acest cadru legislativ în mod substanțial, ar trebui efectuate studii de fezabilitate și alte studii pilot, astfel cum se menționează la articolul 13, atât în ceea ce privește metodologiile, cât și în ceea ce privește conținutul.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  În ceea ce privește forța de muncă și domeniul veniturilor și al condițiilor de viață, pentru a se adapta la nevoile și noile așteptări ale utilizatorilor, se pot colecta date privind subiecte ad-hoc, la un anumit moment în timp, pentru a permite ca variabilele colectate permanent să fie completate cu variabile suplimentare, subliniind aspectele neexplorate ale pieței forței de muncă și ale veniturilor și condițiilor de viață. În cazuri justificate, aceste date ar putea acoperi, de asemenea, subiecte care nu sunt prevăzute în prezentul regulament.

Justificare

A se vedea articolul 4. Pentru a se adapta la nevoile emergente, este necesar un anumit grad de adaptabilitate și flexibilitate.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c)  Din fiecare domeniu ar trebui să se colecteze un nucleu de variabile armonizate, cu scopul de a exploata și de a difuza mai bine datele disponibile Comisiei (Eurostat) și, în special, ca o condiție prealabilă pentru corespondența datelor și analizele transversale. Acest lucru va contribui la creșterea potențialului analitic al seturilor de date prin aplicarea tehnicilor de modelare, precum și la realizarea unor economii de scară.

Justificare

Includerea unui nucleu armonizat de variabile le permite utilizatorilor să lucreze cu anchete transversale. Fără a presupune costuri suplimentare, acest lucru îmbunătățește în mod substanțial posibilitățile analitice.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 9 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9d)  Ar trebui să existe o investigație metodologică prin intermediul studiilor pilot privind măsura în care „lipsesc” persoane din anchetele reglementate de prezentul regulament. Această analiză ar trebui să fie urmată de propuneri de ajustare și adaptare, dacă este cazul, a anchetelor pentru a aborda problemele legate de subreprezentare și neacoperire și ar constitui un material important pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și Agenda 2030.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 9 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9e)  Întrucât este dificil ca anchetele să ajungă la subpopulații specifice, iar aceste subpopulații sunt uneori mai vulnerabile decât populația generală sau prezintă alte caracteristici specifice, trebuie să se urmărească o mai bună acoperire a acestor subpopulații prin investigații metodologice care urmăresc să facă propuneri de ajustare și adaptare a sferei anchetelor. Între timp, statele membre ar trebui să raporteze cu privire la sfera și amploarea neincluderii persoanelor care nu locuiesc în gospodării private, cum ar fi persoanele din casele de îngrijire și persoanele fără adăpost.

Justificare

Datele ar trebui să se bazeze pe eșantioane reprezentative, însă există subpopulații greu accesibile (de exemplu, persoanele fără adăpost) care, de facto, nu sunt incluse și acest lucru are probabil un impact asupra statisticilor elaborate (de exemplu, cu privire la sărăcie). Ar trebui să existe investigații metodologice și schimburi de bune practici în cadrul SSE și, mai larg, în cadrul sistemului statistic al ONU care să vizeze, pe termen lung, depășirea acestor obstacole.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Colectarea de date în domeniul utilizării timpului și al consumului se efectuează în prezent în mod voluntar în multe state membre, pe baza orientărilor generale stabilite. Aceste două domenii ar trebui să fie modernizate, astfel încât să se profite pe deplin de noile progrese tehnologice. Colectarea de date cu privire la aceste două domenii ar trebui să fie organizate în conformitate cu prezentul regulament pentru a putea deschide posibilități și pentru a crea oportunități pentru noi evoluții în viitor, asigurând faptul că datele sunt mai actuale, mai relevante și produse într-un mod mai eficient. În același timp, abordările actuale ale statelor membre nu ar trebui să fie modificate.

(10)  Colectarea de date în domeniul utilizării timpului și al consumului la nivelul Uniunii se efectuează în prezent în mod voluntar în multe state membre, pe baza unui acord și a orientărilor generale stabilite. Cercetările bazate pe ancheta privind utilizarea timpului și-au dovedit importanța foarte mare pentru a evalua, printre alți factori, egalitatea de gen în partajarea responsabilităților profesionale și de îngrijire. De asemenea, dimensiunea de gen are o mare importanță în domeniul consumului casnic. Egalitatea de gen ca principiu fundamental al Uniunii oferă un alt motiv de integrare deplină a celor două colectări de date în setul de statistici sociale europene. Aceste două domenii furnizează date multifuncționale importante pentru politicile Uniunii care afectează viața cetățenilor. Ele ar trebui să fie modernizate, inclusiv colectarea de date, astfel încât să se profite pe deplin de noile progrese tehnologice și să fie puse complet la dispoziție la nivelul Uniunii, astfel încât să se ofere o bază statistică solidă pentru elaborarea politicilor. Colectarea de date cu privire la aceste două domenii ar trebui să fie organizată în conformitate cu prezentul regulament pentru a putea deschide posibilități și pentru a crea oportunități pentru noi evoluții în viitor, asigurând faptul că datele sunt mai actuale, mai comparabile și mai relevante și produse într-un mod mai eficient. Atunci când este posibil, ar trebui să se prevadă un sprijin financiar din partea Uniunii pentru modernizarea și punerea în aplicare a acestei colectări de date. În același timp, abordările actuale ale statelor membre ar putea continua, dar, în timp, ar trebui să fie adaptate la noile evoluții și nevoi politice, inclusiv la nivelul Uniunii, și ar trebui să conveargă către o mai mare comparabilitate.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Statisticile nu mai sunt considerate ca fiind doar una dintre numeroasele surse de informații în scopul elaborării de politici, ci joacă un rol central în procesul de luare a deciziilor. Deciziile bazate pe dovezi necesită statistici care răspund unor criterii exigente în materie de calitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului25, în conformitate cu scopurile pe care le deservesc.

(12)  Statisticile sociale joacă un rol fundamental în procesul decizional, în special pentru politicile care vizează îmbunătățirea condițiilor socioeconomice și a vieții și bunăstării cetățenilor, asigurând nediscriminarea și egalitatea de gen. Statisticile nu mai sunt considerate ca fiind doar una dintre numeroasele surse de informații în scopul elaborării de politici, ci joacă un rol central în procesul de luare a deciziilor. Deciziile bazate pe dovezi necesită statistici care răspund unor criterii exigente în materie de calitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului25, în conformitate cu scopurile pe care le deservesc. Datele statistice sunt esențiale pentru a descrie și evalua modul de a trăi și bunăstarea cetățenilor, economia și mediul înconjurător. Datele corecte sunt de o importanță primordială ca un important mijloc de combatere a faptelor falsificate, a faptelor alternative și a știrilor false.

__________________

__________________

25 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

25 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Venitul, consumul și averea sunt trei dimensiuni care determină bunăstarea materială a gospodăriilor. Este important să se încerce, cu ajutorul surselor de date existente, să se descrie mai bine aceste dimensiuni, distribuția fiecăreia dintre ele, precum și distribuțiile comune la nivelul gospodăriilor, ținând cont de existența mai multor surse de date și vizând consolidarea utilizării lor în comun. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să includă și să consolideze domeniul consumului și legăturile dintre cele trei dimensiuni.

Justificare

Coexistă mai multe surse de date, care descriu dimensiunile referitoare la venit, consum sau avere. Totuși, aceste dimensiuni trebuie luate în considerare împreună la nivelul fiecărei gospodării. Prin urmare, domeniul consumului trebuie să fie introdus în cadrul de reglementare, iar sinergiile între domeniile venitului, consumului și averii (averea face obiectul unei anchete derulate de BCE, drept pentru care nu ar trebui să fie reglementată ca atare prin prezentul regulament) trebuie dezvoltate, fără a dubla operațiunile existente de colectare a datelor.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede un cadru de referință pentru statisticile europene și impune statelor membre să respecte principiile statistice și criteriile de calitate specificate în regulament. Rapoartele de calitate sunt esențiale pentru evaluarea, îmbunătățirea și comunicarea cu privire la calitatea statisticilor europene. Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) a aprobat un standard al SSE pentru structura rapoartelor de calitate, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acest lucru ar trebui să contribuie la armonizarea raportării privind calitatea în temeiul prezentului regulament.

(14)  Pentru a garanta o înaltă calitate a rezultatelor, statisticile sociale europene ar trebui să fie dezvoltate, elaborate și difuzate pe baza unei abordări cuprinzătoare și armonizate (cu standarde armonizate); aceasta ar trebui să fie în conformitate și chiar să meargă dincolo de prioritățile politice, bazate și pe SSE după 20201a, pentru a sprijini politicile care favorizează procesul unei mai bune integrări a Uniunii. În acest sens, Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede un cadru de referință pentru statisticile europene și impune statelor membre să respecte principiile statistice și criteriile de calitate specificate în regulament. Rapoartele de calitate sunt esențiale pentru evaluarea, îmbunătățirea și comunicarea cu privire la calitatea statisticilor europene. Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) a aprobat un standard al SSE pentru structura rapoartelor de calitate, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. În plus, SSE a publicat în 2014 viziunea SSE 2020, „Construirea viitorului statisticilor europene”1b, drept cadru orientativ pentru dezvoltarea SSE până în 2020. În acest context, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea datelor transmise, cu explicarea metodologiei utilizate și aplicarea cerințelor de relevanță, acuratețe și fiabilitate, promptitudine și punctualitate, coerență și comparabilitate, accesibilitate și claritate. Comisia (Eurostat) ar trebui să evalueze calitatea datelor transmise și să elaboreze și să publice rapoarte privind calitatea statisticilor europene. Acest lucru ar trebui să contribuie la armonizarea raportării privind calitatea în temeiul prezentului regulament.

 

__________________

 

1a http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1b http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Prezentul regulament garantează dreptul la viața privată și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prezentul regulament garantează, de asemenea, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și menționează, cu privire la statisticile europene, normele prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

___________________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 include norme privind transmiterea datelor de către statele membre, inclusiv transmiterea datelor confidențiale. Măsurile luate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să asigure faptul că datele confidențiale sunt protejate și că nu are loc nicio divulgare ilegală sau utilizare în alte scopuri decât cele statistice a datelor în timpul producerii și difuzării statisticilor europene.

(15)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 include norme privind transmiterea datelor de către statele membre, inclusiv transmiterea datelor confidențiale. Măsurile luate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să asigure faptul că datele confidențiale sunt protejate și că nu are loc nicio divulgare ilegală sau utilizare în alte scopuri decât cele statistice a datelor în timpul producerii și difuzării statisticilor europene, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  De asemenea, statisticile sunt necesare la nivel național și la nivel regional. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/200327, toate statisticile statelor membre care sunt transmise Comisiei și care urmează să fie defalcate pe unități teritoriale ar trebui să utilizeze clasificarea NUTS. Prin urmare, pentru a stabili statistici regionale comparabile, datele privind unitățile teritoriale ar trebui furnizate în conformitate cu clasificarea NUTS.

(16)  De asemenea, statistici fiabile sunt necesare la nivel național și la nivel regional. Atunci când o mai bună comparabilitate este necesară, este important ca datele să fie puse la dispoziția unor unități teritoriale comparabile, cum ar fi NUTS 2, ținând seama de costuri și furnizând statelor membre resursele financiare corespunzătoare. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului27, toate statisticile statelor membre transmise Comisiei care sunt transmise Comisiei și care urmează să fie defalcate pe unități teritoriale ar trebui să utilizeze clasificarea NUTS. Prin urmare, pentru a stabili statistici regionale comparabile, datele privind unitățile teritoriale ar trebui furnizate în conformitate cu clasificarea NUTS. Pe termen mai lung, este nevoie de eforturi pentru realizarea unei geolocalizări mai detaliate a respondenților, pe baza infrastructurii instituite prin Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului27a.

__________________

__________________

27 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

27 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

 

27a Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Pentru a putea produce date de înaltă calitate și comparabile la nivel NUTS 2 pe termen lung și pentru a depăși dificultățile metodologice legate de geolocalizare, ar trebui să se prevadă studii de fezabilitate în această direcție, precum și legături între prezentul regulament și evoluțiile în contextul recensământului populației și al locuințelor. Comisia (Eurostat) ar trebui să furnizeze resurse financiare adecvate în acest scop.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește subiectele detaliate prevăzute în anexa I. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă competența de a institui sau de a adapta programul continuu multianual de opt ani pentru colectarea datelor care fac obiectul prezentului regulament în conformitate cu periodicitatea precizată în anexa IV. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se efectueze în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(17)  Pentru a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește subiectele detaliate prevăzute în anexele Ib-Ig, și anume numărul, titlul și descrierea variabilelor, caracteristicile exacte ale populațiilor statistice, unitățile de observare și respondenții, precum și anumite derogări și autorizații pentru statele membre. De asemenea, Comisia ar trebui să aibă competența de a institui sau de a adapta programul continuu multianual de opt ani pentru colectarea datelor care fac obiectul prezentului regulament în conformitate cu periodicitatea precizată în anexa IV și în conformitate cu programul statistic european. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se efectueze în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

____________________

 

1a. JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui atribuite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește specificațiile tehnice ale anumitor seturi de date, aspectele tehnice atunci când acestea sunt comune mai multor seturi de date, standardele tehnice necesare pentru a facilita schimbul și partajarea de informații între Comisie (Eurostat) și statele membre, bazele de eșantionare, în special pentru stabilirea cerințelor minime ale acestora, modalitățile și conținutul rapoartelor de calitate, precum și cu privire la eventualele derogări. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/201128.

(18)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui atribuite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește specificațiile tehnice ale anumitor seturi de date, standardele tehnice necesare pentru a facilita schimbul și partajarea de informații între Comisie (Eurostat) și statele membre, bazele de eșantionare, în special pentru stabilirea cerințelor minime ale acestora, modalitățile și formatul rapoartelor de calitate. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/201128.

__________________

__________________

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

28 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Deoarece punerea în aplicare a prezentului regulament ar putea necesita adaptări majore ale sistemelor statistice naționale, Comisia poate acorda derogări statelor membre.

(19)  Deoarece punerea în aplicare a prezentului regulament ar putea necesita adaptări majore ale sistemelor statistice naționale, ar trebui acordate derogări limitate statelor membre. După caz​, ar trebui, de asemenea, furnizată statelor membre contribuția financiară a Uniunii sub formă de granturi, în special în scopul consolidării capacităților și pentru a sprijini studiile de fezabilitate și studiile pilot, precum și în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

______________

 

1a Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului29 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului30 ar trebui să se aplice datelor statistice care fac obiectul prezentului regulament. În special, datele statistice necesare pentru dezvoltarea și monitorizarea acțiunilor și a strategiilor Uniunii și a celor naționale în domeniul sănătății publice și al sănătății și siguranței la locul de muncă ar trebui considerate ca date prelucrate din motive de interes public semnificativ.

(20)  Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului30 ar trebui să se aplice datelor statistice care fac obiectul prezentului regulament. În special, datele statistice necesare pentru dezvoltarea și monitorizarea acțiunilor și a strategiilor Uniunii și a celor naționale în domeniul sănătății publice și al sănătății și siguranței la locul de muncă ar trebui considerate ca date prelucrate din motive de interes public semnificativ, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE.

__________________

__________________

29 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

 

30 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

30 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Ar trebui consolidate colaborarea și coordonarea între autorități în cadrul SSE pentru a garanta coerența și comparabilitatea statisticilor sociale europene produse în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 338 alineatul (2) din TFUE. Există, de asemenea, colectarea de date de către alte organisme ale Uniunii, precum și comunitatea academică, pe lângă cele stabilite de prezentul regulament. Cooperarea între acești actori și cei implicați în SSE ar trebui, prin urmare, să fie pusă în aplicare în vederea valorificării sinergiilor.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Ar trebui să se prevadă obligația de a notifica autorităților de supraveghere prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul operațiunilor de prelucrare a datelor care implică utilizarea de noi tehnologii sau care sunt de un nou tip și atunci când operatorul nu a efectuat în prealabil nicio evaluare a impactului în ceea ce privește protecția datelor sau atunci când acestea devin necesare ținând cont de timpul care a trecut de la prelucrarea inițială.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c)  Atunci când se utilizează date din surse noi de date, de exemplu datele de localizare obținute din înregistrările telefoanelor mobile, ar trebui să se aplice Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

_____________

 

1a  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Justificare

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, JO L 201,31, 31.7.2002, p. 37, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Din motive de armonizare și comparabilitate, obiectivul prezentului regulament, și anume stabilirea unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre însă poate fi realizat mai bine la nivelul UE. În consecință, UE poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivului obiectiv.

(21)  Dat fiind că obiectivul prezentului regulament, și anume stabilirea unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre însă poate fi realizat mai curând, din motive legate de armonizare, calitatea datelor și comparabilitate, la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Statisticile care sunt colectate într-un mod uniform, de înaltă calitate, oferă o valoare adăugată importantă în elaborarea politicilor la nivelul Uniunii și al statelor membre. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

Justificare

După cum s-a menționat mai sus, existența unor date statistice de înaltă calitate și în special comparabile este extrem de importantă pentru elaborarea unor politici bazate pe fapte concrete.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Statisticile sociale europene colectate din eșantioane, precum și procesul de colectare a datelor, ar trebui să devină mai eficiente și mai relevante. Comparabilitatea și coerența datelor pe termen lung ar trebui să fie asigurată. Statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, sunt în prezent reglementate de o serie de acte legislative separate care ar trebui înlocuite cu prezentul regulament. Prin urmare, este necesar să se abroge Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului31 și Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului32.

(22)  Statisticile sociale europene colectate din eșantioane, precum și procesul de colectare a datelor, ar trebui să devină mai eficiente și mai relevante. Comparabilitatea și coerența datelor pe termen lung ar trebui să fie asigurată. Statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, sunt în prezent reglementate de cinci acte legislative separate care ar trebui înlocuite complet sau parțial cu prezentul regulament. Regulamentul (CE) nr. 577/9831 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului32 sunt acoperite în totalitate de prezentul regulament și, prin urmare, trebuie abrogate. Regulamentele (CE) nr. 808/200432a, nr. 1338/200832b și (CE) nr. 452/200832c ale Parlamentului European și ale Consiliului acoperă și alte unități statistice decât persoanele fizice și gospodăriile, dar și alte domenii și subiecte decât cele vizate de prezentul regulament. Deși aceste regulamente ar trebui să rămână în vigoare, ele ar trebui modificate, astfel încât din domeniul lor de aplicare să fie excluse părțile care se referă la colectarea de date de la persoanele fizice și gospodăriile care fac obiectul prezentului regulament.

__________________

__________________

31 Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (JO L 77, 14.3.1998, p. 3).

31 Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (JO L 77, 14.3.1998, p. 3).

32 Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) (JO L 165, 3.7.2003, p. 1).

32 Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) (JO L 165, 3.7.2003, p. 1).

 

32a Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (JO L 143, 30.4.2004, p. 49).

 

32b Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum și la sănătatea și siguranța la locul de muncă (JO L 354, 31.12.2008, p. 70).

 

32c Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă (JO L 145, 4.6.2008, p. 227).

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1

Articolul 1

Obiect

Obiect

1.  Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane ale persoanelor și gospodăriilor respective.

1.  Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane ale persoanelor și gospodăriilor respective, în conformitate cu programul statistic european.

2.  Prezentul regulament nu se aplică recensământului populației și al locuințelor prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 763/200833.

2.  Prezentul regulament nu se aplică recensământului populației și al locuințelor prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 763/200833.

__________________

__________________

33 Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor (JO L 218, 13.8.2008, p. 14).

33 Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor (JO L 218, 13.8.2008, p. 14).

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Definiții

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(Nu privește versiunea în limba română.)

 

(-a)  „microdate” înseamnă observații neagregate sau măsurători ale caracteristicilor unităților individuale;

(a)  „date verificate în prealabil sau microdate” înseamnă date sau microdate verificate de statele membre pe baza unor norme de validare comune convenite;

(a)  „verificat în prealabil” înseamnă verificat de statele membre pe baza unor norme de validare comune convenite;

(b)  „domeniu” înseamnă unul sau mai multe seturi de date organizate astfel încât să includă subiecte specifice;

(b)  „domeniu” înseamnă unul sau mai multe seturi de date organizate astfel încât să includă subiecte specifice;

(c)  „unitate de observare” înseamnă o entitate identificabilă cu privire la care pot fi obținute date;

(c)  „unitate de observare” înseamnă o entitate identificabilă cu privire la care pot fi obținute date;

(d)  „subiect” înseamnă conținutul informațiilor care trebuie colectate cu privire la unitățile de observare, iar fiecare subiect include mai multe subiecte specifice;

(d)  „subiect” înseamnă conținutul informațiilor care trebuie colectate cu privire la unitățile de observare, iar fiecare subiect include mai multe subiecte specifice;

(e)  „registre administrative” înseamnă datele administrative generate în scopuri proprii de o sursă nestatistică, de obicei un organism public, al cărui scop nu este de a furniza statistici;

(e)  „registre administrative” înseamnă datele administrative generate în scopuri proprii de o sursă nestatistică, (de obicei, dar nu întotdeauna, un organism public), al cărui scop nu este de a furniza statistici;

(f)  „subiect ad hoc” înseamnă subiecte care prezintă un interes deosebit pentru utilizatori într-un anumit moment în timp, dar care nu sunt incluse în seturile de date regulate;

(f)  „subiect ad hoc” înseamnă subiecte sau teme care prezintă un interes deosebit pentru utilizatori într-un anumit moment în timp, dar care nu sunt incluse în seturile de date regulate;

(g)  „indicator principal” înseamnă informații utilizate pe scară largă care servesc la monitorizarea unui obiectiv central al politicii UE.

(g)  „indicator principal” înseamnă informații utilizate pe scară largă care servesc la monitorizarea unui obiectiv central al politicii UE;

 

(ga)  „metadate” înseamnă informații necesare pentru a putea utiliza și interpreta statisticile și care descriu datele într-un mod structurat prin formularea de definiții și furnizarea de informații cu privire la aspecte precum populațiile, obiectele, variabilele, metodologia și calitatea;

 

(gb)  „raport de calitate” înseamnă un raport care transmite informații cu privire la toate dimensiunile calității unui produs sau proces statistic;

 

(gc)  „baze de eșantionare” înseamnă o listă, hartă sau alte specificații ale unităților care definesc o populație ce urmează să fie complet enumerată sau inclusă în eșantion.

 

(gd)  „gospodărie privată” înseamnă o persoană care trăiește singură sau un grup de persoane care trăiesc împreună și care își asigură produsele de primă necesitate;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Seturi de date

Seturi de date

1.  Colectarea datelor prevăzute la articolul 1 este organizată în următoarele domenii:

1.  Colectarea datelor prevăzute la articolul 1 este organizată în următoarele domenii:

(a)  piața forței de muncă,

(a)  forța de muncă,

(b)  venit și condiții de viață,

(b)  venit și condiții de viață,

(c)  sănătate,

(c)  sănătate;

(d)  educație și formare,

(d)  educație și formare;

(e)  utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor,

(e)  utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor;

(f)  utilizarea timpului,

(f)  utilizarea timpului;

(g)  consum.

(g)  consum.

 

1a.  Seturile de date includ subiecte comune pentru toate domeniile, așa cum se stabilește la anexa Ia.

2.  Seturile de date includ subiecte comune pentru toate domeniile, în plus față de următoarele subiecte specifice, astfel cum se precizează în detaliu în anexa I:

2.  Pe lângă subiectele comune pentru toate domeniile, seturile de date includ subiecte specifice pentru domeniile respective, așa cum este prevăzut în anexele Ib-Ig.

(a)  caracteristicile persoanelor și gospodăriilor,

 

(b)  participarea pe piața muncii,

 

(c)  durata ocupării locului de muncă și experiența profesională anterioară,

 

(d)  condițiile de muncă, inclusiv programul de lucru și organizarea timpului de lucru,

 

(e)  nivelul de instruire și experiența profesională,

 

(f)  participarea la educație și formare profesională,

 

(g)  sănătate: starea sănătății și dizabilități, îngrijire și factori determinanți,

 

(h)  venit, consum și avere, inclusiv datorii,

 

(i)  condiții de viață, inclusiv deprivare materială, locuință, mediul de viață și accesul la servicii,

 

(j)  calitatea vieții, inclusiv participarea socială și culturală și starea de bine,

 

(k)  alocarea timpului și

 

(l)  participarea la societatea informațională.

 

3.  Cerințele privind precizia și caracteristicile eșantioanelor utilizate pentru diferite domenii sunt cele specificate în anexa II și, respectiv, anexa III.

3.  Cerințele privind precizia și caracteristicile eșantioanelor utilizate pentru diferite domenii sunt cele specificate în anexa II și, respectiv, anexa III.

 

3a.  Datele sunt defalcate astfel încât să descrie subpopulațiile de interes și reflectă inegalitățile, atunci când este necesar. Statele membre și Comisia (Eurostat) produc, de asemenea, informații care permit extragerea de informații valide la nivelul teritorial NUTS2, pentru a permite o mai bună comparabilitate a datelor între țări, ținând seama de costuri.

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 pentru a modifica subiectele detaliate enumerate în anexa I pentru a reflecta evoluțiile tehnice, sociale și economice relevante și pentru a răspunde noilor nevoi ale utilizatorilor. În exercitarea acestor competențe, Comisia se asigură că:

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 pe baza unui studiu de fezabilitate pentru a modifica subiectele detaliate enumerate în anexele Ib-Ig, pentru a reflecta evoluțiile legislative, tehnice, sociale, civile și economice relevante și pentru a răspunde noilor nevoi ale utilizatorilor, în conformitate cu programul statistic european, evitând în același timp crearea unei sarcini suplimentare pentru respondenți.

(a)  aceste acte delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă sau un cost suplimentar semnificativ asupra statelor membre sau a respondenților;

 

(b)  prin actele delegate nu se modifică mai mult de 20 la sută din subiectele detaliate enumerate în anexa I pentru fiecare domeniu. Pentru domeniile pentru care datele sunt colectate cu o periodicitate infra-anuală sau anuală, aceste schimbări reprezintă maximum 10 la sută din lista de subiecte detaliate. Aceste procentaje maxime se aplică patru ani consecutivi. Numărul de subiecte detaliate care pot fi schimbate se rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg.

Cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător de circumstanțe excepționale, nu mai mult de 20 la sută din subiectele detaliate enumerate în anexele Ib-Ig pot fi modificate pentru fiecare domeniu. Pentru domeniile pentru care datele sunt colectate cu o periodicitate infra-anuală sau anuală, aceste schimbări reprezintă maximum 10 la sută din lista de subiecte detaliate. Aceste procentaje maxime se aplică patru ani consecutivi. Numărul de subiecte detaliate care pot fi schimbate se rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg.

 

(În întregul regulament, domeniul „piața muncii” se înlocuiește cu „forță de muncă”)

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Programul continuu multianual

Programul continuu multianual

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 15 pentru a stabili sau pentru a adapta un program continuu multianual de opt ani pentru colectarea datelor care fac obiectul prezentului regulament, în conformitate cu periodicitatea prevăzută în anexa IV. Comisia se asigură că astfel de acte delegate nu impun o sarcină suplimentară semnificativă sau un cost suplimentar semnificativ asupra statelor membre sau a respondenților.

1.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 15 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea sau adaptarea unui program continuu multianual de opt ani pentru colectarea datelor care fac obiectul prezentului regulament, în conformitate cu periodicitatea prevăzută în anexa IV și în conformitate cu programul statistic european.

2.  Acest program continuu multianual precizează perioada în care se culeg date pentru:

2.  Acest program continuu multianual precizează perioada în care se culeg date pentru:

(a)  subiectele detaliate atașate domeniilor,

(a)  subiectele detaliate atașate domeniilor,

(b)  subiectele ad hoc solicitate de utilizatori, pentru domeniile piața muncii, venit și condițiile de viață, astfel cum este prevăzut în anexa IV. În cazuri excepționale și justificate, aceste date pot include subiecte detaliate, altele decât cele enumerate în anexa I.

(b)  subiectele ad hoc solicitate de utilizatori, pentru domeniile forța de muncă, venit și condițiile de viață, astfel cum este prevăzut în anexa IV. În cazuri justificate, aceste date pot include subiecte detaliate, altele decât cele enumerate în anexele Ib-Ig.

3.  Adaptările programului menționat la alineatul (1) se efectuează cel târziu cu 24 luni înainte de începutul fiecărei perioade de colectare a datelor, astfel cum se prevede în program. Aceste adaptări au ca scop garantarea eficienței și coerenței programului cu nevoile utilizatorilor.

3.  Adaptările programului menționat la alineatul (1) se efectuează cel târziu cu 24 luni înainte de începutul fiecărei perioade de colectare a datelor, astfel cum se prevede în program. Aceste adaptări au ca scop garantarea eficienței și coerenței programului cu nevoile utilizatorilor.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre urmăresc să extindă aria de acoperire a colectării de date dincolo de gospodăriile private, cu condiția ca datele transmise să permită identificarea unităților de observare care nu aparțin gospodăriilor private și care, de obicei, își au reședința în statul membru respectiv.

Justificare

Statele membre ar trebui să încerce să acopere cetățenii dincolo de limitele gospodăriilor private. Acesta este un obiectiv important pe termen lung, deoarece statisticile se vor îmbunătăți în cazul în care colectarea de date ar putea acoperi și persoanele care locuiesc în case de îngrijire - fie că este vorba despre persoane în vârstă, despre persoane cu dizabilități, despre bolnavi cronici sau despre alte persoane - și persoanele fără adăpost.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Specificații ale seturilor de date

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 15 pentru a completa prezentul regulament prin precizarea următoarele elemente din diferitele seturi de date, inclusiv atunci când acestea sunt comune mai multor seturi de date, pentru satisfacerea necesităților identificate în subiectele detaliate relevante:

 

(a)  numărul, titlul și descrierea variabilelor;

 

(b)  caracteristicile exacte ale populațiilor statistice, unitățile de observare și respondenții;

 

(c)  perioadele și datele de referință.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

Articolul 6

Specificații tehnice ale seturilor de date

Specificații tehnice ale seturilor de date

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a specifica următoarele aspecte tehnice ale seturilor de date individuale:

1.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare, specificând următoarele aspecte tehnice ale seturilor de date individuale:

(a)  numărul și descrierea variabilelor;

 

(b)  clasificările statistice;

(a)  clasificările statistice;

(c)  caracteristicile exacte ale populațiilor statistice, unitățile de observare și respondenții;

 

(d)  perioadele și datele de referință;

 

(e)  cerințele referitoare la acoperirea geografică, caracteristicile eșantionului inclusiv subeșantioane, aspectele tehnice ale muncii pe teren, editarea și imputarea, ponderarea, estimarea și estimarea varianței;

(e)  cerințele referitoare la acoperirea geografică, caracteristicile eșantionului inclusiv subeșantioane, aspectele tehnice ale muncii pe teren, editarea și imputarea, ponderarea, estimarea și estimarea varianței;

(f)  dacă este necesară realizarea unui nivel înalt de comparabilitate pentru datele privind ocuparea forței de muncă și șomajul în domeniul pieței muncii, metodologia care trebuie utilizată pentru colectarea datelor. Aceasta poate include, dacă este necesar, ordinea și plasarea întrebărilor în chestionar. Această necesitate trebuie să fie justificată în mod corespunzător.

(f)  metodologia care asigură comparabilitatea datelor colectate; pentru ocuparea forței de muncă și șomajul în domeniul forței de muncă și deprivarea materială în domeniul veniturilor și al condițiilor de viață, metodologia poate include în cazuri justificate în mod corespunzător plasarea întrebărilor în chestionar. Chestionarele tip nu sunt obligatorii, ci reprezintă doar recomandări.

2.  Dacă există aspecte comune pentru mai multe seturi de date, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a specifica următoarele caracteristici tehnice ale seturilor de date:

 

(a)  lista variabilelor și descrierea acestora;

 

(b)  clasificările statistice;

 

(c)  caracteristicile exacte ale populațiilor statistice și ale unităților de observare.

 

3.  Pentru seturile de date lunare privind șomajul din domeniul pieței forței de muncă, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare cu scopul de a descrie variabilele și lungimea, cerințele în materie de calitate și nivelul de detaliu în ceea ce privește seriile de timp care urmează a fi transmise.

3.  Pentru seturile de date lunare privind șomajul din domeniul forței de muncă, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu scopul de a descrie variabilele și lungimea, cerințele în materie de calitate și nivelul de detaliu în ceea ce privește seriile de timp care urmează a fi transmise.

4.  Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

4.  Actele de punere în aplicare prevăzute la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Standarde privind transmiterea informațiilor și schimbul de informații

Standarde privind transmiterea informațiilor și schimbul de informații

1.  Se instituie standarde tehnice pentru a facilita schimbul și partajarea informațiilor între Comisie (Eurostat) și statele membre, în special cu scopul de a susține gestionarea calității și documentarea procesului cu privire la statisticile care fac obiectul prezentului regulament.

1.  Se instituie standarde tehnice pentru a facilita schimbul și partajarea informațiilor între statele membre și Comisie (Eurostat), în special cu scopul de a susține gestionarea calității și documentarea procesului cu privire la statisticile care fac obiectul prezentului regulament.

2.  Standardele tehnice vizează conceptele, procesele și produsele statistice, inclusiv datele și metadatele.

2.  Standardele tehnice vizează conceptele, procesele și produsele statistice, inclusiv datele și metadatele.

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili standardele tehnice menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

3.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc standardele tehnice menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Surse de date și metode

Surse de date și metode

1.  Statele membre furnizează datele menționate la articolul 1 utilizând una dintre următoarele surse sau o combinație a acestora, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele de calitate prevăzute la articolul 12:

1.  Statele membre furnizează datele menționate la articolul 1 utilizând una dintre următoarele surse sau o combinație a acestora, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele de calitate prevăzute la articolul 12 și să fie colectate și prelucrate în continuare în conformitate cu garanțiile prevăzute în legislația în vigoare privind protecția datelor și sub rezerva acestor garanții:

(a)  informațiile furnizate direct de către respondenți;

(a)  informațiile furnizate direct de către respondenți în mod voluntar, pe baza consimțământului persoanelor vizate care furnizează datele, cu excepția cazului în care furnizarea informațiilor este solicitată în mod expres în temeiul legislației europene sau naționale care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor vizate, precum și interesul legitim al acestora;

(b)  registrele administrative și orice alte surse, metode sau abordări inovatoare în măsura în care acestea permit producerea unor date comparabile și conforme cu cerințele specifice aplicabile prevăzute în prezentul regulament.

(b)  registrele administrative și orice alte surse, metode sau abordări inovatoare, inclusiv tehnici de estimare pentru zone de mică întindere, menite să acopere diversitatea teritorială, în măsura în care acestea permit producerea unor date comparabile și conforme cu cerințele specifice aplicabile prevăzute în prezentul regulament, precum și cu Regulamentul (UE) 2016/679.

2.  Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) informații detaliate privind sursele și metodele utilizate.

2.  Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) informații detaliate privind sursele și metodele utilizate, precum și cu seturile de date aferente, în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 7 alineatul (3).

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Transmiterea datelor și termenele de transmitere

Transmiterea datelor și termenele de transmitere

1.  Termenele de transmitere sunt specificate în anexa V.

1.  Termenele de transmitere sunt specificate în anexa V.

2.  Pentru fiecare set de date, statele membre transmit Comisiei (Eurostat) microdate verificate în prealabil fără identificare directă.

2.  Pentru fiecare set de date, statele membre transmit Comisiei (Eurostat), prin canale sigure de transmisie, microdate verificate în prealabil fără identificare directă.

3.  Prin derogare de la alineatul (2), datele agregate verificate în prealabil se transmit pentru elaborarea statisticilor lunare privind șomajul.

3.  Prin derogare de la alineatul (2), datele agregate verificate în prealabil se transmit pentru elaborarea statisticilor lunare privind șomajul.

4.  Statele membre colectează și transmit datele în conformitate cu prezentul regulament începând cu anul 2019.

4.  Statele membre colectează și transmit datele în conformitate cu prezentul regulament începând cu anul 2019.

 

4a.  Comisia (Eurostat), cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, publică datele agregate pe site-ul internet al Eurostat, sub o formă ușor de utilizat, în termen de șase luni de la data primirii cererii de microdate finale, cu condiția ca datele din jumătate din statele membre să fie disponibile.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Bazele de eșantionare

Bazele de eșantionare

1.  Datele se bazează pe eșantioane reprezentative extrase din baze de eșantionare stabilite la nivel național care permit selecționarea aleatorie a persoanelor sau a gospodăriilor, cu o probabilitate de selecție cunoscută. Bazele de eșantionare urmăresc să includă în mod exhaustiv și exclusiv populația de interes și se actualizează periodic. Acestea conțin toate informațiile necesare pentru planul de eșantionare, cum ar fi informațiile necesare pentru stratificare și pentru a contacta persoanele sau gospodăriile populației. De asemenea, baza de eșantionare include informațiile necesare pentru corelarea persoanelor cu alte registre administrative, în măsura în care acest lucru este permis în conformitate cu normele de protecție a datelor.

1.  Datele se bazează pe eșantioane reprezentative extrase din baze de eșantionare stabilite la nivel național care permit selecționarea aleatorie a persoanelor sau a gospodăriilor, cu o probabilitate de selecție cunoscută. Bazele de eșantionare urmăresc să includă în mod exhaustiv și exclusiv, cu erorile de acoperire permise în mod normal, populația vizată și se actualizează periodic. Acestea conțin toate informațiile necesare pentru planul de eșantionare, cum ar fi informațiile necesare pentru stratificare și pentru a contacta persoanele sau gospodăriile populației. De asemenea, baza de eșantionare include informațiile necesare pentru corelarea persoanelor cu alte registre administrative, în măsura în care acest lucru este necesar și proporțional și este permis în conformitate cu întreaga legislație în vigoare privind protecția datelor, care ar trebui să prevadă, de asemenea, măsuri pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor vizate, precum și interesele legitime ale acestora. Baza de eșantionare prevede garanții corespunzătoare pentru persoanele vizate.

2.  Atunci când o astfel de bază de eșantionare nu este disponibilă în statul membru, se utilizează alte baze de eșantionare care îndeplinesc următoarele criterii. Astfel de baze de eșantionare trebuie:

2.  Atunci când o astfel de bază de eșantionare nu este disponibilă în statul membru, se utilizează alte baze de eșantionare care îndeplinesc următoarele criterii. Astfel de baze de eșantionare trebuie:

(a)  să identifice unitățile de eșantionare, care pot fi persoane, gospodării, locuințe sau adrese;

(a)  să identifice unitățile de eșantionare, care pot fi persoane, gospodării, locuințe sau adrese;

(b)  să fie în măsură să furnizeze probabilitatea de selecție;

(b)  să fie în măsură să furnizeze probabilitatea de selecție;

 

(ba)  să ofere informații cu privire la dimensiunea subpopulațiilor greu accesibile;

(c)  să fie actualizate periodic.

(c)  să fie actualizate periodic.

 

2a.  În măsura în care prezintă relevanță pentru scopurile Uniunii, Comisia facilitează accesul la bazele de eșantionare ale institutelor naționale de statistică pentru anchetele non-SSE.

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care stabilesc condiții uniforme pentru bazele de eșantionare, în special stabilirea unor cerințe minime. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

3.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc condiții uniforme pentru bazele de eșantionare, în special stabilirea unor cerințe minime. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Calitate

Calitate

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura calitatea datelor și metadatelor transmise.

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că datele și metadatele transmise sunt de cea mai înaltă calitate.

2.  În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate definite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

2.  În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate definite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

3.  Comisia (Eurostat) evaluează calitatea metadatelor pe baza specificațiilor datelor transmise și a bazelor de eșantionare.

3.  Comisia (Eurostat) evaluează calitatea metadatelor pe baza specificațiilor datelor transmise și a bazelor de eșantionare, acordând, de asemenea, atenția cuvenită afișării acestora în mod accesibil pe site-ul internet al Eurostat.

4.  În acest scop, statele membre transmit, în ceea ce privește datele și microdatele menționate la articolul 10:

4.  În acest scop, statele membre transmit, în ceea ce privește datele și microdatele menționate la articolul 10:

(a)  metadatele care descriu metodologia utilizată și modul în care specificațiile tehnice au fost îndeplinite în raport cu cele stabilite de prezentul regulament;

(a)  metadatele care descriu metodologia utilizată, inclusiv sursele de date și metodele menționate la articolul 8, și modul în care specificațiile tehnice au fost îndeplinite în raport cu cele stabilite de prezentul regulament;

(b)  informații privind respectarea cerințelor minime privind bazele de eșantionare utilizate, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și actualizarea acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament.

(b)  informații privind respectarea cerințelor minime privind bazele de eșantionare utilizate, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și actualizarea acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament;

 

(ba)  informații despre subpopulațiile care nu au fost incluse în colectarea datelor.

5.  Statele membre transmit metadatele și informațiile prevăzute la alineatul (4) cel târziu la trei luni după termenul de transmitere a datelor și microdatelor. Aceste informații suplimentare se furnizează sub formă de rapoarte de calitate care demonstrează, în special, modul în care datele și microdatele transmise, precum și metadatele și informațiile, respectă cerințele de calitate.

5.  Statele membre transmit metadatele și informațiile prevăzute la alineatul (4) al prezentului articol și la articolul 11 cel târziu la trei luni după termenul de transmitere a datelor și microdatelor. Aceste informații suplimentare se furnizează sub formă de rapoarte de calitate care demonstrează, în special, modul în care datele și microdatele transmise, precum și metadatele și informațiile, respectă cerințele de calitate. Comisia (Eurostat) publică aceste informații, în conformitate cu legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal.

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care stabilesc modalitățile și conținutul rapoartelor de calitate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

6.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc modalitățile și formatul rapoartelor de calitate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

7.  Statele membre informează Comisia (Eurostat), cât mai curând posibil, cu privire la orice informații relevante sau modificări în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament care ar putea influența calitatea datelor transmise.

7.  Statele membre informează Comisia (Eurostat), cât mai curând posibil, cu privire la orice informații relevante sau modificări în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament care ar putea influența calitatea datelor transmise.

8.  La solicitarea Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice.

8.  La solicitarea Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Studii de fezabilitate și studii pilot

Studii de fezabilitate și studii pilot

Pentru a îmbunătăți seturile de date, Comisia (Eurostat) instituie, în cazul în care este necesar, iar statele membre cooperează, mai multe studii de fezabilitate și studii pilot, în special pentru a îmbunătăți calitatea, inclusiv comparabilitatea, pentru a contribui la modernizarea domeniilor privind consumul și utilizarea timpului, pentru a explora și a pune în aplicare noi modalități de îmbunătățire a capacității de a răspunde la nevoile utilizatorilor, pentru a integra mai bine colectarea de date și pentru a utiliza alte surse de informații, precum și pentru a face mai eficientă colectarea datelor din statele membre, luând în considerare evoluțiile tehnologice.

1.  Comisia, respectând obiectivele prezentului regulament și pentru a îmbunătăți seturile de date și indicatorii sociali, instituie, iar statele membre cooperează și participă la un număr limitat de studii de fezabilitate și studii pilot reprezentative, evaluând și dezvoltând metodologii alternative și ținând seama de evoluțiile tehnologice, în special în scopul de a:

 

(a)  îmbunătăți calitatea și comparabilitatea seturilor de date;

 

(b)  extinde aria de acoperire a colectării de date la persoanele care nu locuiesc în gospodării private sau la subpopulațiile greu accesibile;

 

(c)  dezvolta, evalua și pune în aplicare tehnici care permit o mai bună acoperire a diversității teritoriale la nivel NUTS 2 și la nivel local;

 

(d)  monitoriza acoperirea statistică a cetățenilor care migrează prin schimbarea țării de reședință;

 

(e)  dezvolta și testa noi subiecte detaliate de colectare a datelor;

 

(f)  contribui la modernizarea domeniilor privind consumul și utilizarea timpului, inclusiv la datele privind volumul de consum;

 

(g)  explora și pune în aplicare noi modalități de îmbunătățire a răspunsului la nevoile utilizatorilor;

 

(h)  integra mai bine colectarea de date și utilizarea altor surse de date; și

 

(i)  face colectarea datelor în statele membre mai eficientă și a îmbunătăți instrumentele de colectare de date, pentru a permite participarea deplină a persoanelor cu dizabilități.

 

În cazul unui studiu de fezabilitate sau al unui studiu pilot obligatoriu, Comisia (Eurostat) pune la dispoziție o finanțare corespunzătoare, în conformitate cu normele prevăzute la articolul 14.

 

2.  Comisia (Eurostat) invită, dacă este cazul, agențiile Uniunii care efectuează anchete sociale europene non-SSE să contribuie la elaborarea de noi indicatori și la colectarea de date pilot privind subiectele ad-hoc (conform anexei IV) sau subiectele de interes viitor pentru SSE.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Accesul în scopuri științifice la date confidențiale

 

Comisia (Eurostat) poate permite accesul la date confidențiale, în sediul său, sau poate publica seturi de microdate anonimizate din sursele de seturi de date pentru domeniile enumerate la articolul 3, în scopuri științifice și în condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al Comisiei1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 18.6.2013, p. 16).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dezvoltarea și/sau punerea în aplicare a colectărilor de date sau a metodelor de colectare a datelor pentru statistici sociale, inclusiv baze de eșantionare, în cursul primilor patru ani de colectare a seturilor de date;

(a)  dezvoltarea și/sau punerea în aplicare a colectărilor de date sau a metodelor de colectare a datelor pentru statistici sociale, inclusiv baze de eșantionare, în cursul primului ciclu de colectare a seturilor de date pentru fiecare domeniu reglementat de prezentul regulament;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  elaborarea de metodologii, inclusiv studiile de fezabilitate și studiile pilot menționate la articolul 13;

(b)  elaborarea de metodologii, inclusiv participarea la studiile de fezabilitate și studiile pilot menționate la articolul 13;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  institutelor naționale de statistică ale statelor membre le sunt acordate suficiente resurse financiare și umane prevăzute pentru scopul exact al sarcinilor suplimentare menționate în prezentul regulament și pe care nu le asigură în prezent. Resursele necesare sunt reevaluate în funcție de evoluția prezentului regulament.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Contribuția financiară a Uniunii este furnizată în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului34, articolul 16 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului35, articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului36, articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului37 sau articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului38.

2.  Contribuția financiară a Uniunii în contextul cadrului financiar multianual 2014-2020 este furnizată în conformitate cu regulamentele corespunzătoare privind programul statistic european, Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020, Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și Programul de sprijin pentru reforme structurale.

__________________

 

34 Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (JO L 39, 9.2.2013, p. 12).

 

35 Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială ( JO L 347, 20.12.2013, p. 238).

 

36 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

 

37 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

 

38 Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 1).

 

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

Articolul 15

Exercitarea delegării

Exercitarea delegării

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 4 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată începând cu [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (1), articolul 5a și la articolul 17 alineatele (1), (2), (3) și (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [Oficiul de Publicații: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (1), articolul 5a și articolul 17 alineatele (1), (2), (3) și (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201639.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4) și al articolului 4 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), al articolului 4 alineatul (1), articolului 5a și al articolului 17 alineatele (1), (2), (3) și (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

__________________

 

39 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

 

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

Articolul 17

Derogări

Derogări

1.  În cazul în care se aplică prezentul regulament sau măsurile de punere în aplicare și actele delegate adoptate în temeiul acestuia, dacă un sistem statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore, Comisia poate acorda, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o derogare pentru o perioadă de până la trei ani. O derogare poate fi acordată doar în cazul în care acest lucru nu va compromite comparabilitatea datelor statelor membre cu privire la indicatorii principali, sau nu va afecta în mod negativ calculul agregatelor europene actuale și reprezentative necesare.

1.  În cazul în care se aplică prezentul regulament sau măsurile de punere în aplicare și actele delegate adoptate în temeiul acestuia, dacă un sistem statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 15, în vederea completării prezentului regulament cu privire la acordarea unei derogări pentru o perioadă de până la patru ani. O derogare poate fi acordată doar dacă autorizarea menționată la alineatul (3) nu a fost acordată și în cazul în care acest lucru nu va compromite comparabilitatea datelor statelor membre cu privire la indicatorii principali, sau nu va afecta în mod negativ calculul agregatelor europene actuale și reprezentative necesare.

2.  În cazul în care derogarea se justifică în continuare la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată, Comisia poate acorda încă o derogare pentru o perioadă maximă de trei ani, prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

2.  În cazul în care derogarea se justifică în continuare cu dovezi suficiente la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 15, în vederea completării prezentului regulament cu privire la acordarea încă unei derogări pentru o perioadă maximă de un an.

3.  Atunci când singurul mijloc prin care un stat membru poate pune la dispoziție seturile de date necesare este prin recurgerea la alte mijloace decât cele prevăzute în prezentul regulament sau în măsurile de punere în aplicare și actele delegate adoptate în temeiul acestuia, Comisia poate, în mod excepțional, să autorizeze utilizarea unor astfel de metode pentru o durată maximă de cinci ani, prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

3.  Atunci când singurul mijloc prin care un stat membru poate pune la dispoziție seturile de date necesare este prin recurgerea la alte mijloace decât cele prevăzute în prezentul regulament sau în măsurile de punere în aplicare și actele delegate adoptate în temeiul acestuia și în cazul în care derogarea menționată la alineatul (1) nu a fost acordată, Comisia poate, în mod excepțional, să autorizeze utilizarea unor astfel de metode pentru o durată maximă de cinci ani, prin intermediul unor acte delegate în vederea completării prezentului regulament în conformitate cu articolul 15.

4.  În cazul în care autorizarea se justifică în continuare la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată, Comisia poate acorda încă o autorizare pentru o perioadă maximă de cinci ani, prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

4.  În cazul în care autorizarea se justifică în continuare cu dovezi suficiente la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată, Comisia poate adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 15, în vederea completării prezentului regulament cu privire la acordarea încă unei autorizări pentru o perioadă maximă de doi ani.

5.  În sensul alineatelor (1)-(4), statul membru prezintă Comisiei o cerere motivată corespunzător, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a actului în cauză, sau cu șase luni înainte de sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată derogarea sau autorizația curentă. Atunci când solicită autorizația menționată la alineatele (3) și (4), statul membru în cauză trebuie să descrie în detaliu metodele utilizate și să demonstreze că acestea conduc la rezultate comparabile.

5.  În sensul alineatelor (1)-(4), statul membru prezintă Comisiei o cerere motivată corespunzător, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a actului în cauză, sau cu șase luni înainte de sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată derogarea sau autorizația curentă. Atunci când solicită autorizația menționată la alineatele (3) și (4), statul membru în cauză trebuie să descrie în detaliu metodele utilizate și să demonstreze că acestea conduc la rezultate comparabile.

6.  Comisia adoptă aceste acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).

 

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 808/2004

 

Regulamentul (UE) nr. 808/2004 se modifică după cum urmează:

 

(1)  Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 4

 

Module

 

Modulele din prezentul regulament acoperă domeniul întreprinderilor și al societății informaționale, astfel cum sunt definite în anexa I.”

 

(2)  Anexa II se elimină.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 17 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17b

 

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 1338/2008

 

Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 se modifică după cum urmează:

 

(1)  Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 2

 

Domeniul de aplicare

 

Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) statistici privind următoarele domenii:

 

(a)  asistența medicală, definită în anexa II;

 

(b)  cauzele de deces, definite în anexa III;

 

(c)  accidentele de muncă, definite în anexa IV;

 

(d)  bolile profesionale și alte afecțiuni și probleme de sănătate legate de muncă, definite în anexa V.”

 

(2)  Anexa I se elimină.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 17 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17c

 

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 452/2008

 

Regulamentul (CE) nr. 452/2008 se modifică după cum urmează:

 

(1)  Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 3

 

Domenii

 

Prezentul regulament se aplică la elaborarea de statistici în două domenii:

 

(a)  Domeniul 1 cuprinde statistici privind sistemele de educație și formare;

 

(b)  Domeniul 2 cuprinde alte statistici în materie de educație, precum statisticile referitoare la capitalul uman și la beneficiile sociale și economice ale educației, care nu sunt incluse în domeniul 1 și în Regulamentul (UE) nr. ... [Regulamentul de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene , COD 2016/0264];

 

Elaborarea de statistici în aceste domenii se realizează în conformitate cu anexa.”;

 

(2)  În anexă, secțiunea intitulată „Domeniul 2: Participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții” se elimină.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Anexa I - Domeniu „Pentru toate domeniile”

 

Textul propus de Comisie

Subiect

Subiecte detaliate

Aspecte tehnice

Informații privind colectarea de date

 

Identificare

 

Pondere

 

Caracteristicile interviului

 

Localizare

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Demografie

 

Cetățenie și proveniența din familii de migranți

 

Componența gospodăriei

Participarea pe piața muncii

Statutul activității principale (autodefinit)

 

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivel de instruire

Amendamentul

Subiect

Subiecte detaliate

Aspecte tehnice

Informații privind colectarea de date

 

Identificare

 

Pondere

 

Caracteristicile interviului

 

Localizare

Caracteristicile principale ale persoanelor și gospodăriilor

Demografie

 

Cetățenie și proveniența din familii de migranți

 

Componența gospodăriei

Dizabilitate

Dizabilitate

Participarea pe piața muncii

Statutul activității principale (autodefinit)

 

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

Nivelul de instruire, continuitatea educațională și studiile urmate

Nivel de instruire

 

Continuitatea educațională

Caracteristicile principale al venitului gospodăriei

Venitul global al gospodăriilor

(Anexa I este împărțită în anexe separate bazate pe domenii)

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Anexa I (nouă) - Domeniu „Forța de muncă”

 

Textul propus de Comisie

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei - detalii

 

Durata șederii în țară

Participarea pe piața muncii

Statut profesional

 

Durata contractului

 

Durata contractului - informații secundare

 

Angajat cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă - motiv

 

Activități independente, dependente din punct de vedere economic

 

Responsabilități de supraveghere

 

Dimensiunea întreprinderii

 

Locul de muncă

 

Muncă la domiciliu

 

Căutarea unui loc de muncă

 

Dorința de a munci

 

Disponibilitate

 

Activitate secundară

 

Căutarea unui alt loc de muncă

 

Armonizarea vieții profesionale cu viața de familie

 

Tineri pe piața muncii

 

Situația migranților și a descendenților direcți ai acestora pe piața muncii

 

Pensionarea treptată

 

Nevoi în materie de îngrijire

Durata ocupării locului de muncă și experiența profesională anterioară

Începutul activității la locul de muncă

 

Modul în care a fost găsit locul de muncă

 

Experiența profesională anterioară

Condițiile de muncă, inclusiv programul de lucru și organizarea timpului de lucru

Programul de lucru

 

Organizarea timpului de lucru

 

Organizarea activității și organizarea timpului de lucru

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivel de instruire - detalii

Participarea la educație și formare

Participarea la educație și formare, formală și non-formală (4 săptămâni)

 

Participarea la educație și formare, formală și non-formală (12 săptămâni)

Sănătate: starea sănătății și dizabilități, îngrijire și factori determinanți

Accidente la locul de muncă și alte probleme de sănătate legate de locul de muncă

 

Modulul minim european în materie de sănătate

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Venituri salariale

Amendamentul

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile adiționale ale persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei - detalii specifice suplimentare

 

Durata șederii în țară

Participarea pe piața muncii

Statut profesional

 

Durata contractului

 

Durata contractului - informații secundare

 

Angajat cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă - motiv

 

Activități independente, dependente din punct de vedere economic

 

Responsabilități de supraveghere

 

Dimensiunea întreprinderii

 

Locul de muncă

 

Muncă la domiciliu

 

Căutarea unui loc de muncă

 

Dorința de a munci

 

Disponibilitate

 

Activitate secundară sau activități multiple

 

Căutarea unui alt loc de muncă

 

Subocupare

 

Armonizarea vieții profesionale cu viața de familie

 

Tineri pe piața muncii

 

Persoane cu dizabilități pe piața forței de muncă

 

Situația migranților și a descendenților direcți ai acestora pe piața muncii

 

Pensionarea treptată

 

Nevoi și obligații în materie de îngrijire

Durata ocupării locului de muncă, biografia profesională și experiența profesională anterioară

Începutul activității la locul de muncă

 

Modul în care a fost găsit locul de muncă

 

Încheierea activității la locul de muncă

 

Continuitatea carierei și întreruperi

 

Experiența profesională anterioară

Condițiile de muncă, inclusiv programul de lucru și organizarea timpului de lucru

Programul de lucru

 

Organizarea timpului de lucru

 

Organizarea activității și organizarea timpului de lucru

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivel de instruire - detalii

Participarea la educație și formare

Participarea la educație și formare, formală și non-formală (4 săptămâni)

 

Participarea la educație și formare, formală și non-formală (12 săptămâni)

Starea sănătății, dizabilități, accesul la serviciile de îngrijire, disponibilitatea și utilizarea acestora și factorii determinanți ai sănătății

Accidente la locul de muncă și alte probleme de sănătate legate de locul de muncă

 

Modulul minim european în materie de sănătate

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Venituri salariale

 

Venituri din prestații

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Anexa Ib (nouă) - Domeniu „Venituri și condiții de viață”

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei - detalii

 

Durata șederii în țară

Participarea la educație și formare

Participarea la activități de educație formală (în prezent)

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivel de instruire - detalii

Participarea pe piața muncii

Caracteristicile locului de muncă

 

Durata contractului

 

Statut profesional

 

Situația detaliată a pieței muncii

 

Responsabilități de supraveghere

Durata ocupării locului de muncă și experiența profesională anterioară

Continuitatea carierei și întreruperi

Condițiile de muncă, inclusiv programul de lucru și organizarea timpului de lucru

Calendarul activităților

 

Programul de lucru

Sănătate: starea sănătății și dizabilități, îngrijire și factori determinanți

Modulul minim european în materie de sănătate

 

Starea de sănătate și dizabilități

 

Sănătatea copiilor

 

Accesul la asistență medicală

 

Asistență medicală

 

Accesul la asistență medicală (copii)

 

Factorii determinanți ai sănătății

Calitatea vieții, inclusiv participarea socială și culturală și starea de bine

Calitatea vieții

 

Participarea socială și culturală

 

Starea de bine

Condiții de viață, inclusiv deprivare materială, locuință, mediul de viață și accesul la servicii

Deprivare materială

 

Deprivare materială a copiilor

 

Principalele caracteristici ale locuinței

 

Detalii privind condițiile de locuit, inclusiv condiții precare de locuit

 

Costurile legate de locuință, inclusiv chiria imputată

 

Mediul de viață

 

Utilizarea serviciilor, inclusiv servicii de îngrijire

 

Accesibilitatea din punctul de vedere al costurilor

 

Nevoi nesatisfăcute și motive

 

Îngrijirea copiilor

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Venituri salariale

 

Venituri din prestații

 

Venituri din pensii

 

Alte venituri

 

Impozite și contribuții

 

Total venituri

 

Îndatorare excesivă

 

Arierate

 

Avere

 

Principalele componente ale consumului

 

Transmiterea între generații a dezavantajelor

Amendamentul

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile adiționale ale persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei - detalii specifice suplimentare

 

Gospodării cu mai multe generații de șomeri de lungă durată

 

Durata șederii în țară

Participarea la educație și formare

Participarea la activități de educație formală (în prezent)

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivel de instruire - detalii

Participarea pe piața muncii

Caracteristicile locului de muncă

 

Durata contractului

 

Statut profesional

 

Situația detaliată a pieței muncii

 

Responsabilități de supraveghere

Durata ocupării locului de muncă, biografia profesională și experiența profesională anterioară

Continuitatea carierei și întreruperi

Condițiile de muncă, inclusiv programul de lucru și organizarea timpului de lucru

Calendarul activităților

 

Programul de lucru

Starea de sănătate, dizabilități, accesul la serviciile de îngrijire, disponibilitatea și utilizarea acestora și factorii determinanți ai sănătății

Modulul minim european în materie de sănătate

 

Starea de sănătate și dizabilități

 

Sănătatea copiilor

 

Accesul la asistență medicală

 

Asistență medicală

 

Accesul la asistență medicală (copii)

 

Factorii determinanți ai sănătății

Calitatea vieții, inclusiv participarea socială, civilă, economică și culturală, incluziunea și starea de bine

Calitatea vieții

 

Participarea socială și culturală

 

Starea de bine

 

Capacitatea persoanelor cu dizabilități de a duce o viață independentă

Condiții de viață, inclusiv deprivare materială, locuință, mediul de viață, nevoi nesatisfăcute în materie de sănătate și educație și evaluarea nevoilor proprii și accesul la servicii

Deprivare materială

 

Deprivare materială a copiilor

 

Principalele caracteristici ale locuinței

 

Detalii privind condițiile de locuit, inclusiv condiții precare de locuit

 

Costurile legate de locuință, inclusiv chiria imputată

 

Costuri legate de locuință, inclusiv costuri reduse aferente utilităților

 

Amenajări corespunzătoare pentru persoanele cu dizabilități

 

Mediul de viață

 

Dificultăți legate de locuință (inclusiv dificultăți legate de închiriere)

 

Utilizarea serviciilor, inclusiv servicii de îngrijire

 

Accesibilitatea din punctul de vedere al costurilor

 

Nevoi nesatisfăcute și motive

 

Evaluarea nevoilor proprii

 

Îngrijirea copiilor

 

Îngrijire

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Venituri salariale

 

Venituri din prestații

 

Venituri din pensii

 

Alte venituri

 

Impozite și contribuții, inclusiv credite pentru impozit pentru familiile cu copii

 

Total venituri - informații suplimentare (gospodărie și respondent)

 

Îndatorare excesivă, inclusiv motivele

 

Arierate

 

Avere (inclusiv toate activele)

 

 

 

Principalele componente ale consumului

 

Transmiterea între generații a dezavantajelor

 

Transmiterea avantajelor între generații

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Anexa I c (nouă) - Domeniu „Sănătate”

 

Textul propus de Comisie

Subiect

Subiecte detaliate

Sănătate: starea sănătății și dizabilități, îngrijire și factori determinanți

Modulul minim european în materie de sănătate

 

Boli și afecțiuni cronice

 

Accidente și răniri

 

Durere

 

Sănătate mintală

 

Limitări funcționale

 

Dificultăți în activități de îngrijire personală

 

Dificultăți în activități casnice

 

Limitarea temporară a activității (din cauza unor probleme de sănătate)

 

Obstacole în calea participării în domenii specifice ale vieții

 

Utilizarea asistenței medicale și a îngrijirii pe termen lung

 

Utilizarea medicamentelor

 

Asistență medicală preventivă

 

Accesul la asistență medicală

 

Înălțime și greutate

 

Activitate fizică

 

Obiceiuri alimentare

 

Fumat

 

Consumul de alcool

 

Factori sociali și de mediu

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Total venituri

Amendamentul

Subiect

Subiecte detaliate

Sănătate: Starea sănătății, dizabilități, accesul la serviciile de îngrijire, disponibilitatea și utilizarea acestora și factorii determinanți ai sănătății

Modulul minim european în materie de sănătate

 

Boli și afecțiuni cronice

 

Accidente și răniri

 

Durere

 

Sănătate mintală

 

Dependență

 

Limitări funcționale

 

Dizabilități - detalii specifice suplimentare

 

Dificultăți în activități de îngrijire personală

 

Dificultăți în activități casnice

 

Persoane cu dizabilități: viață independentă

 

Limitarea temporară a activității (din cauza unor probleme de sănătate)

 

Obstacole în calea participării în domenii specifice ale vieții

 

Utilizarea asistenței medicale și a îngrijirii pe termen lung

 

Utilizarea medicamentelor

 

Asistență medicală preventivă

 

Accesul la asistență medicală

 

Înălțime și greutate

 

Activitate fizică

 

Obiceiuri alimentare

 

Fumat

 

Consumul de alcool

 

Factori sociali și de mediu

 

 

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Anexa I (nouă) - Domeniu „Educația și formarea”

 

Textul propus de Comisie

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Durata șederii în țară

Durata ocupării locului de muncă, biografia profesională și experiența profesională anterioară

Începutul activității la locul de muncă

Participarea pe piața muncii

Dimensiunea întreprinderii

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivel de instruire - detalii

 

Studiile urmate

 

Aptitudini autodeclarate

Participarea la educație și formare

Accesul la informații privind posibilitățile de învățare și la orientare (12 luni)

 

Participarea la activități de educație formală (12 luni)

 

Cea mai recentă activitate de educație formală - detalii (12 luni)

 

Utilizarea TIC în cea mai recentă educație formală (12 luni)

 

Motivele participării la cea mai recentă educație formală (12 luni)

 

Costul și numărul de ore al celei mai recente educații formale (12 luni)

 

Rezultatele și utilizarea competențelor celei mai recente educații formale (12 luni)

 

Participarea la activități de educație non-formală (12 luni)

 

Activități de educație non-formală - detalii (12 luni)

 

Utilizarea TIC în activități de educație non-formală (12 luni)

 

Motive pentru participarea la activități de educație non-formală (12 luni)

 

Costul și numărul de ore al activităților de educație non-formală (12 luni)

 

Rezultatele și utilizarea competențelor activităților de educație non-formală (12 luni)

 

Obstacole în calea participării la educație și formare (12 luni)

 

Învățare informală

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Total venituri

Amendamentul

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile adiționale ale persoanelor și gospodăriilor

Durata șederii în țară

Durata ocupării locului de muncă, biografia profesională și experiența profesională anterioară

Începutul activității la locul de muncă

Participarea pe piața muncii

Dimensiunea întreprinderii

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivel de instruire - detalii

 

Studiile urmate

 

Aptitudini autodeclarate

Participarea la educație și formare

Accesul la informații privind posibilitățile de învățare și la orientare în forme accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități (12 luni)

 

Participarea la activități de educație formală (12 luni)

 

Cea mai recentă activitate de educație formală - detalii (12 luni)

 

Utilizarea TIC în cea mai recentă educație formală (12 luni)

 

Motivele participării la cea mai recentă educație formală (12 luni)

 

Costul și numărul de ore al celei mai recente educații formale (12 luni)

 

Rezultatele și utilizarea competențelor celei mai recente educații formale (12 luni)

 

Participarea la activități de educație non-formală (12 luni)

 

Activități de educație non-formală - detalii (12 luni)

 

Utilizarea TIC în activități de educație non-formală (12 luni)

 

Motive pentru participarea la activități de educație non-formală (12 luni)

 

Costul și numărul de ore al activităților de educație non-formală (12 luni)

 

Rezultatele și utilizarea competențelor activităților de educație non-formală (12 luni)

 

Obstacole în calea participării la educație și formare (12 luni)

 

Învățare informală

 

Participarea persoanelor cu dizabilități la educație și formare profesională

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Valoarea totală a activelor, excluzând veniturile

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Anexa I e (nouă) - Domeniu „Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor”

 

Textul propus de Comisie

Subiect

Subiecte detaliate

Participarea la societatea informațională

Accesul la TIC

 

Utilizarea și frecvența de utilizare a TIC

 

Obstacole și probleme privind utilizarea

 

Efectele utilizării

 

Securitate, confidențialitate, încredere

 

Conexiune la internet de oriunde

 

Competențe digitale

 

Activități pe internet

 

Comerț electronic

 

Interacțiunea cu autorități publice

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Total venituri

Amendamentul

Subiect

Subiecte detaliate

Participarea la societatea informațională

Accesul la TIC

 

Utilizarea și frecvența de utilizare a TIC

 

Obstacole și probleme privind utilizarea

 

Efectele utilizării

 

Securitate, confidențialitate, încredere

 

Conexiune la internet de oriunde

 

Competențe digitale

 

Activități pe internet

 

Comerț electronic

 

Interacțiunea cu autorități publice

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Valoarea totală a activelor, excluzând veniturile

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Anexa I f (nouă) - Domeniu „Utilizarea timpului”

 

Textul propus de Comisie

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei - detalii

Participarea la educație și formare

Participarea la activități de educație formală (în prezent)

Sănătate: starea sănătății și dizabilități, îngrijire și factori determinanți

Modulul minim european în materie de sănătate

Condiții de viață, inclusiv deprivare materială, locuință, mediul de viață și accesul la servicii

Deținerea bunurilor de folosință îndelungată

 

Îngrijirea copiilor

 

Îngrijirea bolnavilor și a persoanelor în vârstă

Condițiile de muncă, inclusiv programul de lucru și organizarea timpului de lucru

Programul de lucru

 

Organizarea timpului de lucru

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Producția pentru consum propriu și vânzare, reparații

 

Venituri salariale

 

Total venituri

Alocarea timpului

Utilizarea timpului, tipuri de activități

 

Activități paralele

 

Locul de desfășurare a activității

 

Prezența altor persoane în timpul activității

 

Evaluarea activității

Amendamentul

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile adiționale ale persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei - detalii

Participarea la educație și formare

Participarea la activități de educație formală (în prezent)

Starea sănătății, dizabilități, accesul la serviciile de îngrijire, disponibilitatea și utilizarea acestora și factorii determinanți ai sănătății

Modulul minim european în materie de sănătate

Condiții de viață, inclusiv deprivare materială, locuință, mediul de viață, nevoi nesatisfăcute în materie de sănătate și educație și evaluarea nevoilor proprii și accesul la servicii

Deținerea bunurilor de folosință îndelungată

 

Îngrijirea copiilor

 

Îngrijirea bolnavilor și a persoanelor în vârstă

Condițiile de muncă, inclusiv programul de lucru și organizarea timpului de lucru

Programul de lucru

 

Organizarea timpului de lucru

 

 

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Producția pentru consum propriu și vânzare, reparații

 

Venituri salariale

 

eliminat

Alocarea timpului

Utilizarea timpului, tipuri de activități

 

Activități paralele

 

Locul de desfășurare a activității

 

Prezența altor persoane în timpul activității

 

Evaluarea activității

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Anexa I g (nouă) - Domeniu „Consum”

 

Textul propus de Comisie

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei - detalii

Condiții de viață, inclusiv deprivare materială, locuință, mediul de viață și accesul la servicii

Principalele caracteristici ale locuinței

Participarea la educație și formare

Participarea la activități de educație formală (în prezent)

Participarea pe piața muncii

Durata contractului

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Total venituri

 

Impozite și contribuții

 

Venituri în natură din activități nesalariale

 

Chirie imputată

 

Principala sursă de venit

 

Avere

 

Datorii

 

Arierate

 

Consumul după clasificarea COICOP

 

Cheltuielile de consum transfrontaliere după clasificarea COICOP

 

Consum propriu

Amendamentul

Subiect

Subiecte detaliate

Caracteristicile adiționale ale persoanelor și gospodăriilor,

Componența gospodăriei - detalii specifice suplimentare

Condiții de viață, inclusiv deprivare materială, locuință, mediul de viață, nevoi nesatisfăcute în materie de sănătate și educație și evaluarea nevoilor proprii și accesul la servicii

Principalele caracteristici ale locuinței

Participarea la educație și formare

Participarea la activități de educație formală (în prezent)

Participarea pe piața muncii

Durata contractului

Venit, consum și avere, inclusiv datorii

Total venituri - informații suplimentare (gospodărie și respondent)

 

Venituri salariale

 

Impozite și contribuții

 

Venituri în natură din activități nesalariale

 

Chirie imputată

 

Costuri legate de locuință, inclusiv costuri reduse aferente utilităților

 

Principala sursă de venit

 

Valoarea totală a activelor, excluzând veniturile

 

Avere

 

Datorii

 

Arierate

 

Consumul după clasificarea COICOP

 

Cheltuielile de consum transfrontaliere după clasificarea COICOP

 

Consum propriu


EXPUNERE DE MOTIVE

Statisticile fiabile și de calitate sunt coloana vertebrală a unei elaborări adecvate a politicilor. În calitate de factori de decizie, trebuie să avem informații bine fondate cu privire la situația de pe piața forței de muncă, condițiile de viață și veniturile cetățenilor europeni, starea lor de sănătate, educația și formarea, obiceiurile lor de consum, utilizarea timpului și utilizarea tehnologiei, astfel încât să putem elabora politici bazate pe fapte concrete. Reunind șapte anchete privind gospodăriile, prezentul cadru statistic reprezintă un pas remarcabil în această direcție și va deschide calea spre dezvoltarea în continuare a statisticii sociale de calitate. Prin urmare, este important ca împreună să elaborăm o legislație solidă, care să funcționeze în practică, să ofere date de înaltă calitate, actuale, comparabile și fiabile și care să poată fi adaptată la nevoile în schimbare de-a lungul timpului.

În proiectul de raport al Parlamentului am evidențiat aceste elemente și am elaborat alte propuneri în scopul de a sublinia următoarele obiective. Statisticile europene ar trebui să colecteze date de calitate fiabile și comparabile, adaptate la nevoile utilizatorilor, fie că este vorba despre factori de decizie, cercetători sau orice altă parte interesată. De asemenea, ar trebui să răspundă în mod eficient la provocările sociale cu care se confruntă Uniunea pentru a putea susține măsuri politice bine întemeiate.

Este important să se abordeze problema domeniului de aplicare în ceea ce privește fiabilitatea datelor. Anchetele privind gospodăriile vizează persoanele care trăiesc în gospodării private, persoanele instituționalizate sau fără adăpost nefiind intervievate, ceea ce reprezintă o preocupare majoră, în special în cazul datelor legate de sănătate. Birourile naționale de statistică ar trebui să raporteze cu privire la volumul neacoperirii existente. Pe termen lung, toate părțile implicate trebuie să dezvolte metode alternative de includere a cetățenilor, care să nu se limiteze la gospodăriile private. Ancheta privind venitul și condițiile de viață oferă informații valoroase despre persoanele fără adăpost sub forma unor întrebări retrospective, care trebuie să fie dezvoltate în continuare prin analiza a ceea ce este cel mai bine denumit „dificultăți în ceea ce privește locuințele”.

Din motive de comparabilitate și calitate, nivelul de agregare a datelor statistice ar trebui să fie de dimensiuni similare. O comparație între Luxemburg și Germania poate avea neajunsurile sale statistice, în timp ce o comparație între regiunile urbanizate și regiunile rurale ar oferi informații suplimentare esențiale. Am aprecia dacă acest cadru ar deschide calea spre începerea agregării datelor la nivel NUTS2. NUTS2 a fost definit drept regiuni statistice ale unităților geografice de dimensiuni comparabile. O comparabilitate îmbunătățită este unul dintre obiectivele majore ale reformei. Prin urmare, am recomandat ca statele membre și Eurostat să urmărească să abordeze acest lucru pe termen lung.

Anchetele din acest cadru legislativ produc date esențiale privind veniturile și consumul, acestea fiind esențiale pentru a obține o imagine mai clară asupra bunăstării gospodăriilor, precum și instrumente pentru a evalua buna funcționare a piețelor. Colectarea și analiza datelor ar trebui să se concentreze mai mult pe indicatori complecși, cum ar fi stabilirea bugetului de referință.

Suntem în favoarea reglementării la nivelul adecvat. Parlamentul European ar trebui să fie actorul care garantează succesul regulamentului în ceea ce privește caracterul executoriu și calitatea (de exemplu, conținutul și sfera anchetelor și derogărilor), prin urmare, aceste elemente ar trebui decise fie în actul legislativ principal, fie în acte delegate. Numai aspectele strict tehnice ar trebui să fie reglementate prin acte de punere în aplicare.

Consecințele financiare sunt compensate de potențialul mai bine orientat de elaborare a politicilor de calitate pe care îl facilitează, precum și de ajustarea timpurie a metodelor și o mai bună utilizare a noilor evoluții tehnologice. Economiile în ceea ce privește costurile de producere a datelor statistice și analizelor statistice ar conduce în mod direct la o societate în care factorii de decizie și liderii de opinie ai unei societăți nu mai pot aduce argumente bazate pe cunoștințe bine fundamentate, ci pe crezuri, temeri și pseudofapte. Trebuie să dezvoltăm constant comparabilitatea, actualitatea, precizia și sfera de colectare datelor noastre. Salutăm și subliniem faptul că Comisia poate oferi subvenții pentru institutele naționale de statistică, în special în scopuri de consolidare a capacităților. Susținem adaptarea cadrului pentru a răspunde în mod satisfăcător noilor cerințe și evoluții, prin urmare, ar trebui să fie pregătite studii pilot pentru a răspunde noilor provocări

Statisticile sunt printre cele mai bune instrumente de care dispunem pentru a înțelege starea actuală a societății și a economiei noastre, iar această cunoaștere este cel mai valoros bun pe care îl poate avea un factor de decizie.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Stabilirea unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane

Referințe

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Data prezentării la PE

24.8.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Examinare în comisie

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Data adoptării

21.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Data depunerii

29.6.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

41

+

ALDE

ENF

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate