Procedură : 2017/2079(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0248/2017

Texte depuse :

A8-0248/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2017 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0277

RAPORT     
PDF 658kWORD 66k
29.6.2017
PE 606.014v01-00 A8-0248/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Monika Vana

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0248/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Spania a depus cererea EGF/2017/001 ES/Castilla y León pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 5 (Extracția cărbunelui și a lignitului) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Castilia și Leon (ES41) din Spania și întrucât se preconizează că de aceste măsuri vor beneficia 339 de lucrători disponibilizați, precum și până la 125 de tineri sub vârsta de 30 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); întrucât disponibilizările au fost efectuate de Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL și Unión Minera del Norte SA;

E.  întrucât cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, care introduce o derogare de la criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă luni de întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivelul unei diviziuni a NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate încadrate la nivelul NUTS 2,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 002 264 EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale de 1 670 440 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea de acordare a unei contribuții financiare din partea FEG la 20 ianuarie 2017 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 2 iunie 2017, iar Parlamentul a fost notificat în aceeași zi cu privire la acest lucru;

3.  reamintește că în ultimii 10 ani producția de cărbune în Uniune și prețul cărbunelui la nivel mondial au scăzut dramatic, ducând la o creștere a volumului importurilor de cărbune din țări terțe, iar multe mine de cărbune din UE au devenit nerentabile și au fost obligate să se închidă; subliniază că aceste tendințe au fost chiar mai pronunțate în Spania, fapt ce a determinat reorganizarea și reconversiunea sectorului extracției de cărbune; subliniază faptul că ocuparea forței de muncă în regiunea Castilia și Leon a fost grav afectată de efectele crizei în sectorul minier și subliniază că numai în Castilia și Leon în perioada 2010-2016 au fost nevoite să își înceteze activitatea zece întreprinderi de extracție a cărbunelui;

4.  ia act de faptul că Spania solicită o derogare de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) pe motiv că teritoriul afectat de disponibilizări este alcătuit dintr-o serie de orașe mici, izolate, situate în văi montane îndepărtate și slab populate din Cantabria, care sunt, în cea mai mare parte, dependente în foarte mare măsură de extracția cărbunelui și care suferă de pe urma unei conectivități limitate și, prin urmare, acest teritoriu poate fi considerat drept o piață mică a forței de muncă în temeiul articolului 4 alineatul (2);

5.  subliniază, în special, densitatea foarte scăzută a populației, problemele asociate unei zone montane și situația dificilă de pe piața forței de muncă în nordul provinciilor Leon și Palencia; își exprimă îngrijorarea cu privire la scăderea abruptă a populației, cu o proporție maximă în rândul persoanelor cu vârsta sub 25 de ani;

6.  constată că vor fi vizați de contribuția financiară 339 de lucrători disponibilizați, dintre care 97% sunt bărbați;

7.  salută decizia Spaniei de a furniza servicii personalizate finanțate din FEG unui număr de până la 125 de tineri sub vârsta de 30 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); înțelege că aceste servicii vor include acordarea de sprijin celor care doresc să-și inițieze propria afacere;

8.  ia act de faptul că măsurile se vor baza pe un studiu ce urmează a fi efectuat asupra creării de locuri de muncă și asupra activităților productive în regiunea Castilia și Leon, cu scopul unei mai bune definiri a inițiativelor prevăzute în pachet;

9.  constată că Spania are în vedere șase tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați și tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare vizați de cerere: (i) ședințe de bun venit și de informare, (ii) orientare și consiliere profesională, (iii) asistență pentru căutarea intensivă a unui loc de muncă, (iv) formare pentru dobândirea de aptitudini și competențe transsectoriale și formare profesională, (v) promovarea antreprenoriatului și (vi) sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi, precum și un program de stimulare;

10.  observă că stimulentele vor reprezenta 19,53 % din pachetul total de măsuri personalizate, cu mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de Regulamentul privind FEG; observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  observă că cursurile de formare oferite vor include ateliere privind tehnici de căutare a unui loc de muncă, formarea pentru dezvoltarea competențelor personale și sociale, în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), precum și în domeniul limbilor străine, în timp ce formarea profesională se va concentra pe consolidarea aptitudinilor legate de minerit care pot fi relevante pentru alte sectoare economice sau pe dezvoltarea competențelor pentru sectoare precum: sectorul hotelier și al turismului în zonele rurale; refacerea mediului în bazinele miniere; reîmpădurirea și gestionarea spațiilor naturale;

12.   salută faptul că consultările cu părțile interesate, inclusiv cu sindicatele, cu asociațiile de întreprinderi, cu agenția regională pentru dezvoltare economică, inovare, finanțare și internaționalizarea întreprinderilor, precum și cu o fundație publică legată de serviciul public regional de ocupare a forței de muncă s-au desfășurat la nivel regional în vederea întocmirii pachetului coordonat de servicii personalizate și salută faptul că, în cursul accesării măsurilor finanțate din FEG, se vor aplica politica egalității între femei și bărbați și principiul nediscriminării;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

14.  salută includerea contribuțiilor la cheltuielile pentru îngrijitorii de persoane dependente printre stimulentele disponibile, având în vedere posibilele efecte pozitive asupra echilibrului de gen; solicită Comisiei să prezinte informații detaliate cu privire la recurgerea la această posibilitate;

15.  reamintește că, având în vedere Acordul COP 21 de la Paris, este necesar ca economiile Uniunii să treacă printr-o transformare rapidă și să se promoveze locuri de muncă relevante;

16.  observă că este important să se lanseze o campanie de informare pentru a sensibiliza tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare care ar putea fi eligibili să beneficieze de aceste măsuri, asigurând echilibrul de gen ori de câte ori este posibil;

17.  solicită Comisiei să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date justificate cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv la impactul asupra calității locurilor de muncă și a ratei de reinserție atinse prin intermediul FEG;

18.  observă că autoritățile spaniole au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că acțiunile eligibile vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile structurale;

19.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

20.  salută faptul că planul de intervenție va include o inițiativă de monitorizare la care vor putea participa actorii sociali, scopul inițiativei fiind acela de a garanta că propunerea este pusă în aplicare în conformitate cu recomandările unui studiu care urmează să se desfășoare ca parte a acțiunilor incluse în inițiativa menționată, studiu ce va viza necesitățile de formare profesională și oportunitățile de activitate, celălalt scop al inițiativei fiind acela de a garanta buna gestionare a bugetului prevăzut;

21.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale și generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 20 ianuarie 2017, Spania a depus o cerere de mobilizare a FEG pentru disponibilizările care au avut loc în sectorul economic clasificat, în conformitate cu nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană („NACE”) a doua revizuire, la diviziunea 5 (Extracția cărbunelui și a lignitului) în regiunea Castilia și Leon. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Spania a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG inclusiv unui număr de 125 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

(5)  În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, cererea Spaniei se consideră admisibilă, deoarece disponibilizările au repercusiuni grave asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale.

(6)  Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 002 264 EUR ca răspuns la cererea depusă de Spania.

(7)  Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 1 002 264 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării](4)*.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespunzătoare de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Spania și propunerea Comisiei

La 2 iunie 2017, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Spaniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați de cinci întreprinderi miniere a căror activitate se încadrează la diviziunea 5 (Extracția cărbunelui și a lignitului) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Castilia și Leon (ES41) din Spania.

Întreprinderile și numărul de disponibilizări din perioada de referință

Hullera Vasco Leonesa S.A. (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A. (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A. (UMINSA)

29

Numărul total de întreprinderi: 5

Numărul total de disponibilizări:

339

Numărul total de lucrători eligibili:

339

Aceasta este cea de a treia cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2017 și prima cerere care se referă la sectorul „extracției cărbunelui și a lignitului”. Cererea vizează 339 de lucrători disponibilizați, precum și un număr de până la 125 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) cu vârsta sub 30 de ani și se referă la mobilizarea din FEG a sumei totale de 1 002 264 EUR pentru Spania.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 20 ianuarie 2017, fiind completată cu informații suplimentare actualizate până la 17 martie 2017. Comisia și-a finalizat evaluarea la 2 iunie 2017 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG.

Dat fiind că numărul total de lucrători disponibilizați (339) este inferior numărului prevăzut de Regulamentul privind FEG, Spania solicită o derogare de la dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b), care impun concedierea într-o perioadă de referință de nouă luni a cel puțin 500 de lucrători în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o regiune sau două regiuni învecinate dintr-un stat membru încadrate la nivelul NUTS 2. Derogarea este solicitată în temeiul articolului 4 alineatul (2) pe motiv că districtul minier afectat de disponibilizări este alcătuit dintr-o serie de orașe mici, izolate, situate în văi montane îndepărtate și slab populate din Cantabria, care sunt, în cea mai mare parte, dependente în foarte mare măsură de extracția cărbunelui și care suferă de pe urma unei mobilități și conectivități limitate la infrastructuri și, prin urmare, pot fi considerate drept o piață mică a forței de muncă.

În plus, regiunea este afectată de lipsa ofertelor de locuri de muncă în districtul minier și de o rată ridicată de emigrare a persoanelor aflate la vârste propice angajării, ceea ce conduce la o denaturare a ratelor șomajului, mai ales a ratelor șomajului în rândul grupelor de vârstă tânără. Ultimele disponibilizări riscă să agraveze și mai mult situația șomajului și depopularea regiunii.

Autoritățile spaniole afirmă că evenimentele care au dus la disponibilizările respective sunt schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale generate de globalizare, în special scăderea dramatică, cu aproape 60 %, a prețurilor la cărbune la nivel mondial în perioada 2005-2015. Acest lucru fost cauzat în principal de starea precară a economiei mondiale și de scăderea cererii în urma încetinirii producției industriale din Asia, precum și de oferta excedentară de cărbune din China. Drept urmare, producția internă a scăzut brusc, iar volumul importurilor de cărbune din afara UE către Spania a crescut mult, ducând la o diminuare semnificativă a rentabilității și la închiderea a numeroase întreprinderi miniere din Spania. În regiunea Castilia și Leon, producția de cărbune a scăzut cu 86% între 2010 și 2015, ducând la închiderea a zece dintre aceste întreprinderi de extracție a cărbunelui în perioada 2010-2016.

Serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați constă în șase tipuri de măsuri: (i) ședințe de bun venit și de informare, (ii) orientare și consiliere profesională, (iii) asistență pentru căutarea intensivă a unui loc de muncă, (iv) formare pentru dobândirea de aptitudini și competențe transsectoriale și formare profesională, (v) promovarea antreprenoriatului și (vi) sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi, precum și un program de aplicare a unor măsuri de stimulare;

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile spaniole au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–  vor fi respectate principiile egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–  cerințele prevăzute în legislația națională și în cea a UE privind disponibilizările colective au fost respectate;

–  întreprinderile care au disponibilizat angajați și care și-au continuat activitatea după respectivele disponibilizări și-au respectat obligațiile legale care reglementează disponibilizările și au luat măsuri corespunzătoare în favoarea lucrătorilor;

–  acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–  acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale;

–  contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Spania a comunicat Comisiei că sursa națională de prefinanțare sau de cofinanțare este regiunea autonomă Castilia și Leon. Organismele care vor gestiona și vor controla contribuția financiară sunt aceleași cu cele responsabile pentru Fondul social european (FSE).

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 002 264 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a treia propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2017.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

D(2017)25522

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG în cazul EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul său de lucru se pronunță în favoarea mobilizării Fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 339 de lucrători disponibilizați de cinci întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice încadrate la diviziunea 5 (Extracția cărbunelui și a lignitului) a NACE Rev. 2;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, Spania susține că industria europeană a cărbunelui se confruntă cu concurența crescândă a cărbunelui mai ieftin produs în afara Europei; întrucât acest lucru se reflectă și în scăderea cu 26,9 % a producției UE în deceniul premergător anului 2015, perioadă în care producția mondială a crescut cu un procentaj similar;

C) întrucât 96,8 % din lucrătorii vizați de această măsură sunt bărbați, iar 3,2 % sunt femei; întrucât 96,2 % din beneficiarii vizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, 1,8 % au între 25 și 29 de ani și 2 % au între 55 și 64 de ani;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Spaniei:

1. subliniază că bazinul minier din Castilla y León este alcătuit în cea mai mare parte din văi montane îndepărtate și slab populate, foarte dependente de extracția cărbunelui; consideră, prin urmare, că cererea îndeplinește pe deplin criteriile de intervenție, prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013;

2. este de acord cu Comisia că, în consecință, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 1 002 264 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 1 670 440 EUR;

3. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților spaniole până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 2 iunie 2017, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

4.subliniază, în special, densitatea foarte scăzută a populației, problemele asociate unei zone montane și situația dificilă de pe piața forței de muncă în nordul provinciilor León și Palencia; își exprimă îngrijorarea cu privire la scăderea abruptă a populației, cu o proporție maximă în rândul persoanelor cu vârsta sub 25 de ani;

5.invită Comisia să acorde o atenție deosebită întrebării dacă este nevoie de măsuri de apărare comercială împotriva anumitor producători de cărbune din afara UE;

6.salută decizia Spaniei de a oferi servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 125 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta sub 30 de ani; înțelege că această ofertă va include acordarea de sprijin celor care doresc să-și inițieze propria afacere;

7.observă că cursurile de formare oferite vor include ateliere privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă, formarea pentru dezvoltarea competențelor personale și sociale, în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), precum și în domeniul limbilor străine, în timp ce formarea profesională se va concentra pe consolidarea aptitudinilor legate de minerit care pot fi relevante pentru alte sectoare economice sau pe dezvoltarea competențelor pentru sectoare precum: sectorul hotelier și al turismului în zonele rurale; restaurarea ecologică a bazinelor miniere; reîmpădurirea și amenajarea peisagistică;

8.ia act de faptul că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ: sesiuni introductive și de informare; consiliere și orientare profesională; asistență în vederea căutării intensive a unui loc de muncă; formare; promovarea spiritului antreprenorial; sprijin pentru înființarea de întreprinderi; precum și stimulente;

9.salută includerea contribuțiilor la cheltuielile pentru îngrijitorii de persoane dependente printre stimulentele disponibile, având în vedere posibilele efecte pozitive asupra echilibrului de gen; solicită Comisiei să prezinte informații detaliate cu privire la recurgerea la această posibilitate;

10.salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu sindicatele, cu asociațiile de întreprinderi, cu agenția regională pentru dezvoltare economică, inovare, finanțare și internaționalizarea întreprinderilor, precum și cu o fundație publică atașată organismului public regional de ocupare a forței de muncă care s-au desfășurat la nivel regional în vederea întocmirii pachetului coordonat de servicii personalizate;

11.observă că stimulentele reprezintă 19,53 % din pachetul total de măsuri personalizate, cu mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de regulament; observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

12.ia act de faptul că autoritățile spaniole dau asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

13.salută asigurarea dată de Spania că o eventuală contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

14.reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția din viitor a pieței forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu respect,

Thomas HÄNDEL

Președintele Comisiei EMPL


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 29 iunie 2017, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2017)0266 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 002 264 EUR pentru 339 de lucrători disponibilizați în sectorul economic încadrat la diviziunea 5 (Extracția cărbunelui și a lignitului) a NACE Rev. 2. Disponibilizările efectuate au loc în regiunea de nivel NUTS 2 Castilla y León (ES41).

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

29.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht,Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate