Postup : 2016/0264(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0247/2017

Predkladané texty :

A8-0247/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.29

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0387

SPRÁVA     ***I
PDF 1089kWORD 156k
29.6.2017
PE 599.576v02-00 A8-0247/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Tamás Meszerics

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek

(COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0551),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0345/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0247/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Štatistické údaje a ukazovatele sú základom zodpovedných politík založených na dôkazoch. Na účely vytvorenia, analýzy a prijatia úniových, vnútroštátnych a regionálnych politík na riešenie potrieb občanov a prijímanie zodpovedných rozhodnutí je nevyhnutné, aby tvorcovia politiky disponovali včasnými, porovnateľnými a presnými informáciami.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V kontexte stratégie Európa 202021 a posilňovania hospodárskeho riadenia zohrávajú sociálne ukazovatele zásadnú úlohu pri poskytovaní informácií pre kľúčové priority Únie pre rast a vytváranie pracovných miest, znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia, zručnosti, mobilitu a digitálne hospodárstvo a pri ich podpore. Sociálne ukazovatele musia najmä poskytovať dobrý štatistický základ pre vypracovávanie a monitorovanie politík zavedených Úniou na riešenie týchto priorít.

(1)  V kontexte stratégie Európa 202021 a posilňovania hospodárskeho riadenia zohrávajú sociálne ukazovatele zásadnú úlohu pri poskytovaní informácií pre kľúčové priority Únie pre inkluzívny a udržateľný rast a vytváranie pracovných miest, pre sociálnu súdržnosť, pre znižovanie chudoby, nerovností a sociálneho vylúčenia, pre začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím a pre rodovú rovnosť, zručnosti, mobilitu a digitálne hospodárstvo a pri ich podpore. Sociálne ukazovatele musia najmä poskytovať dobrý štatistický základ pre vypracovávanie a monitorovanie politík zavedených Úniou a členskými štátmi na riešenie týchto priorít.

__________________

__________________

21Oznámenie Komisie – EURÓPA 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, KOM(2010) 2020 z 3. marca 2010.

21Oznámenie Komisie – EURÓPA 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, KOM(2010) 2020 z 3. marca 2010.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Správna rovnováha medzi hospodárskymi a sociálnymi cieľmi v európskom semestri podporovaná štatistikami vysokej kvality v oboch oblastiach je obzvlášť dôležitá pre udržateľnosť a legitimitu hospodárskej a menovej únie. Sociálne ciele a ciele v oblasti zamestnanosti sa preto dostali do popredia v rámci európskeho semestra, pričom v správach o jednotlivých krajinách a odporúčaniach pre jednotlivé krajiny sa posudzujú sociálne problémy a problémy zamestnanosti a podporujú sa politické reformy založené na najlepších postupoch. Na tento účel má sociálna štatistika kľúčovú úlohu a je rozhodujúce zlepšiť včasnosť sociálnych ukazovateľov, aby boli k dispozícii v náležitom čase pre príslušné politické rámce vrátane európskeho semestra.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Pri formovaní európskej sociálnej štatistiky by sa mal náležite zohľadniť článok 10 ZFEÚ. Je teda rozhodujúce zabezpečiť zber kvalitných údajov rozdelených podľa rodu a veku, a to aj pokiaľ ide o ľudí vo veku nad 74 rokov, aby sa dali rozpoznať problémy týkajúce sa špecificky rodu a veku a mohol vytvoriť pevný faktický základ na posúdenie pokroku, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a boj proti diskriminácii na základe rodu a veku. V tejto súvislosti by sa mala náležite zohľadniť referenčná príručka s názvom Developing Gender Statistics: a practical tool (Vypracovanie rodových štatistík: praktický nástroj), ktorú pripravila pracovná skupina EHK OSN pre odbornú prípravu štatistikov v oblasti rodových štatistických údajov a ku ktorej prispeli rôzni odborníci1a.

 

__________________

 

1ahttp://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Hrubý domáci produkt (HDP) je základným makroekonomickým ukazovateľom zobrazujúcim agregovanú hospodársku činnosť. Je však rozhodujúce doplniť HDP o silné ukazovatele zohľadňujúce domácnosti a zameriavajúce sa na situáciu občanov, opisujúce rozdelenie materiálnych životných podmienok a nerovnosti, ako aj lepšie preskúmavajúce rôzne rozmery kvality života. Preto by sa týmto nariadením mal zabezpečiť bohatý a rozvíjajúci sa súbor štatistiky v týchto oblastiach.

Odôvodnenie

Politika aj médiá venujú vysokú pozornosť HDP. Ide o dôležitý ukazovateľ. Štatistika by sa však mala zameriavať aj na životné podmienky občanov, nerovnosti, kvalitu života a ich blahobyt, ako sa uvádza v ZFEÚ ako cieľ EÚ. Údaje v týchto oblastiach by sa teda mali upevniť, aby sa stali východiskom politík zameraných na lepší život občanov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1d)  V súlade s iniciatívou Viac ako HDP1aje dôležité doplniť iné ukazovatele okrem hospodárskych, ako je HDP, vypracovaním ukazovateľov na vysokej úrovni, ktoré budú odrážať iné rozmery, a najmä sociálne aspekty pokroku, ako napríklad kvalitu života vrátane rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, začleňovania, dobrých podmienok a sociálnej súdržnosti, pričom treba poukázať na dôležitosť zaistenia toho, aby boli príslušné údaje rozdelené tak, aby sa prostredníctvom nich dali identifikovať napríklad rodové problémy.

 

__________________

 

1ahttp://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1e)  Rozvoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky sa riadia štatistickými zásadami odbornej nezávislosti, nestrannosti, objektívnosti, spoľahlivosti a nákladovej efektívnosti.

Odôvodnenie

Ide o základne zásady, ktorými sa riadi tvorba a šírenie európskej štatistiky a ktoré sa uvádzajú v nariadení č. 223/2009.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1f)  Cieľom Európskeho štatistického systému (EŠS), partnerstva medzi Komisiou (Eurostat), národnými štatistickými úradmi a inými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými v jednotlivých členských štátoch za vývoj, tvorbu, zverejňovanie a šírenie oficiálnej európskej štatistiky, je poskytovať relevantné, nestranné, spoľahlivé, včasné a porovnateľné štatistické údaje na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1g)  Európska sociálna štatistika by sa mala poskytovať na základe rovnakých príležitostí pre všetky typy používateľov, ako sú tvorcovia politík, orgány verejnej správy, výskumní pracovníci, odborové zväzy, študenti a zástupcovia občianskej spoločnosti vrátane mimovládnych organizácií (MVO), ktorí by mali mať bezplatný a jednoduchý prístup k údajom prostredníctvom databáz Komisie (Eurostatu) na jej webovej lokalite. EŠS sa zaviazal, že bude proaktívne zapájať používateľov a bude plniť ich požiadavky ústretovým spôsobom.

Odôvodnenie

Táto zásada je zakotvená v nariadení č. 223/2009. V praxi môže ktokoľvek získať online prístup do databázy Eurostatu, ktorá obsahuje celú škálu agregovaných údajov, ktoré sú v Eurostate verejne dostupné. Uvádzajú sa vo viacrozmerných tabuľkách s rôznymi prvkami výberu a exportnými formátmi. Výskumná obec využíva rozšírený prístup, a to najmä k dôverným údajom, s cieľom vypracúvať analýzy v záujme vedeckého pokroku – tento prístup sa riadi prísnymi pravidlami v súlade s nariadením č. 557/2003.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1h)  Na zlepšenie odolnosti Únie, dosiahnutie cieľov súdržnosti a zachovanie úrovne blahobytu je potrebná správna rovnováha medzi hospodárskymi a sociálnymi cieľmi v rámci európskeho semestra s podporou vysokokvalitných štatistických údajov z oboch oblastí.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1i)  Na účely vykonávania tohto nariadenia by členské štáty mali dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Sociálne ukazovatele by preto mali mať potrebnú vysokú kvalitu, najmä pokiaľ ide o ich spoľahlivosť, včasnosť, relevantnosť, prispôsobiteľnosť novým požiadavkám používateľov, ako aj ich porovnateľnosť a účinnosť.

(2)  Je teda kľúčové, aby mali sociálne ukazovatele najvyššiu kvalitu, najmä pokiaľ ide o ich spoľahlivosť, ich presnosť, včasnosť, použiteľnosť a dostupnosť, relevantnosť, prispôsobiteľnosť novým požiadavkám používateľov, ako aj ich porovnateľnosť, koherentnosť a účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Príjem domácností je kľúčovým faktorom, ktorý podmieňuje životnú úroveň, a prístup využívajúci referenčný rozpočet predstavuje najpodrobnejšiu metodiku, ktorou sa definuje minimálna úroveň zdrojov potrebných na primerané zapojenie sa do života spoločnosti, ako aj hodnota koša nevyhnutých tovarov a služieb. Ak existuje jasne zistená potreba zlepšiť zber údajov a metodiku odhadu referenčného rozpočtu na regionálnom základe v spolupráci s medzinárodnými partnermi prostredníctvom pilotných štúdií, Komisia (Eurostat) by mala poskytnúť primerané finančné zdroje.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Pri posudzovaní situácií domácností sa často používa príjem. Z hľadiska merania sú však dôležité aj spotreba, blahobyt a dlhy vrátane možných dlhov v cudzej mene, a to tak z hľadiska domácnosti aj makroekonomického hľadiska.

Odôvodnenie

Príjem, spotreba a blahobyt vrátane dlhov predstavujú materiálne životné podmienky domácností. Dlhy, ktoré sú niekedy vedené v cudzích menách, môžu pre niektoré domácnosti v súvislosti s ich príjmom predstavovať značné sumy. To má vplyv na domácnosti, ale všeobecne aj na hospodárstvo, ako nedávno ukázalo niekoľko dlhových kríz.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  Chudoba je jav, ktorý má mnohé aspekty. Nejde len o materiálne životné podmienky ako príjem, spotreba, blahobyt alebo dlh, ale aj o zdravie, vzdelanie, prístup k službám a ich využívanie. Navyše treba chudobu vnímať v rámci spoločnosti, v ktorej ľudia žijú. Preto je dôležité, aby štatistické údaje poskytli bohatý, spoľahlivý, porovnateľný a pevný základ na stanovenie ukazovateľov prispôsobených rozmanitým možným využitiam.

Odôvodnenie

Treba umožniť rôzne názory na chudobu a jej analýzu, napríklad viacrozmerná chudoba alebo relatívna či absolútna chudoba. Štatistické údaje by mali poskytovať základ, ktorým sa zabezpečí táto rozmanitosť prístupov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2d)  Je dôležité presne opísať zdravotné postihnutie, najmä v súvislosti s nezávislým životom, primeraným miestom na trhu práce a možnými prekážkami v rámci sociálneho a pracovného začlenenia. Je preto dôležité zaistiť lepšie pokrytie dotknutých populácií a umožniť im v plnej miere sa zúčastňovať na zbere údajov prostredníctvom plne dostupných zisťovaní.

Odôvodnenie

Zisťovania by mali byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože tým sa zaisťuje ich účasť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Európska štatistika týkajúca sa osôb a domácností sa v súčasnosti získava na základe viacerých legislatívnych aktov upravujúcich zisťovania týkajúce sa osôb a domácností, demografické štatistiky, sčítania obyvateľov a domov a bytov a štatistiky získané hlavne z administratívnych zdrojov. Niektoré údaje sa získavajú aj z podnikových zisťovaní. Napriek značným zlepšeniam v posledných rokoch je potrebné ďalej integrovať zber štatistických údajov na základe zisťovaní týkajúcich sa osôb a domácností.

(3)  Európska štatistika týkajúca sa osôb a domácností sa v súčasnosti získava na základe viacerých legislatívnych aktov upravujúcich zisťovania týkajúce sa osôb a domácností, demografické štatistiky, sčítania obyvateľov a domov a bytov a štatistiky získané hlavne z administratívnych zdrojov. Niektoré údaje sa získavajú aj z podnikových zisťovaní. Používatelia z oblasti výskumu poukázali na problémy s včasnosťou a kvalitou údajov vrátane ich porovnateľnosti. Napriek značným zlepšeniam v posledných rokoch je potrebné ďalej integrovať a zefektívniť zber štatistických údajov celistvejším spôsobom na základe zisťovaní týkajúcich sa osôb a domácností v celej Únii. S cieľom získať spoľahlivé údaje pre výskum a tvorbu politiky je potrebné ďalej investovať do vysokokvalitného, presnejšieho a celistvejšieho zberu údajov a neznižovať investície, keďže spoľahlivé údaje sú nevyhnutnou podmienkou zodpovednej tvorby politík.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Vďaka technologickému pokroku sa značne rozšírila možnosť využitia administratívnych zdrojov na štatistické účely. Využívanie administratívnych zdrojov by sa malo aktívne podporovať v oblasti sociálnej štatistiky, pričom vždy je nutné zabezpečiť kvalitu, presnosť, včasnosť a porovnateľnosť tejto štatistiky.

(4)  S cieľom zlepšiť kvalitu a účinnosť by sa v čo najväčšej miere malo podporovať využívanie administratívnych záznamov; Vďaka rýchlemu technologickému pokroku sa značne rozšírila možnosť využitia administratívnych zdrojov na štatistické účely. Využívanie administratívnych zdrojov by sa malo ďalej aktívne podporovať v oblasti sociálnej štatistiky, pričom vždy je nutné zabezpečiť kvalitu, presnosť, včasnosť a porovnateľnosť tejto štatistiky. Iné nástroje prispôsobené osobám alebo príslušným tematickým oblastiam, ktoré nie sú prístupné prostredníctvom administratívnych záznamov, by sa mali tiež zachovať, aj pri súčasnom zabezpečení práva na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V roku 2011 Európsky štatistický systém (EŠS) schválil vo Wiesbadene svoje Memorandum o novej koncepcii štatistiky týkajúcej sa domácností a sociálnej štatistiky. Podľa tohto memoranda by sa európske zisťovania, ktoré poskytujú údaje týkajúce sa osôb a domácností, mali zjednodušiť a na doplnenie týchto základných sociálnych zisťovaní by sa mali použiť ďalšie, menej časté zbery mikroúdajov. Okrem toho by sa mal zabezpečiť lepší prístup k administratívnym údajom a na vnútroštátnej úrovni i na úrovni by sa malo rozvíjať opätovné využívanie existujúcich zdrojov údajov a prístup k novým zdrojom údajov.

(6)  V roku 2011 Európsky štatistický systém (EŠS) schválil vo Wiesbadene svoje Memorandum o novej koncepcii štatistiky týkajúcej sa domácností a sociálnej štatistiky. Podľa tohto memoranda by sa európske zisťovania, ktoré poskytujú údaje týkajúce sa osôb a domácností, mali zjednodušiť a na doplnenie týchto základných sociálnych zisťovaní by sa mali použiť ďalšie, menej časté zbery mikroúdajov. Okrem toho by sa mal zabezpečiť lepší prístup k administratívnym údajom, lepšia používateľská ústretovosť webovej lokality Eurostatu a na vnútroštátnej a úniovej úrovni by sa malo rozvíjať opätovné využívanie existujúcich zdrojov údajov a prístup k novým zdrojom údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a. Je nanajvýš dôležité, aby sa pri prispôsobovaní a aktualizovaní sociálnych zisťovaní náležite zohľadnili príspevky všetkých zainteresovaných strán vrátane tvorcov politiky a akademickej obce, tvorcov údajov, občianskej spoločnosti a záujmových skupín.

 

___________

 

1a  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Toto nariadenie by malo najmä fungovať ako hnací prvok v záujme posilnenia a upevnenia spolupráce medzi Komisiou (Eurostatom), národnými centrálnymi bankami a Európskym poradným výborom pre štatistiku. Takisto by sa ním mala zaviesť väčšia integrácia s národnými štatistickými úradmi a zaistiť, že členské štáty budú dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Opísaný vývoj sa musí postupne racionalizovať a štatistické právne predpisy v oblasti sociálnej štatistiky sa musia modernizovať, aby bolo možné vytvárať sociálne ukazovatele vysokej kvality integrovanejším, pružnejším a účinnejším spôsobom. Zároveň sa náležitá pozornosť musí venovať potrebám používateľov, zaťaženiu respondentov, zdrojom členských štátov, spoľahlivosti a presnosti použitých metód, technickej uskutočniteľnosti tvorby štatistiky, lehote, v ktorej môže byť k dispozícii, a spoľahlivosti výsledkov.

(7)  Opísaný vývoj sa musí postupne racionalizovať a štatistické právne predpisy v oblasti sociálnej štatistiky sa musia modernizovať, aby bolo možné vytvárať sociálne ukazovatele vysokej kvality integrovanejším, prispôsobivejším, pružnejším, účinnejším a rýchlym spôsobom, aby sa držal krok s vývojom spoločnosti. Zároveň sa náležitá pozornosť musí bez zníženia kvality, účinnosti a včasnosti venovať potrebám používateľov, rešpektovaniu potrieb respondentov, kapacitám a zdrojom členských štátov, spoľahlivosti a presnosti použitých metód, technickej uskutočniteľnosti tvorby štatistiky, lehote, v ktorej môže byť k dispozícii, a spoľahlivosti výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Právne predpisy Únie týkajúce sa údajov na základe sociálnej štatistiky na individuálnej úrovni sa prijali, aby vyhovovali politickým potrebám existujúcim v čase ich prijatia. Pre sociálnu oblasť sú typické nové a rýchlo sa meniace skutočnosti. Vznikajú nové sociálne okolnosti a javy, ktoré spôsobujú, že je potrebné aktualizovať existujúci právny rámec na úrovni Únie. V tomto nariadení by sa preto mal ustanoviť bohatý štatistický základ, ktorý bude primerane pokrýva5 a odráža5 súčasné potreby a umožní vývoj a tvorbu štatistických údajov, ktoré budú reagovať na budúce potreby tvorcov politík, používateľov a širokej verejnosti, berúc do úvahy štatistickú porovnateľnosť na medzinárodnej úrovni. Jeho právna architektúra by preto mala zabezpečovať vysokú flexibilitu pre ďalší rozvoj v oblasti štatistiky týkajúcej sa osôb a domácností. Takisto je rozhodujúce, aby bol zber údajov aktualizovaný s technologickými zmenami.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  S cieľom viac zjednodušiť a racionalizovať referenčný rámec pre európsku sociálnu štatistiku získavanú zo vzoriek je potrebné začleniť existujúcu európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností založenú na údajoch na individuálnej úrovni do jedného rámca. Tým by sa zaručilo, aby sa zostavovanie európskej sociálnej štatistiky získavanej zo vzoriek vrátane oblastí trhu práce, príjmov a životných podmienok, zdravia, vzdelávania a odbornej prípravy a využívania informačných a komunikačných technológií vykonávalo jednotným, koherentným a koordinovaným spôsobom.

(9)  S cieľom viac zjednodušiť a racionalizovať referenčný rámec pre európsku sociálnu štatistiku získavanú zo vzoriek je potrebné začleniť existujúce právne ustanovenia v oblasti európskej štatistiky týkajúcej sa osôb a domácností založenej na údajoch na individuálnej úrovni do jedného rámca. Tým by sa zaručilo, aby sa zostavovanie európskej sociálnej štatistiky zbieranej zo vzoriek vrátane oblastí pracovnej sily, príjmov a životných podmienok, využívania času, spotreby, zdravotného stavu, vzdelávania a odbornej prípravy, účasti na celoživotnom vzdelávaní a využívania informačných a komunikačných technológií vykonávalo jednotnejším, koherentnejším a koordinovanejším spôsobom. Na účely lepšej tvorby politík by sa tak malo zaistiť poskytovanie relevantných údajov týkajúcich sa nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, nových trendov zamestnávania, najmä v kontexte digitálneho hospodárstva, chudoby vrátane chudoby detí, sociálneho vylúčenia, prístupu k zdravotnej starostlivosti, prístupu k IKT, rozvoja zručností a účasti na vzdelávacích činnostiach, spotrebných výdavkov a kúpnej sily na účely lepšej tvorby politík.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  V súlade s cieľmi tohto nariadenia a s cieľom zlepšiť kvalitu súborov údajov a sociálnych ukazovateľov by Komisia mala prijať opatrenia na vykonanie štúdií uskutočniteľnosti a pilotných štúdií s cieľom zlepšiť kvalitu sociálnej štatistiky vrátane porovnateľnosti, modernizácie zberu údajov a plnenia nových požiadaviek používateľov nákladovo efektívnym a ústretovým spôsobom. Členské štáty by mali spolupracovať, pokiaľ ide o tieto štúdie uskutočniteľnosti a pilotné štúdie, a Komisia by mala byť schopná poskytnúť finančnú podporu na ich vykonanie.

Odôvodnenie

Štúdie uskutočniteľnosti a pilotné štúdie by sa mali vykonať, ako sa uvádza v článku 13, pred podstatnou zmenou tohto legislatívneho rámca, a to pokiaľ ide o metodiku a obsah.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  V oblasti pracovnej sily a príjmov a životných podmienok sa údaje môžu s cieľom prispôsobiť sa potrebám a novým očakávaniam používateľov zbierať o otázke ad-hoc v konkrétnom okamihu s cieľom umožniť, aby sa doplnili premenné, ktoré sa sústavne zbierajú s doplnkovými premennými, čím sa upozorní na nepreskúmané aspekty trhu práce a príjmov a životných podmienok. V odôvodnených prípadoch by sa tieto údaje mohli týkať tiež tém, ktoré nie sú v tomto nariadení ustanovené.

Odôvodnenie

Pozri článok 4. S cieľom prispôsobiť sa vznikajúcim potrebám je potrebný určitý stupeň prispôsobivosti a pružnosti.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c)  Základný súbor harmonizovaných premenných by sa mal zbierať pre každú oblasť s cieľom lepšie využívať a šíriť údaje, ktoré má Komisia (Eurostat) k dispozícii, a najmä ako predpoklad porovnávania údajov a prierezových analýz. Prostredníctvom využívania techník na vytváranie modelov to pomôže zvýšiť analytický potenciál súborov údajov a dosiahnuť úspory z rozsahu.

Odôvodnenie

Zahrnutie základného harmonizovaného súboru premenných umožňuje používateľom pracovať s krížovými zisťovaniami. Bez dodatočných nákladov to podstatne zlepší možnosti analýzy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9d)  Prostredníctvom pilotných štúdií by sa mala metodicky preskúmať miera, v akej sa niektoré osoby nedostávajú do zisťovaní uvedených v tomto nariadení. Po takomto preskúmaní by mali nasledovať návrhy na úpravu a, ak je to možné, prispôsobenie zisťovaní, v ktorých nie sú určité skupiny dostatočne zastúpené a zahrnuté, a toto preskúmanie bude dôležitým materiálom pre ciele udržateľného rozvoja a program 2030.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9e)  Keďže v rámci zisťovaní je ťažké dostať sa k určitým subpopuláciám a tieto subpopulácie sú niekedy zraniteľnejšie než väčšinová populácia alebo majú iné osobitné vlastnosti, je potrebné usilovať sa o lepšie pokrytie týchto subpopulácií prostredníctvom metodických preskúmaní, ktorých cieľom je predloženie návrhov na úpravu a prispôsobenie rozsahu zisťovaní. Členské štáty by medzitým mali oznámiť rozsah a mieru nezahrnutia osôb, ktoré nežijú v domácnostiach, ako sú napríklad osoby v zariadeniach sociálnej starostlivosti a bezdomovci.

Odôvodnenie

Údaje by mali byť založené na reprezentatívnych vzorkách, existujú však subpopulácie, ku ktorým je ťažké sa dostať (napr. bezdomovci) a ktoré do týchto vzoriek prakticky nie sú zahrnuté, čo má pravdepodobne vplyv na vypracúvané štatistiky (napr. o chudobe). Malo by sa uskutočniť metodické preskúmanie a v rámci EŠS a v širšej miere v rámci štatistického systému OSN by malo dochádzať k výmene najlepších postupov s dlhodobým cieľom prekonať tieto prekážky.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Zbery údajov v oblastiach využívania času a spotreby v súčasnosti mnohé členské štáty vykonávajú dobrovoľne na základe dohodnutých všeobecných usmernení. Tieto dve oblasti by sa mali modernizovať, aby bolo možné v plnej miere využiť nové technologické možnosti. Zber údajov v týchto dvoch oblastiach by sa mal vykonávať v súlade s týmto nariadením, aby sa otvorili možnosti a vytvorili príležitosti na ďalší vývoj v budúcnosti a aby údaje boli včasnejšie a relevantnejšie a vytvárali sa efektívnejšie. Súčasné prístupy členských štátov by sa zatiaľ nemali meniť.

(10)  Zbery údajov v oblastiach využívania času a spotreby na úrovni Únie v súčasnosti mnohé členské štáty vykonávajú dobrovoľne na základe dohody a všeobecných usmernení. Výskum na základe zisťovania o využívaní času (TUS) poukázal svoj prvoradý význam napríklad aj pri posudzovaní rodovej rovnosti pri rozdelení zodpovednosti za prácu a starostlivosť. Rodový rozmer má veľký význam aj v oblasti spotreby domácností. Rodová rovnosť ako základná zásada Únie predstavuje ďalší dôvod na úplnú integráciu týchto dvoch zisťovaní do súboru európskej sociálnej štatistiky. Tieto dve oblasti poskytujú dôležité viacúčelové údaje pre politiky Únie, ktoré ovplyvňujú život občanov. Mali by sa modernizovať, a to aj vrátane zberu údajov, aby bolo možné v plnej miere využiť nové technologické možnosti, a mali by byť plne dostupné na úrovni Únie, aby bolo možné poskytovať tvorbu politík na spoľahlivom štatistickom základe. Zber údajov v týchto dvoch oblastiach by sa mal vykonávať v súlade s týmto nariadením, aby sa otvorili možnosti a vytvorili príležitosti na ďalší vývoj v budúcnosti a aby údaje boli včasnejšie, porovnateľnejšie a relevantnejšie a vytvárali sa efektívnejšie. Na modernizáciu a vykonávanie takéhoto zberu údajov by sa mala vždy, keď je to možné, poskytnúť finančná podpora zo strany Únie. Súčasné prístupy členských štátov by mohli pokračovať, ale mali by sa časom prispôsobiť novým poznatkom a politickým potrebám, a to aj na úrovni Únie, a mali by sa zosúladiť s cieľom dosiahnuť väčšiu porovnateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Štatistika sa už nepovažuje len za jeden z mnohých zdrojov informácií na účely tvorby politík, ale zohráva ústrednú úlohu v rozhodovacom procese. Rozhodovanie založené na dôkazoch si vyžaduje štatistiku, ktorá spĺňa kritériá vysokej kvality stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/200925 v súlade s účelmi, na ktoré slúži.

(12)  Sociálna štatistika zohráva ústrednú úlohu v rozhodovacom procese najmä v prípade politík zameraných na zlepšenie sociálnohospodárskych podmienok a života a blahobytu občanov prostredníctvom zaistenia nediskriminácie a rodovej rovnosti. Štatistika sa už nepovažuje len za jeden z mnohých zdrojov informácií na účely tvorby politík, ale zohráva ústrednú úlohu v rozhodovacom procese. Rozhodovanie založené na dôkazoch si vyžaduje štatistiku, ktorá spĺňa kritériá vysokej kvality stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/200925 v súlade s účelmi, na ktoré slúži. Štatistické údaje sú dôležité na opis a posúdenie vývoja života a blaha občanov, hospodárstva a životného prostredia. Spoľahlivé údaje sú mimoriadne dôležité ako ochranný štít proti falšovaným skutočnostiam alternatívnym faktom a falošným správam.

__________________

__________________

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Príjem, spotreba a blahobyt sú tri rozmery určujúce materiálny blahobyt domácností. Je nutné sa snažiť lepšie opísať v rámci existujúcich údajových zdrojov tieto rozmery, prínos každého z nich, ako aj ich spoločný prínos do domácností, a to s ohľadom na existenciu niekoľkých údajových zdrojov a v snahe o upevnenie ich spoločného využívania. Toto nariadenie by preto malo zahŕňať a rozširovať oblasť spotreby a prepojenia medzi týmito tromi rozmermi.

Odôvodnenie

Súbežne existuje niekoľko údajových zdrojov, ktoré opisujú jednotlivé rozmery príjmov, spotreby alebo blahobytu. Tieto rozmery však treba posudzovať spoločne na úrovni domácností. Preto by sa do regulačného rámca mala zaviesť oblasť spotreby a mali by sa rozvinúť synergie medzi oblasťami príjmov, spotreby a blahobytu (pričom blahobyt je témou zisťovania realizovaného ECB, a teda by sa nemal regulovať týmto nariadením) bez duplikácie existujúcich zberov údajov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Nariadenie (ES) č. 223/2009 poskytuje referenčný rámec pre európsku štatistiku a vyžaduje sa v ňom, aby členské štáty dodržiavali štatistické zásady a kritériá kvality stanovené v nariadení. Pre posudzovanie a zlepšovanie kvality európskej štatistiky a komunikáciu o nej sú rozhodujúce správy o kvalite. Výbor pre európsky štatistický systém (ESSC) v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 223/2009 schválil normu EŠS pre štruktúru správ o kvalite. To by malo prispieť k harmonizácii podávania správ o kvalite podľa tohto nariadenia.

(14)  Európska sociálna štatistika by sa mala rozvíjať, tvoriť a šíriť na základe komplexného a harmonizovaného prístupu (s jednotnými normami) s cieľom zaručiť vysokú kvalitu výsledkov; toto by malo byť nielen v súlade politickými prioritami Komisie, ale aj nad ich rámec, a to aj na základe EŠS po roku 20201a s cieľom podporiť politiky v prospech ďalšieho integračného procesu Únie. Nariadenie (ES) č. 223/2009 poskytuje na tento účel referenčný rámec pre európsku štatistiku a vyžaduje sa v ňom, aby členské štáty dodržiavali štatistické zásady a kritériá kvality stanovené v nariadení. Pre posudzovanie a zlepšovanie kvality európskej štatistiky a komunikáciu o nej sú rozhodujúce správy o kvalite. Výbor pre európsky štatistický systém (ESSC) v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 223/2009 schválil normu EŠS pre štruktúru správ o kvalite. EŠS navyše v roku 2014 zverejnil svoju víziu do roku 2020 s názvom Vytváranie budúcej európskej štatistiky1b ako rámec usmernení rozvoja EŠS v období do roku 2020. V tejto súvislosti by mali členské štáty poskytovať Komisii (Eurostatu) správy o kvalite zasielaných údajov s vysvetlením použitej metodiky a uplatňujúc požiadavky relevantnosti, presnosti a spoľahlivosti, včasnosti a časovej presnosti, koherentnosti a porovnateľnosti, prístupnosti a zrozumiteľnosti. Komisia (Eurostat) by mala zhodnotiť kvalitu zasielaných údajov a vypracovať a uverejniť správy o kvalite európskej štatistiky. To by malo prispieť k harmonizácii podávania správ o kvalite podľa tohto nariadenia.

 

__________________

 

1a http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

 

1b http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/6906243/ESS+vision+2020+brochure/4baffcaa-9469-4372-b1ea-40784ca1db62

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Týmto nariadením sa zaisťuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a na ochranu osobných údajov, ako je stanovené v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie. Týmto nariadením sa tiež zabezpečuje ochrana osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, a čo sa týka európskej štatistiky špecifikujú sa v ňom pravidlá stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES1a.

 

___________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Nariadenie (ES) č. 223/2009 obsahuje pravidlá o prenose údajov z členských štátov vrátane prenosu dôverných údajov. Opatrenia prijaté v súlade s týmto nariadením by mali zabezpečiť, aby boli dôverné údaje chránené a aby pri tvorbe a šírení európskej štatistiky nedochádzalo k nedovolenému zverejneniu alebo inému ako štatistickému využitiu údajov.

(15)  Nariadenie (ES) č. 223/2009 obsahuje pravidlá o prenose údajov z členských štátov vrátane prenosu dôverných údajov. Opatrenia prijaté v súlade s týmto nariadením by mali zabezpečiť, aby boli dôverné údaje chránené a aby pri tvorbe a šírení európskej štatistiky nedochádzalo k nedovolenému zverejneniu alebo inému ako štatistickému využitiu údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Štatistika je potrebná na vnútroštátnej i regionálnej úrovni. V súlade s nariadením (ES) č. 1059/200327 by štatistiky všetkých členských štátov, ktoré sa prenášajú Komisii a ktoré majú byť rozčlenené podľa územných jednotiek, mali používať nomenklatúru NUTS. Preto by sa na účely zostavenia porovnateľných regionálnych štatistík mali údaje o územných jednotkách poskytovať v súlade s nomenklatúrou NUTS.

(16)  Spoľahlivá štatistika je potrebná na vnútroštátnej i regionálnej úrovni, ak sa požaduje lepšia porovnateľnosť, je dôležité, aby sa sprístupňovali agregované údaje pre porovnateľné územné jednotky, ako napríklad NUTS 2, a aby sa zohľadnili náklady a poskytli členským štátom na primerané finančné prostriedky. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200327 by mali všetky štatistiky členských štátov zasielané Komisii a členené podľa územných jednotiek používať klasifikáciu NUTS. Preto by sa na účely zostavenia porovnateľných regionálnych štatistík mali údaje o územných jednotkách poskytovať v súlade s nomenklatúrou NUTS. V dlhodobom horizonte by sa malo vyvíjať úsilie o dosiahnutie podrobnejšej geolokalizácie respondentov na základe infraštruktúry stanovenej v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES27a.

__________________

__________________

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

 

27a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Aby bolo v dlhodobom horizonte možné tvoriť porovnateľné údaje vysokej kvality na úrovni NUTS2 a v dlhodobom horizonte prekonať metodické ťažkosti týkajúce sa geolokalizácie, mali by sa v tomto smere vypracovať štúdie uskutočniteľnosti, ako aj určiť prepojenia medzi týmto nariadením a pokrokom v rámci sčítaní obyvateľstva a domov a bytov. Komisia (Eurostat) by mala poskytnúť primerané finančné zdroje na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Aby bolo možné zohľadniť hospodársky, sociálny a technický vývoj, na Komisiu by mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o čiastkové témy uvedené v prílohe I. Komisia by takisto mala mať právomoc zaviesť alebo prispôsobiť osemročné viacročné priebežné plánovanie zberu údajov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v súlade s periodicitou stanovenou v prílohe IV. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(17)  Aby bolo možné zohľadniť hospodársky, sociálny a technický vývoj, na Komisiu by mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o čiastkové témy uvedené v prílohách Ib až Ig, konkrétne počet, názov a opis premenných, presné vlastnosti štatistických populácií, sledované jednotky a respondentov, referenčné obdobia a dátumy, ako aj určité výnimky a povolenia členských štátov. Komisia by takisto mala mať právomoc zaviesť alebo prispôsobiť osemročné viacročné priebežné plánovanie zberu údajov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v súlade s periodicitou stanovenou v prílohe IV a v súlade s európskym štatistickým programom. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

____________________

 

1a. Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o technické špecifikácie konkrétnych súborov údajov, technické prvky, ak sú spoločné pre niekoľko súborov údajov, technické normy potrebné na uľahčenie výmeny a spoločného používania informácií medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi, opory výberu, najmä stanovenie minimálnych požiadaviek na ne, formu a obsah správ o kvalite a prípadné výnimky. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/201128.

(18)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o technické špecifikácie konkrétnych súborov údajov, technické normy potrebné na uľahčenie výmeny a spoločného používania informácií medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi, opory výberu, najmä stanovenie minimálnych požiadaviek na ne, formu a formát správ o kvalite. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/201128.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Vykonávanie tohto nariadenia by si mohlo vyžadovať rozsiahle úpravy národných štatistických systémov, a preto Komisia môže povoliť členským štátom výnimky.

(19)  Vykonávanie tohto nariadenia by si mohlo vyžadovať rozsiahle úpravy národných štatistických systémov, a preto by sa členským štátom mali udeliť obmedzené výnimky. V prípade potreby by sa mala poskytnúť úniová finančná podpora členským štátom v podobe grantov, najmä na účely budovania kapacít a podpory štúdií uskutočniteľnosti a pilotných štúdií, a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20121a.

 

______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na štatistické údaje, ktorých sa týka toto nariadenie, by sa mala uplatňovať smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES29 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200130. Najmä štatistické údaje, ktoré sú nutné na účely vývoja a monitorovania činností a stratégií na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je potrebné považovať za údaje spracúvané z dôvodov závažného verejného záujmu.

(20)  Na štatistické údaje, ktorých sa týka toto nariadenie, by sa mala uplatňovať smernica 95/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200130. Najmä štatistické údaje, ktoré sú nutné na účely vývoja a monitorovania činností a stratégií na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je potrebné považovať za údaje spracúvané z dôvodov závažného verejného záujmu v súlade s článkom 8 ods. 4 smernice 95/46/ES.

__________________

__________________

29 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Spolupráca a koordinácia medzi orgánmi v rámci EŠS by sa mala posilniť s cieľom zabezpečiť koherentnosť a porovnateľnosť európskej sociálnej štatistiky, ktorá sa tvorí v súlade so zásadami stanovenými v článku 338 ods. 2 ZFEÚ. Existuje tiež zber údajov inými orgánmi Únie, ako aj akademickou obcou, nad rámec toho, ktorý je ustanovené týmto nariadením. Spolupráca týchto aktérov a aktérov, ktorí sa podieľajú na EŠS, by sa preto mala presadzovať s cieľom využívať synergie.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Mala by existovať povinnosť oznámiť spracovanie osobných údajov orgánom dohľadu v prípade operácií spracovania údajov, pri ktorých sa využívajú nové technológie, sú novinkou a pre ktoré kontrolór predtým nevykonal žiadne posúdenie vplyvu na ochranu údajov, alebo ak vznikne takáto potreba vzhľadom na čas, ktorý uplynul od úvodného spracovania.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c)  Pri používaní údajov z nových údajových zdrojov, napríklad údajov o polohe získaných zo záznamov mobilných telefónov, sa uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES1a.

 

_____________

 

1a  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

Odôvodnenie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, Ú. v. ES L 201,31, 31.7.2002; zmenená smernicou 2009/136/ES

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Cieľ tohto nariadenia, teda vytvorenie spoločného rámca pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu harmonizácie a porovnateľnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni EÚ. EÚ preto môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(21)  Keďže cieľ tohto nariadenia, teda vytvorenie spoločného rámca pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu harmonizácie, kvality údajov a porovnateľnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Štatistické údaje, ktoré sa zbierajú jednotným, vysokokvalitným spôsobom, poskytujú značnú pridanú hodnotu tvorbe politík na úrovni Únie a členských štátov. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Odôvodnenie

Ako sa uvádza vyššie, vysokokvalitné, a najmä porovnateľné štatistické údaje majú prvoradý význam pre tvorbu politík založenú na dôkazoch.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Európska sociálna štatistika získavaná zo vzoriek a proces zberu údajov by sa mali stať účinnejšími a relevantnejšími. Mala by sa zabezpečiť porovnateľnosť a koherentnosť údajov v dlhodobom horizonte. Európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek v súčasnosti upravuje viacero samostatných legislatívnych aktov, ktoré by malo toto nariadenie nahradiť. Preto je nevyhnutné zrušiť nariadenie Rady (ES) č. 577/9831 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/200332.

(22)  Európska sociálna štatistika získavaná zo vzoriek a proces zberu údajov by sa mali stať účinnejšími a relevantnejšími. Mala by sa zabezpečiť porovnateľnosť a koherentnosť údajov v dlhodobom horizonte. Európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek v súčasnosti upravuje päť samostatných legislatívnych aktov, ktoré by malo toto nariadenie úplne alebo čiastočne nahradiť. Preto je nevyhnutné zrušiť nariadenie Rady (ES) č. 577/983131 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/200332, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje v plnej miere. Nariadenie (ES) č. 808/200432a, nariadenie (ES) č. 1338/200832b a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/200832b sa vzťahujú na iné štatistické jednotky mimo jednotlivcov a domácností, ako aj na iné oblasti a témy okrem tých, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Tieto nariadenia by sa síce mali zostať v platnosti, ale mali by sa zmeniť tak, aby sa z ich rozsahu vyňali príslušné časti upravujúce zber údajov od jednotlivcov a domácností, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

__________________

__________________

31 Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3).

31 Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1).

 

32a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49).

 

32a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70).

 

32c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 227).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Článok 1

Predmet úpravy

Predmet úpravy

1.  Týmto nariadením sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek týchto osôb a domácností.

1.  Týmto nariadením sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek týchto osôb a domácností v súlade s európskym štatistickým programom.

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na sčítania obyvateľov a domov a bytov podľa nariadenia (ES) č. 763/200833

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na sčítania obyvateľov a domov a bytov podľa nariadenia (ES) č. 763/200833

__________________

__________________

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 14).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 14).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

 

(-a)  „mikroúdaje“ sú nesúhrnné sledovania alebo merania charakteristík individuálnych jednotiek.

a)  „vopred skontrolované údaje alebo mikroúdaje“ sú údaje alebo mikroúdaje overené členskými štátmi na základe dohodnutých spoločných pravidiel overovania správnosti;

a)  „vopred skontrolovaný“ je overený členskými štátmi na základe dohodnutých spoločných pravidiel overovania správnosti;

b)  „oblasť“ je jeden alebo viacero súborov údajov usporiadaných tak, aby zahŕňali konkrétne témy;

b)  „oblasť“ je jeden alebo viacero súborov údajov usporiadaných tak, aby zahŕňali konkrétne témy;

c)  „sledovaná jednotka“ je identifikovateľný subjekt, o ktorom možno získavať údaje;

c)  „sledovaná jednotka“ je identifikovateľný subjekt, o ktorom možno získavať údaje;

d)  „téma“ je obsah informácií, ktoré sa majú získavať o sledovaných jednotkách, pričom každá téma zahŕňa niekoľko čiastkových tém;

d)  „téma“ je obsah informácií, ktoré sa majú získavať o sledovaných jednotkách, pričom každá téma zahŕňa niekoľko čiastkových tém;

e)  „administratívne záznamy“ sú údaje vytvárané na vlastné účely neštatistickým zdrojom, zvyčajne verejným orgánom, ktorého cieľom nie je poskytovať štatistiku;

e)  „administratívne záznamy“ sú údaje vytvárané neštatistickým zdrojom, zvyčajne (nie však vždy) verejným orgánom, na iné neštatistické údaje;

f)  „predmet ad hoc“ sú čiastkové témy, ktoré majú osobitný význam pre používateľov v konkrétnom okamihu, ale nie sú súčasťou bežných súborov údajov;

f)  „predmet ad hoc“ sú čiastkové témy alebo témy, ktoré majú osobitný význam pre používateľov v konkrétnom okamihu, ale nie sú súčasťou bežných súborov údajov;

g)  „hlavný ukazovateľ“ je široko využívaný ukazovateľ, ktorý slúži na monitorovanie ústredného cieľa politiky EÚ;

g)  (netýka sa slovenského znenia)

 

ga)  „metaúdaje“ sú informácie, ktoré sú potrebné na možné využívanie a interpretáciu štatistiky a ktoré opisujú údaje štruktúrovaným spôsobom, pričom vymedzujú veci, ako sú populácie, predmety, premenné, metodika a kvalita;

 

gb)  „správa o kvalite“ je správa obsahujúca informácie o všetkých rozmeroch kvality štatistického produktu alebo procesu;

 

gc)  „opory výberu“ sú zoznam, mapa alebo iná špecifikácia jednotiek, ktoré vymedzujú populáciu, ktorá sa má kompletne sčítať alebo sa stať vzorkou.

 

gd)  „súkromná domácnosť“ je osoba žijúca sama alebo niekoľko osôb spoločne zabezpečujúcich základné životné potreby.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Súbory údajov

Súbory údajov

1.  Zber údajov uvedený v článku 1 je usporiadaný do týchto oblastí:

1.  Zber údajov uvedený v článku 1 je usporiadaný do týchto oblastí:

a)  trh práce;

a)  pracovná sila;

b)  príjem a životné podmienky,

b)  príjem a životné podmienky;

c)  zdravie,

c)  zdravie;

d)  vzdelávanie a odborná príprava,

d)  vzdelávanie a odborná príprava;

e)  používanie informačných a komunikačných technológií,

e)  používanie informačných a komunikačných technológií;

f)  využívanie času,

f)  využívanie času;

g)  spotreba.

g)  spotreba.

 

1a.  Súbory údajov sa týkajú tém, ktoré sú spoločné pre všetky oblasti, ako sa uvádza v prílohe Ia.

2.  Súbory údajov sa týkajú tém, ktoré sú spoločné pre všetky oblasti, ako aj týchto osobitných tém, ktoré sú podrobne uvedené v prílohe I:

2.  Okrem tém, ktoré sú spoločné pre všetky oblasti, súbory údajov sa týkajú tém, ktoré sú špecifické pre jednotlivé oblasti, ako sa stanovuje v prílohách Ib až Ig.

a)  charakteristiky osôb a domácností;

 

b)  účasť na trhu práce;

 

c)  trvanie zamestnania a predchádzajúce pracovné skúsenosti;

 

d)  pracovné podmienky vrátane pracovného času a rozvrhnutia pracovného času;

 

e)  dosiahnuté vzdelanie;

 

f)  účasť na vzdelávaní a odbornej príprave;

 

g)  zdravie: stav a zdravotné postihnutie, starostlivosť a determinanty;

 

h)  príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov;

 

i)  životné podmienky vrátane materiálnej deprivácie, bývania, prostredia na život a prístupu k službám;

 

j)  kvalita života vrátane účasti na spoločenskom a kultúrnom živote a pohody;

 

k)  rozdelenie času a

 

l)  účasť na informačnej spoločnosti.

 

3.  Požiadavky na presnosť sú uvedené v prílohe II a charakteristiky vzoriek použitých v rôznych oblastiach v prílohe III.

3.  Požiadavky na presnosť sú uvedené v prílohe II a charakteristiky vzoriek použitých v rôznych oblastiach v prílohe III.

 

3a.  Údaje sa rozdelia tak, aby opisovali záujmové subpopulácie a vyjadrovali prípadné nerovnosti. Členské štáty a Komisia (Eurostat) vypracujú aj informácie, ktoré umožňujú odvodiť informácie platné na územnej úrovni NUTS 2, s cieľom umožniť lepšiu porovnateľnosť údajov medzi krajinami, zohľadňujúc náklady.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 s cieľom zmeniť čiastkové témy uvedené v prílohe I, aby tak zohľadnila relevantný technický, sociálny a hospodársky vývoj a reagovala na nové potreby používateľov. Komisia pri výkone tejto právomoci zabezpečí, aby:

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 na základe štúdie uskutočniteľnosti s cieľom zmeniť čiastkové témy uvedené v prílohách Ib až Ig, aby tak zohľadnila relevantný, legislatívny, technický, sociálny, občiansky a hospodársky vývoj a reagovala na nové potreby používateľov, a v súlade s európskym štatistickým programom, pri súčasnom vyhnutí sa ďalšiemu zaťaženiu respondentov.

a)  tieto delegované akty nepredstavovali pre členské štáty alebo respondentov výrazné dodatočné zaťaženie alebo náklady;

 

b)  sa delegovanými aktmi pre každú oblasť nezmenilo viac než 20 percent čiastkových tém uvedených v prílohe I. V prípade oblastí, pre ktoré sa údaje získavajú s ročnou alebo menej ako ročnou periodicitou, nesmú tieto zmeny predstavovať viac než 10 percent zoznamu čiastkových tém. Tieto maximálne percentuálne podiely sa uplatňujú na štyri po sebe nasledujúce roky. Počet čiastkových tém, ktoré možno zmeniť, sa zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo.

Pokiaľ to nie je náležite odôvodnené výnimočnými okolnosťami, nesmie sa zmeniť viac než 20 percent čiastkových tém uvedených v prílohách Ib až Ig pre každú oblasť. V prípade oblastí, pre ktoré sa údaje získavajú s ročnou alebo menej ako ročnou periodicitou, nesmú tieto zmeny predstavovať viac než 10 percent zoznamu čiastkových tém. Tieto maximálne percentuálne podiely sa uplatňujú na štyri po sebe nasledujúce roky. Počet čiastkových tém, ktoré možno zmeniť, sa zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo.

 

(v celom texte nariadenia sa oblasť „trh práce“ nahrádza „pracovnou silou“)

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Viacročné priebežné plánovanie

Viacročné priebežné plánovanie

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 s cieľom zaviesť alebo prispôsobiť pre zber údajov, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, viacročné priebežné plánovanie na osem rokov v súlade s periodicitou stanovenou v prílohe IV. Komisia zabezpečí, aby tieto delegované akty nepredstavovali pre členské štáty alebo respondentov výrazné dodatočné zaťaženie alebo náklady.

1.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 15 s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením alebo prispôsobením pre zber údajov, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, viacročné priebežné plánovanie na osem rokov v súlade s periodicitou stanovenou v prílohe IV a v súlade s európskym štatistickým programom.

2.  Viacročné priebežné plánovanie určuje obdobie, počas ktorého sa získavajú údaje pre:

2.  Viacročné priebežné plánovanie určuje obdobie, počas ktorého sa získavajú údaje pre:

a)  čiastkové témy zahrnuté do oblastí;

a)  čiastkové témy zahrnuté do oblastí;

b)  predmety ad hoc vyžiadané používateľmi týkajúce sa oblastí trhu práce a príjmov a životných podmienok, ako je stanovené v prílohe IV. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa tieto údaje môžu týkať čiastkových tém, ktoré nie sú uvedené v prílohe I.

b)  predmety ad hoc vyžiadané používateľmi týkajúce sa oblastí pracovnej sily a príjmov a životných podmienok, ako je stanovené v prílohe IV. V odôvodnených prípadoch sa tieto údaje môžu týkať čiastkových tém, ktoré nie sú uvedené v prílohách Ib až Ig.

3.  Úpravy plánovania uvedeného v odseku 1 sa vykonávajú najneskôr 24 mesiacov pred začiatkom každého obdobia zberu údajov uvedeného v pláne. Cieľom týchto úprav je zabezpečiť účinnosť a súlad plánovania s potrebami používateľov.

3.  Úpravy plánovania uvedeného v odseku 1 sa vykonávajú najneskôr 24 mesiacov pred začiatkom každého obdobia zberu údajov uvedeného v pláne. Cieľom týchto úprav je zabezpečiť účinnosť a súlad plánovania s potrebami používateľov.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty sa usilujú rozšíriť pokrytie zberu údajov aj mimo domácností za predpokladu, že zasielané údaje umožňujú identifikáciu sledovaných jednotiek, ktoré nie sú súčasťou domácností a ktoré zvyčajne bývajú v členských štátoch.

Odôvodnenie

Členské štáty by sa mali pokúsiť zahrnúť občanov, ktorí nežijú v domácnostiach. Ide o dôležitý dlhodobý cieľ, keďže štatistika sa zlepší, pokiaľ by v zozbieraných údajoch mohli byť zahrnuté tiež osoby žijúce v ústavoch sociálnej starostlivosti – či už ide o starších ľudí, osoby so zdravotným postihnutím, chronicky choré alebo iné osoby – a bezdomovci.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Špecifikácie súborov údajov

 

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 15 na doplnenie tohto nariadenia stanovením týchto prvkov jednotlivých súborov údajov, vrátane prípadov, keď sú tieto prvky spoločné pre viacero súborov údajov, s cieľom zastrešiť potreby identifikované v príslušných čiastkových témach:

 

a)  počet, názov a opis premenných;

 

b)  presné charakteristiky štatistických populácií, sledovaných jednotiek a respondentov;

 

c)  referenčné obdobia a dátumy.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Technické špecifikácie súborov údajov

Technické špecifikácie súborov údajov

1.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty na účely stanovenia týchto technických prvkov jednotlivých súborov údajov:

1.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce tieto technické prvky jednotlivých súborov údajov:

a)  počet a opis premenných;

 

b)  štatistické klasifikácie;

a)  štatistické klasifikácie;

c)  presné charakteristiky štatistických populácií, sledovaných jednotiek a respondentov;

 

d)  referenčné obdobia a dátumy;

 

e)  požiadavky týkajúce sa geografického pokrytia, vlastností vzoriek vrátane získavania podvzoriek, technických aspektov terénnej práce, editácie a imputácie, váženia, odhadov a odhadu odchýlky;

e)  požiadavky týkajúce sa geografického pokrytia, vlastností vzoriek vrátane získavania podvzoriek, technických aspektov terénnej práce, editácie a imputácie, váženia, odhadov a odhadu odchýlky;

f)  metodika, ktorá sa má použiť na zber údajov, keď je to potrebné na dosiahnutie vysokej úrovne porovnateľnosti údajov o zamestnanosti a nezamestnanosti v oblasti trhu práce. Podľa potreby sem môže patriť poradie a umiestnenie otázok v dotazníku. Túto potrebu je nutné riadne odôvodniť.

f)  metodiku zabezpečujúcu porovnateľnosť zbieraných údajov; v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti pracovnej sily a pri materiálnej deprivácii v oblasti príjmov a životných podmienok môže zahŕňať, v riadne odôvodnených prípadoch, poradie otázok. Vzorové dotazníky nie sú povinné, ale len odporúčania.

2.  Ak sú položky spoločné pre viaceré súbory údajov, Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty na účely stanovenia týchto technických charakteristík súborov údajov:

 

a)  zoznam a opis premenných;

 

b)  štatistické klasifikácie;

 

c)  presné charakteristiky štatistických populácií a sledovaných jednotiek.

 

3.  V prípade súborov údajov o mesačnej nezamestnanosti týkajúcich sa oblasti trhu práce je Komisia splnomocnená prijímať vykonávacie akty na účely opísania premenných a dĺžky, požiadaviek na kvalitu a úrovne podrobnosti prenášaných časových radov.

3.  V prípade súborov údajov o mesačnej nezamestnanosti týkajúcich sa oblasti pracovnej sily Komisia prijíma vykonávacie akty na účely opísania premenných a dĺžky, požiadaviek na kvalitu a úrovne podrobnosti prenášaných časových radov.

4.  Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

4.  Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Article 7

Normy prenosu a výmeny informácií

Normy prenosu a výmeny informácií

1.  Zavedú sa technické normy na uľahčenie výmeny a spoločného používania informácií medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi, najmä na účely podpory riadenia kvality a dokumentácie procesov súvisiacich so štatistikou, ktorej sa týka toto nariadenie.

1.  Zavedú sa technické normy na uľahčenie výmeny a spoločného používania informácií medzi členskými štátmi a Komisiou (Eurostatom), najmä na účely podpory riadenia kvality a dokumentácie procesov súvisiacich so štatistikou, ktorej sa týka toto nariadenie.

2.  Technické normy sa týkajú štatistických pojmov, procesov a produktov vrátane údajov a metaúdajov.

2.  Technické normy sa týkajú štatistických pojmov, procesov a produktov vrátane údajov a metaúdajov.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty s cieľom stanoviť technické normy uvedené v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú technické normy uvedené v odseku 1. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Zdroje údajov a metódy

Zdroje údajov a metódy

1.  Členské štáty poskytujú údaje uvedené v článku 1 s použitím jedného z týchto zdrojov alebo ich kombinácie za predpokladu, že spĺňajú požiadavky na kvalitu uvedené v článku 12:

1.  Členské štáty poskytujú údaje uvedené v článku 1 s použitím jedného z týchto zdrojov alebo ich kombinácie za predpokladu, že spĺňajú požiadavky na kvalitu uvedené v článku 12 a zbierajú sa a sú ďalej spracúvané v súlade s bezpečnostnými zárukami stanovenými v platných právnych predpisoch na ochranu údajov:

a)  informácie priamo poskytnuté respondentmi;

a)  informácie priamo a dobrovoľne poskytnuté respondentmi na základe súhlasu dotknutých osôb poskytujúcich údaje, pokiaľ sa poskytnutie informácií nevyžaduje priamo v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému kontrolór podlieha, a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a legitímnych záujmov dotknutých osôb;

b)  administratívne záznamy a iné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy, pokiaľ umožňujú tvorbu údajov, ktoré sú porovnateľné a zodpovedajú príslušným osobitným požiadavkám stanoveným v tomto nariadení.

b)  administratívne záznamy a iné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy vrátane techník odhadu pre malé oblasti na účely pokrytia územnej diverzity, pokiaľ umožňujú tvorbu údajov, ktoré sú porovnateľné a zodpovedajú príslušným osobitným požiadavkám stanoveným v tomto nariadení a sú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

2.  Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) podrobné informácie o použitých zdrojoch a metódach.

2.  Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) podrobné informácie o použitých zdrojoch a metódach, ako aj súvisiacich súboroch údajov v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v článku 7 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 10

Článok 10

Prenos údajov a lehoty

Prenos údajov a lehoty

1.  Lehoty na prenos údajov sú stanovené v prílohe V.

1.  Lehoty na prenos údajov sú stanovené v prílohe V.

2.  Pre každý súbor údajov členské štáty prenesú Komisii (Eurostatu) vopred skontrolované mikroúdaje bez priamej identifikácie.

2.  Pre každý súbor údajov členské štáty prostredníctvom bezpečných prenosových kanálov prenesú Komisii (Eurostatu) vopred skontrolované mikroúdaje bez priamej identifikácie.

3.  Odchylne od odseku 2 sa zasielajú vopred skontrolované agregované údaje na účely zostavovania mesačných štatistík o nezamestnanosti.

3.  Odchylne od odseku 2 sa zasielajú vopred skontrolované agregované údaje na účely zostavovania mesačných štatistík o nezamestnanosti.

4.  Členské štáty začnú získavať a prenášať údaje podľa tohto nariadenia od roku 2019.

4.  Členské štáty začnú získavať a prenášať údaje podľa tohto nariadenia od roku 2019.

 

4a.  Komisia (Eurostat), okrem riadne odôvodnených prípadov, uverejňuje súhrnné údaje na webovej lokalite Eurostatu používateľsky ústretovým spôsobom v lehote šiestich mesiacov od prijatia konečných mikroúdajov, za predpokladu, že sú k dispozícii údaje z polovice členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Opory výberu

Opory výberu

1.  Údaje sú založené na reprezentatívnych vzorkách získaných z opôr výberu na vnútroštátnej úrovni, ktoré umožňujú náhodne vyberať osoby alebo domácnosti so známou pravdepodobnosťou výberu. Opory výberu vyčerpávajúco a výlučne pokrývajú populáciu záujmu a pravidelne sa aktualizujú. Obsahujú všetky informácie potrebné pre výberový plán, napríklad informácie potrebné na účely stratifikácie a na kontaktovanie osôb alebo domácností. Opora výberu obsahuje aj informácie potrebné na prepojenie osôb s inými administratívnymi záznamami, pokiaľ to je povolené podľa pravidiel o ochrane údajov.

1.  Údaje sú založené na reprezentatívnych vzorkách získaných z opôr výberu na vnútroštátnej úrovni, ktoré umožňujú náhodne vyberať osoby alebo domácnosti so známou pravdepodobnosťou výberu. Opory výberu vyčerpávajúco a výlučne pokrývajú celú populáciu obyvateľov, pričom sa akceptuje bežná chyba pokrytia, a pravidelne sa aktualizujú. Obsahujú všetky informácie potrebné pre výberový plán, napríklad informácie potrebné na účely stratifikácie a na kontaktovanie osôb alebo domácností. Opora výberu obsahuje aj informácie potrebné na prepojenie osôb s inými administratívnymi záznamami, pokiaľ je to potrebné a primerané a povolené podľa všetkého platného práva o ochrane údajov, ktoré by tiež malo stanoviť opatrenia na ochranu práv a slobôd a legitímnych záujmov dotknutých osôb. Opora výberu poskytuje primerané bezpečnostné záruky pre dotknuté osoby.

2.  Ak v členskom štáte nie je dostupná žiadna takáto opora výberu, použijú sa iné opory výberu, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá. Tieto opory výberu:

2.  Ak v členskom štáte nie je dostupná žiadna takáto opora výberu, použijú sa iné opory výberu, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá. Tieto opory výberu:

a)  identifikujú jednotky vzorky, ktorými môžu byť osoby, domácnosti, obydlia alebo adresy;

a)  identifikujú jednotky vzorky, ktorými môžu byť osoby, domácnosti, obydlia alebo adresy;

b)  umožňujú zistiť pravdepodobnosť výberu;

b)  umožňujú zistiť pravdepodobnosť výberu;

 

ba)  poskytujú informácie o veľkosti subpopulácií, ku ktorým je ťažké sa dostať;

c)  sa pravidelne aktualizujú.

c)  sa pravidelne aktualizujú.

 

2a.  Ak je to významné pre úniové účely, Komisia umožní prístup k oporám výberu národných štatistických úradov pre iné zisťovania než EŠS.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce jednotné podmienky pre opory výberu, najmä minimálne požiadavky. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty stanovujúce jednotné podmienky pre opory výberu, najmä minimálne požiadavky. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 12

Článok 12

Kvalita

Kvalita

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečila kvalita prenášaných údajov a metaúdajov.

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečila najvyššia kvalita prenášaných údajov a metaúdajov.

2.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality vymedzené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality vymedzené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.  Komisia (Eurostat) posúdi kvalitu metaúdajov o špecifikáciách, prenášaných údajov a opôr výberu.

3.  Komisia (Eurostat) posúdi kvalitu metaúdajov o špecifikáciách, prenášaných údajov a opôr výberu, a to aj s náležitým ohľadom na ich používateľsky ústretové zobrazenie na webovej lokalite Eurostatu.

4.  Členské štáty na tieto účely v súvislosti s údajmi a mikroúdajmi uvedenými v článku 10 prenesú:

4.  Členské štáty na tieto účely v súvislosti s údajmi a mikroúdajmi uvedenými v článku 10 prenesú:

a)  metaúdaje opisujúce použitú metodiku a to, ako sa stanovili technické špecifikácie na základe špecifikácií stanovených týmto nariadením;

a)  metaúdaje opisujúce použitú metodiku vrátane zdrojov údajov a metód uvedených v článku 8 a to, ako sa stanovili technické špecifikácie na základe špecifikácií stanovených týmto nariadením;

b)  informácie o splnení minimálnych požiadaviek na použité opory výberu, a to aj pri ich vývoji a aktualizácii, ako je stanovené v tomto nariadení.

b)  informácie o splnení minimálnych požiadaviek na použité opory výberu, a to aj pri ich vývoji a aktualizácii, ako je stanovené v tomto nariadení;

 

ba)  informácie o subpopuláciách, ku ktorým sa nepodarilo pri zbere údajov dostať.

5.  Členské štáty prenesú metaúdaje a informácie uvedené v odseku 4 najneskôr do troch mesiacov po uplynutí lehoty na prenos údajov a mikroúdajov. Tieto doplňujúce informácie sa poskytnú vo forme správ o kvalite, ktoré preukážu najmä to, ako prenášané údaje a mikroúdaje, ako aj metaúdaje a informácie spĺňajú požiadavky na kvalitu.

5.  Členské štáty prenesú metaúdaje a informácie uvedené v odseku 4 tohto článku a v článku 11 najneskôr do troch mesiacov po uplynutí lehoty na prenos údajov a mikroúdajov. Tieto doplňujúce informácie sa poskytnú vo forme správ o kvalite, ktoré preukážu najmä to, ako prenášané údaje a mikroúdaje, ako aj metaúdaje a informácie spĺňajú požiadavky na kvalitu. Komisia (Eurostat) tieto informácie zverejní v súlade s úniovými a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

6.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia formy a obsah správ o kvalite. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

6.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia formy a formát správ o kvalite. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

7.  Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii (Eurostatu) všetky relevantné informácie alebo zmeny v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia, ktoré by ovplyvnili kvalitu prenášaných údajov.

7.  Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii (Eurostatu) všetky relevantné informácie alebo zmeny v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia, ktoré by ovplyvnili kvalitu prenášaných údajov.

8.  Na žiadosť Komisie (Eurostatu) členské štáty poskytnú doplňujúce informácie potrebné na vyhodnotenie kvality štatistických informácií.

8.  Na žiadosť Komisie (Eurostatu) členské štáty poskytnú doplňujúce informácie potrebné na vyhodnotenie kvality štatistických informácií.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Štúdie uskutočniteľnosti a pilotné štúdie

Štúdie uskutočniteľnosti a pilotné štúdie

S cieľom zlepšiť súbory údajov Komisia (Eurostat)v prípade potreby iniciuje niekoľko štúdií uskutočniteľnosti a pilotných štúdií, na ktorých budú spolupracovať členské štáty, a to najmä v záujme zlepšenia kvality vrátane porovnateľnosti, podpory modernizácie oblastí spotreby a využívania času, preskúmania a zavedenia nových spôsobov, ako zlepšiť schopnosť reagovať na potreby používateľov, lepšej integrácie zberu údajov a používania iných zdrojov údajov a zefektívnenia zberu údajov v členských štátoch s ohľadom na technologický vývoj.

1.  Pri súčasnom splnení cieľov tohto nariadenia a s cieľom zlepšiť súbory údajov a sociálne ukazovatele Komisia iniciuje obmedzený počet reprezentatívnych štúdií uskutočniteľnosti a pilotných štúdií, na ktorých budú spolupracovať členské štáty, pričom posúdi alternatívne metodiky, zohľadňujúc technologický vývoj, a to najmä s cieľom:

 

a)  zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť súborov údajov;

 

b)  rozšíriť pokrytie zberu údajov na osoby, ktoré nežijú v domácnostiach alebo na subpopulácie, ku ktorým je ťažké sa dostať;

 

c)  vyvinúť, posúdiť a zaviesť techniky, ktoré umožňujú lepšie pokrytie územnej diverzity na úrovni NUTS 2 a na miestnej úrovni;

 

d)  ďalej sledovať štatistické pokrytie migrujúcich občanov, ktorí menia krajinu pobytu;

 

e)  vypracovať a otestovať nové podrobné témy na zber údajov;

 

f)  prispieť k modernizácii oblastí spotreby a využívania času vrátane údajov o objeme spotreby;

 

g)  preskúmať a zaviesť nové spôsoby, ako zlepšiť schopnosť reagovať na potreby používateľov;

 

h)  zlepšiť integráciu zberu údajov a používania iných zdrojov údajov; ako aj

 

i)  zefektívniť zber údajov v členských štátoch a zlepšiť nástroje na zber údajov s cieľom umožniť plné zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím.

 

V prípade povinnej štúdie uskutočniteľnosti alebo pilotnej štúdie Komisia (Eurostat) poskytne primerané financovanie podľa pravidiel stanovených v článku 14.

 

2.  Komisia (Eurostat) podľa situácie vyzve agentúry Únie, ktoré vykonávajú európske sociálne zisťovania okrem EŠS, aby prispeli k vývoju nových ukazovateľov a zberu pilotných údajov o témach ad hoc (podľa prílohy IV) alebo témach budúceho záujmu pre EŠS.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Prístup k dôverným údajom na vedecké účely

 

Komisia (Eurostat) môže udeliť prístup k dôverným údajom vo svojich priestoroch alebo uvoľniť súbor anonymizovaných mikroúdajov zo zdrojov súborov údajov pre oblasti uvedené v článku 3 na vedecké účely a podľa podmienok stanovených v nariadení Komisie (EÚ) č. 557/20131a.

 

__________________

 

1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2013 zo 17. júna 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike, pokiaľ ide o prístup k dôverným údajom na vedecké účely, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 831/2002 (Ú. v. EÚ L 164, 18.6.2013, s. 16).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vývoj a/alebo vykonávanie zberu údajov alebo metód zberu údajov pre sociálne štatistiky vrátane opôr výberu, a to v priebehu prvých štyroch rokov zberu súborov údajov;

a)  vývoj a/alebo vykonávanie zberu údajov alebo metód zberu údajov pre sociálne štatistiky vrátane opôr výberu, a to v priebehu prvého cyklu zberu súborov údajov pre každú oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vývoj metodík vrátane štúdií uskutočniteľnosti a pilotných štúdií uvedených v článku 13;

b)  vývoj metodík vrátane účasti na štúdiách uskutočniteľnosti a pilotných štúdiách uvedených v článku 13;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  NŠÚ dostanú dostatočné finančné a ľudské zdroje vyčlenené na presný účel ďalších úloh stanovených v tomto nariadení, ktoré v súčasnosti nevykonávajú. Potrebné zdroje sa prehodnotia podľa vývoja tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Finančný príspevok Únie sa poskytuje v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/201334, článkom 16 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () č. 1296/201335, článkom 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/201336, článkom 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () č. 1303/2013 alebo článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/201438.

2.  Finančný príspevok Únie podľa viacročného finančného rámca 2014 – 2020 sa poskytuje v súlade s príslušnými nariadeniami týkajúcimi sa európskeho štatistického programu, programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), Horizontu 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020), tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020) a programu na podporu štrukturálnych reforiem.

__________________

 

34 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 99/2013 z 15. januára 2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 – 2017 (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 12).

 

35Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

 

36Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

 

37Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 282/2014 z 11. marca 2014 o ustanovení tretieho akčného programu pre Úniu v oblasti zdravia (2014 – 2020), ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1350/2007/ES (Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 15

Článok 15

Výkon delegovaných právomocí

Výkon delegovaných právomocí

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4 a článku 4 ods. 1 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od [Úrad pre publikácie: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1, článku 5a a článku 17 ods. 1 až 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [Úrad pre publikácie: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4 a článku 4 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo od neskoršieho dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1, článku 5a a článku 17 ods. 1 až 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo od neskoršieho dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201639.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4 a článku 4 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1, článku 5a a článku 17 ods. 1 až 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

__________________

 

39Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

Článok 17

Výnimky

Výnimky

1.  Ak by si uplatňovanie tohto nariadenia alebo vykonávacích opatrení a delegovaných aktov prijatých podľa neho v národnom štatistickom systéme členského štátu vyžadovalo veľké úpravy, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov udeliť výnimku najviac na tri roky. Výnimku možno udeliť len vtedy, keď neohrozí porovnateľnosť údajov členských štátov týkajúcich sa hlavných ukazovateľov ani nebude brániť výpočtu požadovaných včasných a reprezentatívnych európskych agregovaných údajov.

1.  Ak by si uplatňovanie tohto nariadenia alebo vykonávacích opatrení a delegovaných aktov prijatých podľa neho v národnom štatistickom systéme členského štátu vyžadovalo veľké úpravy, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 na doplnenie tohto nariadenia o udelení výnimky najviac na štyri roky. Výnimka sa udelí len vtedy, ak nebolo udelené povolenie uvedené v odseku 3, a ak neohrozí porovnateľnosť údajov členských štátov týkajúcich sa hlavných ukazovateľov ani nebude brániť výpočtu požadovaných včasných a reprezentatívnych európskych agregovaných údajov.

2.  Ak je výnimka odôvodnená aj po uplynutí obdobia, na ktoré bola udelená, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov udeliť ďalšiu výnimku na obdobie maximálne troch rokov.

2.  Ak je výnimka odôvodnená dostatočnými dôkazmi aj po uplynutí obdobia, na ktoré bola udelená, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 s cieľom doplniť toto nariadenie o poskytnutí ďalšej výnimky na obdobie maximálne jedného roka.

3.  Ak členský štát nemôže poskytovať požadované súbory údajov inými prostriedkami, než je použitie iných metód, ako sú tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení alebo vo vykonávacích opatreniach a delegovaných aktoch prijatých na jeho základe, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov výnimočne povoliť používanie týchto metód na obdobie maximálne piatich rokov.

3.  Ak členský štát nemôže poskytovať požadované súbory údajov inými prostriedkami, než je použitie iných metód, ako sú tie, ktoré sú stanovené v tomto nariadení alebo vo vykonávacích opatreniach a delegovaných aktoch prijatých na jeho základe, a keď nebola udelená výnimka uvedená v odseku 1, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov na doplnenie tohto nariadenia v súlade s článkom 15 výnimočne povoliť používanie týchto metód na obdobie maximálne piatich rokov.

4.  Ak je povolenie odôvodnené aj po uplynutí obdobia, na ktoré bolo udelené, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov udeliť ďalšie povolenie na obdobie maximálne piatich rokov.

4.  Ak je povolenie odôvodnené dostatočnými dôkazmi aj po uplynutí obdobia, na ktoré bolo udelené, Komisia môže prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 s cieľom doplniť toto nariadenie poskytnutím ďalšej výnimky na obdobie maximálne dvoch rokov.

5.  Na účely odsekov 1 až 4 členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť v lehote troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti príslušného aktu alebo šiestich mesiacov pred uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená aktuálna výnimka alebo povolenie. Pri podávaní žiadosti o povolenie uvedené v odsekoch 3 a 4 príslušný členský štát podrobne opíše použité metódy a preukáže, že vedú k porovnateľným výsledkom.

5.  Na účely odsekov 1 až 4 členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť v lehote troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti príslušného aktu alebo šiestich mesiacov pred uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená aktuálna výnimka alebo povolenie. Pri podávaní žiadosti o povolenie uvedené v odsekoch 3 a 4 príslušný členský štát podrobne opíše použité metódy a preukáže, že vedú k porovnateľným výsledkom.

6.  Komisia prijme uvedené vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.

 

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Zmeny nariadenia (ES) č. 808/2004

 

Nariadenie (EÚ) č. 808/2004 sa mení takto:

 

(1)  Článok 4 sa nahrádza takto:

 

„Článok 4

 

Moduly

 

Moduly v tomto nariadení sa vzťahujú na podniky v oblastiach a informačnú spoločnosť, ako sú vymedzené v prílohe I.“

 

(2)  Príloha II sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 17 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17b

 

Zmeny nariadenia (ES) č. 1338/2008

 

Nariadenie (ES) č. 1338/2008 sa mení takto:

 

(1)  Článok 2 sa nahrádza takto:

 

„Článok 2

 

Predmet

 

Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiky o týchto oblastiach:

 

a)  zdravotná starostlivosť, ako je vymedzená v prílohe II,

 

b)  dôvody úmrtí, ako sú vymedzené v prílohe III,

 

c)  pracovné úrazy, ako sú vymedzené v prílohe IV,

 

d)  choroby z povolania a iné zdravotné problémy a choroby súvisiace s prácou, ako sú vymedzené v prílohe V.“

 

(2)  Príloha I sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 17c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17c

 

Zmeny nariadenia (ES) č. 452/2008

 

Nariadenie (ES) č. 452/2008 sa mení takto:

 

(1)  Článok 3 sa nahrádza takto:

 

„Článok 3

 

Oblasti

 

Toto nariadenie sa vzťahuje na vypracovanie štatistík v dvoch oblastiach:

 

a)  oblasť 1 sa vzťahuje na štatistiky vzdelávacích systémov a systémov odbornej prípravy;

 

b)  oblasť 2 sa vzťahuje na štatistiky vzdelávania, ako napríklad štatistiky týkajúce sa ľudského kapitálu a sociálnych a hospodárskych prínosov vzdelávania, ktoré nepatria pod prvú oblasť a pod nariadenie (EÚ) č. ... [nariadenie, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku, COD 2016/0264];

 

Štatistiky v týchto oblastiach sa vypracúvajú v súlade s prílohou.“

 

(2)  V prílohe sa oddiel s názvom „Oblasť 2: Účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní.“ vypúšťa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Príloha I

 

Text predložený Komisiou

Téma

Čiastkové témy

Technické prvky

Informácie o zbere údajov

 

Identifikácia

 

Váhové koeficienty

 

Charakteristiky rozhovoru

 

Lokalizácia

Charakteristiky osôb a domácností

Demografia

 

Občianstvo a prisťahovalecký pôvod

 

Zloženie domácnosti

Účasť na trhu práce

Status podľa hlavnej činnosti (definovaný respondentom)

 

Základné charakteristiky zamestnania

Educational attainment and background

Úroveň dosiahnutého vzdelania

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Technické prvky

Informácie o zbere údajov

 

Identifikácia

 

Váhové koeficienty

 

Charakteristiky rozhovoru

 

Lokalizácia

Hlavné charakteristiky osôb a domácnosti;

Demografia

 

Občianstvo a prisťahovalecký pôvod

 

Zloženie domácnosti

Zdravotné postihnutie

Zdravotné postihnutie

Účasť na trhu práce

Status podľa hlavnej činnosti (definovaný respondentom)

 

Základné charakteristiky zamestnania

Dosiahnuté vzdelanie, kontinuita vzdelávania a pozadie

Úroveň dosiahnutého vzdelania

 

Kontinuita vzdelania

Charakteristiky základného príjmu domácnosti

Celkový príjem domácnosti

(Príloha I je rozdelená do dvoch samostatných príloh na základe oblastí)

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Príloha I a (nová) – oblasť „Pracovná sila“

 

Text predložený Komisiou

Téma

Čiastkové témy

Charakteristiky osôb a domácností

Zloženie domácnosti – podrobnosti

 

Dĺžka pobytu v krajine

Účasť na trhu práce

Zamestnanecké postavenie

 

Trvanie zmluvy

 

Trvanie zmluvy – sekundárne informácie

 

Práca na plný alebo kratší pracovný čas – dôvod

 

Závislá samostatná zárobková činnosť

 

Vedúce funkcie

 

Veľkosť podniku

 

Pracovisko

 

Práca vykonávaná doma

 

Hľadanie si práce

 

Ochota pracovať

 

Dostupnosť

 

Druhé zamestnanie

 

Hľadanie si ďalšieho zamestnania

 

Zosúladenie práce a rodinného života

 

Mladí ľudia na trhu práce

 

Postavenie migrantov a ich priamych potomkov na trhu práce

 

Prechod do dôchodku

 

Potreby starostlivosti

Trvanie zamestnania a predchádzajúce pracovné skúsenosti

Začiatok zamestnania

 

Spôsob nájdenia si zamestnania

 

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Pracovné podmienky vrátane pracovného času a rozvrhnutia pracovného času

Pracovný čas

 

Rozvrhnutie pracovného času

 

Organizácia práce a rozvrhnutie pracovného času

Dosiahnuté vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Účasť na formálnom a neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave (4 týždne)

 

Účasť na formálnom a neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave (12 mesiacov)

Zdravie: stav a zdravotné postihnutie, starostlivosť a determinanty

Pracovné úrazy a iné zdravotné problémy súvisiace s prácou

 

Minimálny európsky zdravotný modul

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Príjem z práce

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Doplňujúce charakteristiky osoby a domácnosti;

Zloženie domácnosti – ďalšie konkrétne podrobnosti

 

Dĺžka pobytu v krajine

Účasť na trhu práce

Zamestnanecké postavenie

 

Trvanie zmluvy

 

Trvanie zmluvy – sekundárne informácie

 

Práca na plný alebo kratší pracovný čas – dôvod

 

Závislá samostatná zárobková činnosť

 

Vedúce funkcie

 

Veľkosť podniku

 

Pracovisko

 

Práca vykonávaná doma

 

Hľadanie si zamestnania

 

Ochota pracovať

 

Dostupnosť

 

Druhé alebo ďalšie zamestnanie

 

Hľadanie si ďalšieho zamestnania

 

Podzamestnanosť

 

Zosúladenie práce a rodinného života

 

Mladí ľudia na trhu práce

 

Osoby so zdravotným postihnutím na trhu práce

 

Postavenie migrantov a ich priamych potomkov na trhu práce

 

Prechod do dôchodku

 

Potreby a záväzky v oblasti starostlivosti

Trvanie zamestnania, pracovná história a predchádzajúce pracovné skúsenosti;

Začiatok zamestnania

 

Spôsob nájdenia si zamestnania

 

Koniec zamestnania

 

Kontinuita a prerušenia kariérneho postupu

 

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Pracovné podmienky vrátane pracovného času a rozvrhnutia pracovného času

Pracovný čas

 

Rozvrhnutie pracovného času

 

Organizácia práce a rozvrhnutie pracovného času

Dosiahnuté vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Účasť na formálnom a neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave (4 týždne)

 

Účasť na formálnom a neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave (12 mesiacov)

Zdravotný stav a zdravotné postihnutie, prístup k, dostupnosť a využívanie zdravotnej starostlivosti a zdravotných faktorov,

Pracovné úrazy a iné zdravotné problémy súvisiace s prácou

 

Minimálny európsky zdravotný modul

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Príjem z práce

 

Príjem z príspevkov

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Príloha I b (nová) – oblasť Príjmy a životné podmienky

Téma

Čiastkové témy

Charakteristiky osôb a domácností

Zloženie domácnosti – podrobnosti

 

Dĺžka pobytu v krajine

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Účasť na činnostiach formálneho vzdelávania (v súčasnosti)

Dosiahnuté vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti

Účasť na trhu práce

Charakteristika pracoviska

 

Trvanie zmluvy

 

Zamestnanecké postavenie

 

Podrobná situácia na trhu práce

 

Vedúce funkcie

Trvanie zamestnania a predchádzajúce pracovné skúsenosti

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Pracovné podmienky vrátane pracovného času a rozvrhnutia pracovného času

Kalendár činností

 

Pracovný čas

Zdravie: stav a zdravotné postihnutie, starostlivosť a determinanty

Minimálny európsky zdravotný modul

 

Zdravotný stav a zdravotné postihnutie

 

Zdravie detí

 

Prístup k zdravotnej starostlivosti

 

Zdravotná starostlivosť

 

Prístup k zdravotnej starostlivosti (deti)

 

Zdravotné determinanty

Kvalita života vrátane účasti na spoločenskom a kultúrnom živote a pohody

Kvalita života

 

Účasť na spoločenskom a kultúrnom živote

 

Pohoda

Životné podmienky vrátane materiálnej deprivácie, bývania, prostredia na život a prístupu k službám

Materiálna deprivácia

 

Deprivácia detí

 

Hlavné charakteristiky bývania

 

Podrobné podmienky bývania vrátane deprivácie

 

Náklady na bývanie vrátane imputovaného nájomného

 

Prostredie na život

 

Využívanie služieb vrátane služieb starostlivosti

 

Cenová dostupnosť

 

Neuspokojené potreby a ich príčiny

 

Starostlivosť o deti

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Príjem z práce

 

Príjem z príspevkov

 

Príjem z dôchodkov

 

Ostatné príjmy

 

Dane a príspevky

 

Celkový príjem

 

Nadmerná zadlženosť

 

Nedoplatky

 

Majetok

 

Hlavné zložky spotreby

 

Medzigeneračný prenos znevýhodnení

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Doplňujúce charakteristiky osoby a domácnosti;

Zloženie domácnosti – ďalšie konkrétne podrobnosti

 

Domácnosti s viacerými generáciami dlhodobo nezamestnaných osôb

 

Dĺžka pobytu v krajine

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Účasť na činnostiach formálneho vzdelávania (v súčasnosti)

Dosiahnuté vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti

Účasť na trhu práce

Dosiahnuté vzdelanie

 

Trvanie zmluvy

 

Zamestnanecké postavenie

 

Podrobná situácia na trhu práce

 

Vedúce funkcie

Trvanie zamestnania, pracovná história a predchádzajúce pracovné skúsenosti;

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Pracovné podmienky vrátane pracovného času a rozvrhnutia pracovného času

Kalendár činností

 

Pracovný čas

Zdravotný stav a zdravotné postihnutie, prístup k, dostupnosť a využívanie zdravotnej starostlivosti a zdravotných faktorov

Minimálny európsky zdravotný modul

 

Zdravotný stav a zdravotné postihnutie

 

Zdravie detí

 

Prístup k zdravotnej starostlivosti

 

Zdravotná starostlivosť

 

Prístup k zdravotnej starostlivosti (deti)

 

Zdravotné determinanty

kvalita života vrátane účasti na spoločenskom, občianskom, hospodárskom a kultúrnom živote, inklúzie a pohody;

Kvalita života

 

Účasť na spoločenskom a kultúrnom živote

 

Pohoda

 

Schopnosť nezávislého života pre osoby so zdravotným postihnutím

Životné podmienky vrátane materiálnej deprivácie, neuspokojených potrieb bývania, prostredia, zdravia a vzdelávania a hodnotenia vlastných potrieb a prístupu k službám

Materiálna deprivácia

 

Deprivácia detí

 

Hlavné charakteristiky bývania

 

Podrobné podmienky bývania vrátane deprivácie

 

Náklady na bývanie vrátane imputovaného nájomného

 

Náklady na bývanie vrátane znížených nákladov na dodávateľské služby

 

Primerané ubytovanie poskytované osobám so zdravotným postihnutím

 

Prostredie na život

 

Problémy s bývaním (vrátane problémov s prenájmom)

 

Využívanie služieb vrátane služieb starostlivosti

 

Cenová dostupnosť

 

Neuspokojené potreby a ich príčiny

 

Posúdenie vlastných potrieb

 

Starostlivosť o deti

 

Starostlivosť

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Príjem z práce

 

Príjem z príspevkov

 

Príjem z dôchodkov

 

Ostatné príjmy

 

Dane a príspevky vrátane daňových úľav pre rodiny s deťmi

 

Celkový príjem – dodatočné podrobnosti (domácnosť a respondent)

 

Nadmerná zadlženosť vrátane dôvodov

 

Nedoplatky

 

Majetok (vrátane všetkých aktív)

 

 

 

Hlavné zložky spotreby

 

Medzigeneračný prenos znevýhodnení

 

Medzigeneračný prenos zvýhodnenia

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Príloha I c (nová)

 

Text predložený Komisiou

Téma

Čiastkové témy

Zdravie: stav a zdravotné postihnutie, starostlivosť a determinanty

Minimálny európsky zdravotný modul

 

Choroby a chronické ochorenia

 

Nehody a zranenia

 

Bolesť

 

Duševné zdravie

 

Funkčné obmedzenia

 

Ťažkosti pri činnostiach starostlivosti o vlastnú osobu

 

Ťažkosti pri činnostiach v domácnosti

 

Dočasné obmedzenie činnosti (pre zdravotné problémy)

 

Prekážky účasti v určitých oblastiach života

 

Využitie zdravotnej a dlhodobej starostlivosti

 

Užívanie liekov

 

Preventívna zdravotná starostlivosť

 

Prístup k zdravotnej starostlivosti

 

Výška a hmotnosť

 

Fyzická aktivita

 

Stravovacie návyky

 

Fajčenie

 

Konzumácia alkoholu

 

Sociálne a environmentálne faktory

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Celkový príjem

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Zdravie: stav a zdravotné postihnutie, prístup k, dostupnosť a využívanie zdravotnej starostlivosti a zdravotných faktorov,

Minimálny európsky zdravotný modul

 

Choroby a chronické ochorenia

 

Nehody a zranenia

 

Bolesť

 

Duševné zdravie

 

Závislosť

 

Funkčné obmedzenia

 

Zdravotné postihnutie – ďalšie konkrétne podrobnosti

 

Ťažkosti pri činnostiach starostlivosti o vlastnú osobu

 

Ťažkosti pri činnostiach v domácnosti

 

Osoby so zdravotným postihnutím: nezávislý život

 

Dočasné obmedzenie činnosti (pre zdravotné problémy)

 

Prekážky účasti v určitých oblastiach života

 

Využitie zdravotnej a dlhodobej starostlivosti

 

Užívanie liekov

 

Preventívna zdravotná starostlivosť

 

Prístup k zdravotnej starostlivosti

 

Výška a hmotnosť

 

Fyzická aktivita

 

Stravovacie návyky

 

Fajčenie

 

Konzumácia alkoholu

 

Sociálne a environmentálne faktory

 

 

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Príloha I d (nová) – oblasť Vzdelávanie a odborná príprava

 

Text predložený Komisiou

Téma

Čiastkové témy

Charakteristiky osôb a domácností

Dĺžka pobytu v krajine

Trvanie zamestnania, pracovná história a predchádzajúce pracovné skúsenosti;

Začiatok zamestnania

Účasť na trhu práce

Veľkosť podniku

Dosiahnuté vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti

 

Vzdelanie

 

Zručnosti uvádzané respondentmi

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Prístup k informáciám o možnostiach vzdelávania a poradenstvu (12 mesiacov)

 

Účasť na činnostiach formálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Posledná činnosť formálneho vzdelávania – podrobnosti (12 mesiacov)

 

Používanie IKT pri poslednom formálnom vzdelávaní (12 mesiacov)

 

Dôvody účasti na poslednom formálnom vzdelávaní (12 mesiacov)

 

Platba za posledné formálne vzdelávanie a jeho trvanie (12 mesiacov)

 

Výsledky a využitie zručností z posledného formálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Účasť na činnostiach neformálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Činnosti neformálneho vzdelávania – podrobnosti (12 mesiacov)

 

Používanie IKT pri činnostiach neformálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Dôvody účasti na činnostiach neformálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Platba za činnosti neformálneho vzdelávania a ich trvanie (12 mesiacov)

 

Výsledky a využitie zručností z činností neformálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Prekážky účasti na vzdelávaní a odbornej príprave (12 mesiacov)

 

Informálne učenie

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Celkový príjem

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Doplňujúce charakteristiky osoby a domácnosti;

Dĺžka pobytu v krajine

Trvanie zamestnania, pracovná história a predchádzajúce pracovné skúsenosti;

Začiatok zamestnania

Účasť na trhu práce

Veľkosť podniku

Dosiahnuté vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie – podrobnosti

 

Vzdelanie

 

Zručnosti uvádzané respondentmi

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Prístup k informáciám o možnostiach vzdelávania a poradenstvu vrátane pre osoby so zdravotným postihnutím (12 mesiacov)

 

Účasť na činnostiach formálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Posledná činnosť formálneho vzdelávania – podrobnosti (12 mesiacov)

 

Používanie IKT pri poslednom formálnom vzdelávaní (12 mesiacov)

 

Dôvody účasti na poslednom formálnom vzdelávaní (12 mesiacov)

 

Platba za posledné formálne vzdelávanie a jeho trvanie (12 mesiacov)

 

Výsledky a využitie zručností z posledného formálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Účasť na činnostiach neformálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Činnosti neformálneho vzdelávania – podrobnosti (12 mesiacov)

 

Používanie IKT pri činnostiach neformálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Dôvody účasti na činnostiach neformálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Platba za činnosti neformálneho vzdelávania a ich trvanie (12 mesiacov)

 

Výsledky a využitie zručností z činností neformálneho vzdelávania (12 mesiacov)

 

Prekážky účasti na vzdelávaní a odbornej príprave (12 mesiacov)

 

Informálne učenie

 

Účasť osôb so zdravotným postihnutím na vzdelávaní a odbornej príprave

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Celková hodnota aktív bez príjmu

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Príloha I e (nová) – oblasť Využívanie informačných a komunikačných technológií

 

Text predložený Komisiou

Téma

Čiastkové témy

Účasť na informačnej spoločnosti

Prístup k IKT

 

Používanie a frekvencia používania IKT

 

Prekážky používania a problémy s používaním

 

Účinok používania

 

Bezpečnosť, súkromie, dôvera

 

Pripojenie k internetu odkiaľkoľvek

 

Digitálne zručnosti

 

Činnosti na internete

 

Elektronický obchod

 

Interakcia s orgánmi verejnej moci

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Celkový príjem

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Účasť na informačnej spoločnosti

Prístup k IKT

 

Používanie a frekvencia používania IKT

 

Prekážky používania a problémy s používaním

 

Účinok používania

 

Bezpečnosť, súkromie, dôvera

 

Pripojenie k internetu odkiaľkoľvek

 

Digitálne zručnosti

 

Činnosti na internete

 

Elektronický obchod

 

Interakcia s orgánmi verejnej moci

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Celková hodnota aktív bez príjmu

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Príloha I f (nová) – oblasť Využívanie času

 

Text predložený Komisiou

Téma

Čiastkové témy

Charakteristiky osôb a domácností

Zloženie domácnosti – podrobnosti

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Účasť na činnostiach formálneho vzdelávania (v súčasnosti)

Zdravie: stav a zdravotné postihnutie, starostlivosť a determinanty

Minimálny európsky zdravotný modul

Životné podmienky vrátane materiálnej deprivácie, bývania, prostredia na život a prístupu k službám

Držanie tovaru dlhodobej spotreby

 

Starostlivosť o deti

 

Starostlivosť o chorých a seniorov

Pracovné podmienky vrátane pracovného času a rozvrhnutia pracovného času

Pracovný čas

 

Rozvrhnutie pracovného času

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Výroba na vlastnú spotrebu a predaj, reparácie

 

Príjem z práce

 

Celkový príjem

Rozdelenie času

Využívanie času, druhy činností

 

Súbežné činnosti

 

Miesto činnosti

 

Prítomnosť iných počas činnosti

 

Posúdenie činnosti

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Doplňujúce charakteristiky osoby a domácnosti;

Zloženie domácnosti – podrobnosti

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Účasť na činnostiach formálneho vzdelávania (v súčasnosti)

Zdravotný stav a zdravotné postihnutie, prístup k, dostupnosť a využívanie zdravotnej starostlivosti a zdravotných faktorov,

Minimálny európsky zdravotný modul

Životné podmienky vrátane materiálnej deprivácie, neuspokojených potrieb bývania, prostredia, zdravia a vzdelávania a hodnotenia vlastných potrieb a prístupu k službám

Držanie tovaru dlhodobej spotreby

 

Starostlivosť o deti

 

Starostlivosť o chorých a seniorov

Pracovné podmienky vrátane pracovného času a rozvrhnutia pracovného času

Pracovný čas

 

Rozvrhnutie pracovného času

 

 

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Výroba na vlastnú spotrebu a predaj, reparácie

 

Príjem z práce

 

vypúšťa sa

Rozdelenie času

Využívanie času, druhy činností

 

Súbežné činnosti

 

Miesto činnosti

 

Prítomnosť iných počas činnosti

 

Posúdenie činnosti

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Príloha I g (nová)

 

Text predložený Komisiou

Téma

Čiastkové témy

Charakteristiky osôb a domácností

Zloženie domácnosti – podrobnosti

Životné podmienky vrátane materiálnej deprivácie, bývania, prostredia na život a prístupu k službám

Hlavné charakteristiky bývania

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Účasť na činnostiach formálneho vzdelávania (v súčasnosti)

Účasť na trhu práce

Trvanie zmluvy

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Celkový príjem

 

Dane a príspevky

 

Príjem v naturáliách z neplatených činností

 

Imputované nájomné

 

Hlavný zdroj príjmu

 

Majetok

 

Dlhy

 

Nedoplatky

 

Spotreba podľa COICOP

 

Výdavky na cezhraničnú spotrebu podľa COICOP

 

Vlastná spotreba

Pozmeňujúci návrh

Téma

Čiastkové témy

Doplňujúce charakteristiky osôb a domácností;

Zloženie domácnosti – ďalšie konkrétne podrobnosti

Životné podmienky vrátane materiálnej deprivácie, neuspokojených potrieb bývania, prostredia, zdravia a vzdelávania a hodnotenia vlastných potrieb a prístupu k službám

Hlavné charakteristiky bývania

Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave

Účasť na činnostiach formálneho vzdelávania (v súčasnosti)

Účasť na trhu práce

Trvanie zmluvy

Príjem, spotreba a majetok vrátane dlhov

Celkový príjem – dodatočné podrobnosti (domácnosť a respondent)

 

Príjem z práce

 

Dane a príspevky

 

Príjem v naturáliách z neplatených činností

 

Imputované nájomné

 

Náklady na bývanie vrátane znížených nákladov na dodávateľské služby

 

Hlavný zdroj príjmu

 

Celková hodnota aktív bez príjmu

 

Majetok

 

Dlhy

 

Nedoplatky

 

Spotreba podľa COICOP

 

Výdavky na cezhraničnú spotrebu podľa COICOP

 

Vlastná spotreba


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoľahlivá a kvalitná štatistika je základom dobrej tvorby politík. Ako tvorcovia politík potrebujeme mať dobre podložené informácie o situácii na trhu práce, o životných a príjmových podmienkach európskych občanov, ich zdravotnom stave, podmienkach vzdelávania a odbornej prípravy, ich spotrebiteľských zvykoch, využívaní času a technológií, aby sme mohli tvoriť spoľahlivé politiky založené na dôkazoch. Tento štatistický rámec, v ktorom je spojených sedem zisťovaní o domácnostiach, predstavuje v tomto smere pozoruhodný krok a pripraví cestu ďalšiemu rozvoju kvality sociálnej štatistiky. Preto je dôležité, aby sme spoločne vypracovali právne predpisy, ktoré sú spoľahlivé, v praxi fungujú, poskytujú vysokokvalitné, včasné, porovnateľné a spoľahlivé údaje a možno ich v priebehu času prispôsobiť meniacim sa potrebám.

V návrhu správy Parlamentu som opätovne zdôraznil niektoré prvky a ďalej rozvinul návrhy s cieľom poukázať na nasledujúce ciele. V rámci európskej štatistiky by sa mali zbierať spoľahlivé a porovnateľné kvalitné údaje prispôsobené potrebám používateľov, či už tvorcov politík, výskumných pracovníkov alebo ďalších zainteresovaných strán. Tiež by mala účinne reagovať na sociálne zmeny, ktorým Únia čelí, aby mohla byť oporou pre opodstatnené politické opatrenia.

Je dôležité vyriešiť otázku miery spoľahlivosti údajov. Zisťovania o domácnostiach zahŕňajú osoby žijúce v domácnostiach, ale s osobami žijúcimi v ústavoch alebo bezdomovcami sa zisťovania nevedú, čo predstavuje veľký problém, a to najmä v prípade údajov týkajúcich sa zdravia. Národné štatistické úrady by mali oznamovať, do akej miery sú tieto osoby nepokryté. Všetky subjekty by v dlhodobom horizonte mali vypracovať alternatívne spôsoby pokrytia občanov mimo domácností. Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach poskytuje neoceniteľné informácie o bezdomovectve v podobe retrospektívnych otázok, ktoré treba ďalej rozpracovať prostredníctvom preskúmania javu, ktorý možno najlepšie pomenovať ako „ťažkosti s bývaním“.

Z dôvodu porovnateľnosti a dobrej kvality by úroveň agregácie štatistických údajov mala byť podobnej veľkosti. Porovnávať Luxembursko s Nemeckom môže mať určité štatistické nedostatky, kým porovnávanie urbanizovaných regiónov s vidieckymi regiónmi by poskytlo potrebné doplňujúce informácie. Potešilo by ma, ak by tento rámec otvoril cestu pre začatie agregovania údajov na úrovni NUTS 2. Úroveň NUTS 2 sa vymedzuje ako štatistické regióny územných jednotiek porovnateľnej veľkosti. Jedným z hlavných cieľov reformy je lepšia porovnateľnosť. Preto som navrhol, aby sa členské štáty a Eurostat v dlhodobom horizonte zamerali na jej riešenie.

Zisťovania v tomto legislatívnom rámci poskytujú kľúčové údaje o príjmoch a spotrebe, ktoré sú dôležité na získanie jasnejšej predstavy o blahobyte domácností, ako aj informácií na zhodnotenie správneho fungovania trhov. Zber a analýza údajov sa budú musieť viac zamerať na komplexné ukazovatele, ako je napríklad referenčné zostavovanie rozpočtu.

Som veľkým zástancom regulácie na správnej úrovni. Európsky parlament by mal byť subjektom, ktorý zaručuje úspešnosť nariadenia, pokiaľ ide o vykonateľnosť a kvalitu (napr. obsah a rozsah zisťovaní a výnimiek), a preto by sa o týchto prvkoch malo rozhodovať v samotnom hlavnom legislatívnom akte alebo v delegovaných aktoch. Vo vykonávacích aktoch by sa mali regulovať len čisto technické záležitosti.

Finančné dôsledky sa kompenzujú lepšie zameraným potenciálom kvalitnej tvorby politík, ktorý je možný, ako aj úpravou metodiky v ranom štádiu a lepším využívaním nových technológií. Úspory nákladov za poskytovanie štatistických údajov a tvorbu štatistických analýz by priamo viedli k spoločnosti, kde tvorcovia politík a tvorcovia verejnej mienky nemôžu viac argumentovať na základe podložených informácií, ale na základe presvedčenia, obáv a pseudofaktov. Neustále musíme zlepšovať porovnateľnosť, včasnosť, presnosť a rozsah nášho zberu údajov. Som rád a zdôrazňujem, že Komisia môže poskytnúť národným štatistickým úradom granty, a to najmä na účely budovania kapacít. Zasadzujem sa o rámec, ktorý možno prispôsobiť tak, aby dostatočne reagoval na nové potreby a vývoj, a preto by sa mali pripraviť pilotné štúdie, v ktorých by sa reagovalo na nové výzvy.

Štatistika predstavuje jeden z najlepších nástrojov, ktorý máme k dispozícií na to, aby sme pochopili súčasný stav našej spoločnosti a hospodárstva, a tieto poznatky predstavujú to najlepšie, čo tvorca politík môže mať.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

o zavedení spoločného rámca pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek

Referenčné čísla

COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)

Dátum predloženia v EP

24.8.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

ECON

12.9.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

BUDG

31.8.2016

ECON

15.9.2016

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Tamás Meszerics

18.10.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2017

28.2.2017

12.4.2017

 

Dátum prijatia

21.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

41

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Milan Zver

Dátum predloženia

29.6.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

ENF

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort

Dominique Martin

Georges Bach, Heinz K. Becker, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Milan Zver

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke

Xabier Benito Ziluaga, Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Alex Mayer, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Marita Ulvskog

4

-

ECR

Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

2

0

ENF

NI

Mara Bizzotto

Lampros Fountoulis

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia