Procedūra : 2017/2079(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0248/2017

Pateikti tekstai :

A8-0248/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2017 - 6.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0277

PRANEŠIMAS     
PDF 661kWORD 65k
29.6.2017
PE 606.014v02-00 A8-0248/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“

(COM(2017) 0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Monika Vana

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ (COM(2017) 0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0266 – C8-0174/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalį dialogą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0248/2017),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, nustatyti, kad Sąjungos finansinis įnašas yra 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Ispanija pateikė paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León“ dėl finansinės paramos iš EGF atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 5 skyriui (Akmens ir rusvųjų anglių kasyba) Ispanijos NUTS 2 lygio Kastilijos ir Leono regione (ES41), ir kadangi tikimasi, kad šiomis priemonėmis turėtų pasinaudoti 339 atleisti darbuotojai, taip pat 125 jaunesni nei 30 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys jaunuoliai (NEET jaunimas); kadangi darbuotojai atleisti iš įmonių „Hullera Vasco Leonesa SA“, „Centro de Investigación y Desarrollo SA“, „Hijos de Baldomero García SA“, „Minas del Bierzo Alto SL“ ir „Unión Minera del Norte SA“;

E.  kadangi paraiška pateikta laikantis EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų intervencijos kriterijų, nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų tinkamumo kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 002 264 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 670 440 EUR;

2.  pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2017 m. sausio 20 d. ir kad 2017 m. birželio 2 d. Komisija baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  primena, kad per pastaruosius 10 metų anglių gavyba Sąjungoje ir pasaulinės anglių kainos labai sumažėjo, todėl vis daugiau anglių importuojama iš ES nepriklausančių šalių ir daugelis Sąjungos anglių kasyklų tampa nepelningos ir yra priverstos užsidaryti; atkreipia dėmesį į tai, kad tos tendencijos buvo dar stipresnės Ispanijoje, todėl anglių kasybos sektorius buvo reorganizuotas ir pertvarkytas; pabrėžia, kad užimtumui Kastilijos ir Leono regione stipriai pakenkė krizė kasybos sektoriuje, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 2010–2016 m. laikotarpiu Kastilijoje ir Leone uždaryta dešimt anglių kasybos įmonių;

4.  pažymi, kad Ispanija prašo leisti nukrypti nuo 4 straipsnio 1 dalies nuostatų, remiantis tuo, kad teritoriją, kurioje atleidžiami darbuotojai, sudaro daug mažų izoliuotų miestų atokiame ir retai apgyvendintame Kantabrijos kalnų slėnyje, kurių dauguma yra labai priklausomi nuo anglių kasybos ir kuriuose susisiekimo galimybės yra ribotos, ir todėl ši teritorija gali būti laikoma maža darbo rinka pagal 4 straipsnio 2 dalį;

5.  visų pirma atkreipia dėmesį į itin mažą gyventojų tankumą, problemas, susijusias su kalnuotu reljefu, ir sudėtingą užimtumo padėtį šiaurinėse Leono ir Palensijos provincijose; išreiškia susirūpinimą dėl žymaus gyventojų skaičiaus sumažėjimo, kuris atitinkamai didžiausias jaunesnių nei 25 m. asmenų amžiaus grupėje;

6.  pažymi, kad pasinaudojant finansine parama bus siekiama padėti 339 atleistiems darbuotojams, iš kurių 97 proc. yra vyrai;

7.  palankiai vertina Ispanijos sprendimą teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas ne daugiau kaip 125 jaunesniems nei 30 m. amžiaus nesimokantiems ir nedirbantiems (NEET) jaunuoliams; supranta, kad šios paslaugos apims paramą tiems, kurie norėtų pradėti savo verslą;

8.  pažymi, kad priemonės bus nustatomos vadovaujantis tyrimu dėl darbo vietų kūrimo ir gamybinės veiklos Kastilijos ir Leono regione, kurį reikės atlikti, siekiant geriau apibrėžti priemonių pakete numatytas iniciatyvas;

9.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurie įtraukti į šią paraišką, Ispanija planuoja taikyti šešių rūšių priemones: i) įžanginiai ir informaciniai susirinkimai, ii) profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, iii) intensyvi pagalba ieškant darbo, iv) tarpsektorinių įgūdžių ir gebėjimų mokymas ir profesinis rengimas, v) verslumo skatinimas ir vi) parama verslui steigti, taip pat paskatų programa;

10.  pažymi, kad paskatoms numatyta suma sieks 19,53 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos, taigi ji bus gerokai mažesnė už EGF reglamente nustatytą maksimalią 35 proc. dalį; taip pat pažymi, jog šios priemonės taikomos su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus darbo paieškos ar mokymų veikloje;

11.  pažymi, kad rengiami mokymų kursai apims praktinius seminarus darbo paieškos metodų tema ir mokymus, susijusius su asmeniniais bei socialiniais įgūdžiais, informacinių ir ryšių technologijomis (IRT) ir užsienio kalbomis, ir kad vykdant profesinius mokymus daugiausia dėmesio bus skiriama su kasyba susijusių įgūdžių, kurie galėtų praversti kituose ekonomikos sektoriuose, tobulinimui arba įgūdžių, svarbių tokiuose sektoriuose, kaip antai, turizmo ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos kaimo vietovėse, aplinkos atkūrimas kasyklų regionuose, miško atkūrimas ir kraštovaizdis, ugdymui;

12.  palankiai vertina tai, kad konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant profesines sąjungas, verslo asociacijas, Ekonominės plėtros, naujovių, finansavimo ir verslo tarptautinimo regioninę agentūrą bei viešąjį fondą, priklausantį regiono valstybinei užimtumo tarnybai, buvo vykdomos regioniniu lygmeniu siekiant parengti suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir kad suteikiant galimybę pasinaudoti EGF finansuojamomis paramos priemonėmis ir jas įgyvendinant bus laikomasi moterų ir vyrų lygybės politikos bei nediskriminavimo principo;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus gebėjimus ir šį paketą pritaikyti pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

14.  palankiai vertina tai, kad teikiant galimas paskatas numatyta galimybė dengti priklausomų asmenų globėjų išlaidas, atsižvelgiant į tikėtiną teigiamą poveikį lyčių pusiausvyrai; ragina Komisiją pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip išnaudojama ši galimybė;

15.  primena, kad reikia skubiai pertvarkyti Sąjungos ekonomikos sektorius ir skatinti atitinkamų darbo vietų kūrimą atsižvelgiant į Paryžiaus COP 21 susitarimą;

16.  pažymi, kad svarbu pradėti informavimo kampaniją, siekiant, kad informacija pasiektų tuos NEET jaunuolius, kurie galėtų atitikti šių priemonių teikimo reikalavimus, užtikrinant lyčių pusiausvyrą visais įmanomais atvejais;

17.  ragina Komisiją būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

18.  pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad tinkami finansuoti veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

19.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

20.  palankiai vertina tai, kad į intervencijos planą bus įtraukta stebėsenos iniciatyva, kurią vykdant turėtų galėti dalyvauti socialiniai subjektai ir kurios tikslas yra užtikrinti, kad pasiūlymas būtų įgyvendintas laikantis rekomendacijų, kurios bus pateiktos profesinio mokymo paklausos ir aktyvumo galimybių tyrime, kuris turės būti atliktas kaip pagal šią iniciatyvą numatytų veiksmų dalis, taip pat garantuoti patikimą paskirtų lėšų valdymą;

21.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

22.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

23.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OJ L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2017 m. sausio 20 d. Ispanija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl atleistų darbuotojų ekonomikos sektoriuje, kuris teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS) 2 lygio Ispanijos Kastilijos ir Leono regione (ES41) pagal Europos bendrijos statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE) priskiriamas 2 red. 5 skyriui (Akmens ir rusvųjų anglių kasyba). Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Ispanija nusprendė 125 nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems (NEET) jaunuoliams taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas;

(5)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Ispanijos paraiška laikoma priimtina, kadangi darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos užimtumui ir vietos ekonomikai;

(6)  todėl finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 002 264 EUR suma;

(7)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 002 264 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo ... [jo priėmimo data](4)*.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884.).

(4)

*   Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Ispanijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. birželio 2 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant Ispanijai padėti remti darbuotojų, atleistų iš 5 įmonių, veikiančių NACE 2 red. 5 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Akmens ir rusvųjų anglių kasyba) Ispanijos NUTS 2 lygio Kastilijos ir Leono regione (ES41), grįžimą į darbo rinką.

Įmonės ir atleistų darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Hullera Vasco Leonesa S.A.   (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A.   (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A.   (UMINSA)

29

Iš viso įmonių: 5

Iš viso atleistų darbuotojų:

339

Iš viso reikalavimus atitinkančių darbuotojų

339

Tai 3-oji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2017 m. biudžetą, ir 1-oji paraiška akmens ir rusvųjų anglių kasybos sektoriuje. Ši paraiška susijusi su 339 atleistais darbuotojais, taip pat 125 jaunesniais nei 30 metų amžiaus nedirbančiais, nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais (NEET) jaunuoliais, ir pagal ją Ispanijos reikmėms iš EGF iš viso numatoma mobilizuoti 1 002 264 EUR.

Paraiška Komisijai pateikta 2017 m. sausio 20 d., papildoma informacija pateikta iki 2017 m. kovo 17 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2017 m. birželio 2 d. ir, vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

Bendras atleistų darbuotojų skaičius (339) yra mažesnis nei EGF reglamente nustatytas reikalingas skaičius, todėl Ispanija prašo leisti nukrypti nuo 4 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, pagal kurias reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra viename valstybės narės NUTS 2 lygio regione arba dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų. Prašoma leisti nukrypti pagal 4 straipsnio 2 dalies nuostatas, remiantis tuo, kad anglies kasybos teritoriją, kurioje atleidžiami darbuotojai sudaro daug mažų izoliuotų miestų atokiame ir retai apgyvendintame Kantabrijos kalnų slėnyje, kurių dauguma yra labai priklausomi nuo anglių kasybos ir kuriuose judumo ir susisiekimo infrastruktūros galimybės yra ribotos, ir todėl ši teritorija gali būti laikoma maža darbo rinka pagal 4 straipsnio 2 dalį.

Be to, regione trūksta darbo pasiūlymų anglies kasybos sektoriuje, daug darbingo amžiaus asmenų išvyksta, ir tai iškraipo nedarbo, visų pirma jaunesnio amžiaus asmenų grupių nedarbo, lygio duomenis. Dėl pastaruoju metu vykdyto darbuotojų atleidimo užimtumo padėtis regione gali dar pablogėti ir gyventojų skaičiaus mažėjimo procesas pagreitėti.

Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad darbuotojai atleisti dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, kuriuos lėmė globalizacija, visų pirma dėl smarkiai sumažėjusių pasaulinių anglių kainų (beveik 60 proc.) 2005–2015 m. laikotarpiu. To priežastis – silpna pasaulio ekonomika ir maža anglių paklausa, nes sulėtėjo pramonės gamyba Azijoje ir pernelyg išaugo anglių pasiūla Kinijoje. Taigi smarkiai sumažėjo vidaus gamyba ir labai išaugo anglių importas iš ES nepriklausančių šalių į Ispaniją, todėl daugybė anglių kasybos įmonių Ispanijoje tapo iš tiesų nepelningos ir buvo uždarytos. Kastilijos ir Leono regione anglių gavybos apimtis 2010–2015 m. sumažėjo 86 proc., todėl 2010–2016 m. laikotarpiu šiame regione buvo uždaryta dešimt anglių kasybos įmonių.

Prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, teiktinas atleistiems darbuotojams, sudaro šešių rūšių priemonės: i) įžanginiai ir informaciniai susirinkimai, ii) profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, iii) intensyvi pagalba ieškant darbo, iv) tarpsektorinių įgūdžių ir gebėjimų mokymas ir profesinis rengimas, v) verslumo skatinimas ir vi) parama verslui steigti, taip pat paskatų programa.

Kaip nurodo Komisija, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Ispanijos valdžios institucijos pateikė visas būtinas garantijas, kad:

–  suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo;

–  buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–  darbuotojus atleidusios įmonės, tęsusios veiklą po atleidimo, patenkino visus teisinius reikalavimus, susijusius su atleidimais, ir tinkamai parėmė tuos darbuotojus;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–  finansinė parama EGF lėšomis atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Ispanija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo dalį skiria Kastilijos ir Leono autonominis regionas. Finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios yra atsakingos už Europos socialinio fondo teikiamą paramą.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 1 002 264 EUR sumą.

2017 m. iki šiol tai yra trečias biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2017)25522

Jeanui Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 2 dalimi ir yra susijusi su 339 darbuotojais, atleistais iš darbo iš penkių įmonių, vykdančių veiklą ekonomikos sektoriams, kurie priskiriami NACE 2 red. 5 skyriui („Akmens ir rusvųjų anglių kasyba“);

B) kadangi, siekdama įrodyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, Ispanija teigia, kad Europos anglių pramonė patiria vis didesnę konkurenciją su pigesne anglimi iš ne Europos šalių; kadangi tai atsispindi ES gamyba sumažėjimas 26,9 proc. per dešimtmetį iki 2015 m., nors pasaulinė gamyba per tą laikotarpį padidėjo panašia procentine dalimi;

C) kadangi 96,8 proc. darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai ir 3,2 proc. – moterys; kadangi 96,2 proc. tikslinių naudos gavėjų yra 30–54 metų amžiaus, o 1,8 proc. – 25–29 metų amžiaus ir 2 proc. – 55–64 metų amžiaus;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Ispanijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Kastilijos ir Leono kasybos rajoną daugiausia sudaro atokūs retai apgyvendinti kalnų slėniai ir šis rajonas labai priklausomas nuo anglies kasybos; todėl mano, kad paraiška visiškai atitinka intervencijos kriterijus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalyje;

2. pritaria Komisijai, kad todėl Ispanija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 002 264 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų sąnaudų, siekiančių 1 670 440 EUR;

3. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Ispanijos valdžios institucijų termino, 2017 m. birželio 2 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną apie tą vertinimą pranešė Parlamentui;

4. visų pirma atkreipia dėmesį į itin mažą gyventojų tankumą, problemas, susijusias su kalnuotu reljefu ir sudėtingą užimtumo padėtį Leono ir Palensijos provincijų šiaurėje; išreiškia susirūpinimą dėl žymaus gyventojų skaičiaus sumažėjimo, kuris proporcingai didžiausias jaunesnių nei 25 m. asmenų amžiaus grupėje;

5. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti klausimui, ar reikia nustatyti prekybos apsaugos priemones prieš tam tikrų ne ES valstybių anglies gamintojus;

6. palankiai vertina Ispanijos sprendimą pasiūlyti prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 125 nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių iki 30 metų amžiaus; supranta, kad šis pasiūlymas apims paramą tiems, kurie norėtų pradėti savo verslą;

7. pažymi, kad rengiami mokymų kursai apims praktinius seminarus darbo paieškos metodų tema ir mokymus, susijusius su asmeniniais bei socialiniais gebėjimais, informacinių ir ryšių technologijomis (IRT) ir užsienio kalbomis, ir kad vykdant profesinius mokymus daugiausia dėmesio bus skiriama su kasyba susijusių gebėjimų, kurie galėtų praversti kituose ekonomikos sektoriuose, tobulinimui arba vystymui gebėjimui, svarbių tokiuose sektoriuose, kaip antai, turizmo ir apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų kaimo vietovėse sektoriai, aplinkos atkūrimo kasyklų rajonuose sektorius, miško atkūrimo ir kraštovaizdžio sektoriai;

8. pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima: įžanginius ir informacinius susirinkimus, profesinį orientavimą ir konsultavimą, intensyvią pagalba ieškant darbo, mokymą, verslumo skatinimą, paramą verslui steigti, priemokas.

9. palankiai vertina tai, kad teikiant paskatas numatyta galimybė dengti priklausomų asmenų globėjų išlaidas, atsižvelgiant į tikėtiną teigiamą poveikį lyčių pusiausvyrai; ragina Komisiją pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip išnaudojama ši galimybė;

10. palankiai vertina konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant profesines sąjungas, verslo asociacijas, Ekonominės plėtros, naujovių, finansavimo ir verslo tarptautinimo regioninę agentūrą bei viešąjį fondą, priklausantį regiono valstybinei užimtumo tarnybai, kurios buvo vykdomos regioniniu lygmeniu siekiant parengti suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą;

11. pažymi, kad priemokų suma sudarys 19,53 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos, taigi ji bus gerokai mažesnė už reglamente nustatytą maksimalią 35 proc. dalį; taip pat pažymi, jog šie veiksmai taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvautų darbo paieškos ar mokymų veikloje;

12. pažymi, kad Ispanijos valdžios institucijos suteikė patikinimų, jog siūlomi veiksmai neremiami finansiškai iš kitų Sąjungos fondų arba taikant kitas Sąjungos finansines priemones, kad bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad jie papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

13. teigiamai vertina Ispanijos patvirtinimą, kad EGF finansinė parama nepakeis veiksmų, kuriuos atitinkama bendrovė turi vykdyti pagal nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis;

14. primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas


PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS,

Biudžeto komiteto

Pirmininkui

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2017 m. birželio 29 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2017) 0266 siūloma skirti 1 002 264 EUR paramą iš EGF 339 darbuotojams, atleistiems iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 5 skyriui (Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba). Darbuotojai atleisti NUTS 2 lygio Kastilijos ir Leono regione (ES41).

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

29.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht,Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika