Postup : 2017/2079(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0248/2017

Předložené texty :

A8-0248/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2017 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0277

ZPRÁVA     
PDF 604kWORD 69k
29.6.2017
PE 606.014v02-00 A8-0248/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba)

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Monika Vana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba)

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0248/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG zohledňuje dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Španělsko podalo žádost EGF/2017/001 ES/Castilla y León o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 5 (Těžba černého a hnědého uhlí) v regionu na úrovni NUTS 2 Castilla y León (ES41), a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má účastnit 339 propuštěných pracovníků a dále až 125 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET), ve věku do 30 let; vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky propuštěné z firem Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL a Unión Minera del Norte SA;

E.  vzhledem k tomu, že Španělsko předložilo žádost v souladu s kritérii pro pomoc stanovenými v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG odchylně od kritérií způsobilosti stanovenými v čl. 4 odst. 1 písm. b), která vyžadují, aby v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném na úrovni oddílu NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Španělsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 002 264 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 670 440 EUR;

2.  konstatuje, že španělské orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 20. ledna 2017 a že Komise dokončila její posouzení dne 2. června 2017 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  připomíná, že za posledních 10 letech došlo k prudkému poklesu produkce uhlí v Unii i světové ceny uhlí, což vedlo k nárůstu objemu uhlí dováženého ze zemí mimo EU a k tomu, že mnoho uhelných dolů v Unii ztrácí rentabilitu a je nuceno ukončit činnost; poukazuje na to, že ve Španělsku se tyto tendence projevily ještě výrazněji, což vede k reorganizaci a restrukturalizaci odvětví těžby uhlí; zdůrazňuje, že zaměstnanost v regionu Castilla y León vážně utrpěla dopadem krize v těžebním průmyslu, a poukazuje na to, že jenom v tomto regionu muselo v období 2010–2016 ukončit svou činnost deset společností těžících uhlí;

4.  bere na vědomí, že Španělsko žádá o výjimku z čl. 4 odst. 1 písm. b) z toho důvodu, že území postižené propouštěním představuje několik malých, izolovaných měst nacházejících se v odlehlém, řídce osídleném horském údolí v Kantábrii, která jsou na těžbě uhlí povětšinou vysoce závislá a doplácí na omezené propojení, a tudíž může být považováno za malý pracovní trh podle čl. 4 odst. 2;

5.  zdůrazňuje zejména velmi nízkou hustotu obyvatelstva, problémy spojené s hornatostí terénu a obtížnou situaci z hlediska zaměstnanosti na severu provincií León a Palencia; vyjadřuje znepokojení nad strmým poklesem populace, který je proporcionálně nejvyšší u osob do 25 let;

6.  poukazuje na to, že finanční příspěvek je určen 339 propuštěným pracovníkům, z nichž 97 % jsou muži;

7.  vítá rozhodnutí Španělska poskytnout až 125 lidem do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET), individualizované služby spolufinancované z EFG; má za to, že součástí těchto služeb bude i podpora osobám, které mají zájem zahájit vlastní podnikání;

8.  bere na vědomí, že opatření se budou řídit studií, která bude vypracována k otázce vytváření pracovních míst a produktivní činnosti v regionu Castilla y León, aby bylo možné iniciativy uvedené v balíčku opatření lépe definovat;

9.  bere na vědomí, že Španělsko plánuje zavést šest druhů opatření pro propuštěné pracovníky a mladé lidi z kategorie NEET, jichž se tato žádost týká: (i) úvodní a informační setkání, (ii) profesní poradenství a podporu, (iii) intenzivní pomoc při hledání zaměstnání, (iv) školení mezioborových dovedností a schopností a odborné vzdělávání, (v) podporu podnikání a (vi) podporu pro zahájení podnikání, jakož i program podpor;

10.  konstatuje, že tyto pobídky budou tvořit 19,53 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, což je podstatně méně, než je maximum ve výši 35 % stanovených v nařízení o EFG; dále konstatuje, že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s odbornou přípravou;

11.  konstatuje, že poskytované kurzy odborné přípravy budou zahrnovat semináře o způsobech hledání zaměstnání, školení v oblasti osobních a sociálních dovedností a informačních a komunikačních technologií (IKT) spolu s výukou cizích jazyků, zatímco profesní příprava se zaměří buď na zlepšení dovedností v oblasti hornictví, které mohou být důležité pro jiná hospodářská odvětví, nebo na rozvíjení dovedností v oblastech, jako je: cestovní ruch a pohostinství ve venkovských oblastech; environmentální obnova dolů; opětovné zalesňování a terénní úpravy;

12.  vítá skutečnost, že na regionální úrovni proběhly konzultace se zúčastněnými stranami, jako jsou odbory, obchodní sdružení, regionální agentura pro hospodářský rozvoj, inovace, financování a internacionalizaci podnikání a veřejná nadace přidružená k regionální veřejné službě zaměstnanosti, s cílem sestavit koordinovaný balíček individualizovaných služeb a že v přístupu k opatřením financovaným z EFG a v průběhu jejich provádění bude uplatňována politika rovnosti žen a mužů a zásada nediskriminace;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

14.  vítá začlenění příspěvků na výdaje za pečovatele o závislé osoby mezi dostupné pobídky, neboť se to pravděpodobně kladně projeví na vyváženém zastoupení žen a mužů; vyzývá Komisi, aby předložila podrobné informace o tom, jak se tato možnost využívá;

15.  připomíná potřebu urychlené transformace unijních ekonomik a podpory relevantních pracovních míst s ohledem na Pařížskou dohodu COP21;

16.  poukazuje na to, že je důležité zahájit informační kampaň zaměřenou na mladé lidi z kategorie NEET, kteří by mohli být pro tato opatření způsobilí, a zajistit při tom v co největší míře vyvážené zastoupení žen a mužů;

17.  vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích návrzích poskytovala více podrobných údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a lze proto očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce dosaženou prostřednictvím EFG;

18.  zdůrazňuje, že španělské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování a že se takové akce budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

19.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

20.  vítá skutečnost, že součástí intervenčního plánu bude iniciativa v oblasti monitorování, do níž se budou moci zapojit sociální aktéři a jejímž účelem je zaručit provedení návrhu v souladu s doporučeními studie týkající se požadavků v oblasti odborného vzdělávání a příležitostí k činnosti, která bude vypracována v rámci akcí zahrnutých do iniciativy, a rovněž zaručit řádné řízení poskytnutého rozpočtu;

21.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

22.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 20. ledna 2017 předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v hospodářském odvětví řazeném podle statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství („NACE“) Revize 2 do oddílu 5 (Těžba černého a hnědého uhlí) v regionu Castilla y León. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Španělsko rozhodlo poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 125 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. NEET).

(5)  V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je možné žádost Španělska přijmout, neboť propouštění má závažný dopad na zaměstnanost a na místní hospodářství.

(6)  V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 002 264 EUR.

(7)  Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 002 264 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí](4)*.

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Španělska a návrh Komise

Dne 2. června 2017 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Španělska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni z pěti těžebních podniků zařazených do oddílu 5 klasifikace NACE Revize 5 (Těžba černého a hnědého uhlí) v regionu na úrovni NUTS 2 Castilla y León (ES41) ve Španělsku.

Podniky a počet propuštěných osob během referenčního období

Hullera Vasco Leonesa S.A.   (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A.   (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A.   (UMINSA)

29

Celkový počet podniků: 5

Celkový počet propuštěných osob:

339

Celkový počet způsobilých pracovníků:

339

Jedná se o třetí žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2017, a první v odvětví „Těžba černého a hnědého uhlí“. Týká se 339 propuštěných pracovníků a dále až 125 cílových mladých lidí ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET), a jejím předmětem je uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 002 264 EUR ve prospěch Španělska.

Žádost byla zaslána Komisi dne 20. ledna 2017 a do 17. března 2017 byla doplňována o dodatečné informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 2. června 2017 a dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG.

Vzhledem k tomu, že celkový počet propuštěných pracovníků (339) je nižší než požadovaný počet stanovený v nařízení o EFG, žádá Španělsko o výjimku z ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b), v němž se požaduje, aby v jednom členském státě v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném v oddíle NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500. Žádost o výjimku je podána na základě čl. 4 odst. 2 z toho důvodu, že hornická oblast zasažená propouštěním představuje několik malých, izolovaných měst nacházejících se v odlehlém, řídce osídleném horském údolí v Kantábrii, která jsou na těžbě uhlí povětšinou vysoce závislá a doplácejí na omezenou mobilitu a propojení infrastruktury, a tudíž může být považována za malý pracovní trh.

Region je navíc poznamenán nedostatkem pracovních příležitostí v hornické oblasti a vysokou emigrací osob v produktivním věku, čímž dochází ke zkreslování údajů o nezaměstnanosti, zejména v případě mladších věkových skupin. Hrozí, že poslední propouštění situaci zaměstnanosti a vylidňování regionu ještě zhorší.

Španělské orgány uvádějí, že události, které způsobují propouštění, představují velké strukturální změny světového obchodu z důvodu globalizace, zejména prudký pokles celosvětových cen uhlí téměř o 60 % v období 2005–2015. Ten byl způsoben oslabením světové ekonomiky a nízkou poptávkou po uhlí v důsledku zpomalení průmyslové výroby v Asii a v důsledku nadměrné nabídky uhlí v Číně. Následkem toho došlo k prudkému poklesu domácí produkce a velkému nárůstu objemu uhlí dováženého ze zemí mimo EU do Španělska, což vedlo k výraznému snížení ziskovosti mnoha těžebních podniků ve Španělsku a k jejich uzavírání. Produkce uhlí v regionu Castilla y León se v letech 2010 až 2015 snížila o 86 %, což způsobilo, že během období 2010–2016 došlo v tomto regionu k uzavření deseti společností těžících uhlí.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky zahrnují šest typů opatření: (i) úvodní a informační setkání, (ii) profesní poradenství a podporu, (iii) intenzivní pomoc při hledání zaměstnání, (iv) školení mezioborových dovedností a schopností a odborné vzdělávání, (v) podporu podnikání a (vi) podporu pro zahájení podnikání, jakož i program podpor;

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Španělské orgány poskytly všechny nezbytné záruky, že:

–  budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

–  propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržely své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

–  navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

–  navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Španělsko Komisi sdělilo, že zdrojem předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni je autonomní oblast Castilla y León. Finanční příspěvek bude spravován a kontrolován stejnými orgány, které jsou odpovědné za Evropský sociální fond (ESF).

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 002 264 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o třetí návrh na převod za účelem uvolnění prostředků z fondu, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2017 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

D(2017)25522  

Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EGF v souvislosti se žádostí EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a jeho pracovní skupina se ve věci této žádosti vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by zpochybňoval převod plateb.

Závěry výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 339 pracovníků, kteří byli propuštěni v pěti podnicích provozujících činnost v hospodářských odvětvích, která se v rámci klasifikace NACE Revize 2 řadí do oddílu 5 (Těžba černého a hnědého uhlí);

B) vzhledem k tomu, že za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace Španělsko tvrdí, že evropský uhelný průmysl čelí rostoucí konkurenci levnějšího uhlí z neevropských zemí; vzhledem k tomu, že se tato skutečnost odrazila ve 26,9% poklesu výroby v EU, k němuž do roku 2015 došlo během deseti let, během nichž světová produkce o podobnou míru naopak vzrostla;

C) vzhledem k tomu, že 96,8 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou muži a 3,2 % z nich ženy; vzhledem k tomu, že věk 96,2 % příjemců těchto opatření se pohybuje mezi 30 a 54 lety, zatímco u 1,8 % z nich se pohybuje mezi 25 a 29 lety a u 2 % mezi 55 a 64 lety;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o španělské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že hornická oblast se v regionu Castilla y León převážně nachází v odlehlých horských údolích, jež jsou řídce osídlena a jsou vysoce závislá na těžbě uhlí; domnívá se proto, že žádost zcela splňuje kritéria pro pomoc uvedená v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013;

2. souhlasí s Komisí, že Španělsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 002 264 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 670 440 EUR;

3. konstatuje, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od okamžiku, kdy od španělských orgánů obdržela úplnou žádost, do 2. června 2017, kdy dokončila posouzení toho, zda žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, a ve stejný den o tom informovala Parlament;

4. zdůrazňuje zejména velmi nízkou hustotu obyvatelstva, problémy spojené s horskými oblastmi a obtížnou situaci na poli zaměstnanosti na severu provincií León a Palencia; vyjadřuje znepokojení nad strmým poklesem populace, který je proporcionálně nejvyšší u osob do 25 let;

5. vybízí Komisi, aby zvláštní pozornost věnovala otázce, zda nejde o případ, kdy by měla být uplatněna opatření na ochranu obchodu namířená proti určitým producentům uhlí ze zemí mimo EU;

6. vítá rozhodnutí Španělska nabídnout individualizované služby spolufinancované z EGF až 125 mladým osobám do 30 let, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“); má za to, že tato nabídka bude zahrnovat podporu osobám, které mají zájem na zahájení vlastního podnikání;

7. konstatuje, že kurzy odborné přípravy budou zahrnovat semináře o způsobech hledání pracovních míst, přípravu v oblasti osobních a sociálních dovedností a informačních a komunikačních technologií spolu s výukou cizích jazyků, zatímco profesní příprava se zaměří na zlepšení dovedností v oblasti hornictví, které mohou být důležité pro jiná hospodářská odvětví, nebo na rozvíjení dovedností v oblastech, jako je: cestovní ruch a pohostinství ve venkovských oblastech; environmentální obnova dolů; opětovné zalesňování a terénní úpravy;

8. konstatuje, že individualizované služby spolufinancované z prostředků EFG pro propuštěné pracovníky zahrnují: úvodní a informační setkání; profesní poradenství a podporu; intenzivní pomoc při hledání zaměstnání odbornou přípravu; podporu podnikání; podporu pro zahájení podnikání; a stimuly;

9. vítá začlenění příspěvků na náklady na pečovatele o závislé osoby mezi dostupné stimuly s ohledem na pravděpodobný kladný účinek na vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá Komisi, aby předložila podrobné informace o tom, jak se tato možnost využívá;

10. vítá konzultace se zúčastněnými stranami, mezi něž patří mimo jiné odbory, obchodní sdružení, regionální agentura pro hospodářský rozvoj, inovace, financování a mezinárodní obchodní vazby a veřejná nadace přidružená k regionálnímu úřadu práce, které se odehrály na regionální úrovni s cílem sestavit koordinovaný balíček individualizovaných služeb;

11. konstatuje, že stimuly budou zaujímat 19,53 % celkového balíčku individualizovaných opatření, což je podstatně méně, než je maximum ve výši 35 % vytyčených v nařízení; dále konstatuje, že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s odbornou přípravou;

12. konstatuje, že španělské orgány poskytly záruky, že navrhovaná opatření nebudou čerpat finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování a že se navrhovaná opatření budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

13. vítá potvrzení ze strany Španělska, že finanční příspěvek z EFG nenahradí kroky, které mají být na základě vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv učiněny určenými společnostmi;

14. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí vývoj na trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje.

S pozdravem,

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dopis, který dne 14. června 2017 zaslala předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Iskra Mihaylova předsedovi Rozpočtového výboru Jeanu Arthuisovi

Překlad

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 29. června 2017:

-  COM(2017)0266 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 002 264 EUR pro 339 pracovníků propuštěných v hospodářském odvětví, které se v rámci klasifikace NACE Revize 2 řadí do oddílu 5 – Těžba černého a hnědého uhlí. K propouštění došlo v regionech úrovně NUTS 2 Castilla y León (ES41).

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

29.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí