Menetlus : 2017/2079(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0248/2017

Esitatud tekstid :

A8-0248/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2017 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0277

RAPORT     
PDF 497kWORD 64k
29.6.2017
PE 606.014v02-00 A8-0248/2017

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Monika Vana

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0248/2017),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, millega osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet, mille kohaselt tuleb EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium uuesti kasutusele võtta, suurendada liidu rahalist toetust kavandatud meetmete hinnangulisest kogumaksumusest 60 %-ni, teha EGFi kasutuselevõtmise taotluste menetlemine komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt tõhusamaks, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisaega, lisada toetuskõlblike tegevuste alla ja toetusesaajate ringi ka füüsilisest isikust ettevõtjad ja noored ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Hispaania esitas taotluse EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 5 (kivi- ja pruunsöe kaevandamine) alla kuuluvas majandussektoris NUTS 2. tasandi piirkonnas Castilla-Leónis (ES41), ning arvestades, et eeldatavalt osaleb meetmetes 339 koondatud töötajat ning 125 alla 30-aastast mittetöötavat ja mitteõppivat noort; arvestades, et koondamised viisid läbi ettevõtjad Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL ja Unión Minera del Norte SA;

E.  arvestades, et taotlus esitati EGFi määruse artikli 4 lõike 2 kohase sekkumiskriteeriumi alusel, millega tehakse erand artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud kriteeriumist, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtjate juures, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad ühe liikmesriigi NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja seetõttu on Hispaanial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 002 264 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 1 670 440 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 20. jaanuaril 2017 ning komisjon lõpetas hinnangu andmise 2. juunil 2017 ja tegi selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3.  tuletab meelde, et viimase kümne aasta jooksul on söe tootmine liidus järsult vähenenud ja söe ülemaailmne hind järsult langenud ning see on toonud kaasa kivisöeimpordi suurenemise kolmandatest riikidest ja mitme liidu söekaevandus muutumise mittekasumlikuks, mistõttu need tuleb sulgeda; juhib tähelepanu, et need suundumused on veelgi märgatavamad Hispaanias ning on toonud kaasa söekaevandussektori reorganiseerimise ja ümberkujundamise; rõhutab, et tööhõivet Castilla-Leóni piirkonnas on tõsiselt mõjutanud kriis kaevandussektoris, ning juhib tähelepanu, et ainuüksi Castilla-Leóni piirkonnas tuli ajavahemikul 2010–2016 sulgeda kümme söekaevandusettevõtet;

4.  märgib, et Hispaania taotleb erandi tegemist artikli 4 lõike 1 punktist b, sest koondamistest mõjutatud piirkond koosneb kõrvalises ja hõredalt asustatud Kantaabria mägedevahelises orus asuvast mitmest väikesest isoleeritud linnast, millest enamus sõltub suurel määral söe kaevandamisest ning mis kannatavad piiratud ühenduvuse all, mistõttu neid võib käsitleda väikese tööturuna artikli 4 lõike 2 kohaselt;

5.  toob eelkõige esile väga madala rahvastikutiheduse, mägise pinnavormiga seotud probleemid ja keeruka tööhõiveolukorra Leóni ja Palencia provintside põhjaosas; väljendab muret rahvastiku järsu vähenemise pärast, mis on olnud kõige suurem alla 25-aastaste seas;

6.  juhib tähelepanu, et rahaline toetus on suunatud 339 koondatud töötajale, kellest 97 % on mehed;

7.  pooldab Hispaania otsust osutada kuni 125 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30-aastasele noorele EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid; on arusaamisel, et need teenused sisaldavad toetust neile, kes soovivad oma ettevõtet luua;

8.  märgib, et meetmed lähtuvad Castilla-Leóni piirkonnas töökohtade loomist ja tootmistegevust käsitlevast uuringust eesmärgiga paketis nimetatud algatusi paremini määratleda;

9.  märgib, et Hispaanial on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte jaoks kasutusele kuut tüüpi meetmeid: i) tutvustav kohtumine ja teabetunnid, ii) kutsenõustamine ja nõustamine, iii) aktiivse tööotsimise toetamine, iv) valdkonnaüleste oskuste ja pädevuste alane koolitus ning kutseõpe, v) ettevõtluse edendamine ja vi) ettevõtluse alustamise toetus ning stiimulite programm;

10.  märgib, et stiimulid moodustavad 19,53 % kogu individuaalsete teenuste meetmepaketist, mis on tunduvalt väiksem suhtarv kui EGFi määruses sätestatud maksimaalselt 35 %, ning nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingus või koolitusmeetmetes;

11.  märgib, et pakutav koolitus hõlmab tööotsingutehnikaid käsitlevaid seminare, koolitust isiklike ja sotsiaalsete oskuste ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas ja võõrkeelte õpetamist, kutseõppes aga keskendutakse kas kaevandamisega seotud oskuste täiendamisele, mis võivad olla olulised teiste majandussektorite töökohtadel, või arendatakse oskusi sellistes valdkondades nagu turism ja hotellindus maapiirkondades, kaevanduspiirkondade keskkonna taastamine, taasmetsastamine ja maastikukujundus;

12.   peab tervitatavaks konsulteerimist sidusrühmadega, sealhulgas ametiühingute, ettevõtjate ühenduste, piirkonna majandusarengu, innovatsiooni, rahastamise ja äriühingute rahvusvahelistumise ameti ja piirkondliku avaliku tööturuasutuse juurde kuuluva riikliku fondiga, mis toimusid piirkonna tasandil eesmärgiga koostada kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett, ning et EGFi vahenditest rahastatavate meetmete kättesaadavaks tegemisel ja fondi rakendamisel kohaldatakse soolise võrdsuse poliitikat ja mittediskrimineerimise põhimõtet;

13.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenuste paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse suunas liikumise eesmärgiga;

14.  väljendab heameelt selle üle, et toetused ülalpeetavate isikute hooldajatele on arvatud pakutavate stiimulite hulka, sest sellel võib olla soodne mõju soolisele tasakaalule; palub komisjonil esitada üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas seda võimalust on kasutatud;

15.  tuletab meelde vajadust kujundada kiiresti ümber liidu majandus ja edendada asjaomaseid töökohti vastavalt Pariisi COP21 kokkuleppele;

16.  võtab teadmiseks, kui tähtis on algatada teabekampaania, et jõuda nende mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, kes on kõnealuste meetmete raames toetuskõlblikud, tagades võimaluse korral soolise tasakaalu;

17.  kutsub komisjoni üles käsitlema tulevastes ettepanekutes põhjalikumalt kasvuväljavaadetega sektoreid, mis seetõttu võtavad tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguma tõendatud andmeid EGFi rahastamise mõju kohta, muu hulgas töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördumise kohta;

18.  märgib, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikeks meetmeteks ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest, et välistatud on topeltrahastamine ning toetuskõlblikud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

19.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

20.  väljendab heameelt asjaolu üle, et sekkumiskava sisaldab järelevalvealgatust, milles sotsiaalpartneritel peaks olema võimalik osaleda ning mille eesmärk on tagada, et ettepanekut rakendatakse kooskõlas algatuses hõlmatud meetmete hulka kuuluvas uuringus esitatud soovitustega kutseõppevajaduste ja tööhõivevõimaluste kohta, ning lisaks tagada eelarve usaldusväärne haldamine;

21.  kordab oma üleskutset komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile EGFi juhtumitega seotud dokumentidele;

22.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

23.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  20. jaanuaril 2017 esitas Hispaania taotluse EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses töötajate koondamisega Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) Revision 2 osa 5 (kivi- ja pruunsöe kaevandamine) alla kuuluvas majandussektoris Castilla-Leónis. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Hispaania teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastavaid individuaalseid teenuseid ka 125 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Hispaania esitatud taotlust vastuvõetavana, sest koondamistel on tööhõivele ja kohalikule majandusele ulatuslik negatiivne mõju.

(6)  Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Hispaaniale taotluse alusel rahalist toetust summas 1 002 264 eurot.

(7)  Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 002 264 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [the date of its adoption](4)*.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*   Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.


SELETUSKIRI

I.  Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EL) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II.  Hispaania taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 2. juunil 2017 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Hispaaniale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 5 (kivi- ja pruunsöe kaevandamine) alla kuuluvas majandussektoris Hispaanias NUTS 2. tasandi piirkonnas Castilla-León (ES41) tegutsevas viies ettevõttes koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Ettevõtjad ja koondatud töötajate arv vaatlusperioodil

Hullera Vasco Leonesa S.A.   (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A.   (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A.   (UMINSA)

29

Ettevõtjaid kokku: 5

Koondamisi kokku

339

Rahastamise nõuetele vastavaid toetusesaajaid kokku:

339

See on kolmas taotlus, mis vaadatakse läbi 2017. aasta eelarve raames, ja esimene majandussektoris „kivi- ja pruunsöe kaevandamine“. See puudutab 339 koondatud töötajat ning kuni 125 sihtrühma kuuluvat alla 30 aasta vanust mittetöötavat ja mitteõppivat noort, ning selles osutatakse EGFist 1 002 264 euro kasutuselevõtmisele Hispaania jaoks.

Taotlus saadeti komisjonile 20. jaanuaril 2017. aastal ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 17. märtsil 2016. aastal. Komisjon viis oma hindamise lõpule 2. juunil 2017. aastal ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõikes 2.

Pidades silmas, et koondatud töötajate koguarv (339) jääb allapoole fondi määruses kehtestatud künnist, taotleb Hispaania erandi tegemist artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud kriteeriumidest, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtjate juures, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad ühe liikmesriigi NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas. Hispaania taotleb erandi tegemist artikli 4 lõikest 2 punktist b selle alusel, et koondamistest mõjutatud kaevanduspiirkond koosneb kõrvalises ja hõredalt asustatud Kantaabria mägedevahelises orus asuvast mitmest väikestest isoleeritud linnast, millest enamus sõltub suurel määral söe kaevandamisest ning mis kannatavad piiratud ühenduvuse all, mistõttu neid võib käsitleda väikese tööturuna.

Lisaks sellele kannatab piirkond tööpakkumiste vähesuse all kaevanduspiirkonnas ja tööealise elanikkonna suure väljarände all, mis toob kaasa töötuse näitajate moonutamise eelkõige nooremates vanuserühmades. Viimased koondamised süvendavad veelgi tööhõive olukorra halvenemist ja rahvastikukadu piirkonnas.

Hispaania ametiasutused väidavad, et koondamisi põhjustanud sündmusteks on maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud olulised struktuurimuutused, eelkõige ülemaailmse söehinna järsk langus peaaegu 60 % ajavahemikul 2005–2015. Seda põhjustas maailmamajanduse nõrkus ja nõudluse vähenemine, mille tingisid tööstustootmise aeglustumine Aasias ja ületootmine Hiinas. Selle tagajärjel vähenes järsult söe riigisisene tootmine ja kasvas söeimpordi maht ELi mittekuuluvatest riikidest Hispaaniasse, mis vähendas märkimisväärselt kasumlikkust ja tõi kaasa mitme kaevandusettevõtte sulgemise Hispaanias. Castilla-Leóni piirkonnas vähenes söe tootmine 86 % ajavahemikul 2010–2015, mis tõi kaasa kümne söekaevandusettevõtte sulgemise selles piirkonnas ajavahemikul 2010–2016.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad kuut liiki meetmetest: i) tutvustav kohtumine ja teabetunnid, ii) kutsenõustamine ja nõustamine, iii) aktiivse tööotsimise toetamine, iv) valdkonnaüleste oskuste ja pädevuste alane koolitus ning kutseõpe, v) ettevõtluse edendamine ja vi) ettevõtluse alustamise toetus ning stiimulite programm;

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Hispaania ametiasutused on esitanud kõik vajalikud kinnitused seoses järgmisega:

–  kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–  riigisisestes ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–  töötajaid koondanud ettevõtted, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused ning oma töötajaid vastavalt toetanud;

–  kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–  kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–  EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Hispaania on komisjonile teatanud, et riiklikud eel- või kaasrahastamise vahendid saadakse Castilla-Leóni autonoomselt piirkonnalt. Rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid.

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 002 264 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on 2017. aastal seni kolmas ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele EGFi kasutuselevõtmiseks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakuks konstruktiivset tuge ja aitaks hinnata EGFi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

D(2017)25522

Hr Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining puhul

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining korral ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ja selle töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“) artikli 4 lõikel 2 ja on seotud 339 töötaja koondamisega viies ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2 osa 5 („Kivi- ja pruunsöe kaevandamine“) alla kuuluvas majandussektoris;

B) arvestades, et selleks, et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses üleilmastumisest tingitud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Hispaania, et Euroopa söetööstus kannab üha enam kahju Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest pärit odavama söe tekitatava konkurentsi tõttu; arvestades, et seda näitab 26,9 % suurune ELi toodangu vähenemine aastatel 2005–2015, kuigi samal ajal suurenes tootmine maailmas peaaegu sama palju;

C) arvestades, et meetme sihtrühmaks olevatest töötajatest on 96,8 % mehed ja 3,2 % naised; arvestades, et 96,2 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on 30–54 aastat vanad, 1,8 % on 25–29 aastat vanad ja 2 % on 55–64 aastat vanad.

Seepärast palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Hispaania taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Castilla-Leóni kaevanduspiirkond koosneb peamiselt kõrvalistest mägedevahelistest orgudest, mis on hõredalt asustatud ja sõltuvad suures osas söe kaevandamisest; on seetõttu seisukohal, et taotlus vastab kriteeriumidele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikes 2;

2. nõustub komisjoniga, et seetõttu on Hispaanial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 002 264 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 1 670 440 euro suurustest kogukuludest;

3. märgib, et komisjon pidas kinni 12-nädalasest tähtajast, mis algas täieliku taotluse kättesaamisega Hispaania ametiasutustelt ja lõppes rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamisele hinnangu andmisega 2. juunil 2017. aastal, mis tehti Euroopa Parlamendile teatavaks samal päeval;

4. toob eelkõige esile väga madala rahvastikutiheduse, mägise pinnavormiga seotud probleemid ja keeruka tööhõive olukorra Leóni ja Palencia provintside põhjaosas; väljendab muret rahvastiku järsu vähenemisepärast, mis on olnud kõige suurem nooremate kui 25-aastaste seas;

5. kutsub komisjoni pöörama erilist tähelepanu küsimusele, kas oleks põhjust kehtestada teatavate kolmandate riikide söetootjate suhtes kaubanduse kaitsemeetmed;

6. toetab Hispaania otsust osutada EGFist kaasrahastatud individuaalseid teenuseid kuni 125 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30-aastasele noorele; mõistab, et see pakkumine hõlmab abi neile, kes soovivad oma ettevõtet luua;

7. märgib, et pakutav koolitus hõlmab tööotsingutehnikaid käsitlevaid seminare, koolitust isiklike ja sotsiaalsete oskuste ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas ja võõrkeelte õpetamist, kutseõppes keskendutakse nende kaevandamisega seotud oskuste täiendamisele, mis võivad olla olulised teiste majandussektorite töökohtadel, või arendatakse oskusi sellistes valdkondades nagu turism ja hotellindus maapiirkondades; kaevanduspiirkondade keskkonna taastamine; taasmetsastamine ja maastikukujundus;

8. märgib, et koondatud töötajatele osutatavate fondist kaasrahastatavate individuaalsete teenuste hulka kuuluvad tutvustav kohtumine ja teabetunnid; kutsenõustamine ja muu nõustamine; aktiivse tööotsimise toetamine; koolitus; ettevõtluse edendamine; ettevõtlusalane alustamise toetus ja stiimulid;

9. tunneb heameelt selle üle, et toetused ülalpeetavate isikute hooldajatele on arvatud pakutavate stiimulite hulka, sest sellel võib olla soodne mõju soolisele tasakaalule; palub komisjonil esitada üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas seda võimalust on kasutatud;

10. peab tervitatavaks konsulteerimist sidusrühmadega, sealhulgas ametiühingute, ettevõtjate ühenduste, piirkonna majandusarengu, innovatsiooni, rahastamise ja äriühingute rahvusvahelistumise ameti ja piirkondliku avaliku tööturuasutuse juurde kuuluva riikliku fondiga, mis toimusid piirkonna tasandil eesmärgiga koostada kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett;

11. märgib, et stiimulid moodustavad 19,53 % kogu individuaalsete teenuste meetmepaketist, mis on tunduvalt vähem määruses sätestatud maksimaalselt 35 %, ning nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

12. märgib, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

13. väljendab heameelt Hispaanialt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomane ettevõte peab võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt;

14. tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenuste paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Thomas HÄNDEL

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Hr Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud härra Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise kohta. Teatavasti on eelarvekomisjonil kavas võtta 29. juunil 2017 selles küsimuses vastu raport.

  Komisjoni dokumendis COM(2017)0266 tehakse ettepanek kasutada EGFi vahendeid summas 1 002 264 eurot seoses 339 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 5 („Kivi- ja pruunsöe kaevandamine“) alla kuuluvas majandussektoris. Koondamised leidsid aset NUTS 2. tasandi piirkonnas Castilla-Leónis (ES41).

EGFist rahaliste toetuste maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

29.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht,Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika