Postup : 2017/2079(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0248/2017

Predkladané texty :

A8-0248/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2017 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0277

SPRÁVA     
PDF 595kWORD 66k
29.6.2017
PE 606.014v02-00 A8-0248/2017

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/001 ES/Castilla y León ťažba, Španielsko)

(COM(2017)0266 – C8‑0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Monika Vana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/001 ES/Castilla y León ťažba, Španielsko)(COM(2017)0266 – C8

‑0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0266 – C8‑0174/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0248/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady skrátením času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Španielsko predložilo žiadosť EGF/2017/001 ES/Castilla y León o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 5 (Ťažba uhlia a lignitu) v regióne na úrovni NUTS 2 Castilla y León (ES41) a keďže sa očakáva, že na týchto opatreniach sa zúčastní 339 prepustených pracovníkov, ako aj až 125 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a sú vo veku do 30 rokov; keďže k prepúšťaniu došlo v podnikoch Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL a Unión Minera del Norte SA;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF odchylne od kritérií oprávnenosti stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov prepustených v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom odvetví ekonomickej činnosti vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a Španielsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 002 264 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov v hodnote 1 670 440 EUR;

2.  konštatuje, že španielske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 20. januára 2017 a Komisia dokončila posúdenie 2. júna 2017 a Európsky parlament o ňom informovala v ten istý deň;

3.  pripomína, že počas uplynulých 10 rokov produkcia uhlia v Únii a celosvetové ceny uhlia prudko klesli, čo viedlo k zvýšeniu objemu uhlia dovážaného z krajín mimo EÚ a k tomu, že mnohé uhoľné bane v Únii prestali byť ziskové a boli nútené ukončiť svoju činnosť; upozorňuje, že tieto trendy boli v Španielsku ešte výraznejšie a viedli k reorganizácii a opätovnej transformácii odvetvia ťažby uhlia; zdôrazňuje, že zamestnanosť v regióne Kastília-León bola vážne postihnutá dosahom krízy v odvetví ťažby, a upozorňuje, že iba v regióne Kastília-León bolo v rokoch 2010 – 2016 nutné zatvoriť desať spoločností pôsobiacich v oblasti ťažby uhlia;

4.  konštatuje, že Španielsko žiada výnimku z článku 4 ods. 1 písm. b) z toho dôvodu, že územie postihnuté prepúšťaním tvorí viacero malých izolovaných miest v odľahlom, riedko osídlenom kantábrijskom horskom údolí, pričom tieto mestá sú vo väčšine prípadov veľmi závislé od ťažby uhlia a trpia nedostatočnou prepojenosťou, a preto ich možno považovať za malý trh práce podľa článku 4 ods. 2;

5.  poukazuje predovšetkým na veľmi nízku hustotu obyvateľstva, problémy súvisiace s hornatým terénom a zložitú situáciu v oblasti zamestnanosti v severnej časti provincií León a Palencia; vyjadruje znepokojenie nad prudkým poklesom počtu obyvateľov, ktorý bol proporčne najväčší u osôb do 25 rokov;

6.  poukazuje na to, že finančný príspevok bude určený 339 prepusteným pracovníkom, z ktorých 97 % tvoria muži;

7.  víta rozhodnutie Španielska poskytnúť až 125 osobám vo veku do 30 rokov, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), personalizované služby spolufinancované z EGF; konštatuje, že tieto služby budú zahŕňať podporu pre tých, ktorí si chcú založiť vlastný podnik;

8.  konštatuje, že opatrenia sa prijmú na základe štúdie, ktorá bude vypracovaná k otázke tvorby pracovných miest a výrobných činností v regióne Kastília-León, s cieľom lepšie vymedziť iniciatívy uvedené v balíku;

9.  konštatuje, že Španielsko plánuje šesť typov opatrení pre prepustených pracovníkov a osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na ktoré sa vzťahuje táto žiadosť: i) úvodné a informačné stretnutia, ii) profesijná orientácia a poradenstvo, iii) intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania, iv) odborná príprava v oblasti medziodvetvových zručností a kompetencií a rekvalifikácia, v) podpora podnikania a vi) podpora pri začínaní podnikateľskej činnosti, ako aj program stimulov;

10.  berie na vedomie, že stimuly budú zodpovedať úrovni 19,53 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  konštatuje, že poskytnuté kurzy odbornej prípravy budú zahŕňať semináre týkajúce sa metód hľadania zamestnania, odbornú prípravu v oblasti osobných a sociálnych zručností, znalostí v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a cudzích jazykov, pričom odborná príprava bude zameraná na posilnenie zručností súvisiacich s baníctvom, ktoré môžu byť relevantné pre iné hospodárske odvetvia alebo rozvíjanie zručností v sektoroch, akými sú: cestovný ruch a pohostinnosť vo vidieckych oblastiach; obnova životného prostredia v banských oblastiach; opätovné zalesňovanie a krajinotvorba;

12.   víta skutočnosť, že na regionálnej úrovni sa uskutočnili konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane odborových organizácií, obchodných združení, regionálnej agentúry pre hospodársky rozvoj, inovácie, financovania a internacionalizácie podnikov a verejnej nadácie spojenej s regionálnou verejnou službou zamestnanosti, s cieľom vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb, a že v záujme prístupu k opatreniam financovaným z EGF a počas ich vykonávania sa bude uplatňovať politika rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj zásada nediskriminácie;

13.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

14.  víta začlenenie príspevkov na výdavky na opatrovateľov závislých osôb medzi dostupné stimuly z hľadiska pravdepodobného pozitívneho vplyvu na rodovú rovnováhu; vyzýva Komisiu, aby predložila podrobné informácie o využití tejto možnosti;

15.  pripomína, že treba urýchlene transformovať hospodárstva Únie a podporovať vznik príslušných pracovných miest so zreteľom na Parížsku dohodu na základe konferencie COP 21;

16.  poznamenáva, že je dôležité začať informačnú kampaň s cieľom osloviť osoby, ktoré nie sú zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktoré by mohli mať nárok na tieto opatrenia, pričom treba v prípade, ak je to možné, zaistiť rodovú rovnováhu;

17.  vyzýva Komisiu, aby v budúcich návrhoch uviedla podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú potenciál rásť, a môžu teda prípadne poskytovať ľuďom prácu, a aby zbierala potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia na trh práce dosiahnutej vďaka EGF;

18.  zdôrazňuje, že orgány Španielska potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že tieto opatrenia budú dopĺňať opatrenia financované zo štrukturálnych fondov;

19.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

20.  víta skutočnosť, že plán intervencie bude zahŕňať iniciatívu v oblasti monitorovania, na ktorej by sociálni aktéri mali mať možnosť zúčastniť sa, pričom cieľom je zaručiť, aby sa návrh vykonával v súlade s odporúčaniami štúdie, ktorá sa týka požiadaviek súvisiacich s odbornou prípravou a príležitostí na zamestnanie a ktorá sa má vykonať ako súčasť opatrení zahrnutých do iniciatívy, a zároveň je cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie so stanoveným rozpočtom;

21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2017/001 ES/Castilla y León ťažba, Španielsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3) EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)  Španielsko predložilo 20. januára 2017 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetví ekonomickej činnosti zaradenom do divízie 5 (Ťažba uhlia a lignitu) štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve („NACE“) Revision 2 v regióne Castilla y León. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Španielsko rozhodlo poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF aj 125 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

(5)  V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Španielska považuje za prijateľnú, keďže prepúšťanie má vážny dosah na zamestnanosť a miestne hospodárstvo.

(6)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Španielskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 002 264 EUR.

(7)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 1 002 264 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od … [dátum prijatia tohto rozhodnutia](4)*.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Európsky parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Základné informácie

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II.  Žiadosť Španielska a návrh Komisie

Komisia prijala 2. júna 2017 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Španielska na podporu opätovného začlenenia na trh práce pracovníkov prepustených v piatich ťažobných podnikoch pôsobiacich v rámci divízie 5 klasifikácie NACE Revision 2 (Ťažba uhlia a lignitu) v regiónoch úrovne NUTS 2 Castilla y León (ES41) v Španielsku.

Podniky a počet prepustených pracovníkov počas referenčného obdobia

Hullera Vasco Leonesa S.A. (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A. (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A. (UMINSA)

29

Celkový počet podnikov: 5

Celkový počet prepustených pracovníkov:

339

Celkový počet oprávnených pracovníkov:

339

Toto je tretia žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2017, a prvá v odvetví ťažby uhlia a lignitu. Týka sa 339 prepustených pracovníkov, ako aj až 125 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a sú vo veku do 30 rokov, a požaduje sa v súvislosti s ňou mobilizácia celkovej sumy 1 002 264 EUR z EGF pre Španielsko;

Žiadosť bola Komisii zaslaná 20. januára 2017 a do 17. marca 2017 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia jej posúdenie dokončila 2. júna 2017 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia o EGF.

Keďže celkový počet prepustených pracovníkov (339) je nižší, ako sa požaduje v nariadení o EGF, Španielsko žiada výnimku z článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných aspoň 500 pracovníkov prepustených v referenčnom období deviatich mesiacov v podnikoch, ktoré pôsobia v rovnakom odvetví ekonomickej činnosti vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS 2 v členskom štáte. O výnimku sa žiada v súlade s článkom 4 ods. 2 z toho dôvodu, že územie, na ktorom sa nachádzajú ťažobné spoločnosti, ktoré je postihnuté prepúšťaním, tvorí viacero malých izolovaných miest v odľahlom, riedko osídlenom kantábrijskom horskom údolí, pričom tieto mestá sú väčšinou vysoko závislé od ťažby uhlia a trpia nedostatočnou prepojenosťou, a preto ich možno považovať za malý trh práce.

V regióne je navyše nedostatok pracovných miest v odvetví ťažby a veľké množstvo osôb v produktívnom veku z regiónu odchádza, čo vedie k skresleniu číselných údajov o nezamestnanosti, najmä v prípade mladších vekových skupín. Toto najnovšie prepúšťanie môže situáciu z hľadiska zamestnanosti v tejto oblasti ďalej zhoršiť a môže sa ešte zvýšiť počet osôb, ktoré z regiónu odchádzajú.

Španielske orgány uvádzajú, že k prepúšťaniu viedli vážne zmeny v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, najmä prudký pokles globálnych cien uhlia o takmer o 60 % v období 2005 – 2015. Dôvodom bolo oslabenie svetového hospodárstva v spojení s nízkym dopytom po uhlí v dôsledku spomalenia priemyselnej výroby v Ázii a príliš vysokej ponuky uhlia v Číne. Výsledkom bol prudký pokles domácej výroby a veľký nárast dovozu uhlia z tretích krajín do Španielska, čo viedlo k výraznému zníženiu ziskovosti a k zatvoreniu mnohých ťažobných spoločností v Španielsku. V regióne Castilla y León klesla produkcia uhlia v období rokov 2010 – 2015 o 86 %, čo viedlo k zatvoreniu desiatich uhoľných baní v tomto regióne.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, predstavuje šesť typov opatrení: i) úvodné a informačné stretnutia, ii) profesijná orientácia a poradenstvo, iii) intenzívna pomoc pri hľadaní zamestnania, iv) odborná príprava v oblasti medziodvetvových zručností a kompetencií a rekvalifikácia, v) podpora podnikania a vi) podpora pri začínaní podnikateľskej činnosti, ako aj program stimulov;

Uvedené opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia na trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Španielske orgány poskytli všetky potrebné uistenia, že:

–  v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

–  boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania,

–  prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnostiach, si splnili právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a prijali primerané opatrenia týkajúce sa svojich pracovníkov,

–  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

–  navrhované opatrenia budú mať doplnkový charakter k opatreniam financovaným zo štrukturálnych fondov,

–  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci.

Španielsko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania je autonómny región Castilla y León. Finančný príspevok budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány, ktoré sú zodpovedné za financovanie z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

III.  Postup

Komisia s cieľom mobilizácie fondu predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 1 002 264 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Toto je tretí návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol doposiaľ predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2017.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

D(2017)25522

Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2017/001 ES/Lear Castilla y León ťažba

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF, ktorá sa týka prípadu EGF/2017/001 ES/ES/Castilla y León ťažba, a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a jeho pracovná skupina súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 339 pracovníkov prepustených v piatich podnikoch pôsobiacich v hospodárskych odvetviach zaradených v rámci klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 5 (Ťažba uhlia a lignitu);

B)  keďže v snahe stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a vážnymi zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie Španielsko tvrdí, že európsky uhoľný priemysel čoraz častejšie súperí s konkurenciou lacnejšieho uhlia z krajín mimo Európy; keďže sa táto skutočnosť premietla do 26,9 % poklesu výroby v EÚ v priebehu desiatich rokov do roku 2015, počas ktorých sa celosvetová produkcia zvýšila v podobnom rozsahu;

C)  keďže 96,8 % pracovníkov, na ktorých je zamerané toto opatrenie, sú muži a 3,2 % ženy; keďže 96,2 % cieľových príjemcov je vo veku medzi 30 a 54 rokov, 1,8 % je vo veku 25 až 29 rokov a 2 % vo veku od 55 do 64 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Španielska tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že oblasť ťažby Castilla y León tvoria hlavne odľahlé horské údolia, ktoré sú riedko obývané a výrazne závislé od ťažby uhlia; domnieva sa preto, že žiadosť v plnej miere spĺňa intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013;

2.  súhlasí s Komisiou, že Španielsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 002 264 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov v hodnote 1 670 440 EUR;

3.  konštatuje, že Komisia 2. júna 2017 dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti španielskych orgánov až po skončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie finančného príspevku, a informovala o tom Parlament v ten istý deň;

4.  poukazuje predovšetkým na veľmi nízku hustota obyvateľstva, problémy spojené s hornatým charakterom oblasti a na zložitú situáciu v oblasti zamestnanosti v severnej časti provincií León a Palencia; vyjadruje znepokojenie nad prudkým poklesom počtu obyvateľov, ktorý bol proporčne najväčší u osôb do 25 rokov;

5.  vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť otázke, či existuje dôvod na opatrenia na ochranu obchodu proti niektorým producentom uhlia z krajín mimo EÚ;

6.  víta rozhodnutie Španielska ponúknuť personalizované služby spolufinancované z EGF až 125 mladým ľuďom vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET); chápe, že táto ponuka bude zahŕňať podporu pre tých, ktorí chcú založiť svoj vlastný podnik;

7.  konštatuje, že poskytnuté kurzy odbornej prípravy budú zahŕňať semináre týkajúce sa metód hľadania zamestnania, odbornú prípravu v oblasti osobných a sociálnych zručností, znalostí v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a cudzích jazykov, pričom odborná príprava bude zameraná na posilnenie zručností súvisiacich s baníctvom, ktoré môžu byť relevantné pre iné hospodárske odvetvia alebo rozvíjanie zručností v sektoroch, akými sú: cestovný ruch a pohostinnosť vo vidieckych oblastiach; obnova životného prostredia v banských oblastiach; opätovné zalesňovanie a krajinotvorba;

8.  berie na vedomie, že personalizované služby spolufinancované z EGF pre prepustených pracovníkov zahŕňajú: úvodné a informačné stretnutia: profesijné poradenstvo a poradenské služby; intenzívnu pomoc pri hľadaní zamestnania; odbornú prípravu; podporu podnikania; podporu pre začínajúce podniky; a stimuly;

9.  víta začlenenie príspevkov na výdavky na opatrovateľov závislých osôb medzi dostupné stimuly z hľadiska pravdepodobného pozitívneho vplyvu na rodovú rovnováhu; vyzýva Komisiu, aby predložila podrobné informácie o využití tejto možnosti;

10.  víta konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane odborových organizácií, obchodných združení, regionálnej agentúry pre hospodársky rozvoj, inovácie, financovanie a internacionalizáciu podnikov a verejnej nadácie spojenej s regionálnou verejnou službou zamestnanosti, ktoré sa uskutočnili na regionálnej úrovni s cieľom vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb;

11.  berie na vedomie, že stimuly budú vo výške 19,53 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, hlboko pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v nariadení; a skutočnosť, že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo s odbornou prípravou;

12.  berie na vedomie, že španielske orgány poskytli záruky toho, že navrhnuté opatrenia nedostanú finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať o opatrenia financované zo štrukturálnych fondov;

13.  víta potvrdenie, že Španielsko nebude finančným príspevkom z EGF nahrádzať opatrenia dotknutého podniku, ktoré je povinný urobiť podľa vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

14.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

S úctou

Thomas HÄNDEL

predseda výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 29. júna 2017:

-  V návrhu rozhodnutia COM(2017)0266 sa navrhuje príspevok vo výške 1 002 264 EUR pre 339 pracovníkov prepustených v odvetví ekonomickej činnosti zaradenom do divízie 5 NACE Rev. 2 (Ťažba uhlia a lignitu). K prepúšťaniu došlo v regióne Castilla y León (ES41) úrovne NUTS 2.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

29.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht,Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia