Postupak : 2017/2079(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0248/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0248/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0277

IZVJEŠĆE     
PDF 588kWORD 64k
29.6.2017
PE 606.014v02-00 A8-0248/2017

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Španjolske EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena)

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Monika Vana

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Španjolske EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena)

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0248/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je moguće brže i učinkovitije, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2017/001 ES/Castilla y León za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 5. Rev. 2 NACE-a (vađenje ugljena i lignita) u regiji Castilla y León (ES41), regiji razine 2 prema nomenklaturi teritorijalnih jedinica za statistiku („NUTS”) te s obzirom da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 339 radnika koji su proglašeni viškom, kao i do 125 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) te su mlađi od 30 godina; budući da su radnici otpušteni iz poduzeća Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL i Unión Minera del Norte S.A.;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2., odstupajući od kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u, kojima se propisuje da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom ekonomskom sektoru definiranom na razini NACE-ovih Rev. 2 razreda djelatnosti i smještenima u jednoj regiji ili u dvjema susjednim regijama druge razine NUTS-a;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 002 264 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 1 670 440 EUR;

2.  napominje da su španjolske vlasti 20. siječnja 2017. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija s ocjenjivanjem tog zahtjeva završila 2. lipnja 2017. i o njemu istog dana obavijestila Parlament;

3.  podsjeća da su posljednjih deset godina proizvodnja ugljena u Uniji i globalna cijena ugljena značajno pali, što je rezultiralo povećanjem uvoza ugljena iz zemalja koje nisu članice EU-a, a mnogi rudnici ugljena u EU-u postali su neprofitabilni i prisiljeni su na zatvaranje; ističe da su ti trendovi još naglašeniji u Španjolskoj, što je dovelo do restrukturiranja i prenamjene u sektoru vađenja ugljena; naglašava da se učinak krize u sektoru rudarstva znatno odrazio na zaposlenost u regiji Castilla y León i ističe da je samo u Castilla y Leónu deset poduzeća za vađenje ugljena zatvoreno tijekom razdoblja 2010. – 2016.;

4.  napominje da Španjolska traži da se odobri odstupanje od članka 4. stavka 1.točke b., s obzirom na to da područje pogođeno otpuštanjima čine brojni mali gradovi u izoliranim, udaljenim, rijetko naseljenim planinskim predjelima Kantabrije koja je najvećim dijelom uvelike ovisna o vađenju ugljena i slabo povezana te se stoga može smatrati malim tržištem rada u skladu s člankom 4. stavkom 2.;

5.  posebno ističe vrlo nisku gustoću naseljenosti, probleme povezane s planinskim terenom i tešku situaciju u pogledu mogućnosti zapošljavanja na sjeveru pokrajina León i Palencia; izražava zabrinutost zbog oštrog pada broja stanovnika koji je razmjerno najizraženiji u kategoriji osoba mlađih od 25 godina;

6.  napominje da će financijski doprinos biti usmjeren na 339 radnika koji su proglašeni viškom, od kojih su 97% muškarci;

7.  pozdravlja odluku Španjolske da za do 125 osoba iz skupine NEET mlađih od 30 godina pruži usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a; shvaća da će među tim uslugama biti i potpora onima koju su zainteresirani za osnivanje vlastitih poduzeća;

8.  napominje da će se mjere temeljiti na studiji o otvaranju radnih mjesta i proizvodnim djelatnostima u regiji Castilla y León koja će se provesti kako bi se kvalitetnije odredile inicijative navedene u tom paketu mjera;

9.  konstatira da Španjolska priprema šest vrsta mjera za otpuštene radnike i skupinu NEET koji su uključeni u zahtjev i to: (i) uvodni i informativni sastanci, (ii), profesionalno usmjeravanje i savjetovanje, (iii) pomoć u intenzivnom traženju posla, (iv) osposobljavanje u međusektorskim vještinama i kompetencijama i strukovno osposobljavanje, (v), promicanje poduzetništva i (vi) potpora za pokretanje poduzeća kao i program poticaja;

10.  napominje da će poticaji činiti 19,53 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je ispod maksimuma od 35 % koji je utvrđen u Uredbi o EGF-u; te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  napominje da će među pruženim tečajevima osposobljavanja biti i radionice o tehnikama traženja posla, osposobljavanje u osobnim i socijalnim vještinama, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te u stranim jezicima, dok će se strukovno osposobljavanje usmjeriti ili na jačanje vještina povezanih s rudarstvom koje bi mogle biti od koristi u drugim gospodarskim sektorima ili na razvoj vještina za sektore poput: turizma i ugostiteljstva u ruralnim područjima; obnove okoliša na području rudarskih bazena; pošumljavanja i uređenja okoliša;

12.   pozdravlja činjenicu da su se na regionalnoj razini održala savjetovanja s dionicima, uključujući sindikate, poslovne udruge, regionalnu agenciju za gospodarski razvoj, inovacije, financiranje i internacionalizaciju poslovanja te javnu zakladu povezanu s regionalnom javnom službom za zapošljavanje, radi sastavljanja usklađenoga paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika te da će se radi pristupa mjerama EGF-a i tijekom njihove provedbe primjenjivati politika jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

13.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

14.  pozdravlja činjenicu da je među dostupnim poticajima i doprinos za pokrivanje troškova njegovatelja uzdržavanih osoba jer će to vjerojatno imati pozitivan učinak na rodnu ravnotežu; poziva Komisiju da pruži iscrpne podatke o tome u kojoj se mjeri koristi ta mogućnost;

15.  podsjeća na to da je sukladno Pariškom sporazumu s konferencije COP 21 potrebna brza transformacija gospodarstva Unije i poticanje relevantnih radnih mjesta;

16.  ističe važnost pokretanja informativne kampanje namijenjene osobama iz skupine NEET koje bi mogle ispunjavati uvjete za korištenje tih mjera, vodeći pritom, gdje god je to moguće, računa o ravnoteži spolova;

17.  poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije utvrdi sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupi utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti radnih mjesta te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

18.  napominje da su španjolske vlasti potvrdile da za mjere prihvatljive za financiranje iz EGF-a nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije, te da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

19.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

20.  pozdravlja činjenicu da će plan intervencije sadržavati inicijativu o praćenju u kojoj će moći sudjelovati i socijalni akteri, a koja za svrhu ima zajamčiti da će se prijedlog provesti u skladu s preporukama iz studije koja će se u sklopu inicijative provesti o zahtjevima povezanima sa strukovnim osposobljavanjem i mogućnostima koje se pružaju za aktivnosti te da će se pruženim sredstvima dobro upravljati;

21.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

22.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

23.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Španjolske EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je kako bi se pružila potpora radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovo uključe na tržište rada.

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Španjolska je 20. siječnja 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 5 Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici („NACE”) Rev. 2 (Vađenje ugljena i lignita) u regiji Castilla y León. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Tim se zahtjevom ispunjavaju uvjeti za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđeni člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  Španjolska je u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 usluge prilagođene potrebama koje se sufinanciraju iz EGF-a odlučila osigurati i za 125 mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju.

(5)  U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 potvrđuje se prihvatljivost zahtjeva Španjolske jer otpuštanja imaju znatan učinak na zaposlenost i lokalno gospodarstvo.

(6)  Kako bi se osigurao financijski doprinos u iznosu od 1 002 264 EUR za zahtjev koji je podnijela Španjolska, trebalo bi mobilizirati EGF.

(7)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji kako bi se osigurao iznos od 1 002 264 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma usvajanja ove Odluke](4)*.

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.)

(4)

*   Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.


OBRAZLOŽENJE

I.  Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(2), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), kako bi aktivirala Fond Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II.  Zahtjev Španjolske i prijedlog Komisije

Komisija je 2. lipnja 2017. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Španjolske radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u pet rudarskih poduzeća koja djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 5 NACE-a Rev. 2 (Vađenje ugljena i lignita) u regiji Castilla y León u Španjolskoj, regiji razine NUTS 2 (ES41).

Poduzeća i broj otpuštanja u referentnom razdoblju

Hullera Vasco Leonesa S.A. (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A.   (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A.   (UMINSA)

29

Ukupan broj poduzeća: 5

Ukupan broj otpuštanja:

339

Ukupan broj prihvatljivih radnika:

339

To je treći zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2017. i prvi u sektoru vađenja ugljena i lignita. Zahtjev se odnosi na 339 radnika koji su proglašeni viškom i najviše 125 ciljanih mladih osoba koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti osposobljavaju (skupina NEET) te su mlađe od 30 godina, a odnosi se na mobilizaciju ukupnog iznosa od 1 002 264 EUR iz EGF-a za Španjolsku.

Zahtjev je poslan Komisiji 20. siječnja 2017. i do 17. ožujka 2017. dopunjavan dodatnim podacima. Komisija je dovršila svoju procjenu 2. lipnja 2017. i u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a, kako je navedeno u članku 4. stavku 2. Uredbe o EGF-u.

Budući da je ukupan broj otpuštenih radnika (339) ispod potrebnog broja utvrđenog Uredbom o EGF-u, Španjolska traži odstupanje od odredaba iz članka 4. stavka 1. točka b, kojima se zahtijeva da je najmanje 500 radnika proglašeno viškom u referentnom razdoblju od devet mjeseci u poduzećima koja djeluju u istom ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak NACE-a Rev. 2 i smještenim u jednoj regiji ili u dvjema susjednim regijama druge razine NUTS-a u državi članici. Odstupanje je zatraženo na temelju članka 4. stavka 2. s obzirom na to da područje pogođeno otpuštanjima čine brojni mali gradovi u izoliranim, udaljenim, rijetko naseljenim planinskim predjelima Kantabrije koji su najvećim dijelom uvelike ovisni o vađenju ugljena, u kojima su mobilnost i infrastruktura slabo razvijeni te se stoga mogu smatrati malim tržištem rada.

Osim toga, regiju pogađa nedostatak ponude radnih mjesta na polju rudarstva i visoka stopa iseljavanja osoba u aktivnoj dobi, zbog čega dolazi pokazatelji nezaposlenosti nepouzdani, posebice za mlađe dobne skupine. Najnovija otpuštanja prijete daljnjim pogoršanjem stanja u pogledu nezaposlenosti i depopulacijom regije.

Španjolska nadležna tijela tvrde da su otpuštanja posljedica velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, a posebno zbog dramatičnog pada svjetske cijene ugljena za gotovo 60 % u razdoblju 2005. – 2015. To je bila posljedica slabog svjetskog gospodarstva i niske potražnje za ugljenom nakon usporavanja industrijske proizvodnje u Aziji i prevelike ponude ugljena u Kini. Kao posljedica toga došlo je do oštrog pada domaće proizvodnje i velikog povećanja obujma uvoza ugljena iz zemalja izvan EU-a u Španjolsku, što je dovelo do znatnog smanjenja profitabilnosti i zatvaranja mnogih rudarskih poduzeća u Španjolskoj. U regiji Castilla y León, proizvodnja ugljena smanjena je za 86 % između 2010. i 2015., što je dovelo do zatvaranja deset rudarskih poduzeća u toj regiji tijekom razdoblja 2010. – 2016.

Prilagođene usluge koje će se pružiti otpuštenim radnicima obuhvaćaju šest vrsta mjera: (i) uvodni i informativni sastanci, (ii), profesionalno usmjeravanje i savjetovanje, (iii) pomoć u intenzivnom traženju posla, (iv) osposobljavanje u međusektorskim vještinama i kompetencijama i strukovno osposobljavanje, (v), promicanje poduzetništva i (vi) potpora za pokretanje poduzeća kao i program poticaja;

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

Španjolske su vlasti dostavile sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

–  u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije,

–  ispunjeni su zahtjevi koji se odnose na kolektivno otpuštanje utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a

–  poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike,

–  za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje

–  predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova,

–  financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Španjolska je obavijestila Komisiju da je izvor nacionalnog pretfinanciranja odnosno sufinanciranja autonomna zajednica Castilla y León. Financijskim doprinosom će upravljati te će ga nadzirati ista tijela koja su nadležna za upravljanje sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

III.  Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 1 002 264 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je treći prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je dosad predan proračunskom tijelu tijekom 2017.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos ocjeni zahtjevâ za financijski doprinos iz Fonda.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

D(2017)25522

Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za predmet EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 339 radnika koji su proglašeni viškom u četirima poduzećima iz ekonomskih sektora razvrstanih u odjeljak 5 NACE-a Rev. 2 (Vađenje ugljena i lignita);

B) budući da Španjolska, kako bi povezala otpuštanja s velikim strukturnim promjenama u svjetskoj trgovini pod utjecajem globalizacije, tvrdi da se europska industriji vađenja ugljena suočava sa sve većom konkurencijom iz neeuropskih zemalja koje proizvode jeftiniji ugljen; budući da se to odražava u pada proizvodnje EU-a od 26,9 % u desetljeću koje je prethodilo 2015., tijekom kojeg je razdoblja svjetska proizvodnja porasla za sličan postotak;

C) budući da 96,8 % radnika obuhvaćenih tom mjerom čine muškarci, a 3,2 % žene; budući da su 96,2 % ciljanih korisnika osobe u dobi od 30 do 54 godine, njih 1,8 % u dobi od 25 do 29 godine, a 2 % u dobi od 55 do 64 godine;

stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi sa španjolskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1. ističe da rudarsko područje autonomne zajednice Castilla y León većinom čine udaljene planinske doline koje su rijetko naseljene te u velikoj mjeri ovise o vađenje ugljena; stoga smatra da zahtjev u potpunosti ispunjava intervencijske kriterije utvrđene u članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013;

2. slaže se s Komisijom da Španjolska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 002 264 EUR, odnosno 60% ukupnog troška od 1 670 440 EUR;

3. napominje da je Komisija poštovala rok od 12 tjedana od primitka zahtjeva koji su podnijele španjolske vlasti, nakon čega je 2. lipnja 2017. završila svoju ocjenu njegove usklađenosti s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa te o tome istoga dana obavijestila Parlament;

4. osobito ističe vrlo nisku gustoću naseljenosti, probleme povezane s planinskim područjima i tešku situaciju u pogledu zaposlenosti na sjeveru pokrajina León i Palencia; izražava zabrinutost zbog naglog pada broja stanovnika, s najvećim udjelom među mlađima od 25 godina;

5. poziva Komisiju da posebno obrati pozornost na pitanje postoji li osnova za mjere trgovinske zaštite protiv određenih proizvođača ugljena izvan EU-a;

6. pozdravlja odluku Španjolske da pruža usluge prilagođene potrebama koje će se sufinancirati iz EGF-a za najviše 125 mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) te su mlađe od 30 godina; shvaća da će ta ponuda obuhvaćati i potpore onima koji su zainteresirani za otvaranje vlastitog poduzeća;

7. napominje da će tečajevi osposobljavanja uključivati radionice o tehnikama traženja posla, osposobljavanje u pogledu osobnih i socijalnih vještina, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) te stranih jezika, dok će strukovno osposobljavanje biti usmjereno na jačanje vještina povezanih s rudarstvom koje mogu biti relevantne u drugim gospodarskim sektorima ili razvijanje vještina za sektore kao što su: turizam i ugostiteljstvo u ruralnim područjima ekološka obnova rudarskih bazena pošumljavanje i uređenje krajolika;

8. napominje da su usluge sufinancirane EGF-om prilagođene potrebama radnika koji su proglašeni viškom, uključujući: uvodne i informativne sastanke profesionalnu orijentaciju i savjetovanje intenzivnu pomoć pri traženju posla osposobljavanje promicanje poduzetništva potpore za pokretanje poduzeća i poticaje;

9. pozdravlja, u svjetlu vjerojatnog pozitivnog učinka na rodnu ravnotežu, uključivanje doprinosa za pokrivanje troškova za skrb o uzdržavanim osobama među dostupne poticaje; poziva Komisiju da predstavi iscrpne informacije o korištenja te mogućnosti;

10. pozdravlja savjetovanja s dionicima, uključujući sindikate, poslovne udruge, regionalnu agenciju za gospodarski razvoj, inovacije, financiranje i internacionalizaciju poslovanja te javnu zakladu povezanu s regionalnom javnom službom za zapošljavanje, koja su se održala na regionalnoj razini radi sastavljanja usklađenoga paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika;

11. napominje da će poticaji činiti 19,53% ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je ispod maksimuma od 35% koji je utvrđen u Uredbi te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

12. napominje da su španjolske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere ne prima financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

13. pozdravlja činjenicu da je Španjolska potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili kolektivnim ugovorima;

14. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe pri izradi usklađenog paketa personaliziranih usluga trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen sa zaokretom prema održivom gospodarstvu u kojem se na učinkovit način koriste resursi.

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsjednik odbora EMPL


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Poštovani g. Arthuis,

prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj kako bi taj odbor dao svoje mišljenje. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune izvješće o tom prijedlogu usvoji 29. lipnja 2017.:

-  u dokumentu COM(2017)0266 predlaže se dodjeljivanje financijskog doprinosa iz EGF-a u iznosu od 1 002 264 EUR za 339 otpuštenih radnika u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 5 NACE-a Rev. 2 (Vađenje ugljena i lignita). Do otpuštanja je došlo u regiji Castilla y León (ES41), regiji razine NUTS 2.

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz EGF-a utvrđena su Uredbom (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina u Odboru ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenog iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

29.6.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht,Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti