RAPPORT dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018

30.6.2017 - (2017/2043(BUD))

Kumitat għall-Baġits
Rapporteur: Siegfried Mureşan


Proċedura : 2017/2043(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A8-0249/2017
Testi mressqa :
A8-0249/2017
Testi adottati :

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018

(2017/2043(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, adottat mill-Kummissjoni fit-30 ta' Mejju 2017 (COM(2017)0000),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[1],

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020[2],

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba[3],

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2018, Taqsima III - Kummissjoni[4],

–  wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2017 dwar il-linji gwida baġitarji għall-2018 (06522/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 86a tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0249/2017),

Abbozz ta' baġit għall-2018: inwettqu l-objettivi fl-oqsma tat-tkabbir, l-impjiegi u s-sigurtà

1.  Ifakkar li, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Marzu 2017, il-Parlament ikkonferma li t-tkabbir sostenibbli, impjiegi diċenti, ta' kwalità u stabbli, il-koeżjoni soċjoekonomika, is-sigurtà, il-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima huma l-kwistjonijiet fil-qalba tal-baġit tal-UE għall-2018 u l-prijoritajiet ewlenin tiegħu;

2.  Jemmen li, f'termini ġenerali, il-proposta tal-Kummissjoni hija punt ta' tluq tajjeb għan-negozjati ta' din is-sena, filwaqt li jikkunsidra li l-baġit tal-UE għall-2018 irid jippermetti li l-UE tkompli tiġġenera t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi filwaqt li tiżgura s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha u tindirizza l-isfidi fil-qasam tal-migrazzjoni; jiddispjaċih li l-proposta tal-Kummissjoni ma tikkorrispondix kompletament mal-appell tal-Parlament għal azzjoni kontra t-tibdil fil-klima;

3.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tinkludi fl-abbozz ta' baġit ir-riżultati tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-2020, saħansitra qabel l-adozzjoni formali tagħha min-naħa tal-Kunsill, biex b'hekk bagħtet sinjal qawwi dwar l-importanza ta' din ir-reviżjoni tal-QFP, u l-ħtieġa għal żieda tal-flessibilità fil-baġit tal-UE li tkun tista' tippermetti li l-Unjoni twieġeb b'mod effikaċi għal emerġenzi ġodda u tiffinanzja l-prijoritajiet politiċi tagħha;

4.  Itenni l-konvinzjoni soda tiegħu li, sabiex jintlaħqu l-objettivi tat-tkabbir sostenibbli u tal-ħolqien ta' impjiegi stabbli u ta' kwalità fl-UE, huwa essenzjali li tingħata spinta għall-investiment fir-riċerka, l-innovazzjoni, l-infrastruttura, l-edukazzjoni u l-impriżi ta' daqs żgħir u medju (SMEs); jilqa' f'dan ir-rigward il-proposti għat-tisħiħ ta' Orizzont 2020, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u l-programm Erasmus+, peress li dawn il-programmi se jikkontribwixxu direttament biex jintlaħqu dawn l-għanijiet; jikkunsidra madankollu li se jkun hemm bżonn ta' tisħiħ ulterjuri, b'mod speċjali minħabba t-tnaqqis li sar għall-finanzjament ta' dawn il-politiki li gawda minnu l-finanzjament tal-FEIS;

5.  Ifakkar fir-rwol kruċjali li jiżvolġu l-SMEs fil-ħolqien tal-impjiegi u t-tnaqqis tad-diskrepanza fl-investiment, u jissottolinja li l-finanzjament adegwat tagħhom irid jibqa' waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-baġit tal-UE; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, li l-allokazzjoni proposta għall-programm COSME hija ta' 2,9 % aktar baxxa meta mqabbla ma' dik tal-baġit 2017, u jesprimi l-intenzjoni tiegħu li jsaħħaħ ulterjorment dan il-programm fil-baġit 2018; jindika l-ħtieġa għal appoġġ ulterjuri għall-SMEs u jappella biex l-impenji finanzjarji tal-programm jiġu kompletament sodisfatti fis-snin li jifdal tal-QFP attwali; jilqa' t-tentattiv li qed tagħmel il-Kummissjoni biex tissemplifika l-finanzjament għall-SMEs f'Orizzont 2020;

6.  Ifaħħar ir-rwol li qed jiżvolġi l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) biex jegħleb id-diskrepanza fl-investiment madwar l-UE u bejn territorju u ieħor tal-UE, u biex jgħin fl-implimentazzjoni ta' investimenti strateġiċi li jipprovdu livell għoli ta' valur miżjud lill-ekonomija, l-ambjent u s-soċjetà; jappoġġa għaldaqstant l-estensjoni tiegħu sal-2020; jirrileva l-fatt li l-fondi jiġu assorbiti rapidament fil-Komponent tal-SMEs tal-FEIS u jilqa' l-intenzjoni li jiġi amplifikat; jiddispjaċih, madankollu, rigward in-nuqqas ta' approċċ olistiku għall-finanzjament tal-SMEs li kieku jippermetti li dak li jkun jieħu idea ċara tal-fondi totali disponibbli; jissottolinja l-pożizzjoni tiegħu fin-negozjati leġiżlattivi li għaddejjin bħalissa li ma jkun xieraq li jsir l-ebda tnaqqis ieħor għall-programmi eżistenti tal-UE sabiex tiġi finanzjata din l-estensjoni; jikkunsidra li ma jkunx xieraq li l-FEIS, li l-fond ta' garanzija tiegħu fil-biċċa l-kbira huwa finanzjat mill-baġit tal-UE, jagħti l-appoġġ tiegħu għall-entitajiet stabbiliti jew inkorporati fil-ġurisdizzjonijiet elenkati taħt il-politika rilevanti tal-UE rigward il-ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, jew li ma jkunux effettivament konformi mal-istandards fiskali dwar it-trasparenza u l-iskambju tal-informazzjoni fil-livell tal-UE jew f'dak internazzjonali;

7.  Jieħu nota pożittiva tal-inizjattivi tal-UE fl-oqsma tar-riċerka dwar id-difiża u tal-iżvilupp u l-akkwist tat-teknoloġija, li se jikkontribwixxu biex jinkisbu l-ekonomiji ta' skala fis-settur u koordinament akbar bejn l-Istati Membri u li, jekk jiġu żviluppati b'mod korrett, se jwasslu għal infiq aktar razzjonali fil-qasam tad-difiża u jippermettu li jiġu frankati r-riżorsi fil-livell nazzjonali; jissottolinja wkoll il-ħtieġa li jittejbu l-kompetittività u l-innovazzjoni fl-industrija tad-difiża Ewropea; ifakkar fil-pożizzjoni preċedenti tagħha li jkun xieraq li l-inizjattivi ġodda f'dan il-qasam jiġu ffinanzjati minn fondi addizzjonali u m'ma jkunux ta' detriment għall-programmi eżistenti, inkluża s-CEF;

8.  Jinnota li l-Kummissjoni ma tatx segwitu għat-talba tal-Parlament biex tressaq valutazzjoni u proposti rilevanti għal "Pass Interrail għall-Ewropa f'għeluq it-18-il sena"; jemmen li tali proposti għandhom il-potenzjal li jagħtu spinta lill-kuxjenza u l-identità Ewropej; jisħaq madankollu li kwalunkwe proġett ġdid irid jiġi finanzjat permezz ta' riżorsi finanzjarji ġodda u mingħajr ma jħalli impatt fuq il-programmi eżistenti, u jkun xieraq li jkun kemm jista' jkun soċjalment inklużiv; itenni l-appell preċedenti tiegħu lill-Kummissjoni biex tressaq proposti rilevanti f'dan ir-rigward;

9.  Jilqa' l-fatt li l-abbozz ta' baġit 2018 jinkludi allokazzjoni addizzjonali għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), biex b'hekk iwieġeb għall-appelli preċedenti tal-Parlament biex dan il-programm jitkompla; jinnota, b'mod parallel, il-proposta għall-abbozz ta' baġit emendatorju 3/2017 li jintegra l-provvediment ta' EUR 500 miljun f'impenji għall-YEI, skont il-qbil li ntlaħaq mill-Parlament u l-Kunsill fil-konċiljazzjoni baġitarja tal-2017; jinsab konvint li huwa ċar li l-ammonti proposti mhumiex biżżejjed biex il-YEI tilħaq l-għanijiet tagħha, u jemmen li sabiex ikun jista' jindirizza l-qgħad fost iż-żgħażagħ b'mod effikaċi, il-YEI trid tkompli tikkontribwixxi għall-objettiv prijoritarju tal-Unjoni ta' tkabbir u impjiegi; jinsisti fuq il-ħtieġa li tingħata tweġiba effikaċi għall-qgħad fost iż-żgħażagħ madwar l-Unjoni, u jissottolinja li l-YEI tista' tittejjeb ulterjorment u ssir aktar effiċjenti, b'mod speċjali billi jiġi żgurat li ġġib valur miżjud Ewropew ta' vera għall-politiki dwar l-impjiegi għaż-żgħażagħ fl-Istati Membri u ma tissostitwixxix il-finanzjament tal-politiki nazzjonali preċedenti;

10.  Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni tiżvolġi rwol primarju għall-iżvilupp u t-tkabbir tal-UE; jisħaq li huwa mistenni li, fl-2018, il-programmi tal-politika ta' koeżjoni se jaċċeleraw u jilħqu r-ritmu operattiv tagħhom; jenfasizza l-impenn li ħa l-Parlament biex jiżgura approprjazzjonijiet adegwati għal dawn il-programmi, li jirrappreżentaw waħda mill-politiki fil-qalba tal-UE; jinsab imħasseb, madankollu, minħabba d-dewmien inaċċettabbli fl-implimentazzjoni tal-programmi operattivi fil-livell nazzjonali; jappella lill-Istati Membri biex jiżguraw li d-deżinjazzjoni tal-awtoritajiet ta' ġestjoni, awditjar u ċertifikazzjoni tiġi konkluża u l-implimentazzjoni titħaffef; jirrikonoxxi li, minħabba n-negozjati twal dwar il-bażijiet ġuridiċi, l-istituzzjonijiet tal-UE involuti fihom għandhom sehem mir-responsabilità għar-rata ta' implimentazzjoni baxxa; jinnota l-fatt li xi Stati Membri jikkunsidraw li fl-ondi ta' koeżjoni jistgħu jkunu għodda li tiggarantixxi s-solidarjetà fil-politiki tal-Unjoni;

11.  Jinsab partikolarment imħasseb dwar il-possibilità li jerġa' jiġi akkumulat arretrat ta' kontijiet mhux imħallsa lejn tmiem il-perjodu tal-QFP attwali, u jfakkar fl-ammont bla preċedent ta' EUR 24,7 biljun li ntlaħaq fl-aħħar tal-2014; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni, fl-okkażjoni tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP, ipprovdiet għall-ewwel darba previżjoni tal-pagamenti sal-2020, iżda jisħaq li hemm bżonn li din tiġi aġġornata kull sena kif dovut, sabiex l-awtorità baġitarja tkun tista' tieħu l-miżuri meħtieġa fil-ħin; iwissi rigward l-effett negattiv li kieku jkollha kriżi ġdida fil-qasam tal-pagamenti, b'mod speċjali fuq il-benefiċjarji tal-baġit tal-UE; jinsab konvint li l-kredibilità tal-UE hija kkollegata wkoll mal-kapaċità tagħha li tiżgura livell adegwat ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-UE li jippermettilha tissodisfa l-impenji tagħha; jissottolinja l-effett negattiv li l-pagamenti tard jkollhom fuq is-settur privat, u b'mod partikolari fuq l-SMEs tal-UE li jkollhom kuntratti ma' korpi pubbliċi;

12.  Jirrileva l-importanza li jiġi sodisfatt l-impenn tal-UE li tilħaq l-għanijiet stabbiliti fil-COP21, b'mod speċjali fid-dawl tad-deċiżjoni li ħadet dan l-aħħar l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti li toħroġ mill-ftehim; jissottlonja f'dan ir-rigward li, jekk ma jsirux aktar sforzi, hemm riskju serju li ma jinkisibx l-objettiv li, fil-QFP 2014-2020, jiġi dedikat sehem ta' minn tal-anqas 20 % tal-infiq tal-UE għall-azzjonijiet relatati mal-klima; jinnota bi tħassib iż-żieda modesta ta' 0,1 % fir-rigward tal-bijodiversità; jisħaq fuq l-importanza li l-protezzjoni tal-bijodiversità tiġi integrata fl-azzjonijiet predominanti fil-baġit tal-UE, u jtenni l-appell preċedenti tiegħu favur metodoloġija ta' monitoraġġ li tqis l-infiq kollu relatat mal-bijodiversità u l-effiċjenza tiegħu; jisħaq ukoll li jkun tajjeb li l-proġetti ffinanzjati mill-UE jkunu mmirati biex ma jħallux impatt negatti fuq il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima jew fuq it-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju;

13.  Jenfasizza li l-mobilizzazzjoni bla preċedent tal-istrumenti speċjali wriet li l-baġit tal-UE ma kienx inizjalment maħsub biex jindirizza kwistjonijiet bħall-kriżi attwali fl-oqsma tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati. jemmen li tranżizzjoni lejn approċċ sussegwenti għal kriżi tkun prematura; jopponi għaldaqstant it-tnaqqis propost fl-Intestatura 3 meta mqabbla mal-baġit 2017, li ma jaqbilx mal-wegħda li għamlet l-UE li tindirizza l-kriżi fl-oqsma tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati b'mod effiċjenti; jisħaq, madankollu, li wara rispons għal sitwazzjoni urġenti bla preċedent, ikun xieraq li jsegwi approċċ aktar sistemiku u proattiv, li jiġi kkomplementat b'użu effikaċ tal-baġit tal-UE; itenni li s-sigurtà u s-sikurezza taċ-ċittadini huma prijorità tal-UE;

14.  Jafferma mill-ġdid li t-taqbida kontra l-kawżi li huma fl-għeruq tal-kriżi fl-osma tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati tirrappreżenta soluzzjoni sostenibbli fuq żmien twil, flimkien ma' stabbilizzazzjoni tal-viċinati tal-UE, u li l-investimenti fil-pajjiżi ta' oriġini tal-migranti u r-rifuġjati huma essenzjali sabiex jintlaħaq dan l-objettiv; jilqa', f'dan ir-rigward, il-Pjan ta' Investiment Estern, u jappella biex jintlaħaq qbil malajr bejn l-istituzzjonijiet dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli u għall-implimentazzjoni rapida tiegħu; jinnota għalhekk b'sorpriża t-tnaqqis fl-Intestatura 4 li ma jistax jiġi kompletament iġġustifikat fil-qafas taż-żidiet baġitarji fl-imgħoddi jew ir-rata baxxa ta' implimentazzjoni; jafferma mill-ġdid li t-taqbida kontra l-kawżi li huma l-għeruq tal-migrazzjoni tinkludi l-indirizzar ta' kwistjonijiet bħall-faqar, il-qgħad, l-edukazzjoni u l-opportunitajiet ekonomiċi, imma mhix limitat għalihom biss;

15.  Jilqa' ż-żieda proposta għall-komponent tal-Lvant tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat bi tweġiba għall-appelli preċedenti tal-Parlament; jinsab konvint li l-appoġġ tal-UE, b'mod speċjali għall-pajjiżi li ffirmaw Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni, huwa essenzjali biex jiġu approfonditi l-integrazzjoni u l-konverġenza ekonomiċi mal-UE biex jiġu promossi d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fil-Viċinat tal-Lvant tagħna; jisħaq li jkun xieraq li tali appoġġ japplika sakemm il-pajjiżi kkonċernati jissodisfaw il-kriterji ta' eliġibilità, b'mod speċjali fir-rigward tal-istat tad-dritt, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u t-tqawwija tal-istituzzjonijiet demokratiċi;

16.  Jinnota li l-abbozz ta' baġit 2018 iħalli marġnijiet limitati ferm jew saħansitra l-ebda marġni taħt il-limiti massimi tal-QFP fl-Intestaturi 1a, 1b, 1, 3 u 4 kollha ; jikkunsidra li dan huwa konsegwenza tal-inizjattivi ġodda sinifikanti li ttieħdu mill-2014 (il-FEIS, il-proposti relatati mal-migrazzjoni u, dan l-aħħar, ir-riċerka fil-qasam tad-difiża u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà), u li ddeffsu taħt il-limiti massimi tal-QFP li ntlaħaq qbil dwarhom fl-2013; ifakkar li l-QFP, b'mod partikolari wara r-reviżjoni ta' nofs it-terminu tiegħu, jipprevedi dispożizzjonijiet ta' flessibilità li, għalkemm limitati, ikun tajjeb li jiġu sfruttati sal-livell massimu possibbli b'mod li jinżamm il-livell ta' ambizzjoni tal-programmi li jirnexxu u jiġu affrontati sfidi ġodda u imprevisti; jesprimi l-intenzjoni tal-Parlament li jattiva dispożizzjonijiet ta' flessibilità ulterjuri ta' dan it-tip bħala parti mill-proċess ta' emenda; jappella, għal darba oħra, favur l-introduzzjoni ta' riżorsi proprji ġenwini ġodda fil-baġit tal-UE;

17.  Jinnota, f'dan ir-rigward, li l-abbozz ta' baġit jinkludi diversi riferimenti għall-ħtieġa ta' ittra ta' emenda li tista' parzjalment tantiċipa l-pożizzjoni tal-Parlament fil-proċedura baġitarja; jiddispjaċih li, minflok ma inkludiethom diġà fl-abbozz ta' baġit, il-Kummissjoni ħabbret li possibilment jistgħu jiġu proposti inizjattivi ġodda fil-qasam tas-sigurtà u l-migrazzjoni u estensjoni tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija bħala parti minn ittra emendatorja fil-ġejjieni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi dettalji dwar dawn il-proposti ġejjiena fi żmien utli li jippermetti li l-awtorità baġitarja teżaminahom kif suppost; jisħaq li ma jkunx xieraq li dawn l-inizjattivi potenzjali ma jqisux it-talbiet u l-emendi mressqa mill-Parlament fil-kuntest ta' din il-proċedura baġitarja, u wisq anqas li jeħdulhom posthom;

18.  Itenni l-appoġġ tiegħu għall-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-Kummissjoni "Baġit Iffokat fuq ir-Riżultati" u jappella favur it-titjib kontinwu tal-kwalità u l-preżentazzjoni tad-data dwar il-prestazzjoni, b'mod li tiġi pprovduta informazzjoni preċiża, ċara u komprensibbli dwar il-prestazzjoni tal-programmi tal-UE;

Subintestatura 1a – Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

19.  Jinnota li, meta mqabbla ma' dik tal-2017, il-proposta tal-Kummissjoni għall-2018 tikkorrispondi għal żieda fl-impenji taħt is-subintestatura 1a ta' +2,5 % biex laħqu EUR 21 841,3 miljun; jilqa' l-fatt li Orizzont 2020, is-CEF u l-programm Erasmus+ jirrappreżentaw parti sinifikanti minn din iż-żieda peress li l-approprjazzjonijiet ta' impenn tagħhom se jkunu żdiedu b'7,3 %, 8,7 % u 9,5 % rispettivament, iżda xorta jinnota li dawn il-livelli huma kemxejn anqas mill-ipprogrammar finanzjarju tagħhom; jirrileva b'mod partikolari r-rata ferm baxxa ta' suċċess għall-applikazzjonijiet taħt Orizzont 2020;

20.  Jinsab sorpriż, madankollu, li l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament għall-programm COSME tnaqqsu bi 2,9 % u 31,3 % rispettivament, għalkemm l-appoġġ għall-SMEs ġie identifikat bħala waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-UE;

21.  Itenni, fir-rigward tal-estensjoni tal-FEIS, li l-Parlament jopponi kwalunkwe tnaqqis ulterjuri għas-CEF, u huwa tal-fehma li l-EUR 1,1 biljun addizzjonali li ġew allokati għall-garanzija tal-UE jmisshom jittieħdu biss mill-marġnijiet mhux allokati (ammont ta' EUR 650 biljun) u l-introjtu pożittiv nett mistenni (ammont ta' EUR 450 biljun); ifakkar li l-pakkett tas-CEF (it-taqsima għat-teknoloġija ta' informazzjoni u komunikazzjoni) jintegra fih ukoll l-inizjattiva Wifi4EU l-ġdida; ifakkar li l-baġit tas-CEF huwa sistematikament soġġett għal sottoskrizzjoni eċċessiva minħabba approprjazzjonijiet insuffiċjenti, b'mod speċjali fir-rigward tat-taqsima għall-infrastruttura;

22.  Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni biex jitwaqqaf Korp Ewropew ta' Solidarjetà (KES); jinnota bi tħassib madankollu li, minkejja t-twissijiet tal-Parlament, il-proposta leġiżlattiva adottata fit-30 ta' Mejju 2017 tipprevedi li tliet kwarti mill-baġit tal-KES jiġi finanzjat permezz ta' riallokazzjonijiet mill-programmi eżistenti, u prinċipalment mill-programm Erasmus+ (EUR 197,7 miljun); jinsab mħasseb dwar ir-riskju li din is-sitwazzjoni tikkawża lil dawk il-programmi tal-UE u jesprimi l-intenzjoni tiegħu li jssaħħaħ ulterjoment lill-programm Erasmus+ fil-baġit 2018; itenni li kwalunkwe impenn politiku ġdid imissu jiġi finanzjat permezz ta' approprjazzjonijiet ġodda u mhux minn riżorsi riassenjati mill-programmi eżistenti;

23.  Jilqa' l-proposta biex tiġi amplifikata l-azzjoni preparatorja dwar ir-riċerka fil-qasam tad-difiża u l-preżentazzjoni mill-Kummissjoni ta' proposta leġiżlattiva għal programm għall-iżvilupp fl-industrija tad-difiża;

Subintestatura 1b – Koezjoni ekonomika, soċjali u territorjali

24.  Jinnota li, b'kollox, l-approprjazzjonijiet ta' impenn għas-subintestatura 1b jammontaw għal EUR 55 407,9 miljun, li jirrappreżentaw żieda ta' 2,4 % meta mqabbla mal-baġit tal-2017, jekk jiġi inkluż l-abbozz ta' baġit emendatorju 3;

25.  Jinnota li l-ammont propost ta' EUR 46 763,5 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament huwa 25,7 % ogħla milli kien fl-2017, u fil-biċċa l-kbira dan jirrifletti t-tnaqqis li ġġarrab fl-2017 minħabba d-dewmien li kien hemm biex effettivament tnedew il-programmi operattivi l-ġodda; ifakkar li l-previżjonijiet impreċiżi min-naħa tal-Istati Membri wasslu għal sottovalutazzjoni sinifikanti tar-rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet ta' pagament taħt is-subintestatura 1b fl-2016 b'aktar minn EUR 11-il biljun, u jinnota li, mill-previżjonijiet preċedenti, il-livelli proposti għall-2018 diġà ġew riveduti 'l isfel b'EUR 1,6 biljun;

26.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-implimentazzjoni tal-programmi tal-2014-2020 tilħaq il-veloċità massima, u jemmen b'mod qawwi li kwalunkwe akkumulazzjoni "anormali" ta' kontijiet mhux imħallsa trid tiġi evitata fil-futur; jappella, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex isolvu, bħala prijorità, kwalunkwe kwistjoni pendenti marbuta mad-dewmien fid-deżinjazzjoni tal-awtoritajiet ta' ġestjoni u ċertifikazzjoni nazzjonali, kif ukoll mal-punti ta' konġestjoni l-oħra għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għal pagamenti; jittama sinċerament li kemm l-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll il-Kummissjoni tejbu l-estimi tagħhom tal-ħtiġijiet ta' pagament fil-baġit 2018 u li l-livell propost ta' approprjazzjonijiet ta' pagament se jiġu eżegwit kompletament; jirrikonoxxi li n-negozjati mtawlin fir-rigward tal-bażijiet ġuridiċi bejn l-istituzzjonijiet tal-UE huma fost id-diversi kawżi ta' din ir-rata baxxa ta' implimentazzjoni li hemm fil-preżent;

27.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni biex tiġi finanzjata t-tkomplija tal-YEI, u jinnota li qed tiġi proposta l-mobilizzazzjoni ta' EUR 233,3 miljun mill-marġni globali għall-impenji; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsegwu l-indikazzjonijiet tar-rapport riċenti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri; ifakkar li kwalunkwe żieda fl-allokazzjoni speċifika għall-YEI għandha tiġi pareġġata bl-ammonti korrispondenti mill-Fond Soċjali Ewropew (FSE); jesprimi l-intenzjoni tiegħu li jesplora l-possibilitajiet kollha sabiex ikompli jsaħħaħ dan il-programm fil-Baġit 2018;

28.  Jissottolinja l-importanza tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) biex jiġu indirizzati l-faqar u l-esklużjoni soċjali u jitlob li jiġu allokati riżorsi adegwati fil-Baġit 2018 sabiex il-ħtiġijiet tal-gruppi fil-mira u l-għanijiet tal-Fond ikunu jistgħu jiġu ssodisfati b'mod adegwat;

Intestatura 2 – Tkabbir sostenibbli: ir-riżorsi naturali

29.  Jieħu nota tal-proposta ta' EUR 59 553,5 miljun f'impenji (+ 1,7 % meta mqabbla mal-2017) u EUR 56 359,8 miljun f'pagamenti (+2,6 %) għall-Intestatura 2, li jħallu marġni ta' EUR 713,5 miljun taħt il-limitu massimu għal impenji; jinnota li ż-żieda fl-approprjazzjonijiet biex jiġu finanzjati l-ħtiġijiet tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) għall-2018 (+ 2,1 %) tirriżulta l-aktar minn ammont ħafna iktar baxx ta' dħul assenjat mistenni li jkun disponibbli fl-2018;

30.  Jinnota li l-Kummissjoni ħalliet marġni ta' EUR 713,5 miljun taħt il-limiti massimi tal-Intestatura 2; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ż-żieda fil-volatilità tas-swieq agrikoli, kif kien il-każ tal-kriżi tas-settur tal-ħalib fil-passat, jista' jipprevedi rikors għal dan il-marġni; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-marġni li jitħalla taħt il-limiti massimi huwa biżżejjed biex tiġi indirizzata kwalunkwe kriżi li tista' tinqala';

31.  Jenfasizza l-estensjoni ta' miżuri ta' appoġġ eċċezzjonali għal ċertu frott li s-sitwazzjoni tas-suq għadha diffiċli għalihom; jiddispjaċih, madankollu, li attwalment il-Kummissjoni mhijiex qed tipproponi miżuri ta' appoġġ fis-setturi tal-bhejjem, u b'mod partikolari fis-settur tal-ħalib, marbuta mal-projbizzjoni Russa fuq importazzjonijiet tal-UE u jistenna, għalhekk, bidla f'dan ir-rigward; jistenna, konsegwentement, li jekk jintuża l-marġni tal-Intestatura 2, parti minnu jiġi allokat għal bdiewa fil-qasam tal-ħalib f'pajjiżi l-aktar milquta mill-embargo Russu; jistenna l-ittra ta' emenda tal-Kummissjoni, mistennija f'Ottubru 2017, li għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni aġġornata tal-finanzjament FAEG, li tivverifika l-ħtiġijiet reali fis-settur agrikolu filwaqt li tqis kif mistħoqq l-impatt tal-embargo Russu u volatilitajiet oħra fis-suq;

32.  Jilqa' b'sodisfazzjon iż-żieda f'impenji mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) (+ 2,4 %) u l-programm LIFE+ (+ 5,9 %), f'konformità mal-ipprogrammar finanzjarju, iżda jiddispjaċih li tnaqqis konsiderevoli fl-approprjazzjonijiet ta' pagament jidhru li juru bidu kajman ta' dawk iż-żewġ programmi fil-perjodu 2014-2020;

Intestatura 3 - Sigurtà u ċittadinanza

33.  Jinnota l-proposta għal EUR 3 473,1 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Intestatura 3; jenfasizza l-ħtieġa għal soluzzjonijiet konġunti, komprensivi u sostenibbli għas-sitwazzjoni tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati u sfidi relatati;

34.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal żieda ta' EUR 800 miljun dedikati biex jindirizzaw kwistjonijiet ta' sigurtà, b'mod speċjali wara s-sensiela ta' attakki terroristiċi fl-UE;

35.  Huwa tal-fehma li l-importanza u l-urġenza ta' dawn il-kwistjonijiet mhumiex konformi mat-tnaqqis sinifikanti f'approprjazzjonijiet ta' impenn (-18,9 %) u l-approprjazzjonijiet ta' pagament (-21,7 %) proposti għall-Intestatura 3 meta mqabbla mal-baġit għall-2017, b'mod partikolari fir-rigward tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) u l-Programm dwar il-Ġustizzja; jappella għal baġitjar adegwat għal dawn il-fondi; jinsisti li dan it-tnaqqis mhuwiex ġustifikabbli bid-dewmien fl-implimentazzjoni tal-miżuri miftiehma u d-dewmien jew bl-adozzjoni tal-proposti legali l-ġodda; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tiżgura li jkunu previsti riżorsi baġitarji adegwati u li kwalunkwe ħtieġa addizzjonali tiġi indirizzata malajr kemm jista' jkun;

36.  Barra minn hekk jemmen li l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri f'materji relatati mas-sigurtà tista' tissaħħaħ aktar permezz ta' appoġġ ikbar mill-baġit tal-UE; jistaqsi kif dan l-objettiv jista' jintlaħaq filwaqt li l-linji baġitarji rilevanti tal-ISF naqsu b'mod sinifikanti meta mqabbla mal-Baġit 2017; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit il-finanzjament meħtieġ biex jiġu implimentati s-sistemi tal-informazzjoni u tal-fruntieri l-ġodda proposti, bħas-Sistema Ewropej ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u s-Sistema ta' Dħul u Ħruġ;

37.  Iqis li l-2018 se tkun sena kruċjali fl-istabbiliment tal-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, bl-iżvilupp ta' diversi komponenti ewlenin; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu valutati bir-reqqa l-implikazzjonijiet baġitarji ta' għadd ta' proposti leġiżlattivi proposti, bħar-riforma tas-sistema ta' Dublin dwar l-asil komuni u s-Sistema ta' Dħul u Ħruġ u s-Sistema ETIAS il-ġodda, inkluża l-possibilità ta' adozzjoni tardiva tagħhom; jenfasizza l-importanza ta' finanzjament adegwat biex jissodisfa l-ambizzjoni tal-Unjoni f'dan ir-rigward u b'mod urġenti jinkiseb l-istabbiliment ta' politika Ewropea effikaċi dwar l-asil u l-migrazzjoni, f'rispett sħiħ tad-dritt internazzjonali u abbażi ta' solidarjetà fost l-Istati Membri;

38.  Jirrimarka li l-proposta tal-Kummissjoni, għat-tielet sena konsekuttiva, ma tħalli l-ebda marġni taħt il-limitu massimu għall-Intestatura 3, u dan jixhed id-daqs skadut tal-iżgħar intestatura tal-QFP, kif ġie argumentat mill-Parlament bħala parti mill-proċess ta' reviżjoni ta' nofs it-terminu; jilqa', f'dan il-kuntest, il-proposta tal-Kummissjoni li jiġi mobilizzat l-Istrument tal-Flessibilità għal ammont ta' EUR 817 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn, li jista' jsir possibbli biss bis-saħħa tal-flessibilità addizzjonali miksuba fir-Regolament QFP rivedut; jinsisti li l-livell tan-nefqa għadu insuffiċjenti, u jiddispjaċih li l-Kummissjoni pposponiet kwalunkwe proposta oħra għal ittra ta' emenda futura;

39.  Ifakkar fl-appoġġ qawwi konsistenti mill-Parlament favur il-programmi kulturali u tal-midja; jilqa' ż-żidiet proposti għall-Programm Ewropa Kreattiva meta mqabbel mal-baġit 2017, inkluż għas-Sena Ewropea għall-Wirt Kulturali taħt "Azzjonijiet multimedjali"; jinsisti, barra minn hekk, fuq biżżejjed finanzjament għall-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini'; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel rieżami tal-inizjattivi taħt il-linja baġitarja tal-"azzjonijiet multimedjali" sabiex tiżgura li l-baġit jappoġġa b'mod effikaċi l-kopertura indipendenti ta' kwalità għolja tal-affarijiet tal-UE; itenni l-appoġġ tiegħu għal arranġament ta' finanzjament pluriennali sostenibbli għal Euranet+; jilqa', fl-aħħar nett, iż-żidiet fl-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-programm Ikel u Għalf u l-Programm tal-Konsumatur meta mqabbla mal-baġit 2017; jenfasizza, finalment, l-importanza ta' Programm tas-Saħħa b'saħħtu u baġit xieraq biex tkun permessa l-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tas-saħħa, inklużi innovazzjonijiet ġodda fil-kura tas-saħħa, l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa, il-piż tal-mard kroniku, ir-reżistenza antimikrobika, il-kura tas-saħħa transkonfinali u l-aċċess għall-kura;

Intestatura 4 – Ewropa Globali

40.  Jiddispjaċih għat-tnaqqis ġenerali tal-finanzjament għall-Intestatura 4, li jammonta għal EUR 9,6 biljun (-5,6 % meta mqabbel mal-baġit 2017) f'approprjazzjonijiet ta' impenn; jinnota li t-tnaqqis fl-istrumenti ewlenin tal-Intestatura 4 huwa fil-biċċa l-kbira marbut ma' tisħiħ fil-passat approvat fil-baġit 2017 għall-FRT u l-Qafas il-Ġdid ta' Sħubija taħt l-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni;

41.  Jemmen li l-livell ta' tnaqqis għall-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) u l-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI), b'mod partikolari l-komponent tan-Nofsinhar ta' dan tal-aħħar, mhuwiex ġustifikat, minħabba l-ħtiġijiet fuq perjodu twil ta' żmien għal azzjoni tal-UE dwar il-migrazzjoni li jmorru lil hinn minn patti dwar il-migrazzjoni taħt il-Qafas ta' Sħubija u l-impenn tiegħu għall-iżvilupp internazzjonali; jitlob, f'dan il-kuntest, li żieda fir-riżorsi finanzjarji tkun dedikata għall-proċess ta' paċi u l-għajnuna finanzjarja għall-Palestina u l-UNRWA; ifakkar fl-importanza li jiġu żgurati fondi suffiċjenti għall-Viċinat tan-Nofsinhar, ladarba l-istabilità fil-Lvant Nofsani hija element ewlieni għall-indirizzar tal-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni;

42.  Jilqa', madankollu, iż-żidiet proposti għall-komponent tal-Lvant tal-ENI li se jikkontribwixxu għall-appoġġ ta' riformi demokratiċi u integrazzjoni ekonomika mal-UE, speċjalment fil-pajjiżi li ffirmaw Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni mal-Unjoni;

43.  Jinnota ż-żieda fl-appoġġ għar-riformi politiċi fit-Turkija (IPA II), speċjalment minħabba li l-pajjiż mar lura fl-oqsma tal-istat tad-dritt, il-libertà ta' espressjoni u d-drittijiet fundamentali; jistieden lill-Kummissjoni tissospendi l-fondi ta' qabel l-adeżjoni jekk in-negozjati tal-adeżjoni jiġu sospiżi, u, jekk ix-xenarju jiġi żvelat, dawk il-fondi jintużaw biex tiġi appoġġata direttament is-soċjetà ċivili fit-Turkija, u biex jiġu investiti aktar fil-programmi ta' skambju bejn il-persuni bħall-Erasmus+ għall-istudenti, l-akkademiċi u l-ġurnalisti; jistenna finanzjament suffiċjenti għall-pajjiżi benefiċjarji tal-IPA li għandhom bżonn urġenti ta' sostenn finanzjarju għal riformi;

44.  Iqis li, minħabba l-importanza tal-edukazzjoni għolja għal riformi globali fil-pajjiżi sħab, ikun tajjeb li l-mobilità tal-istudenti u l-kooperazzjoni akkademika bejn l-UE u l-pajjiżi tal-viċinat jirċievu appoġġ kontinwu; jiddispjaċih, għaldaqstant, għat-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet għall-assistenza teknika u finanzjarja taħt it-tliet strumenti esterni (IPA, ENI u DCI) immirati lejn il-promozzjoni tad-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni għolja għall-implimentazzjoni tal-programm Erasmus+;

45.  Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni li jitħalla marġni ta' EUR 232 miljun taħt il-limitu massimu; jinsab konvint li l-isfidi li l-azzjoni esterna tal-UE qed tiffaċċa jitolbu fondi għal tul ta' żmien li jaqbżu d-daqs attwali taħt l-Intestatura 4; ifakkar li l-marġni ta' kontinġenza ntuża fil-baġit 2017 biex ikun permess finanzjament ogħla mil-limitu; jenfasizza li inizjattivi ġodda għandhom jiġu finanzjati b'approprjazzjonijiet ġodda u li l-għażliet flessibbli kollha għal-livell miftiehem fi ħdan ir-reviżjoni tal-QFP għandhom jintużaw b'mod sħiħ;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni, li tagħmel referenzi ripetuti għal estensjoni possibbli tal-FRT, biex tressaq proposta ġenwina għall-estensjoni tagħha mill-iktar fis possibbli jekk beħsiebha tagħmel dan; ifakkar fl-impenn mill-Parlament, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni biex jiżguraw li l-istabbiliment tal-FRT u l-fondi fiduċjarji jkun trasparenti u ċar, u konsistenti mal-prinċipju tal-unità tal-baġit tal-Unjoni, b'rispett għall-prerogattivi tal-awtorità baġitarja, inkluż l-iskrutinju parlamentari; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex għal darb'oħra jonoraw, fi żmien xieraq, l-impenji tagħhom li jiffinanzjaw l-FRT u l-fondi fiduċjarji;

47.  Jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-wegħdiet li għamlet l-UE fil-konferenza ta' Brussell dwar is-Sirja, li jikkonfermaw l-impenji preċedenti ta' Londra; jaqbel mat-tisħiħ tal-ENI u tal-għajnuna umanitarja b'EUR 120 miljun kull wieħed biex tiġi ssodisfata din il-wegħda;

Intestatura 5 - L-Amministrazzjoni

48.  Jinnota li n-nefqa fl-Intestatura 5 żdiedet bi 3,1 % meta mqabbla mal-Baġit 2017, sa EUR 9 682,4 miljun (+EUR 287,9 miljun); jinnota li aktar minn terz ta' din iż-żieda nominali hija spjegata minn approprjazzjonijiet addizzjonali neċċessarji għal pensjonijiet (+EUR 108,5 miljun); jieħu nota li l-approprjazzjonijiet addizzjonali jirriżultaw l-iktar f'għadd dejjem ikbar mistenni ta' pensjonanti (+4,2 %); jieħu nota wkoll li l-għadd ta' pensjonanti huwa mistenni jikber iktar fis-snin li ġejjin; jieħu nota tal-approċċ rigoruż għan-nefqa amministrattiva u l-friża nominali għan-nefqa kollha li mhix relatata mas-salarji;

49.  Jinnota li l-marġni effettiv huwa ta' EUR 93,6 miljun taħt il-limitu wara l-kumpens ta' EUR 570 miljun għall-użu tal-marġni ta' kontinġenza għall-Intestatura 3 mobilizzat fl-2017; jissottolinja li s-sehem tal-Intestatura 5 tal-baġit tal-UE żdied bi ftit għal 6,0 % (f'approprjazzjonijiet ta' impenn) minħabba l-pensjonijiet;

Proġetti pilota - azzjonijiet preparatorji

50.  Jenfasizza l-importanza ta' proġetti pilota (PP) u azzjonijiet preparatorji (AP) bħala strumenti għall-formulazzjoni ta' prijoritajiet politiċi u l-introduzzjoni ta' inizjattivi ġodda li jistgħu jinbidlu f'attivitajiet u programmi permanenti tal-UE; beħsiebu jipproċedi bl-identifikazzjoni ta' pakkett bilanċjat ta' PP-AP; jinnota li fil-proposta attwali, il-marġni f'xi intestaturi huwa pjuttost limitat, jew saħansitra ineżistenti, u beħsiebu jesplora modi biex jinħoloq spazju għal PP-AP possibbli mingħajr ma jitnaqqsu prijoritajiet politiċi oħrajn; iqis li fl-implimentazzjoni tagħha tal-PP-AP, il-Kummissjoni jmissha tinforma pass pass lill-Membri tal-Parlament Ewropew fl-oriġini tagħhom, biex jiġi żgurat ir-rispett sħiħ tal-ispirtu tal-proposti tagħhom;

L-Aġenziji

51.  Jinnota ż-żieda ġenerali fl-abbozz ta' baġit 2018 għall-aġenziji deċentralizzati bi +3,1 % (mingħajr ma jittieħed inkunsiderazzjoni d-dħul assenjat) u +146 kariga, iżda jenfasizza li hemm differenzi kbar bejn aġenziji "b'veloċità kostanti" (-11,2 %) u aġenżiji "b'kompiti ġodda" (+ 10,5 %); jassumi li dawn iċ-ċifri jirriflettu b'mod xieraq il-fatt li mill-2013 'l hawn, il-biċċa l-kbira tal-aġenziji temmew it-tnaqqis tal-persunal ta' 5 % jew saħansitra qabżu din iċ-ċifra (xi wħud se jtemmuhom fl-2018), filwaqt li żidiet fil-persunal matul l-istess perjodu kienu limitati għal aġenziji li jindirizzaw il-migrazzjoni u s-sigurtà (+183 kariga), aġenziji finanzjarji superviżorji (+28 kariga) u xi aġenziji inkarigati b'kompiti ġodda (ERA, EASA, GSA) (+18-il kariga); itenni t-talba tiegħu, kif espressa fir-rapport ta' kwittanza tal-2015, biex jiġu salvagwardjati u fejn meħtieġ jiġu provduti riżorsi addizzjonali biex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tal-aġenziji, inkluż is-Segretarjat Permanenti tan-Netwerk tal-Aġenziji tal-UE (issa msejjaħ l-Uffiċċju ta' Appoġġ Komuni);

52.  Itenni l-konvinzjoni tiegħu li l-aġenziji tal-EU li huma attivi fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni jridu jiġu provduti b'mod urġenti bin-nefqa operazzjonali u livelli ta' persunal meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jwettqu b'suċċess il-kompiti u r-responsabilitajiet addizzjonali li ngħataw f'dawn l-aħħar snin; jilqa', f'dan ir-rigward, iż-żieda tal-persunal proposta għall-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) u l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), li huwa jqis bħala minimu assolut biex ikun żgurat li dawn l-aġenziji jistgħu effettivament iwettqu l-operazzjonijiet tagħhom; jissottolinja li l-livell propost tal-baġit u tal-persunal għall-Europol mhuwiex biżżejjed biex tissodisfa l-kompiti assenjati tagħha, minħabba li l-Kummissjoni u l-Istati Membri ddeċidew fis-snin preċedenti li jsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, b'mod speċjali fl-oqsma tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata, iċ-ċiberkriminalità, it-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni għal tfal mhux akkumpanjati; jissottolinja l-lakuni identifikati fl-iskambju eżistenti tal-arkitettura tal-informazzjoni, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi lill-eu-LISA bir-riżorsi umani u finanzjarji xierqa biex jiġu sodisfatti l-kompiti u r-responsabilitajiet addizzjonali li ġew riċentement assenjati lill-Aġenzija f'dan ir-rigward; jissottolinja r-rwol importanti li għandu l-EASO fl-appoġġ għall-Istati Membri fil-ġestjoni tal-applikazzjonijiet għall-asil, b'mod partikolari fl-indirizzar tal-għadd akbar ta' persuni li jfittxu l-asil; jiddispjaċih għat-tnaqqis fil-livell ta' finanzjament operazzjonali (-23.6 % meta mqabbel mal-2017) u fil-livell tal-persunal (-4 %) għall-Eurojust, li bħalissa qed ikollha tħabbat wiċċha ma' żieda fil-każistika tagħha;

53.  Jinnota bi tħassib li l-aġenziji tal-UE fil-qasam tal-impjieg u t-taħriġ (CEDEFOP, ETF, EU-OSHA, EUROFOUND) kif ukoll fil-qasam tal-azzjoni ambjentali (ECDC, ECHA, EEA, EFSA, EMA) qed ikunu kkunsidrati bħala miri partikolari għal tnaqqis tal-persunal (-5 u -12-il kariga rispettivament); jemmen li dan imur kontra l-politiki globali tal-Unjoni tal-ħolqien ta' impjiegi diċenti, ta' kwalità u stabbli u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; jilqa' ż-żieda fil-persunal u l-baġit għal ACER u GSA, iżda jissottolinja li dawn iż-żidiet mhumiex biżżejjed biex l-aġenziji jwettqu l-kompiti tagħhom b'mod adegwat;

54.  Jinnota li s-sena 2018 hija t-tielet skadenza tar-reġistrazzjoni REACH li taffettwa għadd kbir ta' kumpaniji fl-Ewropa u l-ogħla għadd ta' SMEs sal-lum, li konsegwentement ikollu impatt sinifikanti fuq l-ammont ta' xogħol tal-ECHA; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni żżomm lura mit-tnaqqis ippjanat ta' sitt karigi ta' aġenti temporanji fl-2018 u tipposponi dan it-tnaqqis sal-2019 sabiex l-ECHA tkun tista' timplimenta l-Programm ta' Ħidma kollu tagħha għall-2018 b'mod effikaċi; jinnota, f'dan ir-rigward, li l-ECHA diġà implimentat tnaqqis tal-persunal ta' 10 % għal REACH mill-2012;

o

o o

55.  Ifakkar li l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi hija obbligu legali li jirriżulta direttament mit-Trattati; jitlob l-infurzar tal-ibbaġitjar skont is-sessi fi ħdan il-proċedura baġitarja u biex in-nefqa baġitarja tintuża bħala għodda effikaċi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jirrakkomanda l-iżvilupp ta' pjan baġitarju għall-implimentazzjoni tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif hemm fil-proġett pilota adottat, u anki linja baġitarja speċifika fil-futur għall-ġestjoni tal-koordinazzjoni għall-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi madwar l-istituzzjonijiet;

56.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

  • [1]  ĠU L 298, 26.10.2002, p. 1.
  • [2]  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [3]  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [4]  Testi adottati, P8_TA(2017)0085.

ANNESS: DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR ID-DATI GĦALL-PROĊEDURA BAĠITARJA U MODALITAJIET GĦALL-FUNZJONAMENT TAL-KUMITAT TA' KONĊILJAZZJONI FL-2018

A.  F'konformità mal-Parti A tal-anness għall-ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jaqblu dwar id-dati ewlenin li ġejjin għall-proċedura baġitarja tal-2018:

1.  Ser jissejjaħ trilogu fit-13 ta' Lulju filgħodu, qabel l-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill;

2.  Il-Kummissjoni ser tagħmel ħilitha biex tippreżenta Dikjarazzjoni tal-Estimi għall-2018 sa tmiem Mejju;

3.  Il-Kunsill ser jagħmel ħiltu biex jadotta l-pożizzjoni tiegħu u jgħaddiha lill-Parlament Ewropew sas-37 ġimgħa (it-tielet ġimgħa ta' Settembru), sabiex jiġi ffaċilitat ftehim f'waqtu mal-Parlament Ewropew;

4.  Il-Kumitat għall-Baġits tal-Parlament Ewropew ser jagħmel ħiltu biex jivvota dwar l-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill sa mhux aktar tard mit-tmiem tal-41 ġimgħa (f'nofs Ottubru);

5.  Ser jissejjaħ trilogu fit-18 ta' Ottubru waranofsinhar, qabel il-qari tal-Parlament Ewropew;

6.  Il-Plenarja tal-Parlament Ewropew ser tivvota dwar il-qari tagħha fit-43 ġimgħa (Sessjoni plenarja tat-23-26 ta' Ottubru);

7.  Il-perijodu ta' Konċiljazzjoni ser jibda fil-31 ta' Ottubru. F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-punt c tal-Artikolu 314(4) TFUE, iż-żmien disponibbli għall-konċiljazzjoni ser jiskadi fl-20 ta' Novembru 2017;

8.  Il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni ser jiltaqa’ fis-6 ta’ Novembru waranofsinhar, ospitat mill-Parlament Ewropew, u fis-17 ta’ Novembru, ospitat mill-Kunsill u jista' jerġa' jibda kif xieraq; is-sessjonijiet tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni ser jitħejjew permezz ta' trilogu/i. Huwa skedat trilogu fid-9 ta' Novembru filgħodu. Jista' jissejjaħ trilogu/i addizzjonali matul il-perijodu ta' konċiljazzjoni ta' 21 jum, inkluż possibbilment fit-13 jew l-14 ta’ Novembru (Strasburgu).

B.  Il-modalitajiet għall-funzjonament tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jinsabu fil-Parti E tal-anness għall-ftehim interistituzzjonali msemmi hawn fuq.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (15.6.2017)

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' Baġit 2018
(2017/2043(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Deirdre Clune

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Ifakkar li l-irkupru robust u t-tkabbir u l-investiment sostenibbli (f'negozju, f'servizzi pubbliċi u fil-kapital uman) huma fatturi ewlenin għal impjiegi ta' kwalità li jwasslu għal impjiegi deċenti, aktar prosperità, tnaqqis fl-inugwaljanzi u żieda fil-konverġenza soċjali 'l fuq, u li huwa neċessarju li l-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej jintużaw b'mod iktar effiċjenti ħalli jippromwovu t-tkabbir inklużiv; ifakkar li l-baġit tal-UE jenħtieġ li jikkontribwixxi finanzjarjament lejn il-kisba tal-miri tal-Ewropa 2020 fil-qasam soċjali u tal-impjiegi;

2.  Jenfasizza li l-baġit 2018 irid ikollu rwol ewlieni fit-tisħiħ tal-kontribut tal-Unjoni għal tkabbir sostenibbli u inklużiv u għal impjiegi ta' kwalità, speċjalment fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul, il-faqar inkluż fost dawk li jaħdmu, iż-żieda fl-inugwaljanzi u l-esklużjoni soċjali; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-baġit 2018 ma jagħmilx sens barra mill-kuntest tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2014-2020 li jeħtieġ jiġi rivedut l-aktar tard sa tmiem din is-sena; jistieden lill-Kunsill ilesti r-rieżami tal-QFP kemm jista' jkun malajr;

3.  Jissottolinja l-importanza ta' finanzjament suffiċjenti u ta' ġestjoni baġitarja tajba tal-programmi fi ħdan il-QFP 2014-2020 li l-għan tagħhom huwa li jindirizzaw il-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali, bħall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), l-assi differenti tal-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali b'attenzjoni speċjali għall-assi Eures, it-tliet Intestaturi tal-Baġit awtonomi b'appoġġ għad-Djalogu Soċjali Ewropew u għall-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema kif ukoll il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD); jinsisti, għalhekk, li għall-2018 dawn ir-riżorsi tal-programmi jenħtieġ li tal-anqas jinżammu fil-livelli tal-baġit preċedenti tal-UE; jinnota li l-ammonti ta' pagament għall-baġit ta' din is-sena kienu limitati peress li l-fondi strutturali ma ġewx assorbiti malajr daqskemm kien mistenni u jenfasizza li jeħtieġ li jiġu previsti approprjazzjonijiet ta' pagament adegwati fil-baġit 2018;

4.  Jinsisti li l-appoġġ finanzjarju mill-fondi tal-UE jkompli jipprijoritizza programmi li jiffaċilitaw il-ħolqien tal-impjiegi u ż-żamma tal-impjiegi, u biex jintlaħaq l-ikbar numru ta' benefiċjarji fil-mira possibbli, b'mod partikolari għal dawk li huma l-aktar imbiegħda mis-suq tax-xogħol; jirrakkomanda li jingħata finanzjament suffiċjenti permezz tal-linji baġitarji rispettivi għall-implimentazzjoni tal-miżuri identifikati fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul fis-suq tax-xogħol;

5.  Jenfasizza b'mod partikolari li l-impjieg għandu impatt pożittiv fuq il-proċess ta' rkupru ta' persuni b'mard fiżiku u mentali u li l-finanzjament jenħtieġ li jimmira lejn mudelli bbażati fuq l-evidenza bħalma huma l-iskemi "Place and Train";

6.  Iqis li l-parametri ta' programmi bħalma hu l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni huma projbittivi inġustament fuq l-Istati Membri ż-żgħar; jissuġġerixxi li dan il-kriterju għall-eliġibbiltà jkun flessibbli f'dan ir-rigward peress li s-sensji u l-għeluq ta' impriżi għandhom il-kapaċità li jaffettwaw reġjuni iżgħar b'mod aktar estiż minn oħrajn;

7.  Jinsisti li impenji adegwati u b'mod partikolari l-approprjazzjonijiet ta' pagament ikunu żgurati fil-Baġit 2018 għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE) peress li l-FSE dieħel f'perjodu fejn l-implimentazzjoni qed tintensifika u t-talbiet għal pagamenti mill-Istati Membri se jiżdiedu;

8.  Jistieden lill-Istati Membri jlestu l-akkreditament tal-awtoritajiet maniġerjali responsabbli kollha sabiex jiġi żgurat funzjonament operattiv effiċjenti tal-FSE;

9.  Jenfasizza, kif iddikjarat mill-OECD, li nies b'aktar edukazzjoni jikkontribwixxu għal aktar soċjetajiet demokratiċi u ekonomiji sostenibbli u huma anqas dipendenti fuq l-għajnuna pubblika filwaqt li huma anqas vulnerabbli għall-kriżijiet ekonomiċi; jirrimarka għalhekk li l-baġit tal-UE jenħtieġ li jrawwem l-investiment fl-edukazzjoni ta' kwalità, it-taħriġ vokazzjonali u l-innovazzjoni mhux biss bħala mekkaniżmu kruċjali fil-ġlieda kontra l-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali, iżda wkoll biex jippermetti l-UE tikkompeti b'suċċess fis-swieq globali;

10.  Ifakkar li l-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu għoli b'mod inaċċettabbli fl-Unjoni[1] u li s-sitwazzjoni tal-persuni żgħażagħ qiegħda, speċjalment NEETs (barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ) toħloq tħassib partikolari; jenfasizza li, sabiex tiġi indirizzata din il-kwistjoni, hu ferm importanti li jkun żgurat il-finanzjament adegwat u fil-ħin ta' skemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ permezz tal-YEI u l-FSE;

11.  Jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li titkompla l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ sa tmiem il-QFP attwali, u jemmen li huwa essenzjali li l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tkun iffinanzjata b'mod adegwat; jinnota, madankollu, li l-finanzjament tagħha jibqa' insuffiċjenti; jilqa' b'sodisfazzjon il-ftehim, fil-kuntest tan-negozjati tal-baġit 2017, dwar finanzjament ġdid ta' EUR 500 miljun għall-2017, u jenfasizza li l-Kunsill għandu jadotta ż-żieda miftiehma qabel tmiem is-sena; jirrimarka l-ħtieġa li jiġi żgurat il-finanzjament ta' mill-inqas EUR 700 miljun għall-perjodu 2018–2020, kif miftiehem fi ħdan ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP; jitlob ukoll l-allokazzjoni ta' approprjazzjonijiet ta' pagament suffiċjenti biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tiegħu;

12.  Jinnota bi tħassib id-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li mhuwiex possibbli li tiġi indirizzata l-popolazzjoni NEET kollha kemm hi bir-riżorsi disponibbli mill-baġit tal-UE biss[2];

13.  Jenfasizza li hemm bżonn ta' soluzzjonijiet fit-tul, speċjalment rigward il-kwalità u l-aċċessibilità tas-sistemi tal-edukazzjoni terzjarja u wkoll sabiex jiġi żgurat aċċess għal impjiegi ta' kwalità li jwasslu għal impjiegi deċenti għaż-żgħażagħ; jenfasizza, f'dan il-kuntest, li hemm bżonn isiru aktar sforzi finanzjarji u amministrattivi sabiex jiżdied l-aċċess għal Erasmus+ biex ikunu jistgħu jitneħħew l-ostakli għal mobilità għal applikanti minn familji bi dħul baxx u persuni b'diżabilità li l-aktar li ntlaqtu mill-kriżi ekonomika u t-tnaqqis baġitarju;

14.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu pprovduti riżorsi ddedikati għall-ġlieda kontra l-faqar, b'mod partikolari l-faqar fost it-tfal u għal miżuri ta' appoġġ li jindirizzaw il-bżonnijiet bażiċi tat-tfal, bħall-provvisti ta' ikel, id-djar, l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa;

15.  Jenfasizza l-importanza tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) biex jiġu indirizzati l-faqar u l-esklużjoni soċjali u jitlob li jiġu allokati riżorsi adegwati fil-Baġit 2018 sabiex il-ħtiġijiet tal-gruppi fil-miri u l-għanijiet tal-Fond ikunu jistgħu jiġu ssodisfati b'mod adegwat;

16.  Huwa tal-fehma li l-baġit tal-UE jenħtieġ li jappoġġa wkoll miżuri dwar it-taħriġ vokazzjonali u l-kwalifiki professjonali b'enfasi speċifika fuq lakuni ta' ħiliet speċifiċi għas-settur, u jippromwovi b'mod partikolari l-inizjattiva tal-Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet li ġiet adottata riċentement mill-Kunsill (li tindirizza adulti b'livell baxx ta' ħiliet) kif ukoll jippromwovi l-mobilità fost l-apprendisti, kif qiegħed isir diġà għall-istudenti permezz tal-programm Erasmus;

17.  Jitlob li jsir sforz sostnut permezz tal-baġit biex jingħata taħriġ adegwat u taħriġ mill-ġdid tal-ħiliet f'setturi b'nuqqas ta' ħaddiema u f'setturi ewlenin b'potenzjal kbir ta' ħolqien tal-impjiegi;

18.  Jirrimarka li l-impriżi mikro, żgħar, u medji (inklużi impriżi soċjali) huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea, billi jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha fl-UE; jinnota li waħda mill-problemi ewlenin fl-istabbiliment u ż-żamma ta' tali impriżi hi l-kisba tal-finanzjament; iħeġġeġ l-użu tal-Prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir"; jissottolinja l-fatt li l-baġit 2018 għandu jappoġġa miżuri li jippromwovu l-intraprenditorija, inklużi l-intraprenditorija soċjali, l-impriżi soċjali innovattivi, il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati u l-impjieg indipendenti; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-baġit 2018 għandu b'mod partikolari jiffaċilita l-aċċess għal mikro krediti disponibbli permezz tal-mikrofinanzjament u l-assi tal-intraprenditorija soċjali tal-programm EaSI; jenfasizza li jenħtieġ li jiġi ggarantit l-ammont ta' għotjiet disponibbli għall-SMEs u l-impriżi soċjali sabiex tinżamm il-kompetittività kif ukoll il-potenzjal tagħhom għall-ħolqien tal-impjiegi;

19.  Jenfasizza li l-baġit tal-UE jenħtieġ li jappoġġa sforzi favur il-promozzjoni tat-tlestija tas-suq uniku, tal-kompetittività u tal-konverġenza soċjali, l-iżvilupp ta' politika dwar impriżi soċjalment responsabbli, u l-monitoraġġ tal-applikazzjoni ta' standards soċjali statutorji mill-impriżi biex jiġi żgurat il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir;

20.  Jitlob lid-delegazzjoni tal-Parlament tenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni sħiħa tal-linji baġitarji ddedikati għall-impjiegi u l-affarijiet soċjali;

21.  Jirrimarka li l-bidliet li jnaqqsu l-programmazzjoni baġitarja għal dawn il-linji jridu jiġu rifjutati u li jrid jinstab bilanċ xieraq bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u dawk ta' pagament sabiex dawn il-politiki jkunu jistgħu jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom;

22.  Ifakkar fil-kontribut importanti li wettqu l-aġenziji tal-impjieg u tal-affarijiet soċjali (iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (CEDEFOP), il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF), il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)) meta indirizzaw kwistjonijiet fil-kompetenza tal-Kumitat EMPL, u b'mod partikolari il-potenzjal tagħhom li jindirizzaw firxa wiesgħa ta' problemi (bħall-impjieg ta' kwalità li jwassal għall-ħolqien ta' impjieg deċenti, forom ġodda ta' impjiegi, appoġġ għal taħriġ vokazzjonali u miżuri favur kwalifiki professjonali jew is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol kif ukoll is-saħħa u s-sikurezza); jenfasizza, f'dan il-kuntest, li l-kompiti tagħhom qed jiżdiedu b'mod kostanti u li dawk l-aġenziji għalhekk iridu jingħataw ir-riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa biex jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu tali kompiti; jappoġġa bil-qawwa approċċ fuq il-bażi ta' każ b'każ sabiex jiġu vvalutati l-ħtiġijiet individwali tal-aġenziji deċentralizzati;

23.  Jenfasizza li l-baġit 2018 għandu jippromwovi livell għoli ta' protezzjoni tal-ħaddiema u kultura ta' prevenzjoni fl-UE kollha u għandu jgħin biex jiġu indirizzati l-isfidi l-ġodda għas-saħħa fiżika u mentali u għas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol li għadhom qed iseħħu; jinsisti, f'dan ir-rigward, li għandu jiġi żgurat finanzjament xieraq għal EU-OSHA u li għandhom jiġu żgurati s-saħħa fiżika u mentali u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fl-assi PROGRESS tal-programm EaSI;

24.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' finanzjament addizzjonali għall-EUROFOUND sabiex tiġi bilanċjata ż-żieda sostanzjali fil-koeffiċjent tal-pajjiż Irlandiż matul is-snin riċenti li tagħmilha dejjem aktar diffiċli biex jinżamm il-livell tar-riċerka li sar mill-Aġenzija; jenfasizza l-ħtieġa ta' finanzjament addizzjonali, b'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata l-ħidma dwar l-istħarriġiet pan-Ewropej u sabiex tkun tista' ssir ħidma addizzjonali fir-rigward tax-"xogħol mhux iddikjarat" u l-"integrazzjoni tar-rifuġjati u l-migranti fis-suq tax-xogħol";

25.  Itenni li l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji huma għodda ta' valur importanti biex jagħtu bidu għal attivitajiet u pjanijiet ġodda fl-oqsma tal-impjiegi u l-inklużjoni soċjali; jenfasizza li diversi ideat tal-Kumitat għall-Ambjent u l-Affarijiet Soċjali ġew implimentati b'suċċess bħala proġetti pilota/azzjonijiet preparatorji (PP/PAs); jistieden lill-Kummissjoni tkompli b'dan l-approċċ "think outside the box" (aħseb b'mod kreattiv) meta tagħżel il-PP/PAs b'valur miżjud Ewropew; hu tal-opinjoni, għaldaqstant, li dak il-kumitat ikompli jagħmel użu minn dawn l-istrumenti fl-2018; jinkoraġġixxi l-użu sħiħ tal-marġini disponibbli taħt kull intestatura; jitlob li l-Parlament jingħata aġġornamenti regolari u dettaljati dwar l-istadji varji fl-implimentazzjoni ta' proġetti pilota u ta' azzjonijiet preparatorji mill-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-PP u l-AP li tirrispetta l-kontenut tagħhom kif maqbul u approvat mill-Parlament u mill-Kunsill.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

12.6.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

40

5

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Arena, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Marju Lauristin, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Flavio Zanonato

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella De Monte

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

40

+

ALDE

EPP

Green/EFA

GUE/NGL

S&D

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Ivo Vajgl, Renate Weber

Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Isabella De Monte, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Flavio Zanonato

5

-

ECR

ENF

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens

Mara Bizzotto, Dominique Martin

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

  • [1]  F'Marzu 2017, ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ kienet ta' 17.2 % fl-UE28 u ta' 19.4 % fiż-żona tal-euro, meta mqabbla ma' 19.1 % u 21.3 % rispettivament f'Marzu 2016 - Eurostat, it-2 ta' Marzu 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-MT.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619
  • [2]  Rapport Speċjali Nru 5/2017: Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza?, p.8.

OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (9.6.2017)

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018
(2017/2043(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Daniel Dalton

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Ifakkar li s-suq komuni kien objettiv ewlieni tal-kooperazzjoni ekonomika u huwa element importanti għat-tkabbir ekonomiku fl-UE;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni talloka l-baġit neċessarju għat-twaqqif tas-suq uniku diġitali u l-miżuri kollha li dan se jinvolvi;

3.  Jenfasizza li suq uniku li jiffunzjona tajjeb, b'livell għoli ta' integrazzjoni u unifikat, u wieħed li joffri ambjent ġust għall-konsumaturi u l-SMEs, huwa s-sies ta' kompetittività tal-UE aktar b'saħħitha, u jappella għal allokazzjoni baġitarja xierqa bħala appoġġ għat-trasformazzjoni lejn l-era diġitali u għall-internalizzazzjoni u r-reindustrijalizzazzjoni tal-proċessi tal-industrija Ewropea u l-SMEs;

4.  Iqis il-politika tal-konsumatur bħala prijorità orizzontali li teħtieġ allokazzjonijiet baġitarji xierqa; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu l-almu tagħhom biex iżidu l-edukazzjoni, is-sensibilizzazzjoni tal-konsumatur u l-awtonomizzazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-politika tal-konsumatur, kif ukoll dwar is-sikurezza tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq, b'mod partikolari fis-Suq Uniku Diġitali, u jappoġġjaw l-interessi tal-konsumatur fost il-politiki differenti tal-UE;

5.  Jenfasizza l-potenzjal kbir ta' tkabbir fil-moviment liberu tas-servizzi, li għadu mhux żviluppat biżżejjed fis-suq uniku, u jappella għal inizjattivi li jagħtu spinta lill-kummerċ transfruntier fis-servizzi, li f'għadd ta' setturi jibqa' sottożviluppat minħabba l-inċertezza u l-kumplessità amministrattiva, u nuqqas ta' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni strutturati tajjeb bejn l-Istati Membri; jemmen li kwalunkwe inizjattiva ġdida jeħtieġ tindirizza b'mod partikolari dawn l-ostakli;

6.  Ifakkar fil-bżonn ta' appoġġ għall-politika doganali tal-UE u jissottolinja li s-simplifikazzjoni tal-proċeduri doganali kif ukoll l-infurzar effikaċi tas-sistemi doganali huma ċentrali fil-ġlieda kontra l-frodi, il-kriminalità transnazzjonali, u biex jixprunaw il-kompetizzjoni; jinsisti li jeħtieġ pakkett baġitarju xieraq biex tiġi żgurata implimentazzjoni rapida tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU) u biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni fl-Istati Membri tas-sistemi ta' IT interoperabbli kollha previsti;

7.  Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-SMEs u l-mikrointrapriżi fl-ekonomija tal-UE u jissottolinja l-bżonn tagħhom għal: finanzjament effiċjenti għall-innovazzjoni, it-tkabbir, l-internazzjonalizzazzjoni u l-aċċess għal swieq terzi sabiex tiżdied il-kompetittività internazzjonali tagħhom; appoġġ aktar qawwi fil-proċess ta' adozzjoni ta' mudelli kummerċjali ċirkolari; u assistenza li takkumpanjahom fit-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u li tgħinhom jilqgħu aħjar l-opportunitajiet li toħloq; jisħaq fuq il-bżonn ta' allokazzjonijiet baġitarji xierqa għall-COSME u għan-Netwerk Enterprise Europe;

8.  Jenfasizza l-importanza ta' standards għall-kompetittività fis-suq tal-UE; jisħaq dwar l-importanza tal-involviment tal-konsumaturi u tal-partijiet interessati fil-proċess ta' standardizzazzjoni; ifakkar li jeħtieġ appoġġ finanzjarju xieraq għall-attivitajiet tal-Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandards (ESOs);

9.  Jappella għat-tisħiħ tal-istrumenti tas-suq uniku li jagħmlu lill-konsumaturi u lin-negozji aktar konxji dwar ir-regoli tas-suq intern u jippermettulhom jinfurzaw id-drittijiet tagħhom, u li jippermettu għal kooperazzjoni mtejba bejn l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, u jenfasizza, b'mod partikolari, l-importanza li jitkomplew l-allokazzjonijiet finanzjarji għal SOLVIT u FinNet, kif ukoll biex jiġi pprovdut finanzjament adegwat għan-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi sabiex tiġi appoġġjata l-missjoni tiegħu li jeduka liċ-ċittadini Ewropej dwar id-drittijiet tagħhom bħala konsumaturi;

10.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid il-finanzjament fil-qafas tal-programm Orizzont 2020 u tal-FEIS sabiex tiżgura funzjonament aħjar tas-suq intern u tgħin lill-intrapriżi Ewropej li jagħtu prijorità lill-inklużjoni, il-ħolqien tal-impjiegi, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

11.  Jenfasizza li l-politika dwar is-suq uniku trid tkun prijorità bħala parti mill-ispinta għal infiq baġitarju aħjar, u biex jinstab tfaddil ekwivalenti f'oqsma oħrajn sabiex jiġu ssodisfati l-impenji ta' nfiq.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

8.6.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard

ECR

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Lambert van Nistelrooij

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

VERT/ALE

Julia Reda, Igor Šoltes

2

-

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (12.6.2017)

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-Baġit 2018 - Mandat għat-Trilogu
(2017/2043(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Tibor Szanyi

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jisħaq fuq l-importanza tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali fl-ilħuq ta' objettivi u prijoritajiet ewlenin tal-UE, bħal fl-oqsma tas-sigurtà tal-ikel, il-ħolqien tal-impjiegi, il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, l-innovazzjoni u l-bilanċ territorjali, u l-fatt li l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali jikkostitwixxu parti importanti mill-baġit ġenerali tal-UE minħabba n-natura komuni tal-politika; jirrikonoxxi r-rwol tal-ġestjoni kondiviża fl-implimentazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni; ifakkar li l-infiq fl-agrikoltura naqas f'termini relattivi, filwaqt li fl-istess ħin ġew assenjati lilha rwoli ġodda fit-taffija tat-tibdil fil-klima u l-provvediment ta' beni pubbliċi, u issa jammonta għal madwar 38 % tal-baġit tal-UE; jitlob, għalhekk, biex il-baġit tal-agrikoltura jibqa' tal-inqas fil-livell attwali tiegħu sabiex is-settur ikun jista' jkompli jipproduċi riżultati b'rabta mal-objettivi ewlenin, speċjalment minħabba l-fatt li s-settur agrikolu huwa ta' spiss affettwat minn kriżijiet li jeħtieġu rispons baġitarju; jinnota li l-istabilità tad-dħul għandha tkun prijorità;

2.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jisfruttaw bis-sħiħ l-għodod tal-ipprogrammar disponibbli għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali fil-perjodu finanzjarju attwali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tiżgura l-implimentazzjoni bla xkiel ta' dawn il-programmi;

3.  Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tagħti stima affidabbli tal-ħtiġijiet tal-qasam agrikolu taħt l-Intestatura 2; jitlob li l-marġnijiet kollha disponibbli taħt l-Intestatura 2 jiġu riżervati għas-settur agrikolu, irrispettivament minn prijoritajiet politiċi oħra, u li dawn il-marġnijiet jiġu protetti u miżmuma fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss (QFP); jitlob l-applikazzjoni konsistenti tal-prinċipju li d-dħul kollu derivat mill-agrikoltura jibqa' fi ħdan il-baġit tal-agrikoltura;

4.  Jenfasizza r-rwol importanti tar-riżervi għall-kriżijiet; jinsisti li, meta titqies il-kontribuzzjoni vitali tagħhom għat-tnaqqis tat-telf finanzjarju li jirriżulta mill-kriżijiet li jaffettwaw lil dan is-settur, il-fondi kollha mill-baġit tal-2017 li huma allokati għar-riżerva għall-kriżijiet fis-settur agrikolu permezz tal-mekkaniżmu ta' dixxiplina finanzjarja u li jibqgħu mhux minfuqa jsiru totalment disponibbli bħala pagamenti diretti fil-baġit tal-2018 b'konformità mal-Artikolu 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013;

5.  Jinnota li l-agrikoltura Ewropea kulma jmur kienet dejjem aktar esposta għall-kriżijiet f'dawn l-aħħar snin; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni terġa' tikkunsidra s-sistema eżistenti tar-riżerva għall-kriżijiet , u toħloq strument ġdid li jippermetti intervent politiku rapidu f'każ ta' kriżi u ma jiddependix mill-mekkaniżmu tad-dixxiplina finanzjarja annwali għall-finanzjament tiegħu;

6.  Jinnota li l-punti koperti mill-“pakkett globali” jwasslu għal potenzjal akbar ta' implimentazzjoni u li dawn il-punti jenħtieġ li jiġu riflessi b'mod xieraq fil-baġit 2018; jenfasizza li jenħtieġ li l-baġit jiġi implimentat b'konformità mal-potenzjali akbar ta' din is-simplifikazzjoni; jitlob li jkun hemm fondi suffiċjenti disponibbli sabiex jiġu implimentati l-elementi kollha tas-simplifikazzjoni tal-PAK; jisħaq li s-simplifikazzjoni tal-PAK jenħtieġ li tiżgura wkoll aktar tnaqqis tar-rati ta' żbalji fl-użu tal-fondi, filwaqt li bidliet pożittivi għandhom ifissru wkoll simplifikazzjoni għall-utent aħħari; jappoġġja l-passi kollha li jittieħdu lejn approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmonitorjaw, tempestivament, il-volatilità tal-prezzijiet tal-prodotti agrikoli, li għandha effetti negattivi fuq l-introjtu tal-bdiewa, u jirreaġixxu fil-pront u b'mod effikaċi meta jkun meħtieġ, filwaqt li lill-bdiewa jagħtuhom l-għażla li jiġġieldu kontra din il-volatilità tal-prezzijiet direttament;

8.  Jikkunsidra li l-klawżola dwar il-bdiewa attivi stabbilita fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tiżgura li kwalunkwe riskju ta' reputazzjoni assoċjat mal-fondi tal-UE huwa eliminat; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura l-applikazzjoni uniformi tal-kriterji tal-klawżola tal-bdiewa attivi bl-għan li tiġi simplifikata iżda ssir iżjed affidabbli l-identifikazzjoni ta' dawn il-bdiewa; jenfasizza kemm hu importanti li l-bdiewa attivi jissodisfaw dawn il-kriterji għall-finijiet tal-allokazzjoni tal-fondi tal-UE;

9.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar simplifikazzjoni tal-PAK biex tmur id f'id mar-riżorsi baġitarji meħtieġa sabiex din twettaq il-potenzjal sħiħ tagħha u tilħaq l-objettivi u l-prijoritajiet ewlenin;

10.  Jinsisti li l-inizjattivi mmirati lejn il-bdiewa żgħażagħ, li jappoġġjaw l-innovazzjoni u t-tiġdid tal-ġenerazzjonijiet, għandhom jinżammu;

11.  Jissottolinja l-iżbilanċi li għadhom qed iseħħu fil-katina tal-provvista tal-ikel, fejn il-pożizzjoni tal-produtturi primarji hija konsiderevolment iktar dgħajfa minn dik ta' atturi oħra; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, issaħħaħ ir-rwol tal-bdiewa fil-katina tal-provvista tal-ikel billi tinċentivizza l-ħolqien u t-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet u l-kooperattivital-produtturi, u billi trawwem il-kooperazzjoni bejn il-produtturi u l-bejjiegħa bl-imnut, il-ktajjen tal-provvista qosra, u l-marki lokali ta' kwalità bħala firxa ta' miżuri biex jiġu indirizzati b'mod determinat il-prattiki kummerċjali inġusti, u billi tieħu azzjoni biex ittejjeb it-trasparenza tal-prezzijiet u l-marġnijiet fil-katina tal-provvista tal-ikel; jissottolinja l-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-prattiki kummerċjali inġusti u jfakkar it-talbiet ripetuti tiegħu għal leġiżlazzjoni tal-UE f'dan ir-rigward; jenfasizza li kjarifika tar-regoli dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi hija essenzjali għas-suċċess tal-operazzjoni u l-użu tal-fondi disponibbli;

12.  Jilqa' l-interess tal-produtturi, tal-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet tal-produtturi fil-politika ta' promozzjoni adottata fir-Regolament (UE) Nru 1144/2014; jinnota, madankollu, li l-partijiet interessati esprimew tħassib dwar l-aċċessibilità tal-programmi, b'mod speċjali għall-SMEs f'dan is-settur; jistieden lill-Kummissjoni tvara valutazzjoni bir-reqqa tal-politika ta' promozzjoni u tikkunsidra li żżid il-baġit tagħha;

13.  Jenfasizza l-għarfien espert tal-Grupp ta' Azzjoni Lokali (GAL) fl-organizzazzjoni ta' programmi ta' żvilupp rurali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni bla xkiel tal-approċċi bbażati fil-komunità u jitlob l-allokazzjoni ta' finanzjament iktar komprensiv;

14.  Jinsisti li ammont suffiċjenti ta' riżorsi jiġi imwarrab għall-kontrolli tal-katina tal-provvista tal-ikel, b'attenzjoni partikolari fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali u fuq il-kontenut nutrittiv tal-ikel indaqs fl-UE kollha;

15.  Jikkunsidra li l-opportunitajiet offruti minn soluzzjonijiet "intelliġenti" għandhom jiġu analizzati, sfruttati u promossi ulterjorment; jenfasizza l-fatt li jenħtieġ li dawn is-soluzzjonijiet “intelliġenti” jkunu koerenti mal-objettivi tal-politika ambjentali, dik dwar il-klima u dik dwar il-bijodiversità, jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati rilevanti mill-Istati Membri kollha, u jinċentivaw u jappoġġjaw inizjattivi mfassla skont il-ħtiġijiet tal-azjendi agrikoli żgħar mingħajr ekonomiji ta' skala sabiex b'hekk huma jkunu jistgħu jibbenefikaw minn teknoloġiji ġodda; jinnota li soluzzjonijiet "intelliġenti" integrati – bħalma huma l-irħula intelliġenti, il-biedja bi preċiżjoni, id-diġitalizzazzjoni, l-ekonomija kondiviża u ċirkolari, u inizjattivi soċjali – jistgħu jikkontribwixxu għall-agrikoltura u għall-benesseri ġenerali fiż-żoni rurali; jirrimarka li għandha tingħata kunsiderazzjoni lill-irħula biex jiġi żgurat li ż-żoni rurali jkunu postijiet ekonomikament vijabbli , attraenti u ambjentalment sostenibbli biex wieħed jgħix fihom; jilqa' l-proġetti eżistenti u dawk futuri li huma mmirati lejn soluzzjonijiet "intelliġenti"; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippjana finanzjament għal approċċi "intelliġenti" fid-dawl tar-riforma tal-PAK u d-Dikjarazzjoni Cork 2.0; jitlob li l-fondi allokati għar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur agroalimentari jibqgħu kompletament disponibbli;

16.  Jemmen li, minħabba li hemm provi tal-benefiċċji ambjentali u l-effiċjenza agrikola akbar tagħhom, huwa meħtieġ appoġġ finanzjarju għall-adozzjoni ulterjuri ta' soluzzjonijiet intelliġenti u innovattivi fis-settur agrikolu;

17.  Jilqa' l-ħolqien ta' osservatorji tas-suq ġodda għall-uċuħ tar-raba' u għaz-zokkor; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni biex tkompli r-riforma bil-ħsieb li tingħata spinta ulterjuri lis-settur tal-frott u l-ħxejjex; iqis li l-gruppi tal-produtturi u osservatorju potenzjali li jkopri dan is-settur, flimkien ma' dawk li jkopru s-settur tal-ħalib u dak tal-laħam, jista' jkun li jkunu ta' ġid fil-forniment ta' tagħrif preċiż u f'waqtu; jinnota li l-osservatorji tas-suq jistgħu jaħmlu s-swieq agrikoli aktar trasparenti billi jipprovdu ħarsa ġenerali aktar preċiża ta' setturi;

18.  Jenfasizza l-importanza tal-proġetti pilota għas-settur tal-agrikoltura u għal dak tal-iżvilupp rurali f'dawn l-aħħar snin; jitlob appoġġ kontinwu, speċjalment għal dawk il-proġetti li għadhom għaddejja li kellhom suċċess kbir, li tingħata attenzjoni suffiċjenti biex jinxterdu l-aħjar prattiki u t-tagħlimiet meħuda, u l-integrazzjoni tal-approċċi li kienu ta' suċċess; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni ex post tal-effiċjenza u l-benefiċċji ta' dawk il-proġetti pilota u ta' dawk l-azzjonijiet preparatorji;

19.  Jirrikonoxxi r-rwol tar-riżorsi finanzjarji biex jittaffa kwalunkwe impatt tal-volatilità tal-prezzijiet; jinnota wkoll li għodda speċifika għas-settur għall-istabilizzazzjoni tad-dħul ibbażata fuq fond mutwu hija approċċ xieraq; jinsisti wkoll li xi sottosetturi u inizjattivi agrikoli speċifiċi, bħal pereżempju t-trobbija tan-naħal u l-programmi tal-ħalib u l-frott fl-iskejjel, jenħtieġ li jibqgħu fiċ-ċentru tal-attenzjoni;

20.  Jitlob li jiġu allokati biżżejjed fondi għar-riċerka u għall-azzjonijiet veterinarji u fitosanitarji tal-UE; jisħaq fuq il-fatt li l-approprjazzjoni attwali ta' EUR 20 miljun ibbaġittjata għall-azzjonijiet veterinarji u fitosanitarji tista' ma tkunx biżżejjed biex tkopri għadd dejjem jiżdied ta' epidemiji bħalma huma, fost l-oħrajn, l-influwenza avjarja, id-deni Afrikan tal-ħnieżer, il-marda tal-infafet fil-ġilda, tifqigħat ġodda ta' Xylella fastidiosa, u l-invażjoni tal-Vespa velutina u tat-Tecia solanivora; jinnota li jenħtieġ li jinżammu wkoll strumenti oħra għall-ġestjoni tar-riskju fil-każ ta' inċidenti ambjentali, perikli relatati mas-suq jew f'każ ta' varjazzjonijiet fid-dħul; jitlob li l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni attwali jiġu aġġornati biex ma jkunx hemm telf finanzjarju bla bżonn għall-produtturi;

21.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li jitwarrbu fondi biex jikkumpensaw għat-telf ekonomiku li jkunu sofrew il-bdiewa b'riżultat tal-kriżijiet tas-suq u l-kriżijiet sanitarji jew fitosanitarji bħax-Xylella fastidiosa, u jtenni l-ħtieġa li jintużaw il-marġni disponibbli taħt l-Intestatura 2, b'kooperazzjoni mal-Intestatura 3, għal dan l-għan; jinsisti li kumpens għall-eradikazzjoni għandu jkopri wkoll ir-rijabilitazzjoni tal-ekosistemi agrikoli, inkluża kull ħamrija ħajja u f'saħħitha, kif ukoll l-istabbiliment ta' diversità bijoloġika robusta, b'mod speċjali l-iżgurar tad-diversità ġenetika għall-istokk għat-tħawwil u idealment ir-reżistenza jew it-tolleranza tiegħu għall-marda jew għall-pest inkwistjoni, hekk li l-ekosistemi agrikoli jkunu inqas suxxettibbli għall-attakki futuri;

22.  Iqis li għandu jiġi kkunsidrat l-impatt li għandhom fuq is-suq agrikolu l-Brexit u l-embargo Russu li għadu għaddej;

23.  Jirrimarka li l-Brexit jista' jkollu impatt finanzjarju sinifikanti fuq il-QFP futur; jirrimarka, barra minn hekk, li l-PAK, li hija politika komuni Ewropea primarjament iffinanzjata mill-baġit tal-UE, tista' jkollha tħabbat wiċċha ma' impatt finanzjarju akbar meta mqabbla ma' politiki oħra, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li l-għajnuna mill-istat tista' tingħata biss sa livell limitat ħafna; jinsisti, għalhekk, li l-baġit tal-PAK jiġi rivedut u li tiġi kkunsidrata l-possibilità ta' żieda fil-baġit tal-PAK biex jittieħed kont tal-fallimenti u l-kriżijiet tas-suq.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

30.5.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

31

0

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

31

+

ALDE

Ulrike Müller, Hannu Takkula

ECR

Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Marijana Petir

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

0

-

3

0

ALDE

Jan Huitema

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (31.5.2017)

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018
(2017/2043(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Morten Løkkegaard

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jiddeplora l-fatt li ż-żieda ta' EUR 200 miljun għall-Erasmus+, proposta fl-ambitu tar-reviżjoni tal-QFP għall-2017-2020, ġiet imnaqqsa għal EUR 100 miljun mill-Kunsill, b'EUR 50 miljun minnhom diġà allokati fl-2017; ifakkar li dawn il-fondi jenħtieġ jintużaw fil-qafas tal-politika li ġew attribwiti għalih, għax Erasmus+ għadu l-investiment strateġiku ewlieni fiż-żgħażagħ tal-Ewropa;

2.  Jinnota li l-finanzjament propost għall-Korp ta' Solidarjetà ġdid jistrieħ ħafna fuq l-Erasmus+ (madwar EUR 58 miljun fl-2017), l-Ewropa għaċ-Ċittadini (madwar EUR 3.5 miljun fis-sena), kif ukoll il-programm għall-Impjieg u l-Innovazzjoni Soċjali (EUR 14.2 miljuni fis-sena); jinnota, barra minn hekk, li d-distinzjoni bejn it-taqsima tal-volontarjat u dik okkupazzjonali mhijiex ċara, u għalhekk hemm riskju li tiġi pperikolata l-effikaċja tal-programm eżistenti tas-Servizz Volontarju Ewropew (SVE); jinsisti li l-inizjattivi ġodda jeħtieġu bażi legali ġdida u tfassil ta' politika ċar, u jridu jkunu kkoordinati ma' programmi oħra; jisħaq li t-tnedija futura tal-Korp ta' Solidarjetà ma tridx tipperikola l-finanzjament għal programmi edukattivi u kulturali ta' prijorità; jenfasizza, barra minn hekk, li l-inizjattiva ma tipprovdix distinzjoni ċara bejn l-attivitajiet ta' volontarjat u l-kollokamenti ta' xogħol sabiex tevita li l-volontarjat mhux imħallas jieħu post impjiegi potenzjali ta' kwalità;

3.  Jinnota, fil-kuntest ta' sfidi soċjetali ġodda għall-Ewropa, il-ħtieġa li jissaħħaħ approċċ Ewropew għall-indirizzar ta' sfidi Ewropej komuni billi jiġu appoġġjati proġetti innovattivi fuq skala kbira fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, u ż-żgħażagħ imwettqa min-netwerks tas-soċjetà ċivili Ewropej; jirrimarka li dan jista' jsir billi parti mill-finanzjament totali ta' Erasmus+ maħsub għal Azzjoni Ewlenija 2 (Kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-iskambju tal-prattiki tajba) tiġi allokata għal azzjonijiet ċentralizzati;

4.  Jinnota l-ħtieġa li jiżdied l-appoġġ operazzjonali għal netwerks Ewropej taħt Azzjoni Ewlenija 3 (Appoġġ għar-riforma tal-politika) sabiex jiġu massimizzati l-promozzjoni u t-tixrid tal-opportunitajiet offruti mill-programm Erasmus+;

5.  Jagħraf ir-rwol tal-isports popolari fit-tixrid tal-valuri ċentrali Ewropej tal-involviment ċiviku, id-demokrazija, il-parteċipazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-volontarjat u l-ugwaljanza; jitlob għal sinerġiji akbar bejn l-oqsma tal-kultura u l-isport u l-programmi esterni tal-UE; jitlob, b'mod partikolari, li dawn il-programmi jinkludu inizjattivi u linji baġitarji għal attivitajiet sportivi u kulturali, inkluż l-isport popolari u r-rwol tiegħu fir-relazzjonijiet esterni; jitlob li jinżamm il-kapitolu tal-isport tal-programm Erasmus+ u l-finanzjament ta' Avvenimenti Speċjali Annwali;

6.  Jilqa' l-inizjattivi meħuda mill-Kummissjoni biex toħloq, fl-ambitu ta' Erasmus+ u Ewropa Kreattiva, sejħa speċjali għal proġetti li jinvolvu lir-rifuġjati; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa u tkompli tressaq dawn is-sejħiet għal proposti b'aktar kapaċità ta' finanzjament, li jkopru aktar ħtiġijiet u jippermettu politika li tħares 'il quddiem għall-perjodu tal-QFP li jmiss;

7.  Jissottolinja li kemm is-sottoprogramm Kultura taħt il-programm "Ewropa Kreattiva" kif ukoll il-programm "Ewropa għaċ-Ċittadini" jkompli jkollhom rati baxxi ta' suċċess tal-proġetti (11 % u 16 % rispettivament fl-2016), li jikkawżaw frustrazzjoni fost l-applikanti u jfixklu l-funzjonament tajjeb tal-programm; jitlob biex fl-2018 jiġu allokati aktar fondi għal dawn il-programmi sabiex jiġi żgurat it-twettiq effettiv tagħhom; jilqa' l-isforzi li saru mill-istituzzjonijiet tal-UE f'dawn l-aħħar snin biex jindirizzaw il-pagamenti arretrati; jindika li d-dewmien fl-iffinalizzar tal-kuntratti bejn il-korpi rilevanti u l-benefiċjarji kif ukoll il-pagamenti tardivi jipperikolaw l-implimentazzjoni sħiħa tal-programmi mill-Kummissjoni;

8.  Jitlob għal aktar sinerġiji bejn il-programmi tal-kultura u tal-edukazzjoni mal-FEIS u l-fondi SIE, b'mod partikolari l-FSE; jistieden lill-BEI jikkunsidra li jalloka sehem akbar ta' finanzjament tal-FEIS lill-industriji kulturali u kreattivi, peress li dawn jistgħu jxerrdu aktar u aħjar minn setturi oħra l-informazzjoni dwar opportunitajiet ta' finanzjament ipprovduti mill-FEIS; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi l-interazzjoni bejn il-Faċilità ta' Garanzija tas-Settur Kulturali u Kreattiv u l-FEIS sabiex jiġi pprovdut self adattat għall-iskopijiet għall-industriji kulturali u kreattivi, u tappoġġja s-settur kulturali u kreattiv, u b'hekk tagħti spinta lit-tkabbir; jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta FEIS 2.0 biex jissaħħaħ ir-rwol tas-Servizz Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment u jinnota l-potenzjal sinifikanti tiegħu bħala sors ta' informazzjoni dwar ir-raggruppament potenzjali ta' fondi tal-UE u l-ħolqien ta' pjattaformi ta' investiment, li jistgħu jwasslu għal kopertura settorjali u ġeografika aktar ibbilanċjata;

9.  Jilqa' l-ftehim milħuq dwar is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (2018) b'baġit ta' EUR 7 miljun fl-2018, fejn 4 miljun minnhom huma flus ġodda; itenni li l-finanzjament għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali ma jridx iħalli impatt negattiv fuq l-Ewropa Kreattiva, f'konformità mad-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, jew fuq l-Ewropa għaċ-Ċittadini;

10.  ifakkar fix-xogħol eċċellenti li għamel il-Euranet+, l-importanza tar-rappurtar indipendenti tal-aħbarijiet ta' ġrajjiet tal-UE pprovdut minn dan in-netwerk tar-radju pan-Ewropew, u r-rekord tajjeb tiegħu biex jinfurma aħjar liċ-ċittadini tal-UE; Jilqa' l-isforzi pożittivi lejn soluzzjoni proviżorja għall-kontinwazzjoni tagħha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura s-sostenibbiltà tan-netwerk tiegħu lil hinn mill-2018 billi tiżgura arranġament ta' finanzjament pluriennali għas-snin li ġejjin rifless fil-linja baġitarja tiegħu stess, u tinkludih fl-ambitu tal-QFP li jmiss;

11.  Jindika l-potenzjal tal-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji bħala mezz għall-ittestjar ta' miżuri fl-oqsma ta' politika tal-UE u għall-introduzzjoni ta' inizjattivi innovattivi ġodda li jistgħu jsiru miżuri fit-tul tal-UE; jinnota s-suċċess tan-Narrattiva Ġdida għall-Ewropa, li issa tinsab fl-aħħar sena tagħha bħala azzjoni preparatorja; jisħaq li din l-inizjattiva wriet x'issarraf, bit-trawwim tad-dibattitu u l-ideat ġodda fost iż-żgħażagħ dwar l-isfidi li qed tiffaċċja l-UE; jitlob, fid-dawl ta' dawn l-isfidi, biex l-inizjattiva titkompla permezz tat-taqsima Żgħażagħ tal-programm Erasmus+.

12.  Ifakkar li l-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ huma għodod ewlenin biex tiġi indirizzata l-problema persistenti tal-livelli għoljin ta' qgħad fost iż-żgħażagħ, u jitlob għat-titjib kontinwu tagħhom kif ukoll għal żieda sostanzjali fil-baġit; jieħu nota tal-konklużjonijiet tar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ; jirrimarka li huma meħtieġa aktar investimenti, riformi strutturali li jżidu t-tkabbir u koordinazzjoni fil-politiki soċjali biex jappoġġjaw tranżizzjonijiet ta' kwalità taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol b'mod sostenibbli;

13.  Jilqa' l-iżvilupp permanenti tal-LUX Prize lejn mudell ibbażat fuq il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini kollha tal-UE, kif ukoll tal-ewwel sena ta' funzjonament ta' Dar l-Istorja Ewropea u s-suċċess tal-Parlamentarium, li kien akbar minn dak mistenni; jitlob li jkun hemm bażi ta' finanzjament pluriennali għal dawk li huma kollha għodod eċċellenti għall-komunikazzjoni maċ-ċittadini tal-UE;

14.  Ifakkar id-deċiżjoni meħuda mill-Parlament fi ħdan il-proċedura tal-baġit 2017 tal-PE, li tistabbilixxi l-ħolqien ta' servizz ta' "interpretazzjoni fil-Lingwa Internazzjonali tas-Sinjali", għad-dibattiti plenarji kollha, u jistieden lill-amministrazzjoni timplimenta din id-deċiżjoni mingħajr dewmien ulterjuri;

15.  Jenfasizza li biex jiġu indirizzati r-rati ta' suċċess kronikament baxxi ta' wħud mill-programmi tal-UE, li huma kkawżati minn sottofinanzjament, u biex tkun prevista funzjoni kontroċiklika tal-baġit tal-UE, jeħtieġ titwaqqaf sistema ta' riżorsi proprji ġenwina u konsistenti għall-QFP ta' wara l-2020;

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

30.5.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

20

2

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Martina Michels, Remo Sernagiotto

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

20

+

ALDE

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

Andrea Bocskor, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Krystyna Łybacka

 

Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel

2

-

ECR

John Procter, Remo Sernagiotto

4

0

ECR

GUE/NGL

Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski

Nikolaos Chountis, Martina Michels

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

OPINJONI tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (9.6.2017)

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' Baġit 2018
(2017/2043(BUD))

Rapporteur għal opinjoni: Constance Le Grip

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi, skont l-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija valur fundamentali tal-UE u wieħed mill-għanijiet tiegħu, u skont l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Unjoni Ewropea għandha tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-attivitajiet kollha tagħha; billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru u l-ibbaġittjar skont il-ġeneru huma għodod importanti fl-integrazzjoni ta' dan il-prinċipju fil-politiki, fil-miżuri u fl-azzjonijiet tal-UE bil-għan li jiġi promoss l-involviment attiv tan-nisa fis-suq tax-xogħol u fl-attivitajiet soċjali u ekonomiċi, kif ukoll biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni;

B.  billi huwa essenzjali li, fl-implimentazzjoni tal-Programm Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, il-Programm Daphne jżomm profil għoli kemm jista' jkun; billi l-Kummissjoni trid tqis il-ħtieġa li jinżammu livelli suffiċjenti ta' finanzjament u tiżgura l-kontinwità tal-azzjonijiet u t-tbassir tal-finanzjament fl-oqsma kollha koperti mill-objettivi speċifiċi; billi baġit akbar jenħtieġ li jkun disponibbli biex tiġi miġġielda l-vjolenza fuq in-nisa, peress li waħda minn kull tliet nisa fl-UE esperjenzat vjolenza sessista;

C.  billi t-titjib tal-kompetittività tal-ekonomija tal-UE, l-infrastruttura, ir-riċerka ffinanzjata tajjeb, l-appoġġ għall-iżvilupp tal-ħiliet u l-impenn kontinwu tal-UE biex jissaħħaħ l-investiment huma essenzjali sabiex jiġu żgurati t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien ta' impjiegi; billi l-potenzjal tan-nisa u l-bniet irid jiżdied ulterjorment fil-qasam tal-ekonomija diġitalizzata u fis-setturi STEM u ICT sabiex verament tinkiseb ugwaljanza bejn is-sessi, jiġu megħluba l-istereotipi tal-ġeneru u jingħata kontribut lit-tkabbir u l-innovazzjoni tal-ekonomija;

D.  billi s-saħħa hi prekundizzjoni għall-prosperità ekonomika u billi l-infiq effiċjenti fuq is-saħħa jista' jippromwovi t-tkabbir; billi politiki kkoordinati u inizjattivi fil-livell tal-UE biex jiġu miġġielda l-inugwaljanzi fis-saħħa u ssir promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi jenħtieġ li jinkludu azzjoni biex jiġu eliminati l-inugwaljanzi fl-aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva;

E.  billi l-aċċess għas-servizzi pubbliċi huwa kruċjali għall-indipendenza ekonomika u għoti tas-setgħa lin-nisa, filwaqt li s-servizzi pubbliċi jibqgħu settur importanti tal-impjieg għan-nisa;

1.  Ifakkar li l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi hija obbligu legali li jirriżulta direttament mit-Trattati; jitlob l-infurzar tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru fi ħdan il-proċedura baġitarja u biex in-nefqa baġitarja tintuża bħala għodda effettiva għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jirrakkomanda l-iżvilupp ta' pjan baġitarju għall-implimentazzjoni tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif hemm fil-proġett pilota adottat, u anki linja baġitarja speċifika fil-futur għall-ġestjoni tal-koordinazzjoni għall-integrazzjoni tas-sessi madwar l-istituzzjonijiet tal-UE;

2.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jikkontrabattu l-impatt tal-gag rule billi jżidu b'mod sinifikanti l-finanzjament għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, b'mod partikolari fondi espliċitament iddestinati biex jiġi żgurat aċċess għall-kontroll tat-twelid u abort sikur u legali, bl-użu ta' finanzjament għall-żvilupp kemm nazzjonali kif ukoll tal-UE, sabiex jimtela' n-nuqqas fil-finanzjament wara d-deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni ta' Trump li twaqqaf il-finanzjament lill-organizzazzjonijiet kollha barra mill-pajjiż li jipprovdu servizzi dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi;

3.  Jitlob żieda fir-riżorsi biex jitwettqu d-drittijiet ekonomiċi tan-nisa u titnaqqas l-inugwaljanza bejn is-sessi, inkluż permezz tal-użu tal-istrumenti eżistenti fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri, bħall-valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tas-sessi; jitlob ibbaġitjar abbażi tal-ugwaljanza bejn is-sessi għall-infiq pubbliku biex tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jitneħħew l-inugwaljanzi kollha bejn is-sessi;

4.  Jenfasizza li, skont l-Artikolu 8 tat-TFUE, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni; ifakkar li l-kwestjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi inkorporata fil-politiki kollha u tiġi indirizzata fil-livelli kollha tal-proċess baġitarju;

5.  Itenni s-sejħa tiegħu li kull objettiv speċifiku tal-programm tad-Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, ukoll bil-ħsieb tat-tħejjija tal-QFP li jmiss, ikollu linja baġitarja separata sabiex tiżdied it-trasparenza dwar l-użu tal-fondi u jkun żgurat finanzjament neċessarju għal kull wieħed mill-objettivi speċifiċi u għall-viżibilità tagħhom;

6.  Jitlob l-adozzjoni tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru fl-istrateġiji Ewropej għall-promozzjoni aktar effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi allokat aktar finanzjament għall-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza u diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-bniet;

7.  Jitlob lill-Istati Membri jagħmlu użu tal-fondi disponibbli taħt il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, partikolarment fil-qasam tal-impjiegi, u dan mhux sempliċement billi jimplimentaw l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi iżda wkoll jimplimentaw miżuri mmirati b'mod dirett għal gruppi ta' nisa żvantaġġati, filwaqt li jqisu kif jixraq l-impatt tal-kriżi ekonomika, jinvestu f'servizzi ta' kwalità għolja u, b'mod speċifiku, jiggarantixxu forniment adegwat ta' servizzi ta' kwalità għolja bi prezzijiet aċċessibbli mil-lat finanzjarju għall-kura tat-tfal, il-kura tal-anzjani u l-kura ta' persuni dipendenti oħra, u jitlob trasparenza baġitarja ġenwina fir-rigward tal-fondi (FSE, Progress, Daphne) allokati għall-politiki tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

8.  Jistieden lill-UE tippromwovi d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi taħt l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE, permezz tal-edukazzjoni, is-servizzi tas-saħħa (partikolarment is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi), l-għoti tas-setgħa lill-bniet, u r-rappreżentanza politika tan-nisa;

9.  Jitlob li jiġu allokati fondi għall-programmi li jappoġġaw l-intraprenditorija tan-nisa, inklużi l-SMEs maħluqin u mmexxija min-nisa, bħala parti mill-programm COSME, u li jkun żgurat u mħeġġeġ l-aċċess tan-nisa għal self u finanzjament ta' ekwità;

10.  Jenfasizza l-ħtieġa li aktar nisa jiġu attirati jidħlu fis-setturi STEM u ICT; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu ffinanzjati programmi li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità għan-nisa u l-bniet u li dawn tal-aħħar jiġu sensibilizzati dwar il-possibilitajiet offruti fis-setturi STEM u ICT, bħala parti minn Orizzont 2020, Erasmus +, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ;

11.  Jiddeplora l-fatt li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ma jinkludix perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi u jenfasizza li l-proċess ta' rkupru b'suċċess mhuwiex possibbli mingħajr ma jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi fuq in-nisa;

12.  Jenfasizza r-rwol importanti tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) biex jingħata kontribut għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u din tissaħħaħ, inkluż l-integrazzjoni tas-sessi fil-linji ta' politika kollha tal-Unjoni u l-ġbir ta' data rilevanti u għarfien espert fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi, fosthom il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet; jenfasizza li sabiex ikun jista' jissodisfa b'mod suffiċjenti l-objettivi tiegħu, l-EIGE għandhu jibqa' entità dedikata separata fi ħdan il-qafas istituzzjonali tal-UE; jitlob li l-baġit u l-pjan ta' stabbiliment tal-personal jiżdied sabiex tissaħħaħ b'mod suffiċjenti l-kapaċità tiegħu li jassisti lill-Kummissjoni billi jipprovdi data u assistenza teknika rilevanti f'oqsma ta' prijorità, bħall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-promozzjoni u t-titjib tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi fl-Istrateġija dwar is-Saħħa Pubblika tagħha li jmiss.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

8.6.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

14

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Antanas Guoga, Anna Hedh, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Ernest Urtasun, Jana Žitňanská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Inés Ayala Sender, Branislav Škripek, Dubravka Šuica

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Patricija Šulin

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Antanas Guoga, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Patricija Šulin

S&D

Inés Ayala Sender, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

2

-

ECR

Branislav Škripek, Jana Žitňanská

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN

Ittra tad-19 ta' Ġunju 2017 minn David McAllister, President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, Cristian Dan Preda, Membru tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, lil Jean Arthuis, President tal-Kumitat għall-Baġits

Traduzzjoni

Suġġett:  Kontribut tal-Kumitat AFET għar-rapport dwar il-mandat għat-trilogu baġitarju

Sur President,

Nixtiequ ninfurmawk dwar il-prijoritajiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) għall-baġit tal-UE għall-2018, fid-dawl tar-rapport tal-Kumitat tiegħek dwar il-mandat għat-trilogu ta' Lulju.

L-ewwel nett, nixtiequ nesprimu t-tħassib tagħna li ċ-ċifri tal-Abbozz ta' Baġit taħt l-Intestatura 4 (Ewropa Globali), li jammontaw għal aktar minn nofs biljun euro ta' tnaqqis kemm f'approprjazzjonijiet ta' impenn kif ukoll f'approprjazzjonijiet ta' pagament, ma jikkorrispondux għall-ħtiġijiet urġenti għal azzjoni aktar b'saħħitha fil-viċinat tal-UE u lil hinn minnu. Azzjoni esterna tal-UE, b'riżorsi xierqa allokati lilha, tibqa' element assolut għal rispons sostenibbli u effikaċi għal bosta sfidi urġenti li qed tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni, inkluż it-theddid għas-sigurtà u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati, definiti bħala prijorità għall-baġit tal-2017.

Aħna konxji taż-żieda notevoli fl-2017, li tmur lil hinn mil-limitu massimu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-Intestatura 4. Madankollu, din iż-żieda ta' sena bilkemm tista' titqies li hi biżżejjed u jeħtieġ li jkun hemm sforz sostnut. Fid-dawl ta' dan, ma nistgħux naqblu li jitħalla marġni ta' aktar minn EUR 230 miljun fl-2018. Filwaqt li l-Kumitat tagħna jenfasizza l-ħtieġa għal flessibbiltà fl-użu tar-riżorsi sabiex tissaħħaħ il-kapaċità ta' rispons tal-UE għall-kriżi, dan ma jistax isir għad-detriment ta' oqsma prijoritarji eżistenti tal-Istrumenti ta' Finanzjament Estern u l-politiki fuq terminu ta' żmien twil. Il-marġini għandu għalhekk jiġi allokat u l-flessibbiltà neċessarja għandha tkun żgurata permezz tal-mekkaniżmi disponibbli tal-QFP rivedut.

Fl-opinjoni tagħna, l-appoġġ għal pajjiżi kandidati u l-pajjiżi kandidati potenzjali fl-adozzjoni u l-implimentazzjoni tar-riformi politiċi, ekonomiċi u soċjali fid-dawl tal-adeżjoni tagħhom għandu jkompli jkun ta' prijorità għall-UE. L-iżviluppi politiċi reċenti fil-Balkani tal-Punent qed ikunu dejjem aktar inkwetanti u jirrikjedu attenzjoni urġenti min-naħa tal-Unjoni biex jiġi evitat li jitqajjem dubju dwar il-progress miksub f'dawn l-aħħar deċennji. Għal din ir-raġuni, filwaqt li nilqgħu approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni, ma naqblux mat-tnaqqis propost ta' kważi EUR 90 miljun għal appoġġ għar-riformi politiċi fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent taħt l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA), li jnaqqas il-finanzjament disponibbli bi kważi terz.

Il-fatt li niżguraw li jiġi pprovdut appoġġ biżżejjed lill-pajjiżi fil-Viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar, jibqa' wkoll prijorità politika ewlenija għall-Kumitat AFET. F'dan il-kuntest, aħna nappoġġaw bis-sħiħ il-wegħda tal-Konferenza ta' Brussell ta' April 2017 għal aktar assistenza fis-Sirja, fil-Ġordan u fil-Libanu. Madankollu, minħabba l-importanza strateġika tal-viċinat, inqisu li huwa kruċjali li l-kontribuzzjoni ppjanata ta' EUR 250 miljun mill-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI) fl-2018 hija kompletament ikkumpensata b'tisħiħ korrispondenti u li għalhekk huwa evitat tnaqqis ġenerali ta' riżorsi għall-ENI. Nemmnu wkoll li l-UE għandha żżomm ir-rwol ċentrali tagħha fl-appoġġ għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, l-Awtorità Palestinjana u l-UNRWA.

Fid-dawl tal-iżviluppi dinamiċi tas-sitwazzjoni umanitarja u tas-sigurtà fid-dinja, huwa essenzjali li l-mekkaniżmi ta' rispons tal-UE għall-kriżi ma jiddgħajfux, iżda għall-kuntrarju, jissaħħu. Huwa għaldaqstant essenzjali li, wara s-soluzzjoni żbaljata ta' tnaqqis fl-2017, l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP) jerġa' lura għal-livelli preċedenti tiegħu u jissaħħaħ aktar fid-dawl tal-kompiti l-ġodda possibbli tiegħu fl-2018. Iċ-ċifri tal-Abbozz ta' Baġit huma ta' serħan il-moħħ f'dan ir-rigward u nikkunsidrawhom bħala bażi tajba għan-negozjati baġitarji.

Il-baġit tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) li jiffinanzja l-missjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet ċivili huwa ta' importanza ugwali f'dan is-sens, billi jikkontribwixxi għall-bini tal-paċi u s-sigurtà madwar id-dinja, u nitolbukom tħarsuh. Barra minn hekk, il-kumitat AFET jixtieq jenfasizza l-ħtieġa li jkompli jissaħħaħ l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), inkluż l-appoġġ tiegħu tal-osservazzjoni elettorali.

Fi żmien fejn l-attakki ċibernetiċi u l-kampanji ta' diżinformazzjoni qed jintużaw dejjem aktar biex jimminaw l-ordni demokratika f'pajjiżi fil-viċinat tal-UE kif ukoll fl-UE nnifisha, qed nikkunsidraw ukoll li huwa ta' importanza kbira li jiġi żgurat li ammont sinifikanti ta' riżorsi huma ggarantiti biex jirribattu dan it-theddid.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-baġit amministrattiv tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, jiddispjaċina li ma ġietx adottata l-proposta tas-sena li għaddiet għal trasferiment fil-linja baġitarja għar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE mill-baġit tal-PESK għas-SEAE, f'konformità mal-konklużjonijiet tar-Rieżami tas-SEAE tal-2013. Inqisu li jkun xieraq li din il-kwistjoni titqiegħed lura fuq l-aġenda, peress li pass bħal dan jikkontribwixxi għal aktar konsolidazzjoni tal-attivitajiet diplomatiċi tal-UE, filwaqt li jiġġenera ffrankar u jtejjeb l-effiċjenza u l-effikaċja tal-politika barranija tal-UE.

Napprezzaw ħafna jekk is-suġġerimenti tal-kumitat tagħna jitqiesu matul in-negozjati baġitarji.

Dejjem tiegħek,

David McAllister      Cristian Dan Preda

Kopja lil:  Is-Sur Siegfried Mureșan, Rapporteur għall-baġit tal-UE għall-2018

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-KUMMERĊ INTERNAZZJONALI

Ittra indirizzata fit-23 ta' Ġunju 2017 minn Reimer Böge, president tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, lil Siegfried Mureşan, Rapporteur għall-Baġit 2018, Kumitat għall-Baġits

Traduzzjoni

Suġġett:  Mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2018

Bħala rapporteur tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA) għall-Baġit 2018, nixtieq ninformak dwar il-prijoritajiet tal-Kumitat INTA għall-Baġit 2018, kif miftiehma mill-Koordinaturi tal-Kumitat INTA fl-20 ta' Marzu 2017.

L-ewwel nett, il-Kumitat INTA hu tal-fehma li l-baġit tal-Unjoni Ewropea għandu jirfed b'mezzi finanzjarji suffiċjenti l-fatt li l-Kummissjoni tiddefinixxi l-kummerċ bħala waħda mill-ogħla prijoritajiet fil-programm ta' ħidma tagħha. Il-kummerċ mhuwiex biss strument qawwi li jiġġenera tkabbir u impjiegi fl-Ewropa, iżda jservi wkoll ta' strument importanti ta' politika barranija, li jippromwovi l-valuri Ewropej lil hinn mill-Ewropa. Il-Kummerċ hu wkoll strument ta' stabbilizzazzjoni tas-sitwazzjoni ġeopolitika fil-pajjiżi ġirien billi jipprospetta futur aħjar, joffri swieq ġodda għall-produtturi lokali u jservi ta' sors ta' investiment barrani dirett.

Sabiex tittratta l-isfidi kummerċjali li jirriżultaw mix-xenarju ġeopolitiku li qed jinbidel, il-politika kummerċjali komuni mistennija li saħansitra tissaħħaħ aktar fil-futur. Il-politika kummerċjali tal-Istati Uniti tista' tiġġenera opportunitajiet potenzjali utli f'reġjuni differenti. Barra minn hekk, il-momentum ta' negozjati kummerċjali tal-UE jibqa' ambizzjuż ħafna: l-immodernizzar ta' ftehimiet ma' bosta pajjiżi tal-Amerika Latina u t-Turkija, in-negozjati attwali mal-Mercosur, il-Ġappun u l-Indoneżja, ftehim ta' investiment maċ-Ċina, il-pajjiżi AKP, il-Ftehim dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA), u l-ħidma fi ħdan id-WTO fost l-oħrajn. In-negozjati attwali u futuri se jkomplu jirrikjedu ħafna riżorsi mis-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea, l-iktar fid-DĠ Trade. Il-baġit għal attivitajiet kummerċjali għalhekk jeħtieġ li jiżdied b'mod sostanzjali sabiex l-UE titqiegħed f'pożizzjoni li tinnegozja b'suċċess l-aġenda kummerċjali ambizzjuża tagħha.

Madankollu, tajjeb li ngħidu li l-ftehimiet kummerċjali ma jispiċċawx mal-konklużjoni tagħhom. Bla dubju, l-UE jkollha x'tiggwadanja mill-allokazzjoni ta' biżżejjed riżorsi għal valutazzjonijiet interim u ex post tal-konformità ta' pajjiżi terzi mal-obbligi tagħhom lejn l-UE u fir-rigward ta' kwistjonijiet oħrajn ta' politika b'rabta mal-ftehimiet kummerċjali, bħall-implimentazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol. Dawn il-valutazzjonijiet għandhom isiru parti prominenti mil-linji baġitarji marbuta ma' attivitajiet kummerċjali peress li jixhdu l-effikaċja tal-politika kummerċjali kollha kemm hi.

L-assistenza relatata mal-kummerċ, jew "l-Għajnuna għall-Kummerċ", kif definita mill-UE, hi strument importanti ieħor ta' appoġġ għall-isforzi tal-pajjiżi sħab biex jiżviluppaw u jespandu l-kummerċ tagħhom bħala fattur ta' lieva għat-tkabbir u t-tnaqqis tal-faqar.

Il-Membri tal-Kumitat INTA huma mħassbin li ċ-ċittadini tal-Unjoni jassoċjaw il-globalizzazzjoni mat-tnaqqis tal-produzzjoni Ewropea u mat-telf ta' impjiegi. Sabiex tikseb mill-ġdid il-fiduċja ta' dawn iċ-ċittadini, il-Kummissjoni jeħtiġilha tinvesti aktar biex tiżviluppa strateġija ta' komunikazzjoni effettiva bħall-istrateġija tal-Kummerċ u tal-Investiment tal-UE "Kummerċ għal Kulħadd" dwar il-politika kummerċjali tal-Unjoni, kif ukoll billi telenka l-vantaġġi tal-kummerċ internazzjonali.

F'dan il-kuntest nixtiequ nenfasizzaw li jeħtieġ li jsir użu sħiħ tal-fondi tal-UE kollha disponibbli sabiex tingħata spinta lill-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs. L-SMEs jirrappreżentaw il-parti l-kbira tal-impjiegi totali tal-UE, u dan l-isforz għandu jgħin biex jitnaqqas il-qgħad u tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali fi ħdan l-UE. Dawn l-istrumenti diġà jeżistu, u għaldaqstant tajjeb li jitwettaq eżerċizzju ta' valutazzjoni u titjib tagħhom.

Fl-aħħar nett, ta' min wieħed jinnota li l-kontroll tal-fruntieri tagħhna jibqa' fost l-isfidi ewlenin tal-UE. Għalhekk, il-Kumitat INTA jkompli jenfasizza li l-Politika Ewropea tal-Viċinat jeħtieġ li tiġi allokata biżżejjed riżorsi baġitarji sabiex is-sħab qrib tagħna, speċjalment dawk fis-Sħubija tal-Lvant kif ukoll il-pajjiżi li esperjenzaw ir-Rebbiegħa Għarbija, ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom appoġġ u assistenza adegwati ta' natura teknika u relatata mal-kummerċ. B'mod partikolari, fir-rigward ta' dawn il-pajjiżi, il-Kumitat INTA jinsisti li l-importanza tal-programm ta' assistenza makrofinanzjarja trid tkun riflessa fil-baġit tal-Unjoni, peress li l-programm ta prova li hu strument utli ħafna biex juri appoġġ lis-sħab f'sitwazzjonijiet finanzjarji gravi ħafna.

Dejjem tiegħek,

Reimer BÖGE

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-KONTROLL TAL-BAĠIT

IPOL-COM-CONT D(2017)22966

Is-Sur Jean Arthuis

President tal-Kumitat għall-Baġits

Parlament Ewropew

Brussell

Suġġett:  Kontribut f'isem il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit fir-rigward tal-Mandat għat-trilogu baġitarju relatat mal-baġit 2018

Għażiż Sur Arthuis,

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex iżomm f'moħħu t-tħassib li ġej fil-mandat tiegħu għat-trilogu baġitarju

1.  Il-Kumitat jieħu nota tal-fatt li, sa tmiem l-2016, l-arretrat anormali ġie eliminat kompletament bi qbil mal-pjan ta' pagament li ġie miftiehem mal-Parlament u l-Kunsill fl-2015 u li, għall-ewwel darba mill-2010, l-approprjazzjonijiet disponibbli kienu aktar minn biżżejjed biex ikopru l-bżonn eżistenti.

2.  Madankollu, il-Kumitat huwa mħasseb ħafna mill-fatt li, sa tmiem l-2016, l-impenji pendenti (RAL) żdiedu b'mod sinifikanti biex laħqu EUR 238 biljun u li ż-żieda ta' aktar minn EUR 21 biljun meta mqabbla mal-2015 kienet id-doppju ta' dik li kienet inizjalment mistennija. jindika li din is-sitwazzjoni fil-biċċa l-kbira hija dovuta għal-livell ferm baxx ta' talbiet għal pagament li l-Istati Membri ppreżentaw għall-perjodu 2014-2020.

3.  Il-Kummissjoni tisħaq li din is-sitwazzjoni tista' tabilħaqq iddgħajjef l-effikaċja tal-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej peress li, f'xi Stati Membri, il-kontribuzzjoni mhux mitluba, flimkien mal-kofinanzjament rikjest, taqbeż il-15 % tal-infiq governattiv ġenerali kollu kemm hu meta jitqiesu l-aħħar żewġ perjodi tal-oqfsa finanzjarji, 2007-2013 u 2014-2020.

4.  Il-Kumitat jindika f'dan ir-rigward li, sa tmiem l-2015, ħames Stati Membri: ir-Repubblika Ċeka, l-Italja, Spanja, il-Polonja u r-Rumanija kienu jirrappreżentaw aktar minn nofs l-approprjazzjonijiet ta' impenn mhux użati għall-fondi strutturali li ma wasslux għal pagamenti għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013.

5.  Il-Kumitat jiddispjaċih profondament li, b'konsegwenza ta' dan, hemm riskju li d-dewmien fl-eżekuzzjoni baġitarja għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 se jkun akbar minn dak li ġġarrab għall-perjodu 2007-2013 u jibża' li l-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss jista' jibda b'livell ta' RAL li qatt ma kien daqshekk għoli.

6.  Il-Kumitat jilqa' l-fatt li l-pjan ta' pagament li ġie adottat f'Marzu 2015 tejjeb il-ġestjoni tal-flussi tal-flus fuq żmien qasir iżda jinsisti li, biex jiġi indirizzat il-livell għoli ta' impenji pendenti, huma rikjesti perspettiva fuq żmien itwal u evalwazzjoni bir-reqqa tal-kawżi bażiċi b'mod li tiġi fformulata strateġija effikaċi sabiex ma jseħħux fil-ġejjieni.

7.  Il-Kumitat jisħaq li l-attivazzjoni tal-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea tista' toħloq taqlib fil-mod kif jiġi ġestit il-baġit tal-Unjoni, b'mod speċjali fir-rigward tal-pagamenti, u jindika l-ħtieġa li din il-kwistjoni kruċjali tiġi indirizzata fi kwalunkwe ftehim tranżitorju jew finali ma' kwalunkwe Stat Membru li jkun ħiereġ. Il-Kumitat jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta kont għall-ħruġ skont l-Artikolu 50, kif ukoll spjegazzjoni tal-metodu kif ikkalkulat dan il-kont.

8.  Il-Kumitat jitlob li l-Kummissjoni tieħu miżuri biex tosserva strettament ir-regoli u l-kalendarji rigward l-impenji pendenti, inklużi:

•  l-għeluq u d-diżimpenn tal-programmi 2007-2013;

•  l-użu xieraq tal-korrezzjoni netta fil-koeżjoni;

•  tnaqqis tal-flus kontanti miżmuma mill-fiduċjarji;

•  il-kompilazzjoni ta' pjanijiet u previżjonijiet ta' pagament meta l-impenji pendenti jkunu sinifikanti; kif ukoll

•  l-irkupru tal-bilanċi tal-flus mhux użati fl-istrumenti finanzjarji taħt ġestjoni kondiviża, u l-fondi mhux użati li jifdal taħt ġestjoni indiretta mill-qafas finanzjarju pluriennali preċedenti li jkun skada l-perjodu ta' eliġibbiltà għalihom.

9.  Il-Kumitat jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra bħala kwistjoni ta' urġenza fil-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tagħha l-limiti ta' kapaċità u l-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi speċifiċi tal-Istati Membri f'diffikultà, u jeżiġi għal darba oħra li l-Kummissjoni tistabbilixxi annwalment previżjoni aġġornata tal-flussi tal-flus fuq żmien twil li tkun tħaddan perjodu ta' bejn seba' u għaxar snin, u li tkopri l-limiti massimi baġitarji, il-ħtiġijiet ta' pagament, il-limiti tal-kapaċità u d-diżimpenji potenzjali b'mod li l-ħtiġijiet ta' pagament jiġu korrisposti aħjar mal-fondi disponibbli.

Dejjem tiegħek,

Ingeborg Gräβle     Joachim Zeller

President Kumitat CONT    Rapporteur għall-kwittanza tal-Kummissjoni

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-

D(2017)20505

Is-Sur Siegfried Mureşan

Rapporteur ġenerali għall-Baġit 2018

Kumitat għall-Baġits

ASP 07F158

Brussell

Sur Mureşan,

Bi qbil mad-deċiżjoni li ttieħdet mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (ENVI) fit-8 ta' Ġunju 2017, nixtieq – kemm bħala President tal-Kumitat ENVI u kemm bħala Rapporteur Permanenti għall-Baġit – ngħaddilek ir-rakkomandazzjonijiet tagħna dwar il-mandat għat-trilogu b'rabta mal-Abbozz ta' Baġit 2018.

Fuq livell ġenerali, nixtieq intenni, f'isem il-Kumitat ENVI, il-konvinzjoni qawwija tagħna li l-kwistjonijiet marbuta mal-klima u mal-użu effiċjenti tar-riżorsi huma ta' importanza orizzontali għall-politiki kollha tal-UE biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti mill-istrateġija Ewropa 2020. Il-baġit tal-UE jeħtieġ jappoġġja t-twettiq tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, u livell xieraq ta' appoġġ finanzjarju biss jista' jgħin biex jittaffa t-tibdil fil-klima u jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari u b'livell baxx ta' karbonju. Barra minn hekk, il-proġetti ffinanzjati mill-Ewropa m'għandux ikollhom impatt negattiv fuq din it-tranżizzjoni. F'dan il-kuntest, nixtieq niġbidlek l-attenzjoni dwar il-konklużjonijiet diżappuntanti ħafna li għamlet reċentement il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u li juru li hemm riskju serju li l-mira ta' nfiq ta' mill-inqas 20 % tal-baġit tal-UE fuq miżuri relatati mal-klima bejn l-2014 u l-2020 ma tintlaħaqx. Għaldaqstant nixtieq nenfasizza li għandu jsir kull sforz biex tintlaħaq din il-mira.

Barra minn hekk, f'isem il-Kumitat ENVI, nixtieq nappella biex jiġi allokat finanzjament adegwat fil-baġit tal-2018 sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni fit-tul tal-bijodiversità fl-Unjoni kollha. Il-metodoloġija ta' monitoraġġ għall-infiq b'rabta mal-bijodiversità u l-integrazzjoni tal-protezzjoni tal-bijodiversità fil-baġit għandhom jittejbu wkoll.

Minbarra dan, fl-isforzi tagħhom biex jirkupraw mill-kriżi ekonomika, l-Istati Membri għandhom iqisu l-politiki ambjentali u li jirrispettaw il-klima, kif ukoll il-miżuri u l-proġetti relatati, bħala opportunità biex itejbu s-saħħa pubblika u jippromwovu l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi u t-tkabbir ekonomiku fost l-SMEs. Is-saħħa hija valur fiha nfisha, kif ukoll prerekwiżit għall-promozzjoni tat-tkabbir fl-Unjoni kollha.

L-ambjent, it-tibdil fil-klima, is-saħħa pubblika, il-protezzjoni ċivili, il-ħarsien tal-konsumatur u s-sikurezza tal-ikel u tal-għalf huma lkoll kwistjonijiet ta' interess kbir għaċ-ċittadini tal-UE. Għaldaqstant, nixtieq nenfasizza li l-limiti massimi kif maqbula fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali għandhom jiġu rispettati b'mod sħiħ, u li kwalunkwe bidla li tnaqqas il-programmazzjoni għal-linji baġitarji rispettivi jeħtieġ tkun rifjutata b'mod deċiż. Nixtieq ukoll nenfasizza l-importanza tal-programmi LIFE u Saħħa għat-Tkabbir, kif ukoll il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili. Barra minn hekk, programmi iżgħar m'għandhomx jitwarrbu favur dawk li għandhom iżjed viżibilità mil-lat pubbliku u politiku.

Barra minn hekk, nixtieq nenfasizza li aħna mħassbin partikolarment dwar ir-restrizzjonijiet baġitarji li qed jaffettwaw l-aġenziji deċentralizzati tal-UE li jaqgħu fil-kompetenza tal-Kumitat tagħna, peress li l-kompiti u d-dmirijiet tagħhom qed jiżdiedu b'mod kostanti. Dawn l-aġenziji jeħtieġ jiġu allokati aktar riżorsi finanzjarji u umani, fejn xieraq, sabiex jissodisfaw il-mandat u jwettqu l-kompiti tagħhom. Aħna mħassbin serjament li l-biċċa l-kbira tal-aġenziji kellhom iħabbtu wiċċhom ma' tnaqqis sinifikanti fil-persunal f'dawn l-aħħar snin, minkejja ż-żieda fil-volum tax-xogħol tagħhom. Għaldaqstant, aħna nesprimu l-appoġġ qawwi tagħna favur approċċ abbażi ta' każ b'każ fil-valutazzjoni tal-ħtiġijiet individwali tal-aġenziji deċentralizzati.

Fl-aħħar nett, il-Kumitat ENVI jitlob antiċipazzjoni tal-implikazzjonijiet baġitarji li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE jista' jkollu fuq l-aġenziji fil-kompetenza tiegħu (b'mod partikolari l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini) u fuq il-fondi u l-programmi tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel.

Jiena bgħatt ittra simili lis-Sur Jean Arthuis, President tal-Kumitat għall-Baġits.

Dejjem tiegħek,

Adina-Ioana Vălean

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA

Is-Sur Jean ARTHUIS

President

Kumitat għall-Baġits (BUDG)

Parlament Ewropew

D(2017)25513

AA/lw

Strasburgu,

Suġġett:  Prijoritajiet tal-Kumitat ITRE għall-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2018

Sur President,

Bħala President tal-Kumitat ITRE u rapporteur għal opinjoni għall-baġit 2018 u fid-dawl tat-trilogu baġitarju li jmiss, nixtieq ninfurmak dwar il-prijoritajiet tal-Kumitat ITRE għall-baġit 2018.

Nixtieq nibda billi nirringrazzja lir-Rapporteur tal-Baġit 2018, is-Sur Siegfried Mureşan, għall-iskambju ta' fehmiet produttiv mal-Membri tal-Kumitat ITRE fil-25 ta' April 2017, kif ukoll għall-informazzjoni proċedurali utli li rċevejna mingħand is-Segretarjat tal-Kumitat BUDG matul ix-xhur li għaddew.

Fil-15 ta' Marzu 2017, il-Parlament Ewropew adotta r-riżoluzzjoni tiegħu dwar linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-Baġit 2018 (2016/2323(BUD)). F'isem il-Kumitat ITRE, jien eżaminajt il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2018 u ninsab sodisfatt għall-fatt li l-prijoritajiet ewlenin tal-Kumitat ITRE għall-baġit 2018 enfasizzati matul l-iskambju ta' fehmiet fil-25 ta' April 2017 diġà huma deskritti sew.

Il-Kumitat ITRE jaqbel bis-sħiħ li l-baġit tal-UE għandu jagħti tweġibiet konkreti għall-isfidi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-UE, u li l-baġit tal-UE għadu parti importanti mis-soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet. Dan huwa partikolarment minnu fir-rigward tal-investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni, fejn il-finanzjament insuffiċjenti għall-programm Orizzont 2020 irriżulta f'rata ta' suċċess baxxa għall-applikazzjonijiet. Huwa fatt allarmanti li saħansitra għadd dejjem ikbar ta' proposti ta' kwalità għolja b'punteġġ ogħla mis-soll fl-evalwazzjoni ta' proposti tal-proġetti ma jistgħux jiġu ffinanzjati - madwar kwart biss tal-proposti ta' kwalità għolja mressqa intgħażlu għall-finanzjament. Peress li l-inqas rati ta' finanzjament ta' proposti ta' kwalità għolja jinsabu fl-oqsma ta' "Teknoloġiji Futuri u Emerġenti", tal-Istrument għall-SMEs, kif ukoll tas-soċjetajiet inklużivi, innovattivi u riflessivi, il-Kumitat ITRE japprezza ż-żieda fil-linji baġitarji rispettivi għall-baġit 2018.

Il-Kumitat ITRE jilqa' wkoll iż-żieda fil-baġit għall-maġġoranza tal-isfidi soċjetali b'rabta mal-programm Orizzont 2020.

Il-Kumitat jieħu nota taż-żieda proposta għall-Azzjoni Preparatorja għall-kooperazzjoni fid-difiża u s-sigurtà, u jenfasizza li t-tieqa għar-riċerka msemmija taħt il-QFP għal wara l-2020 teħtieġ finanzjament addizzjonali peress li hija inizjattiva politika ġdida b'impatt sinifikanti fuq il-baġit tal-UE; din l-inizjattiva ma għandhiex titwettaq għad-detriment tal-fondi ta' riċerka eżistenti.

Il-Kumitat ITRE jenfasizza wkoll l-importanza ta' finanzjament għall-istadji finali tar-riċerka b'tali mod li l-innovazzjonijiet xjentifika tal-laboratorju jkunu jistgħu jiżviluppaw f'negozji kummerċjali. Aħna napprezzaw ukoll l-attenzjoni li tagħti lis-suċċess tal-ġenerazzjoni iktar żagħżugħa; għalhekk nitolbu wkoll lill-Kummissjoni tipprovdi livelli ġodda ogħla ta' appoġġ għar-riċerkaturi żgħażagħ, b'mod partikolari billi talloka fondi xierqa għal riċerkaturi fi stadju bikri.

Il-programm COSME wera l-utilità tiegħu, u aħna nilqgħu bil-ħerqa l-appoġġ tal-kumitat tiegħek favur iż-żieda tal-approprjazzjonijiet tal-COSME, peress li l-SMEs huma parti importanti mill-ekonomija Ewropea u jipprovdu għadd kbir ta' impjiegi fi ħdan l-UE.

Fil-qasam tal-politika tal-enerġija, il-Kumitat ITRE jfakkar li għandha tingħata prijorità ħafna ikbar lil oqsma tal-baġit definiti għat-tlestija tas-Suq Intern tal-Enerġija u l-bini ta' ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u l-miri klimatiċi Ewropej. Għal dak l-iskop, jeħtieġ li jiġu pprovduti fondi adegwati għal proġetti ta' interess komuni li għandhom l-għan jiżguraw id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija u tar-rotot u l-konnettività tan-netwerks tal-gass u tal-elettriku, kif ukoll fondi addizzjonali għall-assistenza teknika tal-FEIS favur l-aggregazzjoni u l-ġenerazzjoni ta' proġetti dwar il-grilji intelliġenti, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli. 

Għal dik ir-raġuni, kif ukoll sabiex tissaħħaħ l-interkonnessjoni tan-netwerks tal-enerġija, tat-trasport u dawk diġitali, il-Kumitat ITRE jirrikonoxxi l-importanza tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, u għaldaqstant jilqa' ż-żieda fil-baġit tagħha għall-2018.

Fid-dawl tal-importanza enfasizzata tal-programm Orizzont 2020 u tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Kumitat ITRE xorta waħda jissuġġerixxi li jerġa' jiġi stabbilit il-profil annwali oriġinali tal-linji baġitarji għal dawn il-programmi li nqatgħu għall-proviżjonament tal-Fond ta' Garanzija tal-FEIS. Din iż-żieda tista' tiġi ffinanzjata bl-użu tal-mezzi finanzjarji kollha disponibbli fl-ambitu tar-Regolament-QFP eżistenti. F'dan il-kuntest, il-Kumitat ITRE jixtieq ifakkar fl-impenn tal-Parlament matul in-negozjati tal-FEIS li jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt negattiv fuq dawn iż-żewġ programmi, li l-pakketti finanzjarji tagħhom sofrew tnaqqis sinifikanti meta mqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni anki matul in-negozjati dwar il-QFP 2014-2020.

Ninsabu mħassbin ukoll li l-estensjoni tal-FEIS, filwaqt li nirrikonoxxuha bħala strument ta' suċċess kbir, u ż-żieda relatata ta' 2 biljun Euro f'garanzija, jistgħu għal darb' oħra jdgħajfu l-programm Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF). Għalhekk inħeġġu lir-rapporteur biex jiddefendi dawn il-programmi.

Fid-dawl tal-aġenziji deċentralizzati tal-Unjoni b'ammont sostanzjali ta' kompiti eżekuttivi sabiex jitwettqu l-għanijiet ta' politika tal-UE fi ħdan l-ambitu ta' responsabbiltà tal-Kumitat ITRE, nemmnu li li t-tnaqqis ta' 5 % tal-persunal kif ukoll l-ippuljar għat-tqassim mill-ġdid tar-riżorsi umani jenħtieġ li jintemmu fl-2018. Il-Kumitat ITRE huwa mħasseb li l-ammonti indikati fl-abbozz ta' baġit 2018 tal-Kummissjoni ma jissodisfawx il-ħtiġijiet reali ta' finanzjament tal-Aġenzija ACER. Għaldaqstant nenfasizzaw il-ħtieġa li jiġi żgurat finanzjament u persunal xieraq għall-Aġenzija ACER, fid-dawl tal-kompiti l-ġodda konferiti lilha mill-awtorità leġiżlattiva. Barra minn hekk, filwaqt li l-approprijazzjonijiet baġitarji tal-Aġenzija tal-GNSS żdiedu, l-għadd ta' karigi addizzjonali għall-Aġenzija GNSS għadu mhux biżżejjed biex tkun tista' twettaq il-kompiti l-ġodda konferiti lilha bil-leġiżlazzjoni.

Fil-Baġit 2018 għandha tingħata attenzjoni partikolari wkoll lll-inizjattivi leġiżlattivi ġodda, bħal WIFI4EU, li l-linja baġitarja għalihom inħolqot biss is-sena li għaddiet. F'dan ir-rigward, il-Kumitat ITRE japprezza ħafna l-fatt li t-tisħiħ previst mir-reviżjoni ta' nofs it-term tal-QFP 2014–2020 diġà ġie integrat fl-abbozz ta' baġit 2018 u jinsisti fuq iż-żamma tal-impenn li jiġu investiti EUR 120 miljun fl-inizjattiva WIFI4EU bejn l-2017 u l-2019.

Il-Kumitat ITRE jieħu nota wkoll taż-żieda fil-baġit 2018 għall-programmi ta' għajnuna għad-dekummissjonar ta' impjanti nukleari. Filwaqt li jirrikonoxxi l-ħtieġa ta' assistenza finanzjarja Ewropea għad-dekummissjonar, il-Kumitat ITRE jiddispjaċih għad-dewmien f'dan il-proċess. Għaldaqstant nistennew żieda kawta u analizzata sew fil-linji baġitarji rispettivi.

Fl-aħħar nett, il-Kumitat ITRE huwa sodisfatt li r-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-linji gwida ġenerali għall-Baġit 2018 tenniet it-talbiet preċedenti biex il-baġit tal-UE jiġi pprovdut livell adegwat ta' approprjazzjonijiet ta' pagament. In-nuqqas min-naħa tal-Unjoni li twettaq l-impenji legali u politiċi tagħha b'rabta mal-approprjazzjonijiet ta' pagament jista' jiddanneġġa serjament l-affidabbiltà tagħha, u aħna napprezzaw verament l-isforzi kontinwi tiegħek sabiex tissolva din il-problema.

Napprezzaw ħafna jekk il-Kumitat BUDG ikun jista' jqis dawn il-konsiderazzjonijiet fil-preparazzjoni tar-rapport tiegħu dwar il-mandat għat-trilogu u nistennew bil-ħerqa li l-kooperazzjoni bejn il-kumitati tagħna titkompla matul iċ-ċiklu baġitarju kollu tal-2018.

Dejjem tiegħek,

(iffirmat)

Jerzy Buzek

cc: Is-Sur Siegfried Mureşan, Rapporteur għall-Baġit 2018

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦAS-SAJD

Ittra indirizzata fis-27 ta' April 2014 minn Alain Cadec, President tal-Kumitat għas-Sajd, lil Siegfried Mureşan, Relatur Ġenerali għall-Baġit 2018

Traduzzjoni

Suġġett:  Il-prijoritajiet tal-Kumitat PECH għall-Baġit tal-Kummissjoni 2018

Għażiż/a kollega,

Il-Kumitat għas-Sajd iddeċieda li jgħarraf lill-Kumitat għall-Baġits bil-fehmiet u l-prijoritajiet tagħna għall-baġit tal-Kummissjoni 2018 permezz ta' proċedura bil-miktub u fil-format ta' ittra adottata waqt l-aħħar laqgħa li kellna tal-Kumitat tal-25 ta' April 2017.

Il-Kumitat għas-Sajd jieħu nota tal-pożizzjoni tal-Kunsill li l-baġit għall-2018 u l-għodod baġitarji korrettivi għandhom jirrispettaw b'mod strett il-limiti massimi rilevanti skont ir-Regolament dwar il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għall-perjodu 2014-2020. Il-Kunsill jesprimi l-ħtieġa li jitħallew marġnijiet biżżejjed taħt il-limiti massimi, sabiex ikunu jistgħu jiġu ttrattati ġrajjiet imprevisti.

Ir-riżorsi finanzjarji tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) huma kkonċentrati fit-Taqsima III u fit-Titolu 11: "L-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) u l-kontribuzzjonijiet obbligatorji lil Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd u Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli."

Il-Kumitat għas-Sajd iqis li l-prijoritajiet li ġejjin għandhom jiġu inkorporati fil-Mandat għat-trilogu:

1. Il-Kumitat għas-Sajd jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-Kunsill (li l-baġit għall-2018 u l-għodod baġitarji korrettivi għandhom jirrispettaw b'mod strett il-limiti massimi rilevanti skont ir-Regolament dwar il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għall-perjodu 2014-2020).

Jenħtieġ li l-baġit tal-FEMS ma jiffinanzjax inizjattivi ġodda għad-detriment tal-programmi u l-politiki eżistenti tal-Unjoni. L-approprjazzjonijiet relatati mal-FEIS li jikkonċernaw il-FEMS, Orizzont 2020 u l-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi Żgħar u ta' daqs Medju ma jistgħux jiġu affettwati minn tnaqqis baġitarju, bl-għan li l-fondi jkunu jistgħu jilħqu l-objettivi tagħhom. It-tennija tal-Kunsill dwar il-ħtieġa li jitħallew marġnijiet biżżejjed taħt il-limiti massimi, sabiex ikunu jistgħu jiġu indirizzati avvenimenti mhux mistennija, mhijiex waħda realistika biex wieħed ilaħħaq mal-azzjonijiet ġodda u mhux previsti li possibilment ifiġġu fil-futur qrib.

B'kont meħud tal-fatt li aktar minn 60 % tal-provvista ta prodotti tas-sajd għall-EU tiġi minn ibħra internazzjonali u miż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi ta' pajjiżi terzi, għandhom jiġu kkalkolati dispożizzjonijiet baġitarji adegwati u affidabbli fil-baġit annwali għall-2018, b'mod partikolari minħabba t-tiġdid previst tal-Protokolli mal-Marokk, ma' Kap Verde, mal-Kosta tal-Avorju, ma São Tomé u Príncipe u ma' Madagaskar.

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn id-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħorġu mill-UE, ħaġa li se tħalli impatt fuq il-QFP tal-2014-2020. Il-Kumitat għas-Sajd jissottolinja li l-Brexit jobbliga li tingħata l-akbar importanza lill-proċess li jwassal għall-istabbiliment ta' qafas baġitarju finanzjarju ġdid. Livell ogħla ta' flessibilità addizzjonali tal-baġit tal-UE huwa indispensabbli biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni.

Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE jkun jimplika t-telf ta' aċċess għal riżorsi tas-sajd notevoli, b'riperkussjonijiet importanti fuq l-industrija tas-sajd u fuq il-kompożizzjoni tal-flotta Ewropea. Il-Kumitat għas-Sajd jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li hemm komunitajiet kostali fejn madwar 65 % tal-impjiegi jiddependu mis-settur tas-sajd; iħeġġeġ li jittieħdu miżuri finanzjarji xierqa u urġenti biex tiġi ggarantita l-koeżjoni ekonomika u soċjali ta' dawn iż-żoni b'kont meħud tan-negozjati tal-Brexit.

Il-Kumitat għas-Sajd jesprimi dubji serji dwar kemm ir-riżorsi finanzjarji attwali disponibbli għas-settur tas-sajd jistgħu jindirizzaw b'mod sodisfaċenti din is-sitwazzjoni.

Dejjem tiegħek,

Alain CADEC

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦAL-LIBERTAJIET ĊIVILI, IL-ĠUSTIZZJA U L-INTERN

IPOL-COM-LIBE D (2017)19959        D 308218      19.05.2017

Is-Sur Jean Arthuis

President tal-Kumitat għall-Baġits

ASP 09G205

Suġġett:   Il-Prijoritajiet tal-Kumitat LIBE għall-Abbozz ta' Baġit 2018

Sur President,

Qed niktiblek b'referenza għall-prijoritajiet tal-Kumitat LIBE fir-rigward tan-negozjar tal-Abbozz tal-Baġit 2018.

Il-Kumitat LIBE jilqa' pożittivament il-ftehim reċenti dwar ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP u l-flessibbiltà akbar li jaf tirriżulta minnu fl-eżekuzzjoni tal-Baġit 2018, kif semmiet il-Kummissjoni Ewropea fl-istqarrija relatata tagħha. Aħna nilqgħu pożittivament il-ftehim fil-prinċipju li l-Intestatura 3 tingħata EUR 2.55 biljun 'il fuq mil-limitu massimu tagħha matul il-perjodu 2018-2020. Nixtiequ nindikaw, madankollu, li dan l-ammont kien stabbilit abbażi tal-proposti leġiżlattivi kollha magħrufa fi tmiem l-2016, inkluż l-impatt finanzjarju tar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni ta' Dublin (madwar EUR 460 miljun fis-sena) li s'issa (Mejju 2017) għadha ma ġietx adottata, u li minn dak iż-żmien il-Kummissjoni ħarġet xi proposti ġodda.

Barra minn hekk, għadd ta' ħtiġijiet finanzjarji ġodda li ma tqisux f'dan l-envelopp ta' EUR 2.55 biljun jaf ikunu pendenti b'rabta ma' żviluppi ulterjuri tal-politika fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Flimkien ma' ġrajjiet imprevedibbli possibbli matul il-bqija tal-perjodu tal-QFP, huwa possibbli li l-ammont ta' EUR 2.55 biljun ma jkunx biżżejjed.

Bħala tfakkira, għall-2017 biss, l-istrument ta' flessibbiltà u l-marġini ta' kontinġenza ġie mobilizzat għal ammont ta' EUR 1.7 biljun biex jiżdied il-limitu massimu tal-Intestatura 3, għaldaqstant EUR 2.55 biljun matul il-perjodu 2018-2020 jaf jirrikjedi sforzi sinifikanti ta' prijoritizzazzjoni. Il-prijoritajiet tal-Kumitat LIBE għan-negozjar tal-Abbozz ta' Baġit 2018 jaqgħu fi tliet kategoriji usa' ta' politika: (1) Asil u Migrazzjoni, (2) Ġestjoni tal-Fruntieri esterni tal-UE u (3) Is-Sigurtà Interna tal-Unjoni. Għal kull waħda minn dawn it-tliet kategoriji ta' politika, se ssib hawn taħt l-ogħla prijoritajiet ta' nfiq tal-Kumitat LIBE għall-2018:

1) Fil-qasam tal-Asil u l-Migrazzjoni, l-ewwel prijorità tal-Kumitat LIBE hija li jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti għall-istrument għal għajnuna umanitarja ta' emerġenza fi ħdan l-Unjoni, peress li dan il-mekkaniżmu huwa essenzjali għal rispons rapidu għal kriżijiet umanitarji fit-territorju tal-UE. It-tieni prijorità hija li jiġu ffinanzjati azzjonijiet relatati mal-akkoljenza u l-integrazzjoni ta' persuni li jfittxu protezzjoni internazzjonali permezz tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni. It-tielet prijorità hija li jingħata finanzjament suffiċjenti għat-trasformazzjoni tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil f'Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Asil mija fil-mija operattiva.

2) Rigward il-kontroll u l-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-UE, l-ewwel prijorità tal-Kumitat LIBE hi li tkompli tiffinanzja b'mod xieraq l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta sabiex din issir kompletament operattiva malajr kemm jista' jkun. It-tieni prijorità hija l-finanzjament tal-manutenzjoni u l-evoluzzjoni ta' sistemi ta' informazzjoni eżistenti u futuri tal-UE permezz tal-finanzjament ta' azzjonijiet korrispondenti fil-baġit tal-UE-LISA. Il-Kumitat LIBE jixtieq partikolarment jenfasizza li jqis li l-għadd ta' persunal ta' EU-LISA huwa insuffiċjenti minħabba l-iskala tal-proġetti li qed jitwettqu u dawk li se jitwettqu, li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Aġenzija. Għalhekk, il-Kumitat LIBE jirrakkomanda żieda xierqa fil-persunal għall-Aġenzija.

3) Fir-rigward tal-ġestjoni ta' sigurtà interna fi ħdan l-Unjoni, l-ewwel prijorità tirrigwarda l-azzjonijiet mibdija biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja bħala parti mill-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà, bl-għan li jiġu miġġielda aħjar it-terroriżmu u l-kriminalità transfruntiera. Din għandha tkopri azzjonijiet korrispondenti fil-pjanijiet ta' ħidma tal-aġenziji rilevanti, l-evoluzzjoni tas-sistema SIS II attwali proposta mill-Kummissjoni, kif ukoll l-iżviluppi futuri għall-infurzar tal-liġi b'rabta mas-sistemi ta' informazzjoni tal-UE. Il-Kumitat LIBE għalhekk jitlob allokazzjoni xierqa ta' riżorsi għall-Eurojust. It-tieni prijorità hija li jiġu ffinanzjati azzjonijiet għall-ġlieda kontra ċ-Ċiberkriminalità f'konformità mal-prijoritajiet tal-protezzjoni tad-data u tas-sigurtà tad-dejta kif ukoll l-Aġenda Ewropea dwar is-sigurtà u l-istrateġija riveduta tal-UE fir-rigward taċ-ċibersigurtà, li hi mistennija fit-tieni nofs tal-2017.

Il-Kumitat LIBE jixtieq ifakkar li l-programmi esterni barra mill-ambitu tal-kompetenzi tiegħu għandhom riperkussjonijiet fuq il-ħtiġijiet ta' finanzjament fl-Unjoni. Għalhekk, il-Kumitat LIBE jenfasizza l-importanza ta' programmar u monitoraġġ effiċjenti u effettivi tal-fondi allokati taħt l-istrumenti ta' finanzjament esterni tal-Unjoni.

Fl-aħħar nett, il-Kumitat LIBE jixtieq jirrakkomanda li l-Parlament jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva biex tiżgura li l-fondi li ma jkunux intużaw taħt il-mekkaniżmu ta' rilokazzjoni temporanja b'sostenn għall-Italja u l-Greċja, li jiskadi f'Settembru 2017, jiġu allokati mill-ġdid taħt l-Intestatura III.

Dejjem tiegħek,

Claude MORAES

ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI

Ittra tal-1 ta' Ġunju 2017 mingħand Danuta Maria Hübner, President tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, lil Jean Arthuis, President tal-Kumitat għall-Baġit

Traduzzjoni

Suġġett:  Il-prijoritajiet tal-Kumitat AFCO għall-mandat għat-trilogu għall-Baġit 2018

Sur President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li nippresjedi huwa konxju dwar il-fatt li l-proċedura baġitarja ta' din is-sena nbdiet ftit aktar tard mis-soltu bil-preżentazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-istimi tal-Kummissjoni għall-2018 fit-30 ta' Mejju 2017. Peress li din l-iskadenza tirriżulta f'kalendarju strett ħafna għall-adozzjoni tar-Rapport tiegħek dwar il-Mandat għat-Trilogu għall-Baġit 2018, bħala Rapporteur għall-opinjoni tal-Kumitat AFCO dwar il-Baġit 2018 ingħatajt il-mandat li nħejji l-kontribut tagħna għal dan l-abbozz ta' rapport fl-għamla ta' ittra li tiddeskrivi l-prijoritajiet tal-AFCO għall-baġit tas-sena d-dieħla.

Għaldaqstant, il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jixtieq jiġbed l-attenzjoni tiegħek lejn l-oqsma ta' prijorità li ġejjin li jistħoqqilhom li jiġu indirizzati fin-negozjati baġitarji ta' din is-sena:

- Il-komunikazzjoni maċ-ċittadini għandha tkun fost l-ogħla prijoritajiet għall-baġit tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha fl-2018, mhux biss minħabba li qed joqorbu l-elezzjonijiet Ewropej fl-2019, iżda wkoll sabiex jiġu żgurati dibattitu pubbliku wiesa' u l-involviment taċ-ċittadini fil-proċess ta' diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa b'reazzjoni għall-White Paper tal-Kummissjoni ppreżentata aktar kmieni din is-sena. Għal dan il-għan, l-Ispazji Pubbliċi Ewropej li diġà jeżistu fi 18-il Stat Membru jistgħu jservu bħala pjattaformi importanti ta' djalogu maċ-ċittadini u l-2018 tista' titqies bħala sena tajba biex nippruvaw nespandu l-attivitajiet tagħhom;

- F'dak li jikkonċerna l-baġit tal-Parlament, il-Kumitat AFCO jinsab kuntent li l-istrateġija ta' komunikazzjoni għall-elezzjonijiet tal-2019 ġiet ikkunsidrat mill-ġdid fid-dawl tal-lezzjonijiet li ttieħdu mill-kampanja elettorali tal-2014. Huwa tal-akbar importanza li jiġi evitat kwalunkwe tnaqqis fil-parteċipazzjoni elettorali u, għal dan il-għan, il-komunikazzjoni u d-djalogu maċ-ċittadini permezz tal-pjattaformi kollha possibbli għandhom ikunu fil-qalba tal-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-Parlament. Iċ-ċittadini għandhom iħossuhom involuti, irrappreżentati u impenjati. Għal dan il-għan, l-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-Parlament għandha tkun allinjata kemm jista' jkun ma' proposti għal riforma fil-liġi elettorali Ewropea adottata f'din il-Kamra fil-11 ta' Novembru 2015;

- Rigward il-prijoritajiet baġitarji tas-soltu tal-Kumitat AFCO, ninsab kuntenta biż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament għall-programm Ewropa għaċ-Ċittadini u ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn tal-programm dwar id-drittijiet, l-ugwaljanza u ċ-ċittadinanza. Madankollu, ninsab imħassba minħabba t-tnaqqis żgħir fl-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Peress li dawn l-istrumenti huma essenzjali għat-tisħiħ tal-proċessi parteċipatorji ta' demokrazija fl-UE u għall-bini tal-fiduċja taċ-ċittadini u l-fehim tal-politiki u l-politika Ewropej, il-Kumitat AFCO jixtieq jara dawn il-programmi, kif ukoll strateġiji ta' komunikazzjoni sottostanti, mogħnija bir-riżorsi adegwati biex jilqħu l-objettivi tagħhom.

Jien ninsab fiduċjuża li l-Kumitat għall-Baġit se jikkunsidra s-suġġerimenti tagħna meta jipprepara l-Mandat għat-Trilogu għall-Baġit 2018.

Dejjem tiegħek,

Prof. Danuta Hübne

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

29.6.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

22

3

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

22

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Clare Moody, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee

2

0

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0 : astensjoni