Postopek : 2017/2079(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0248/2017

Predložena besedila :

A8-0248/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/07/2017 - 6.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0277

POROČILO     
PDF 648kWORD 64k
29.6.2017
PE 606.014v02-00 A8-0248/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi

vloge Španije – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Monika Vana

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

(COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0266 – C8-0174/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0248/2017),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Španija vložila vlogo EGF/2017/001 ES/Castilla y León za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 5 NACE Revizija 2 (Pridobivanje premoga) v regiji Castilla y León (ES41) na ravni 2 NUTS in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 339 presežnih delavcev, pa tudi do 125 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 30 let; ker je do odpuščanja presežnih delavcev prišlo v podjetjih Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL in Unión Minera del Norte SA;

E.  ker je bila vloga vložena na podlagi meril za pomoč iz člena 4(2) uredbe o ESPG in odstopa od meril za upravičenost iz člena 4(1)(b), v skladu s katerim bi moralo biti presežnih vsaj 500 delavcev v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.002.264 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.670.440 EUR;

2.  ugotavlja, da so španski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 20. januarja 2017, Komisija pa je svojo oceno dokončala 2. junija 2017 in še istega dne obvestila Parlament;

3.  želi spomniti, da sta v zadnjih 10 letih proizvodnja premoga v Uniji in svetovna cena premoga strmo upadli, zaradi česar se je povečal obseg uvoza premoga iz držav zunaj EU, številni premogovniki v Uniji pa niso več dobičkonosni in jim grozi zaprtje; poudarja, da je ta trend v Španiji prišel še bolj do izraza, zaradi česar je prišlo do reorganizacije in preoblikovanja premogovniškega sektorja; poudarja, da je zaposlovanje v pokrajini Castilla y León močno prizadel učinek krize v rudarskem sektorju, in tudi, da je bilo v obdobju 2010–2016 samo v pokrajini Castilla y León zaprtih deset premogovnikov;

4.  ugotavlja, da je Španija prosila za odstopanje od člena 4(1)(b) na podlagi dejstva, da je do odpuščanja presežnih delavcev na prizadetem ozemlju prišlo v številnih malih, izoliranih mestih v oddaljeni, redko poseljeni kantabrijski gorski dolini, ta mesta pa so večinoma zelo odvisna od premogovništva, njihove povezave pa so omejene, zato jih je mogoče obravnavati kot majhni trg dela v skladu s členom 4(2);

5.  poudarja zlasti zelo nizko gostoto prebivalstva, težave zaradi goratega terena in težavne zaposlovalne razmere na severu provinc León in Palencia; je zaskrbljen zaradi ostrega upada števila prebivalcev, ki je sorazmerno največji med mlajšimi od 25 let;

6.  poudarja, da bo finančni prispevek namenjen 339 delavcem, ki so postali presežni, pri čemer je 97 % teh delavcev moških;

7.  pozdravlja sklep Španije, da do 125 NEET, mlajšim od 30, priskrbi prilagojene storitve, ki se sofinancirajo iz ESPG; je seznanjen, da bodo te storitve vključevale podporo tistim, ki želijo ustanoviti svoje podjetje;

8.  ugotavlja, da bo ukrepe usmerjala prihodnja študija o ustvarjanju delovnih mest in produktivnih dejavnostih v pokrajini Castilla y León, da bi se bolje opredelile pobude iz svežnja;

9.  ugotavlja, da Španija načrtuje šest vrst ukrepov za odpuščene delavce in NEET, zajete v tej vlogi, in sicer: (i) uvodna in informativna srečanja, (ii) poklicno usmerjanje in svetovanje, (iii) intenzivno pomoč pri iskanju zaposlitve, (iv) usposabljanje na področju medsektorskih spretnosti in kompetenc ter poklicno usposabljanje, (v) spodbujanje podjetništva in (vi) podporo za ustanavljanje podjetij, pa tudi program spodbud.

10.  ugotavlja, da bo za pobude namenjenih 19,53 % celotnega svežnja prilagojenih storitev, kar je pod najvišjim pragom 35 %, določenim v uredbi o ESPG; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja upravičencev do pomoči pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

11.  ugotavlja, da bodo tečaji usposabljanja vključevali delavnice o tehnikah iskanja zaposlitve, usposabljanje na področjih osebnih in socialnih spretnosti, informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter tujih jezikov, medtem ko bo poklicno usposabljanje usmerjeno v krepitev znanja in spretnosti, povezanih z rudarstvom, ki bi lahko bili pomembni za druge ekonomske sektorje, ali v razvoj spretnosti za sektorje, kot so: turizem in gostinstvo na podeželskih območjih; okoljska obnova rudarskih bazenov; pogozdovanje in urejanje krajine;

12.   pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s sindikati, poslovnimi združenji, regionalno agencijo za gospodarski razvoj, inovacije, financiranje in poslovno internacionalizacijo ter javno fundacijo, povezano z regionalno javno službo za zaposlovanje, ki so potekala na regionalni ravni, da bi pripravili usklajen sveženj prilagojenih storitev, ter dejstvo, da se bosta za dostop do ukrepov, ki se financirajo iz ESPG, in med njihovim izvrševanjem uporabljala politika enakosti med ženskami in moškimi ter načelo nediskriminacije;

13.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

14.  pozdravlja vključitev prispevkov v stroške za oskrbovalce odvisnih oseb med razpoložljive pobude, kar bo verjetno pozitivno vplivalo na uravnoteženo zastopanost spolov; poziva Komisijo, naj predstavi podrobne informacije o uporabi te možnosti;

15.  želi spomniti, da je treba v skladu s sporazumom COP 21 iz Pariza hitro preoblikovati gospodarstva Unije in spodbujati ustrezna delovna mesta;

16.  ugotavlja, kako pomembno je začeti informacijsko kampanjo, da bi dosegli NEET, ki niso upravičeni v okviru teh ukrepov, pri tem pa zagotoviti uravnoteženo zastopanost spolov, kjer je to mogoče;

17.  poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih zagotovi več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zbere utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, vključno s kakovostjo delovnih mest in stopnjo ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

18.  ugotavlja, da so španski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije ter da se bo dvojno financiranje preprečevalo in da bodo upravičeni ukrepi dopolnjevali tiste, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

19.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

20.  pozdravlja, da bo intervencijski načrt vključeval pobudo za spremljanje, v kateri bi lahko sodelovali socialni akterji, s čimer bi zagotovili, da se bo predlog izvajal v skladu s priporočili študije, ki jo je treba izvesti kot del ukrepov, vključenih v pobudo, da se preučijo potrebe po poklicnem usposabljanju in priložnosti za ukrepe ter zagotovi dobro upravljanje temu namenjenega proračuna;

21.  želi spomniti na svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

22.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23.  naroči svojemu predsedniku, da ta sklep podpiše skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije;

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) ter zlasti člena 15(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotoviti podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, ter pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Španija je 20. januarja 2017 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanjem presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE) Revizija 2 oddelek 5 (Pridobivanje premoga) v pokrajini Castilla y León. Vloga je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 se je Španija odločila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 125 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5)  Vloga Španije je po merilih iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 sprejemljiva, saj zadevni odpusti resno vplivajo na zaposlenost in lokalno gospodarstvo.

(6)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.002.264 EUR za vlogo, ki jo je vložila Španija.

(7)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 1.002.264 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum njegovega sprejetja](4)*.

V ...,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)

*   Datum vstavi Parlament pred objavo v UL.


OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013(2) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga Španije in predlog Komisije

Komisija je 2. junija 2017 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Španije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v petih rudarskih podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 5 NACE Revizija 2 (Pridobivanje premoga), v španski pokrajini Castilla y León (ES41) na ravni 2 NUTS, na trg dela.

Podjetja in število odpuščenih delavcev v referenčnem obdobju

Hullera Vasco Leonesa S.A.   (HVL)

227

Centro de Investigación y Desarrollo S.A.   (CIDSA)

68

Hijos de Baldomero García S.A.

7

Minas del Bierzo Alto S.L.

8

Unión Minera del Norte S.A.   (UMINSA)

29

Skupno število podjetij: 5

Skupno število odpuščenih delavcev:

339

Skupno število upravičenih delavcev:

339

To je tretja vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2017, in prva za sektor „Pridobivanje premoga“. Nanaša se na 339 delavcev, ki so postali presežni, ter do 125 ciljnih mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 30 let, zadeva pa uporabo skupnega zneska 1.002.264 EUR iz ESPG za Španijo.

Vloga je bila Komisiji poslana 20. januarja 2017 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do 17. marca 2017. Komisija je zaključila svojo oceno 2. junija 2017 in v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG, kot je navedeno v členu 4(2) uredbe o ESPG.

Glede na to, da je skupno število presežnih delavcev (339) pod zahtevanim številom iz uredbe o ESPG, Španija prosi za odstopanje od določb iz člena 4(1)(b), v skladu s katerim bi moralo biti presežnih vsaj 500 delavcev v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici. Prošnja za odstopanje temelji na členu 4(2), in sicer na podlagi dejstva, da je do odpuščanja presežnih delavcev na prizadetem rudarskem območju prišlo v številnih malih, izoliranih mestih v oddaljeni, redko poseljeni kantabrijski gorski dolini, ta mesta pa so večinoma zelo odvisna od premogovništva, njihove povezave pa so omejene, zato jih je mogoče obravnavati kot majhni trg dela.

Poleg tega to regijo pestita pomanjkanje ponudbe delovnih mest na rudarskem območju in visoka stopnja odseljevanja oseb zaposljive starosti, kar vodi k popačenju števila brezposelnih, zlasti v mlajših starostnih skupinah. Najnovejša odpuščanja presežnih delavcev bi lahko še poslabšala stanje zaposlenosti in odseljevanje s tega območja.

Španski organi navajajo, da so za odpuščanja presežnih delavcev krive velike strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zlasti strm padec svetovne cene premoga za skoraj 60 % v obdobju 2005–2015. Razlog za to je bilo šibko svetovno gospodarstvo in nizko povpraševanje po premogu zaradi upočasnitve industrijske proizvodnje v Aziji in prekomerne ponudbe premoga na Kitajskem. Zaradi tega je prišlo do strmega upada domače proizvodnje in velikega povečanja obsega uvoza premoga iz držav zunaj EU v Španijo, kar je povzročilo znatno zmanjšanje dobičkonosnosti in zaprtje številnih rudarskih podjetij v Španiji. V pokrajini Castilla y León je proizvodnja premoga med letoma 2010 in 2015 padla za 86 %, kar je povzročilo zaprtje desetih premogovniških podjetij v tej pokrajini v obdobju 2010–2016.

Prilagojene storitve, ki bodo na voljo delavcem, ki so postali presežni, zajemajo šest vrst ukrepov: (i) uvodna in informativna srečanja, (ii) poklicno usmerjanje in svetovanje, (iii) intenzivno pomoč pri iskanju zaposlitve, (iv) usposabljanje na področju medsektorskih spretnosti in kompetenc ter poklicno usposabljanje, (v) spodbujanje podjetništva in (vi) podporo za ustanavljanje podjetij, pa tudi program spodbud.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Španski organi so podali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju bosta upoštevani načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

–  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

–  podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

–  za predlagane ukrepe se ne bo prejela finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečilo se bo dvojno financiranje,

–  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

–  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Španija je obvestila Komisijo, da so vir nacionalnega predfinanciranja ali sofinanciranja sredstva avtonomne pokrajine Castilla y León. Finančni prispevek bodo upravljali in nadzirali isti organi, ki so odgovorni za Evropski socialni sklad (ESS).

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1.002.264 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je tretji predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2017.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

D(2017)25522

Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta proučila uporabo sredstev omenjenega sklada za primer EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining in sprejela naslednje mnenje.

V zvezi z zgornjo zahtevo se strinjata z uporabo sredstev sklada, vendar odbor EMPL predstavlja nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A) ker ta vloga temelji na členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji) in se nanaša na 339 delavcev, ki so postali presežni v petih podjetjih, ki delujejo v gospodarskih sektorjih, razvrščenih v oddelek 5 NACE Revizija 2 (Pridobivanje premoga);

B) ker Španija, da bi dokazala povezavo med odpusti in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da se evropsko premogovništvo spopada z vse večjo konkurenco cenejšega premoga iz neevropskih držav; ker se to kaže v 26,9-odstotnem zmanjšanju proizvodnje EU v desetih letih do leta 2015 in povečanju svetovne proizvodnje za podoben odstotek v istem obdobju;

C) ker je 96,8 % delavcev, ki bodo prejeli pomoč, moškega spola, 3,2 % pa ženskega spola; ker je 96,2 % ciljnih prejemnikov starih od 30 do 54 let, 1,8 % od 25 do 29 let ter 2 % od 55 do 64 let.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Španije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je rudarsko območje Castilla y León večinoma sestavljeno iz oddaljenih, redko poseljenih gorskih dolin, ki so zelo odvisne od premogovništva; zato meni, da vloga popolnoma izpolnjuje merila za pomoč, določena v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013;

2. se strinja s Komisijo, da je zato Španija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.002.264 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.670.440 EUR;

3. ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok dvanajst tednov od prejema popolne vloge od španskih organov in svojo oceno o skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 2. junija 2017, o tem pa še istega dne obvestila Parlament;

4. poudarja predvsem zelo nizko gostoto prebivalstva, težave zaradi gorske lege in slabo stanje na področju zaposlovanja na severu provinc León in Palencia; je zaskrbljen zaradi strmega upada števila prebivalstva, ki je bil sorazmerno največji pri skupini oseb, mlajših od 25 let;

5. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni vprašanju, ali bi bilo treba proti nekaterim proizvajalcem premoga, ki ne prihajajo iz EU, uvesti ukrepe trgovinske zaščite;

6. pozdravlja odločitev Španije, da do 125 mladim, mlajšim od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), zagotovi prilagojene storitve, sofinancirane iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji; se zaveda, da bo ta ponudba vključevala podporo tistim, ki želijo ustanoviti svoje podjetje;

7. je seznanjen s tem, da bodo zagotovljeni tečaji usposabljanja vključevali delavnice o tehnikah iskanja zaposlitve ter usposabljanje na področju osebnih in socialnih spretnosti, informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter tujih jezikov, poklicno usposabljanje pa bo osredotočeno na nadgrajevanje spretnosti, povezanih z rudarstvom, ki so morda pomembne za druge gospodarske sektorje, ali na razvoj spretnosti za sektorje, kot so: turizem in gostinstvo na podeželskih območjih, okoljska obnova rudarskih bazenov, pogozdovanje in urejanje krajine;

8. ugotavlja, da prilagojene storitve, sofinancirane iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, za presežne delavce vključujejo: uvodna in informativna srečanja, karierno orientacijo in poklicno svetovanje, intenzivno pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje, spodbujanje podjetništva, podporo za ustanavljanje podjetij in spodbude;

9. pozdravlja, da so bili med razpoložljive spodbude vključeni prispevki za stroške skrbnikov vzdrževanih oseb, saj bi to lahko pozitivno vplivalo na uravnoteženo zastopanost spolov; poziva Komisijo, naj predloži podrobne informacije o uporabi te možnosti;

10. pozdravlja posvetovanja z deležniki, vključno s sindikati, poslovnimi združenji, regionalno agencijo za gospodarski razvoj, inovacije, financiranje in poslovno internacionalizacijo ter javno fundacijo, povezano z regionalno javno službo za zaposlovanje, ki so potekala na regionalni ravni, da bi pripravili usklajen sveženj prilagojenih storitev;

11. ugotavlja, da bodo spodbude zajemale 19,53 % celotnega svežnja prilagojenih ukrepov, kar je precej pod najvišjim odstotkom 35 %, določenim v uredbi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

12. je seznanjen s tem, da so španski organi predložili zagotovila, da predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne podpore iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in da bo preprečeno kakršno koli dvojno financiranje, pa tudi, da bodo ti ukrepi dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

13. pozdravlja potrditev Španije, da finančni prispevek iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ne bo nadomestil ukrepov, ki jih mora po nacionalnem pravu ali kolektivnih pogodbah izvesti zadevno podjetje;

14. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsednik odbora EMPL


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani g. Arthuis

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 29. junija 2017:

  COM(2017)0266 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.002.264 EUR za 339 delavcev, ki so postali presežni v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 5 NACE Revizija 2 (Pridobivanje premoga). Do odpustov je prišlo v regiji na ravni NUTS 2 Castilla y León (ES41).

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter dodelitvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

29.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht,Paul Rübig Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Richard Ashworth

EFDD

Jonathan Arnott

1

0

ECR

Stanisław Ożóg

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov