Διαδικασία : 2016/2325(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0250/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0250/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2017 - 24
CRE 11/09/2017 - 24

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0323

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 866kWORD 98k
5.7.2017
PE 602.728v03-00 A8-0250/2017

σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

(2016/2325(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Constanze Krehl

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

(2016/2325(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 189 του τίτλου XIX και το άρθρο 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2016)0705),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» (COM(2013)0108),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» (COM(2011)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο ««Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0306),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2010, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (COM(2010)0308),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ21) της UNFCCC και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11), η οποία διεξήχθη στο Παρίσι, Γαλλία, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 512/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 σχετικά με τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS(4),

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και την υπουργική «δήλωση του Άμστερνταμ», της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της διασυνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο The Hague Manifesto on Space Policy (Μανιφέστο της Χάγης σχετικά με τη διαστημική πολιτική), του Ιουνίου του 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με κοινό όραμα και στόχους για το μέλλον της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, που υπογράφηκε από την Επιτροπή και τον Οργανισμό στις 26 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα(5),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ – Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές – βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου του 2016 σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά στην Ευρώπη(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0250/2017),

Α.  έχοντας υπόψη ότι τα οφέλη του διαστήματος για την κοινωνία είναι πολύπλευρα και μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας για την Ευρώπη, με την ενίσχυση της ανάπτυξης πολλών νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την υποστήριξη της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και των θαλάσσιων μεταφορών· έχοντας υπόψη ότι η δορυφορική τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογίες επικοινωνιών, συστήματα γεωσκόπησης υψηλής ανάλυσης τα οποία επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, στην ταχεία αντίδραση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και σε αποτελεσματικότερους συνοριακούς ελέγχους και ελέγχους ασφάλειας·

Β.  έχοντας υπόψη ότι οι διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες και τα διαστημικά δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες δημόσιες πολιτικές και βασικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως την ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Γ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση για τους ευρωπαίους πολίτες, και ότι μια φιλόδοξη διαστημική στρατηγική μπορεί να εξασφαλίσει την αυτονομία της ΕΕ και τη βελτίωση της θέσης της στον στρατηγικό τομέα του διαστήματος, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της μεταποίησης, των επιχειρησιακών λειτουργιών και των κατάντη υπηρεσιών που σχετίζονται με το διάστημα·

Δ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αποφάσεις που έλαβαν το 2007 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν ως αποτέλεσμα τη διάθεση κονδυλίων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης —Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και GALILEO— και προέβλεπαν μια συμφωνία σχετικά με τη δομή διαχείρισης των προγραμμάτων·

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη», και επικροτεί την πλήρη δέσμευση της Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών οφελών του διαστήματος, την αύξηση της χρήσης διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών για την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών, την υποστήριξη ενός διεθνώς ανταγωνιστικού και καινοτόμου ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα, την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης στο διάστημα, και την ενδυνάμωση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος·

2.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ και να εξεταστεί η μελλοντική εξέλιξη των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, με σκοπό ιδίως να δημιουργηθεί ένα θετικό και προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα στον κατάντη τομέα· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η δημόσια χρηματοδότηση των εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων και μιας κατάντη υποδομής δεδομένων, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα·

3.  τονίζει τα επιτεύγματα που έχουν σημειώσει στο διάστημα τα κράτη μέλη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) και η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αποστολών εξερεύνησης, και δυνατοτήτων γεωσκόπησης και μετεωρολογίας·

4.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν τα προγράμματα Galileo και Copernicus, πριν η Επιτροπή παρουσιάσει τις νέες νομοθετικές προτάσεις της στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· θεωρεί ότι στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης θα πρέπει να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα: ο μελλοντικός ρόλος του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) στο Galileo και ο δυνητικός ρόλος του στο Copernicus· πώς μπορεί να απλοποιηθεί η σχέση του GSA με τον ΕΟΔ· και ο υφιστάμενος διαχωρισμός μεταξύ των βασικών και των κατ’ εξουσιοδότηση καθηκόντων του οργανισμού· παροτρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να διασφαλίσει, πριν ανατεθούν νέα καθήκοντα στον GSA, ότι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να τα αναλάβει·

5.  τονίζει ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να τροφοδοτήσει μελλοντικές συζητήσεις σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΕΟΔ, λαμβανομένης υπόψη της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΕΟΔ η οποία υπεγράφη στις 26 Οκτωβρίου 2016· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε συνεργασία με τον ΕΟΔ, διάφορες επιλογές μέσω των οποίων μπορεί να απλουστευθεί το περίπλοκο θεσμικό τοπίο στον τομέα της ευρωπαϊκής διαστημικής διακυβέρνησης, με στόχο να βελτιωθεί η κατανομή αρμοδιοτήτων προς όφελος της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας·

6.  τονίζει ότι ο GSA θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στελέχωση ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την επάρκεια των πόρων που χορηγούνται στον GSA, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά και τα μελλοντικά καθήκοντά του· θεωρεί ότι η πολιτική και οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού θα πρέπει να προσαρμοστούν υπό το πρίσμα των νέων καθηκόντων που ανατίθενται στον GSA, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013·

7.  τονίζει ότι, προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις, ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει, όσον αφορά τον τομέα του διαστήματος, μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τον τρέχοντα, προκειμένου να υποστηριχθεί ολόκληρη η αλυσίδα αξίας (διαστημικό και επίγειο σκέλος, γεωσκόπηση, πλοήγηση και επικοινωνίες), και ότι αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί κατά την επικείμενη αναθεώρηση του ΠΔΠ· επαναλαμβάνει ότι η επιτυχής ανάπτυξη κατάντη αγορών εξαρτάται ιδίως από την έγκαιρη υλοποίηση και τη συνεχή εξέλιξη των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, των οποίων η επαρκής χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και η μοναδική συμβολή των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ κατά τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και η οικονομική αποδοτικότητα· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να ενταθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ που συμμετέχουν στη διαστημική πολιτική της, προκειμένου να επιτευχθούν περαιτέρω αποτελέσματα συνεργειών· παραπέμπει στην αυξανόμενη σύγκλιση των διαφόρων τομέων δραστηριότητας· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τη φύση και την έκταση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν υφιστάμενα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στο διάστημα·

Μεγιστοποίηση των οφελών του διαστήματος για την κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα διαστημικά προγράμματα και οι υπηρεσίες τους αποτελούν βασικά στοιχεία σε τομείς πολιτικής και οικονομικούς κλάδους όπως η ενέργεια, το κλίμα, το περιβάλλον, η ασφάλεια και η άμυνα, η υγεία, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ψηφιακή αγορά και οι κινητές επικοινωνίες, η περιφερειακή πολιτική και η χωροταξία· θεωρεί ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων και η βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ευρωπαϊκής διαστημικής στρατηγικής για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ· επισημαίνει επίσης τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για την κοινωνία από την οικονομική χρήση των δορυφόρων και συστημάτων τηλεπισκόπησης·

11.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την πλήρη οικονομική εκμετάλλευση των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus με τους εξής τρόπους: καθορισμός κατάλληλων στόχων για τη διείσδυση στην αγορά· βελτίωση της προσβασιμότητας και της επεξεργασίας των δεδομένων του Copernicus με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών, να αναπτύσσουν εφαρμογές που βασίζονται σε διαστημικά δεδομένα· εξασφάλιση καλύτερης ενσωμάτωσης με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες —όπως ευφυή συστήματα μεταφορών, το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, το SafeSeaNet, καθώς και συμβατικά συστήματα πλοήγησης— και διεύρυνση του δυναμικού των διαστημικών λύσεων· τονίζει τα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τα δεδομένα και τις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης·

12.  επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής για την προμήθεια πλατφορμών υπολογιστικού νέφους για δεδομένα γεωσκόπησης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη αξιοποιεί πλήρως τα οικονομικά οφέλη των εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων της και να καθιερωθεί η βιώσιμη πρόσβαση των χρηστών και η απόκτηση δεξιοτήτων· προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει το έργο της στον εν λόγω τομέα, ώστε οι πρώτες πλατφόρμες δεδομένων να είναι λειτουργικές το 2018· θεωρεί ότι όλες οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις εν λόγω πλατφόρμες θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε ιδιωτικούς φορείς·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη λειτουργία των οντοτήτων στις οποίες έχει ανατεθεί το πρόγραμμα Copernicus, με σκοπό ιδίως να απλουστευτούν και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες υποβολής προσφορών που αυτές εφαρμόζουν, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ·

14.  τονίζει την ανάγκη να καταστεί η νομοθεσία συμβατή με τις διαστημικές προκλήσεις, και επαναλαμβάνει την έκκληση του, την οποία διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά, να προβαίνει η Επιτροπή σε «διαστημικό έλεγχο» πριν από την υποβολή οποιασδήποτε νέας νομοθετικής ή μη νομοθετικής πρότασης· καλεί την Επιτροπή να άρει τους φραγμούς στη χρήση διαστημικών τεχνολογιών από τον δημόσιο τομέα, π.χ. για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με νέα και υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία· πιστεύει ότι η δημόσια πολιτική μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών, με βάση παραδείγματα όπως το eCall και ο ψηφιακός ταχογράφος· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υιοθέτηση των διαστημικών τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, για παράδειγμα μέσω της αγοράς ευρωπαϊκών δεδομένων ή υπηρεσιών γεωσκόπησης για την εξυπηρέτηση στόχων πολιτικής·

15.  επισημαίνει το δοκιμαστικό σχέδιο για την εξασφάλιση καθαρότερου διαστήματος μέσω της εξόδου από την τροχιά και για καινοτόμα υλικά για τον διαστημικό εξοπλισμό, το οποίο έχει ως στόχο να εξετάσει τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα μιας μελλοντικής κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (ΚΤΠ) για τον τομέα του διαστήματος· αναγνωρίζει ότι οι επαρκείς πόροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί, είναι απαραίτητοι για να εξασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα και να αναπτυχθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στο διάστημα·

16.  πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η συμβολή του Copernicus στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό τις ικανότητες που βασίζονται στο Copernicus για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2, οι οποίες αναπτύσσονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»(11), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που κατοχυρώνονται στη συμφωνία COP21 και την αποτελεσματική εφαρμογή της· υποστηρίζει την ανάπτυξη μελλοντικών δορυφόρων που θα προορίζονται για την παρακολούθηση του CO2 και του μεθανίου·

17.  χαιρετίζει τη δήλωση αρχικών υπηρεσιών του Galileo της 15ης Δεκεμβρίου 2016· τονίζει ότι η εκτεταμένη χρήση του σήματος του Galileo αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ισχυρής κατάντη αγοράς για τις διαστημικές εφαρμογές και υπηρεσίες, και ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα —συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κανονιστικών— προκειμένου η πλήρης συμβατότητα με το Galileo και το EGNOS να καταστεί το πρότυπο για τις συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ, και να ενθαρρυνθεί η διείσδυση συσκευών έτοιμων προς χρήση με το Galileo και το EGNOS στην παγκόσμια αγορά· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην κατάντη βιομηχανία του ευρωπαϊκού GNSS·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ρολόγια σε ζωτικής σημασίας υποδομές τα οποία βασίζονται στο GNSS είναι έτοιμα προς χρήση με το Galileo και το EGNOS, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία από άποψη ασφαλείας·

19.  υπογραμμίζει την ικανότητα των δορυφόρων να παρέχουν αδιάλειπτη και πολύ υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα, ιδίως στις απομακρυσμένες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, γεγονός ουσιαστικής σημασίας για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, για την ανάπτυξη δικτύων υψηλής ταχύτητας και για την επέκταση των δικτύων του Διαδικτύου των Πραγμάτων, εξελίξεις οι οποίες επιτρέπουν υπηρεσίες όπως η αυτόνομη οδήγηση, η έξυπνη διαχείριση στόλου και εμπορευματικών μεταφορών, και οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής υγείας· τονίζει τη συμπληρωματικότητα των επίγειων και διαστημικών τεχνολογιών για την επίτευξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και να λάβει δεόντως υπόψη τη συμβολή των δορυφόρων σε αυτόν τον τομέα· τονίζει επίσης την ανάγκη να είναι διαθέσιμες επαρκείς ζώνες συχνοτήτων για τη λειτουργία των εν λόγω δορυφορικών υπηρεσιών· ζητεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του υπό εξέλιξη νομοθετικού έργου για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, με επαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη· πιστεύει επίσης ότι η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συντονισμό με τις ψηφιακές στρατηγικές της Επιτροπής, με την υποστήριξη των κρατών μελών και της βιομηχανίας, ούτως ώστε να προωθηθεί μια αποτελεσματική χρήση των δορυφορικών επικοινωνιών με γνώμονα τη ζήτηση, προκειμένου να ενισχυθεί η απανταχού συνδεσιμότητα σε όλη την ΕΕ·

20.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την τόνωση των κατάντη διαστημικών αγορών, κυρίως μέσω δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων σε χώρες που δεν διαθέτουν ακόμα μεγάλο διαστημικό τομέα, σημειώνοντας ότι αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή· υποστηρίζει τη θέσπιση στοχευμένων μέτρων δημιουργίας ικανοτήτων προς στήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών με αναδυόμενες διαστημικές δυνατότητες· επισημαίνει το γεγονός ότι η περιφερειακή διάσταση είναι ουσιώδης προκειμένου τα οφέλη του διαστήματος να φτάσουν μέχρι τους πολίτες, και ότι η συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και με το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ· υποστηρίζει, κατά συνέπεια, μια μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε μια επιτυχή διαστημική πολιτική της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να είναι μέλος του φόρουμ των χρηστών του Copernicus ώστε να αποτυπωθεί η σημασία των περιφερειακών και τοπικών φορέων ως χρηστών των δεδομένων του Copernicus·

21.  τονίζει ότι χρήστες όπως οι ΜΜΕ και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς ενήμεροι όσον αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για σχέδια που συνδέονται με το Galileo ή το Copernicus, και ότι η στοχοθετημένη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες αυτές θα πρέπει να βελτιωθεί χωρίς καθυστέρηση·

22.  αναγνωρίζει τον ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών, καθώς και των δύο εμβληματικών διαστημικών προγραμμάτων, στο να καταστούν οι επίγειες, θαλάσσιες, εναέριες και διαστημικές μεταφορές εξυπνότερες, ασφαλέστερες και βιώσιμες, και ενσωματωμένες σε στρατηγικούς τομείς του μέλλοντος όπως τα αυτόνομα και τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα, και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα· πιστεύει ότι η διαστημική στρατηγική μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των νέων αναγκών του τομέα μεταφορών για ασφαλή και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, πιο αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους ενδιαφερόμενους παράγοντες του τομέα των μεταφορών στον διάλογο με τον διαστημικό κλάδο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφάνεια και να διευκολύνει την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας στην αγορά μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών μεταφορών της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του διαστημικού τουρισμού·

23.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την εφαρμογή της διαδικασίας προσγείωσης του EGNOS στους μικρότερους αλλά και τους μεγαλύτερους αερολιμένες· τονίζει εκ νέου τα οικονομικά πλεονεκτήματα και την αυξημένη ακρίβεια, ανθεκτικότητα και ασφάλεια που θα μπορούσε να παρέχει το EGNOS στη χρήση εφαρμογών καίριας σημασίας για την ασφάλεια, π.χ. σε σχέση με τις προσγειώσεις αεροσκαφών, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η κάλυψη του EGNOS, κατά προτεραιότητα στη Νοτιοανατολική και την Ανατολική Ευρώπη, και περαιτέρω στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή· θεωρεί επίσης ότι το Galileo θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, ως ακρογωνιαίος λίθος για τη μετάβαση από την επιτήρηση με ραντάρ στη δορυφορική επιτήρηση·

24.  τονίζει περαιτέρω τη σημασία του να εξοπλιστούν τα αεροσκάφη με διαστημική τεχνολογία αυτόματης εξαρτημένης επιτήρησης-εκπομπής (ADS-B), και να υποχρεούνται οι αερομεταφορείς να εξοπλίζουν τα αεροσκάφη με το σύστημα ADS-B, ώστε να διασφαλιστεί ακρίβεια και αξιοπιστία στην παρακολούθηση των αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο και να εξοικονομούνται καύσιμα·

25.  τονίζει τη σημασία των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ όσον αφορά τα ζητήματα θάλασσας και ναυτιλίας, τις αλιευτικές δραστηριότητες και τη γαλάζια οικονομία γενικότερα, για παράδειγμα στους εξής τομείς: αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας· επισκόπηση και αξιολόγηση της κατάστασης και της υγείας των ωκεανών και των ιχθυαποθεμάτων· υποστήριξη της παραγωγικότητας της ιχθυοκαλλιέργειας· διευκόλυνση της θαλάσσιας έρευνας· και παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, καθώς και δορυφορικών συνδέσεων για τις ενσωματωμένες ιατρικές συσκευές· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη για διαστημικές ικανότητες επιτήρησης των ωκεανών και για καλό συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών Galileo, EGNOS και Copernicus·

Προώθηση ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού και καινοτόμου ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα

26.  τονίζει ότι η επιτυχία και η ανταγωνιστικότητα του διαστημικού τομέα, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την έρευνα και την καινοτομία· ζητεί να ενισχυθεί και να επεκταθεί η ειδική για το διάστημα γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ένατου προγράμματος πλαισίου· υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών μελών για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας και την αποφυγή της επικάλυψης ενεργειών, ιδίως σε τομείς στους οποίους διάφοροι φορείς χρηματοδοτούν την έρευνα· πιστεύει ότι η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να χρηματοδοτούνται, προς όφελος ενός ευρέος φάσματος διαστημικών τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τη χρήση του μέσου για τις ΜΜΕ που αποσκοπεί στην κλιμάκωση των επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα των διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 όσο και σε μελλοντικά προγράμματα πλαίσια·

27.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, να διασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των επιχειρήσεων της ΕΕ έναντι των επιχειρήσεων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τιμές που χρεώνουν οι εταιρείες σε άλλους πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων και η εφαρμογή δίκαιων πρακτικών εκ μέρους των παραγόντων της αγοράς, με σκοπό να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία αντιμετωπίζει όλο και πιο έντονο ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων συστημάτων προμηθειών·

28.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση και να εξασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και της βέλτιστης δυνατής χρήσης πολλαπλών παρόχων από την ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να ενισχυθεί με ισορροπημένο τρόπο η συμμετοχή της βιομηχανίας σε όλα τα επίπεδα, και ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· πιστεύει ότι οι διαστημικοί συνεργατικοί σχηματισμοί μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη διαστημική βιομηχανία·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, νέων διαστημικών επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών ικανών να φέρουν την επανάσταση στον τομέα και να μειώσουν το κόστος (π.χ. ευρωπαϊκές τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή την αποστολή μικρών δορυφόρων στο διάστημα, όπως επαναχρησιμοποιήσιμα αερόστατα ή συστήματα εκτόξευσης)·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση και τις ανάγκες των ΜΜΕ κατά τον καθορισμό της διάρκειας των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των διαστημικών υποδομών και υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στον τομέα του διαστήματος·

31.  τονίζει την ανάγκη επένδυσης με αποφασιστικότερο τρόπο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των πολιτών της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος, ώστε, μεταξύ άλλων, να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το διάστημα κατά τη μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία· υπογραμμίζει τη σημασία των επιτευγμάτων της διαστημικής πολιτικής ως πηγής έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές καθώς και σε σχέση με την προώθηση μιας αίσθησης ευρωπαϊκής ταυτότητας· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να συνεχιστεί και να επεκταθεί η συντονισμένη προσέγγιση για μια ευρωπαϊκή διαστημική εκπαίδευση ικανή να προσελκύει τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας·

32.  τονίζει ότι η συμμετοχή στα προαιρετικά προγράμματα του ΕΟΔ, στο πλαίσιο των οποίων οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν στην προετοιμασία τεχνολογιών αιχμής για διαστημικές αποστολές και διαστημικά συστήματα, αποτελεί βασικό και θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη της ικανότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας· τονίζει ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα ανοίγει τον δρόμο στην επιχειρηματικότητα στον εν λόγω τομέα, καθώς και στην πρόσβαση σε επιστημονικά έργα υψηλής έντασης τεχνολογίας και γνώσης, κάτι που μπορεί επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στον τομέα των μεταφορών·

Ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του διαστήματος σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον

33.  υπενθυμίζει ότι τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ είναι πολιτικού χαρακτήρα και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για τη μη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη και την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των μη στρατιωτικών πτυχών και των πτυχών ασφάλειας και άμυνας και να υπάρξει χρήση των διαστημικών δυνατοτήτων για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας και προστασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεωπολιτικό περιβάλλον και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων και του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα, το οποίο προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2016, ώστε να εξασφαλιστεί η συνολική συνεκτικότητα στον συγκεκριμένο στρατηγικό τομέα·

34.  καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει τη ζήτηση από θεσμικούς πελάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ανεξάρτητη, οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη πρόσβαση στο διάστημα μέσω της χρήσης των ευρωπαϊκών συστημάτων εκτόξευσης Ariane και Vega, και των μελλοντικών μοντέλων που θα προκύψουν από την εξέλιξή τους· πιστεύει ότι το στοιχείο αυτό έχει εξαιρετική στρατηγική σημασία για τις διαδικασίες διαχείρισης έκτακτων αναγκών και κρίσεων, καθώς και για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας·

35.  υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να αξιολογήσει διάφορους τρόπους υποστήριξης των ευρωπαϊκών υποδομών εκτόξευσης από την άποψη της αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των αναγκών της ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, τη στρατηγική σημασία που έχει το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στο Κουρού (Γαλλική Γουιάνα), και την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την περιοχή στην οποία βρίσκεται·

36.  υπενθυμίζει ότι η έννοια της ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την ανεξάρτητη ικανότητα της Ευρώπης να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να εκτοξεύει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται διαστημικά συστήματα·

37.  παρατηρεί ότι δεν υπάρχει ορατότητα όσον αφορά τη συνέχιση του προγράμματος οχημάτων εκτόξευσης στην Ευρώπη μετά τα επόμενα τρία ή τέσσερα έτη (Ariane 6 και Vega C), ούτε όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του εν λόγω προγράμματος· εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία ενός μεσομακροπρόθεσμου προγράμματος εκτοξεύσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τα οχήματα εκτόξευσης στην Ευρώπη για τα επόμενα 20 έτη·

38.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών εκτόξευσης και την ενσωμάτωση των αρχών του οικολογικού σχεδιασμού σε όλα τα συστήματα εκτόξευσης και σε όλα τα διαστημικά μέσα·

39.  θεωρεί ότι στην επόμενη γενιά δορυφορικών συστημάτων θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ασφάλεια των υποδομών του προγράμματος Galileo, μεταξύ άλλων στο τμήμα εδάφους, καθώς και η ικανότητα διπλής χρήσης των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, ενώ θα πρέπει να βελτιωθούν η ακρίβεια και η κρυπτογράφηση· υπενθυμίζει ότι η κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία (PRS) του Galileo, που είναι προσβάσιμη μόνο σε χρήστες εξουσιοδοτημένους από την κυβέρνηση, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον όσον αφορά την αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσεων·

40.  εφιστά την προσοχή στην τρωτότητα των διαστημικών υποδομών σε παρεμβολές ή επίθεση από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, καθώς και σε μια σειρά άλλων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων με διαστημικά απόβλητα ή άλλους δορυφόρους· επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση των ζωτικών υποδομών και επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη ανθεκτικών τεχνολογιών· αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος και των διαστημικών τεχνολογιών για τη διπλή χρήση, ιδίως στις επικοινωνίες, τις πληροφορίες ασφαλείας, την επιτήρηση και την αναγνώριση, την αντιμετώπιση καταστροφών και τον έλεγχο των εξοπλισμών, υπογραμμίζει δε τη ζωτική σημασία των δυνατοτήτων του διαστήματος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ενθαρρύνει περαιτέρω τις επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων διαστημικών ικανοτήτων και τεχνολογίας· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι δυνατότητες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών στο διάστημα, κάτι που με τη σειρά του θα ενισχύσει την ικανότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα να ανταποκρίνεται στις μεταβολές των αγορών, των φορέων και των τεχνολογιών·

41.  καλεί την Επιτροπή να μετριάσει τους κινδύνους που προκύπτουν από τα διαστημικά απόβλητα μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων υπηρεσιών επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), με σκοπό τη θέσπιση προγράμματος για τη δημιουργία ανεξάρτητου συστήματος ικανού να αναγνωρίζει τις απειλές που συνεπάγονται τα διαστημικά απόβλητα για τις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, να στηρίζει μέτρα για την αποφυγή των συγκρούσεων και, μακροπρόθεσμα, να απομακρύνει ενεργά τα απόβλητα από την τροχιά της Γης· υποστηρίζει το σχέδιο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών SST της ΕΕ, ώστε να καταστούν δυνατές οι διαστημικές μετεωρολογικές προβλέψεις, και συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στη Γη, ώστε να αντιμετωπιστεί ο δυνητικά καταστροφικός κίνδυνος να συγκρουστεί κάποιο από αυτά τα αντικείμενα με τη Γη· τονίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να επεκταθούν οι δυνατότητες και η εμπειρογνωμοσύνη σε αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει ήδη ο ΕΟΔ· επιβεβαιώνει την ανάγκη να παρέχονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά δεδομένα, με στόχο την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας·

42.  υπενθυμίζει την αυξανόμενη σημασία της κυβερνοασφάλειας για τα διαστημικά προγράμματα, και σημειώνει ότι αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας μας εξαρτάται από υπηρεσίες που σχετίζονται με το διάστημα· καλεί την Επιτροπή να μετριάσει τους κινδύνους για τα διαστημικά μέσα της ΕΕ, μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης της κρυπτογράφησης, για την προστασία των σχετικών με το διάστημα υποδομών από κυβερνοαπειλές· ζητεί, περαιτέρω, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί οργανισμοί διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κυβερνοεπιθέσεων·

43.  θεωρεί ότι η προγραμματισμένη πρωτοβουλία Govsatcom αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μέτρο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ασφαλείς, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες για ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των χρηστών σε ευρύ φάσμα τομέων, και, παράλληλα, να ενισχύονται η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα δορυφορικών τηλεπικοινωνιών· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου είναι αρκούντως θετικά, να διαμορφώσει την προγραμματισμένη πρωτοβουλία Govsatcom με οικονομικά αποδοτικό τρόπο —που μπορεί να περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και από κοινού χρήση δυνατοτήτων, ή την αγορά υπηρεσιών από πιστοποιημένους εμπορικούς δορυφόρους επικοινωνιών— και να διασφαλίσει ότι η πρωτοβουλία δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία και ότι αποφεύγονται επικαλύψεις με υφιστάμενες δομές·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής με στόχο την αποτελεσματική συμβολή στην ενίσχυση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας μέσω της παροχής στα οικεία θεσμικά όργανα ανεξάρτητων πληροφοριών ασφάλειας, όπως επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο·

Ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

45.  καλεί την Επιτροπή να προωθεί τα διαστημικά μέσα της ΕΕ και τις ικανότητες της διαστημικής βιομηχανίας της ΕΕ σε όλες τις σχετικές πτυχές των εξωτερικών της σχέσεων·

46.  πιστεύει ότι για την εξασφάλιση ενός ειρηνικού και ασφαλούς διαστημικού περιβάλλοντος θα χρειαστεί συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προαγωγή προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και βιωσιμότητας, ιδίως σε σχέση με την εξερεύνηση του διαστήματος, και καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό·

47.  επισημαίνει την ανάγκη για διεθνή συντονισμό όσον αφορά θέματα διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας και των διαστημικών αποβλήτων, τα οποία πρόκειται να αυξηθούν λόγω της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης των αποκαλούμενων «ευρείας κλίμακας σχηματισμών δορυφόρων» και της συμφόρησης στις τροχιές πλησίον της Γης που μπορεί να προκύψει από τη συνεχιζόμενη μείωση των εξόδων για την εκτόξευση δορυφόρων·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τους υφιστάμενους στόχους του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους όπως η διαστημική εξόρυξη, και να εξετάζει τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν αυτοί να έχουν στα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και, ιδίως, στη Συνθήκη για το απώτερο διάστημα· θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχές της Συνθήκης, και ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί ένας αγώνας δρόμου για εξαντλήσιμους πόρους στο διάστημα· προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την εξασφάλιση συναίνεσης· αναγνωρίζει ότι το διάστημα αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας·

49.  εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την οικονομική διπλωματία ώστε να ανοίξουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς στις αγορές τρίτων χωρών θα πρέπει να υποστηρίζονται από την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, από τις αρχές των κρατών μελών, είτε μεμονωμένα είτε μέσω του ΕΟΔ, καθώς και από οργανισμούς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)· συνιστά να καταρτίζονται εκ των προτέρων σχέδια για συντονισμένη στήριξη αυτού του είδους·

Διασφάλιση αποτελεσματικής υλοποίησης

50.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ και ότι θα πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις επαφές που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και τον ΕΟΔ, όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με το διάστημα·

51.  θεωρεί ότι η δημοκρατική υποστήριξη είναι σημαντική για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο διάστημα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ορθά σχεδιασμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας σχετικά με τα οφέλη των διαστημικών τεχνολογιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις· προτρέπει την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής, να βασιστεί στους παρακάτω τρεις πυλώνες, καθένας από τους οποίους καλύπτει μια σημαντική ομάδα του κοινού: α) ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αναγκαιότητα των επενδύσεων στο διάστημα· β) ενημέρωση των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα εμβληματικά διαστημικά προγράμματα· γ) ένταξη του διαστήματος στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο έναν χάρτη πορείας σχετικά με τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής επικοινωνίας το συντομότερο δυνατό·

52.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της, να προτείνει νομοθεσία όπου αυτό χρειάζεται και να σχεδιάσει πρόσθετες συγκεκριμένες και απτές δράσεις που απαιτούνται για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στη στρατηγική·

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

(1)

ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227.

(4)

ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 72.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0267.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0268.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0534.

(8)

ΕΕ C 227 E της 6.8.2013, σ. 16.

(9)

ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 1.

(10)

Space Market Uptake in Europe, μελέτη για την Επιτροπή ITRE, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα Α, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.

(11)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf σ. 48.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (31.5.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

(2016/2325(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Geoffrey Van Orden

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος και των διαστημικών τεχνολογιών για τις επιχειρήσεις ασφάλειας και άμυνας, ιδίως τις επικοινωνίες, τις πληροφορίες ασφαλείας, την επιτήρηση και την αναγνώριση, περιλαμβανομένης της συνοριακής και θαλάσσιας επιτήρησης, την αντίδραση στις καταστροφές και τον έλεγχο των εξοπλισμών, καθώς και για τις εμπορικές και μη στρατιωτικές δραστηριότητες, υπογραμμίζει δε τη ζωτική σημασία των δυνατοτήτων του διαστήματος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ενθαρρύνει τις επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων διαστημικών ικανοτήτων και τεχνολογίας·

2.  εφιστά την προσοχή στην τρωτότητα της παγκόσμιας ασφάλειας, των υποδομών και των διαστημικών τεχνολογιών επικοινωνίας σε ό,τι αφορά παρεμβολές ή επίθεση από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, κυβερνο-επιθέσεις και την έρευνα στον τομέα των επιθετικών διαστημικών όπλων, καθώς και τα διαστημικά απόβλητα ή τη σύγκρουση δορυφόρων· επαναλαμβάνει τη σημασία της εξασφάλισης άκρως σημαντικών υποδομών και επικοινωνιών καθώς και της ανάπτυξης ανθεκτικών τεχνολογιών όπως και της αναθεώρησης της Συνθήκης του 1967 για το Διάστημα, ώστε να ληφθεί υπόψη η τεχνολογική πρόοδος που πραγματοποιήθηκε μετά την δεκαετία του 1960·

3.  προειδοποιεί για την έρευνα στον τομέα των επιθετικών όπλων που διεξάγεται από χώρες όπως η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν, και για τους κινδύνους που μπορεί αυτή να συνεπάγεται για ζωτικής σημασίας υποδομές και επικοινωνίες, καθώς και για τα σημερινά και τα σχεδιαζόμενα διαστημικά συστήματα·

4.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άμυνα και η σταθερότητα της Ευρώπης, είναι σημαντικό να αποτραπεί η εξαγωγή ευαίσθητης διαστημικής τεχνολογίας σε χώρες που θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ή παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια· υποστηρίζει τις σχετικές επενδύσεις και την ανάπτυξη συστημάτων εκτόξευσης, όπως το Vega C και Ariane 6, προκειμένου τα κράτη μέλη και η ίδια η ΕΕ να έχουν ανεξάρτητη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διάστημα·

5.  καλεί την ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στους τομείς που συνδέονται με το διάστημα· πιστεύει ως προς αυτό, ότι η συνεργασία της ΕΕ με τη Ρωσία, για παράδειγμα στην εκτόξευση των δορυφόρων Galileo και Copernicus, θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια ευαίσθητων διαστημικών συστημάτων·

6.  ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε μέτρα προστασίας για τις διαστημικές τεχνολογίες, τα περιουσιακά στοιχεία και τις ικανότητες στον τομέα του διαστήματος, τόσο όσον αφορά τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ όσο και την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος (SST)·

7.  πιστεύει ότι οι προϋπάρχουσες διμερείς σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των μεγαλύτερων, φιλικών, διαστημικών δυνάμεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ινδίας και της Ιαπωνίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, προκειμένου να ενισχυθούν τα κοινά συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας, καθώς και για να υποστηριχθούν οι ζωτικής σημασίας δυνατότητες και να παγιωθούν τα βασικά μέσα ανίχνευσης, αποτροπής και αντιμετώπισης αναδυόμενων απειλών στο διάστημα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαστημική πολιτική, η οποία θα ενισχύσει την ικανότητα του διαστημικού τομέα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες αγορές, στους δραστηριοποιούμενους φορείς και τις τεχνολογίες, καθώς και να προάγει τη συμμόρφωση με συνθήκες και συμβάσεις που αφορούν διαστημικές δραστηριότητες·

8.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους στα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προτεινόμενο κώδικα συμπεριφοράς για τις διαστημικές δραστηριότητες, με σκοπό την προώθηση των διεθνών αρχών για υπεύθυνη, διαφανή και ειρηνική συμπεριφορά στο διάστημα και την εν τέλει επίτευξη ενισχυμένης ασφάλειας και βιωσιμότητας καθώς και την αποτροπή της στρατιωτικοποίησης του διαστήματος· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνει θέτοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να συνεπάγονται υψηλό βαθμό προσοχής, προσήκουσας επιμέλειας και κατάλληλης διαφάνειας, με σκοπό να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των ενεχομένων παραγόντων, λαμβανομένης υπόψη της ταχείας ανάπτυξης στις διαστημικές δραστηριότητες τα πρόσφατα χρόνια, με περισσότερες από 70 χώρες να έχουν στην κυριότητά τους δορυφόρους και εννέα χώρες να διαθέτουν δυνατότητα εκτόξευσης σε τροχιακή θέση·

9.  αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης διαστημικών δυνατοτήτων προσφέρουν πολύ υψηλή οικονομική απόδοση και συνέργειες διπλής χρήσης στα διαστημικά προγράμματα, τόσο για μη στρατιωτικούς όσο και για αμυντικούς σκοπούς· ενθαρρύνει την ανάπτυξη συστημάτων διττής χρήσης που συνάδουν με τους στόχους ασφάλειας στο διάστημα των κρατών μελών της ΕΕ και υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης μιας ειρηνικής συμπεριφοράς στο διάστημα· σημειώνει, επιπλέον, ότι ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη διπλής χρήσης δορυφορικά συστήματα που υποστηρίζουν τόσο μη στρατιωτικές όσο και κυβερνητικές/στρατιωτικές επιχειρήσεις, και επισύρει την προσοχή στον κίνδυνο παράνομης παρεμβολής που ενυπάρχει στα συστήματα διπλής χρήσης· ενθαρρύνει την βιομηχανία και τους δραστηριοποιούμενους παράγοντες να παρέχουν συστήματα υψηλής ασφάλειας με σαφή διάκριση μεταξύ δημόσιας και μη δημόσιας χρήσης·

10.  αναγνωρίζει ότι, με εξαίρεση την κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία του Galileo, η ευθύνη για την ανάπτυξη των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών διαστημικών δυνατοτήτων παραμένει σε εθνικό επίπεδο· σημειώνει ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας επιτυγχάνονται εν μέρει μέσω της Διοικητικής Συμφωνίας μεταξύ του διακυβερνητικού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimir Urutchev

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Vladimir Urutchev, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

6

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

3

0

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Janusz Korwin-Mikke

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (9.6.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

(2016/2325(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyne Gebhardt

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη», επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία εντάσσεται ολοένα και περισσότερο στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας και αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως προϊόντα που σχετίζονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός του διαστημικού τομέα και επιπλέον μπορούν να προσαρμοστούν και για χρήση από τους καταναλωτές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση για τους ευρωπαίους πολίτες, και ότι μια φιλόδοξη διαστημική στρατηγική της ΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει την αυτονομία της Ευρώπης και τη βελτίωση της θέσης της στον στρατηγικό τομέα του διαστήματος, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της μεταποίησης, των επιχειρησιακών λειτουργιών και των κατάντη υπηρεσιών που σχετίζονται με το διάστημα·

1.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία του διαστημικού τομέα μέσω λύσεων που δεν βασίζονται μόνο στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα στους κλάδους όπου η συμμετοχή του είναι σημαντική· τονίζει ότι η φιλόδοξη έρευνα στον διαστημικό τομέα θα πρέπει να υποστηριχθεί με μια γενναιόδωρη και προορατική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η εξασφάλιση υποδομών και υπηρεσιών σε μακροπρόθεσμη βάση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός θετικού επενδυτικού κλίματος στον κατάντη τομέα, και η οποία θα βρίσκει επίσης τρόπους, τόσο οικονομικής όσο και μη οικονομικής φύσης, για την παροχή στήριξης σε ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα του διαστήματος, σε επίπεδο βιομηχανικής, εφαρμοσμένης και θεμελιώδους έρευνας, κάτι το οποίο θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην εφαρμοσμένη τεχνολογία και θα τροφοδοτήσει τον εν λόγω τομέα με εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης – τον πλέον σημαντικό παράγοντα καινοτομίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τη λειτουργία της συναφούς με το διάστημα αγοράς, τόσο στους τομείς των συστημάτων εκτόξευσης και των διαστημικών μέσων όσο και στις υπηρεσίες που τα χρησιμοποιούν· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το πλαίσιο θα είναι κατάλληλο για μια ανταγωνιστική προσέγγιση που θα ενθαρρύνει τους ευρωπαίους προμηθευτές να αποκτήσουν ερείσματα σε άλλες αγορές·

3.  υπογραμμίζει ότι η χρήση, εκ μέρους της ευρύτερης κοινωνίας, των αποτελεσμάτων της δημόσιας έρευνας στις διαστημικές τεχνολογίες έχει τη δυνατότητα να αποφέρει ανταγωνιστικές και διατομεακές λύσεις σε διάφορες βασικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη σύγκλισης και συνοχής μεταξύ των προσφερόμενων λύσεων πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, τη μετανάστευση, τον έλεγχο των συνόρων, τη σύνδεση των ατόμων σε απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης, και την ανάγκη για αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στα μελλοντικά δίκτυα 5G·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση και να καθορίσει βιώσιμα μέτρα και στόχους για τη διείσδυση στην αγορά των προγραμμάτων EGNOS, Galileo και Copernicus, καθώς να υποστηρίξει την ανάπτυξη εφαρμογών που αξιοποιούν το δυναμικό των διαστημικών δεδομένων και κατάντη υπηρεσιών προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και ενοποιημένης ενιαίας αγοράς στον εν λόγω τομέα, ιδίως δεδομένου ότι δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως το δυναμικό των διαστημικών λύσεων και ο διαστημικός τομέας πρέπει να συνδεθεί καλύτερα με άλλες πολιτικές και οικονομικούς τομείς σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η χρήση της διαστημικής τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

5.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών εκτόξευσης και την ενσωμάτωση των αρχών του οικολογικού σχεδιασμού σε όλα τα συστήματα εκτόξευσης και σε όλα τα διαστημικά μέσα·

6.  διαπιστώνει ότι όλα τα διαστημικά συστήματα βασίζονται σε τεχνολογίες των πληροφοριών, οι οποίες είναι εδώ και αρκετό καιρό όλο και περισσότερο εκτεθειμένες σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογισμικό, με αποτέλεσμα να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η αξιοπιστία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών εικόνων, των πληροφοριών σχετικά με τη γεωγραφική θέση και των δορυφορικών επικοινωνιών·

7.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και τα κράτη μέλη τα οποία είναι επίσης συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης του 1967 για το Διάστημα και της αντίστοιχης Σύμβασης περί ευθύνης στο διάστημα, για την προαγωγή διεθνών αρχών υπεύθυνης συμπεριφοράς στο διάστημα που θα βασίζονται στην παραδοχή ότι το διάστημα αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, καθώς και να καταβάλει προσπάθειες για την καθολική αποδοχή της Συνθήκης για το Διάστημα και της Συνθήκης για τη Σελήνη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών πολυμερών φόρουμ·

8.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να καλυφθούν τα ρυθμιστικά κενά του άρθρου 2 της Σύμβασης περί ευθύνης στο διάστημα και να εξασφαλιστεί ότι θα θεωρούνται άμεσα υπεύθυνα τα κράτη τα οποία ανέχονται, χρηματοδοτούν, ενθαρρύνουν ή υποκινούν ηλεκτρονικές επιθέσεις εναντίον διαστημικών συστημάτων· τονίζει ότι τα κράτη που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την υποχρέωση, θα πρέπει να θεωρούνται άμεσα υπεύθυνα κατά την έννοια του άρθρου VI της Σύμβασης για το Διάστημα·

9.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ευρεία χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης σε όλα τα διαστημικά μέσα και σε όλες τις επίγειες εγκαταστάσεις, και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστούν η ασφάλεια των επικοινωνιών και η ανθεκτικότητα των υποδομών·

10.  διαπιστώνει ότι η εμπορική εκμετάλλευση των δορυφόρων και των συστημάτων τηλεπισκόπησης έχει γίνει καθημερινή πραγματικότητα, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία·

11.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εμπορική εκμετάλλευση συστημάτων τηλεπισκόπησης θα αποφέρει οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, στην ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, ότι δεδομένης της ανάγκης να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να προαχθούν η προστασία, η ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη των διαστημικών δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες προκειμένου η ύπαρξη αποκλίσεων να μην οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ή στην ύπαρξη άνισων απειλών για την ασφάλεια· ζητεί να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο με ενιαίους κανόνες, οι οποίοι θα επιτρέπουν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά τα δεδομένα που λαμβάνονται από συστήματα τηλεπισκόπησης, για επαναχρησιμοποίηση σε διαδικασίες που δημιουργούν πρόσθετη αξία, και οι οποίοι θα προστατεύουν τα δεδομένα αυτά έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

ECR

ENF

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

Julia Reda, Igor Šoltes

2

-

PPE

Markus Pieper, Sabine Verheyen

1

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (2.6.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

(2016/2325(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Gesine Meissner

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διαστημικές τεχνολογίες στο να καταστούν οι χερσαίες, θαλάσσιες, εναέριες και διαστημικές μεταφορές πιο έξυπνες, πιο ασφαλείς, πιο βιώσιμες και πιο ολοκληρωμένες· επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής και πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των νέων αναγκών του τομέα μεταφορών για ασφαλή και αρραγή συνδεσιμότητα, πιο αξιόπιστο εντοπισμό θέσης, διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα·

2.  υπενθυμίζει ότι το διάστημα και η πρόσβαση στο διάστημα εξαρτώνται κυρίως από τα μέσα μεταφοράς (δορυφόροι, εκτοξευτήρες, πύραυλοι)· αναγνωρίζει ως εκ τούτου ότι οι διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες (δορυφορικά δεδομένα, γεωγραφική θέση) έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον για πολλούς τομείς όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και η άμυνα·

3.  τονίζει ότι ο τομέας μεταφορών προσφέρει υψηλό δυναμικό ευκαιριών για τις αναδυόμενες, καινοτόμες επιχειρήσεις στον τομέα επόμενου σταδίου μεταξύ άλλων σε σχέση με την ασφάλεια, την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, τη ροή δεδομένων, τις υπηρεσίες πλοήγησης, αναζήτησης και διάσωσης, και την εποπτεία και διαχείριση της κυκλοφορίας· υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις βασίζονται στην πρόσβαση σε δεδομένα και στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, επιστημόνων και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

4.  υπενθυμίζει τη σημασία της κατάρτισης και της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου και αυτόνομου διαστημικού τομέα της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει, μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των μελλοντικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, τις δράσεις που προωθούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διάχυση αποτελεσμάτων στα διαστημικά θέματα·

5.  τονίζει ότι η συμμετοχή στα προαιρετικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA), στο πλαίσιο των οποίων οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ινστιτούτα μπορούν να συμμετέχουν στην προετοιμασία τεχνολογίας αιχμής όσον αφορά τις διαστημικές αποστολές και συστήματα, συνιστούν το βασικό και πλέον σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της ικανότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας· η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα ανοίγει με τη σειρά της τον δρόμο της επιχειρηματικότητας στον εν λόγω τομέα και την πρόσβαση σε επιστημονικά έργα υψηλής τεχνολογίας και υψηλής έντασης γνώσης, κάτι που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στον τομέα των μεταφορών·

6.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ GALILEO και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), καθώς και την ανάγκη να προωθηθεί η χρήση των δεδομένων τους και να δημιουργηθούν εμπορικές δυνατότητες μέσω της εξέτασης και πιθανής αναδιατύπωσης της ισχύουσας νομοθεσίας και μέσω ενός συστηματικού «ελέγχου συμβατότητας των διαστημικών προγραμμάτων»·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ευρωπαϊκή ανάπτυξη νέων διαστημικών επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών που φέρνουν την επανάσταση στον τομέα και μειώνουν το κόστος (π.χ. των ευρωπαϊκών τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή την αποστολή μικρών δορυφόρων στο διάστημα, όπως επαναχρησιμοποιήσιμων αερόστατων ή οχημάτων εκτόξευσης)·

8.  επισημαίνει ότι ο τομέας μεταφορών της ΕΕ, ιδίως στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στα συστήματα ανίχνευσης και στην παρατήρηση μέσω δορυφόρου εξαρτάται από τη διαστημική τεχνολογία και την ικανότητά της να εντοπίζει μία θέση ανά πάσα στιγμή· τονίζει τα πλεονεκτήματα των ορθότερων και ακριβέστερων συστημάτων δορυφορικής ανίχνευσης και εντοπισμού θέσης, μέσω της χρήσης τεχνολογιών όπως το SESAR (Κοινή επιχείρηση για το ερευνητικό έργο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό) στον τομέα της αεροπορίας και το GNSS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης) στον τομέα της ναυτιλίας·

9.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία (PRS) του GALILEO να υποστηρίζει τις κυβερνητικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσεων·

10.  επισημαίνει την επιτυχία προγραμμάτων όπως το eCall και ο ψηφιακός ταχογράφος, σε συνέχεια των κανονισμών που καθιστούν υποχρεωτική την παροχή της υπηρεσίας εντοπισμού θέσης που βασίζεται στο παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) και εκτιμά πως η διαστημική στρατηγική θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια· επισημαίνει ότι τα δορυφορικά δεδομένα μπορούν να έχουν σημασία για την αυτόνομη οδήγηση·

11.  στηρίζει την πρωτοβουλία Govsatcom (κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες) της Επιτροπής για τη διασφάλιση αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας για τους οργανισμούς και τις υποδομές της Ευρώπης και των κρατών μελών· τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για τις μεταφορές, ιδίως τις θαλάσσιες αρκτικές μεταφορές, τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τον έλεγχο και χειρισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

12.  θεωρεί ότι η στρατηγική πρέπει να επιτυγχάνει την ανεξάρτητη και ασφαλή πρόσβαση σε διαστημικές υπηρεσίες και δεδομένα και την τεχνολογική απεξάρτηση από τρίτες χώρες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι διεθνείς συμπράξεις είναι παράγων επιτυχίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ότι η συνεργασία με άλλους παγκόσμιους στρατηγικούς εταίρους μπορεί να βοηθήσει στο να αποφευχθεί η επανάληψη ή η επικάλυψη στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, συμβάλλοντας έτσι σε αποτελεσματικότερες επενδύσεις· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν προγράμματα διεθνούς συνεργασίας, ακόμη και με άλλους οργανισμούς και φορείς σε τρίτες χώρες, με σκοπό την προαγωγή της εγχωρίως παραγόμενης ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας και την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια αγορά, μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας πραγματικής στρατηγικής οικονομικής διπλωματίας για τον τομέα·

13.  καλεί την Επιτροπή να θέσει γρήγορα σε εφαρμογή τη διαστημική στρατηγική, ώστε να μπορέσει ο τομέας των μεταφορών να αξιοποιήσει τη βελτιωμένη θαλάσσια επιτήρηση, την πολυτροπικότητα, τις ταξιδιωτικές εμπειρίες των επιβατών, την παράδοση δεμάτων, την πλοήγηση πολιτικών τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και την αυτόνομη οδήγηση και να βελτιώσει την ασφάλεια, με το δέοντα σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου και της προστασίας των δεδομένων· πιστεύει ότι τα προγράμματα GALILEO και EGNOS μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη δέουσα εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας περί μεταφορών· είναι πεπεισμένο ότι τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να ενσωματωθούν ακόμη περισσότερο στις άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως είναι τα συστήματα ευφυών μεταφορών (ITS), το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS), το SafeSeaNet, όπως και τα συμβατικά συστήματα πλοήγησης·

14.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τον ευρωπαϊκό διαστημικό κλάδο κατά το σχεδιασμό της πλήρους ανάπτυξης του GALILEO και επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, ακόμη και κανονιστικά, για να διασφαλίσει την αποδοχή του GALILEO από την αγορά, μέσα από κίνητρα για την ανάπτυξη πλήρως συμβατών και διαλειτουργικών ευρωπαϊκών συσκευών, π.χ. πλινθιοσύνολα και δέκτες, και τονίζει πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα μέσα μεταφοράς (αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές)·

15.  θεωρεί ότι απαιτούνται κανονιστικές διατάξεις για την εξασφάλιση της συμβατότητας των δεκτών ορισμένων μεταφορικών υποδομών με το GALILEO, ιδίως στους μελλοντικούς στρατηγικούς τομείς όπως τα αυτόνομα και συνδεδεμένα αυτοκίνητα και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) είναι αναγκαία για την προώθηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών διαστημικών λύσεων στις μεταφορές·

16.  εκτιμά πως για τη μελλοντική γενιά δορυφορικών συστημάτων θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ασφάλεια της υποδομής GALILEO·

17.  επισημαίνει ότι η ακρίβεια και η ακεραιότητα που παρέχει το EGNOS είναι ζωτικής σημασίας για την εναέρια, θαλάσσια, σιδηροδρομική και οδική πλοήγηση· επαναλαμβάνει πως το EGNOS θα πρέπει να επεκταθεί στην Νοτιοανατολική και την Ανατολική Ευρώπη ως προτεραιότητα, ώστε να επιτευχθεί πλήρης πανευρωπαϊκή κάλυψη, και επίσης να επεκταθεί περαιτέρω στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή·

18.  επαναλαμβάνει τα οικονομικά πλεονεκτήματα και την αυξημένη ακρίβεια, την ανθεκτικότητα και ασφάλεια που θα μπορούσε το EGNOS να παρέχει στη χρήση εφαρμογών καίριας σημασίας για την ασφάλεια, π.χ. προσγειώσεις αεροσκαφών, όπως και ιχνηλάτηση πτήσεων και μείωση των ακυρώσεων πτήσεων και του θορύβου· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή του EGNOS σε όλους τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες·

19.  τονίζει τη σημασία του προγράμματος Copernicus για την ασφάλεια των μεταφορών και των επιβατών, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών οργάνωσης της κυκλοφορίας των πλοίων, την ανάπτυξη δικτύων αστικών μεταφορών και την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης και προώθησης της χρήσης των δεδομένων του Copernicus και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την επέκταση της υποδομής του·

20.  εκτιμά πως η ικανότητα διπλής χρήσης των GALILEO και Copernicus και η βελτίωση της ακρίβειας και της κρυπτογράφησης θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω·

21.  υπενθυμίζει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιταχυνθεί η μετάβαση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας από το τωρινό σύστημα επιτήρησης με ραντάρ σε ένα σύστημα δορυφορικής επιτήρησης, δεδομένου ότι η επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να διασφαλιστεί μόνο για το 30% του πλανήτη μας, και εκτιμά πως η τεχνολογία των δορυφορικών συστημάτων παγκόσμιας πλοήγησης (GNSS) θα μπορούσε να παίξει βασικό ρόλο στη μετάβαση αυτή·

22.  τονίζει περαιτέρω τη σημασία του να εξοπλιστούν τα αεροσκάφη με διαστημική αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση-εκπομπή (ADS-B) και να υποχρεούνται οι αερομεταφορείς να εξοπλίζουν τα αεροσκάφη με το σύστημα ADS-B, ώστε να διασφαλιστεί ακρίβεια και αξιοπιστία στην ιχνηλάτηση αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο και να εξοικονομούνται καύσιμα·

23.  τονίζει τη σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών και, ως εκ τούτου, στηρίζει την καθιέρωση υπηρεσιών επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) σε πλήρως επιχειρησιακή βάση· τονίζει τη μεγάλη σημασία κατάλληλων επιθεωρήσεων και αποφυγής ή μείωσης της ρύπανσης του διαστήματος γενικότερα και δημιουργίας αποβλήτων ειδικότερα· τονίζει επ’ αυτού τη σημασία του πιλοτικού έργου για καθαρότερο διάστημα μέσω του εκτροχιασμού διαστημικών αποβλήτων και μέσω της χρήσης καινοτόμων υλικών στην κατασκευή διαστημικού εξοπλισμού, ώστε να περιοριστεί η αύξηση των αποβλήτων που βρίσκονται σε τροχιά και να εξευρεθούν βιώσιμες, μακροπρόθεσμες εναλλακτικές λύσεις για τα διαστημικά υλικά μέσω καινοτομιών· επαναλαμβάνει ότι το πιλοτικό αυτό έργο έχει ως σκοπό να δοκιμάσει το εφικτό και την αποτελεσματικότητα μιας μελλοντικής κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας (JTI) στον τομέα του διαστήματος, με απώτερο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων·

24.  διαπιστώνει την απουσία πρόβλεψης ως προς τη συνέχιση του προγράμματος οχημάτων εκτόξευσης στην Ευρώπη τα επόμενα τρία έως τέσσερα έτη (Ariane 6 και Vega C), και ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση του εν λόγω προγράμματος· εκφράζει την ανησυχία του για την απουσία ενός μεσομακροπρόθεσμου προγράμματος εκτοξεύσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τα οχήματα εκτόξευσης στην Ευρώπη για τα επόμενα 20 έτη·

25.  υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία αντιμετωπίζει έναν άνισο και ολοένα και πιο σκληρό διεθνή ανταγωνισμό, στο πλαίσιο του οποίου η πρόσβαση στις θεσμικές αγορές τρίτων χωρών είναι κλειστή για τους ευρωπαϊκούς φορείς, γεγονός που τους θέτει σε μειονεκτική θέση·

26.  θεωρεί ότι σε αυτό το πλαίσιο αποδεδειγμένης μη αμοιβαιότητας ως προς το άνοιγμα των θεσμικών αγορών στον εξαιρετικά στρατηγικό τομέα της εκτόξευσης δορυφόρων, η ΕΕ πρέπει επίσης, μαζί με τους εταίρους της, να προτιμά τα ευρωπαϊκά οχήματα εκτόξευσης στις θεσμικές αγορές τους για την εκτόξευση των δορυφόρων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων·

27.  στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να ομαδοποιηθεί η ζήτηση εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών πελατών προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη, οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη πρόσβαση στο διάστημα· συνιστά θερμά να γίνει η Επιτροπή ο βασικός θεσμικός πελάτης των ευρωπαϊκών οχημάτων εκτόξευσης και να αναζητήσει μέσα για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών υποδομών εκτόξευσης, ώστε ο ενωσιακός διαστημικός τομέας να μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά άλλους παγκόσμιους φορείς·

28.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συνέργειες μεταξύ GALILEO και COPERNICUS και, κατά περίπτωση, και άλλων διαστημικών δραστηριοτήτων, ώστε να επιτύχει την οικονομικώς αποδοτική εφαρμογή τους (π.χ. χρήση των υφιστάμενων ικανοτήτων του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε διαστημικές δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών μέσω έξυπνων επενδύσεων (π.χ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ΕΤΣΕ/EFSI) και να μεριμνήσει για τη σωστή χρηματοδότησή τους από το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ/MFF)· καλεί την Επιτροπή να διαφυλάξει, στο επόμενο ΠΔΠ του 2014-2020, τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υποδομών των GALILEO, EGNOS και Copernicus, καθώς και για τη στήριξη των εφαρμογών GNSS και των δραστηριοτήτων παρατήρησης της γης προηγούμενου και επόμενου σταδίου, στο πλαίσιο των προϋπολογισμών του 9ου Προγράμματος-Πλαισίου (ΠΠ) (συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για το Διάστημα) και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS·

29.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων στις διαστημικές δραστηριότητες και στη διαστημική έρευνα· προτρέπει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους ενδιαφερόμενους παράγοντες του τομέα των μεταφορών στον διάλογο με τον διαστημικό κλάδο, για να διευκολύνει την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας στην αγορά μεταφορών και για να διασφαλίσει τη διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει προσβάσιμα για τους ενδιαφερόμενους παράγοντες του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών την ευρωπαϊκή διαστημική έρευνα και τα δεδομένα που συνδέονται με τις μεταφορές προκειμένου να προωθηθεί η ευρύτερη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών, γεγονός που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών μεταφορών στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά·

30.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην ολοένα μεγαλύτερη ανάπτυξη του διαστημικού τουρισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Patricija Šulin, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barbara Kudrycka, Maria Noichl, Flavio Zanonato

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Patricija Šulin

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Maria Noichl, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Flavio Zanonato, Janusz Zemke, Claudia Țapardel, Μιλτιάδης Κύρκος

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

NI

Bruno Gollnisch

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (27.4.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

(2016/2325(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ricardo Serrão Santos

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1998, με το «μανιφέστο του Baveno» δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Παγκόσμιας Επιτήρησης Περιβάλλοντος και Ασφάλειας με σκοπό τον προσδιορισμό του ρόλου της Ευρώπης στην παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012, η πρωτοβουλία αυτή έχει ονομασθεί Copernicus·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αποφάσεις που έλαβαν το 2007 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχε ως αποτέλεσμα την κατανομή του προϋπολογισμού για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS)» και GALILEO και προέβλεπε μια συμφωνία σχετικά με τη δομή διαχείρισης των προγραμμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Galileo θα αποτελέσει μέρος του δορυφορικού συστήματος αναζήτησης και διάσωσης σκαφών COSPAS-SARSAT (διαστημικό σύστημα για την αναζήτηση σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο – δορυφορική βοήθεια για την αναζήτηση και τη διάσωση)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι μια επικίνδυνη εργασία, όπου τα ατυχήματα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και η ζωή των αλιέων εξαρτάται συνήθως από τη λήψη ιατρικής φροντίδας το συντομότερο δυνατόν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να υπάρξει μια καλύτερη ανάλυση των αποθεμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτείται η διάθεση περισσότερων και ταχύτερων δεδομένων·

1.  χαιρετίζει τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για τα θαλάσσια και ναυτιλιακά ζητήματα όσο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες και διαθέτει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα και διαφύλαξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

2.  αναγνωρίζει τη σημασία της διαστημικής στρατηγικής για την Ευρώπη όσον αφορά τη συντονισμένη δράση των διοικητικών φορέων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

3.  επισημαίνει την απουσία οποιασδήποτε μνείας της σχέσης μεταξύ του αέρα και θάλασσας, όπως το αποδεικνύει η απουσία των λέξεων «ωκεανός» και «θαλάσσιος»·

4.  αναγνωρίζει ότι οι διαστημικές τεχνολογίες, τα διαστημικά δεδομένα και οι υπηρεσίες «ήδη συνεισφέρουν σε αρκετούς τομείς δημόσιας πολιτικής και οικονομικούς τομείς», συμπεριλαμβανομένης της πρόγνωσης και του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, της παρακολούθησης των θαλάσσιων διαδρομών και του εντοπισμού και του ελέγχου πετρελαιοκηλίδων και άλλων ρυπαντικών ουσιών, των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, της παράνομης αλιείας και της πειρατείας·

5.  αναγνωρίζει ότι το να μπορούν οι δημόσιες αρχές να επωφελούνται από μονιμότερες και ανταποκρινόμενες στις ανάγκες τους διαστημικές ικανότητες επιτήρησης των ωκεανών θα τους επιτρέψει να αντιδρούν ταχύτερα και να εξοικονομούν πόρους με την καλύτερη στόχευση των ενεργειών τους, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία που προσλαμβάνει η χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων συστημάτων για την παρακολούθηση και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με αποτελεσματικότερο τρόπο·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία του Galileo και του EGNOS για την ασφάλεια στη θάλασσα και την πλοήγηση μέσω του ρόλου που διαδραματίζουν για την ενίσχυση και τη βελτίωση άλλων διεθνών συστημάτων και τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή τεχνολογική ανεξαρτησία·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ του Galileo και του EGNOS αφενός και των συναφών υπηρεσιών του προγράμματος Copernicus αφετέρου, τούτο δε και όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας·

9.  αναγνωρίζει την ανάγκη ανάπτυξης ασφαλών δορυφορικών συστημάτων επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας επιτήρησης με βάση τα συστήματα τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δορυφορικές επικοινωνίες·

10.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM)·

11.  τονίζει τη σημασία του Copernicus για την πλήρη κατανόηση των κλιματικών και καιρικών συνθηκών, τις φυσιολογικές βιολογικές διαδικασίες των ωκεανών και τις επιθετικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, που συνιστούν θέματα καθοριστικής σημασίας για την αλιεία·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δρομολόγηση της «Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση των ωκεανών» από τις θαλάσσιες υπηρεσίες του προγράμματος Copernicus, μιας προσπάθεια εκ μέρους 80 ευρωπαίων επιστημονικών εμπειρογνωμόνων από άνω των 25 θεσμικά όργανα ως ένα βήμα προς την διαμόρφωση μιας τακτική ετήσιας ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση και την υγεία των ωκεανών του πλανήτη και των ευρωπαϊκών θαλασσών·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί πιο εύκολα διαθέσιμη η απεικόνιση δεδομένων σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανώσεις, τοπικούς υπεύθυνους χωροταξίας και ιδιωτικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων που παρουσιάζουν τη θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών για τον τομέα της αλιείας, καθώς και των δεδομένων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον· τονίζει ότι το σύστημα παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Copernicus που παρέχει το Mercator Ocean, το σύστημα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας του Copernicus και η υπηρεσία του Copernicus για την κλιματική αλλαγή, που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, θα πρέπει να διαθέτουν ειδικά εργαλεία για τους ευρωπαίους αλιείς και να είναι διαθέσιμα σε όλες τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές γλώσσες·

14.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν σημαντικά τα εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα σχετικά με το διάστημα εργαλεία·

15.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών θα καταστήσει δυνατή την έρευνα και την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των ιχθυαποθεμάτων στο μέλλον·

16.  θεωρεί ότι η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπό της στο θαλάσσιο περιβάλλον·

17.  αναγνωρίζει τη σημασία των δικτύων Copernicus Relay και Copernicus Academy τα οποία προωθούν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, προσθέτουν τη διάσταση του περιφερειακού χρήστη και ενισχύουν τις προσπάθειες για την προώθηση της εκμετάλλευσης των στοιχείων και των υπηρεσιών του Copernicus·

18.  αναγνωρίζει ότι η ταχύτερη και ακριβέστερη διάθεση δεδομένων θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων ιχθυοκαλλιέργειας στην παρακολούθηση των επιβλαβών φυκιών·

19.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες θα ενσωματώνουν καλύτερα τις δυνατότητες της διαστημικής τεχνολογίας σε άλλους τομείς πολιτικής που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων και κοινωνικών προκλήσεων·

20.  συμφωνεί ότι οι δυνατότητες των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και Copernicus δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πλήρως και αναγνωρίζει το δυναμικό μιας σύμπραξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με το θέμα της διαστημικής στρατηγικής·

21.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η διαστημική τεχνολογία και οι in situ συνισταμένες της απαιτούν μεγάλες δαπάνες και είναι θεμελιώδους σημασίας η κατανομή των απαραίτητων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα αυτό·

22.  υπογραμμίζει ότι η διαστημική βιομηχανία απασχολεί πάνω από 200 000 εμπειρογνώμονες, γεννά προστιθέμενη αξία ύψους τουλάχιστον 46 δισ. ευρώ και συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική καινοτομία και έρευνα στον τομέα της αλιείας και της γαλάζιας οικονομίας·

23.  ενθαρρύνει την κεντρική αγορά δορυφορικών δεδομένων και τη θέσπιση, στο πλαίσιο αυτό, ενός ειδικού συστήματος κεντρικών προμηθειών, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας· θεωρεί ορθή πρακτική την απόκτηση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα προς όφελος των διαφόρων οργανισμών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας·

24.  σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να «ενθαρρύνει την αξιοποίηση διαστημικών λύσεων», ιδίως με την παροχή τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά τη χρήση καινοτόμων και διασυνοριακών προμηθειών για διαστημικές λύσεις·

25.  τονίζει τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης των ικανοτήτων έρευνας και διάσωσης και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την περαιτέρω ενσωμάτωση δορυφόρου Galileo στους εν λόγω τύπους συστημάτων·

26.  θεωρεί ότι η ενοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών διαστημικών δυνατοτήτων σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, το οποίο θα ωφελήσει έναν ορισμένο αριθμό θεσμικών χρηστών και οι υπηρεσίες του οποίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης για εξαγωγή, θα μπορούσε να είναι μια κλασική περίπτωση καινοτόμων φιλοδοξιών της Επιτροπής στον τομέα του διαστήματος·

27.  υποστηρίζει την ανάπτυξη αξιόπιστων δορυφορικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας για ιατρικό εξοπλισμό, τόσο για τα σκάφη όσο και για τις ομάδες έρευνας και διάσωσης, οι οποίες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τα νοσοκομεία, μέσω της αποστολής και της λήψης ιατρικών δεδομένων προκειμένου να αποφασίζουν για την πλέον ενδεδειγμένη ενέργεια το συντομότερο δυνατόν·

28.  υπενθυμίζει ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη προσδίδουν στην Ευρώπη μια ξεχωριστή διάσταση και ασυνήθιστες γεωγραφικές δυνατότητες, αφού καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη επιχειρησιακών σταθμών, εγκαταστάσεων παρακολούθησης και συστημάτων επιτόπιας επιβεβαίωσης δεδομένων σε ολόκληρο τον πλανήτη· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική·

29.  υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες για τη δημόσια χρήση του χώρου, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης, θα πρέπει να έχει σχέση με τις νομοθετικές ανάγκες των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως η «οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική»·

30.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διαστημικές υποδομές και υπηρεσίες με το να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών, π.χ. στην εφαρμογή της συμφωνίας COP21 και στο μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στους ωκεανούς, στις ακτογραμμές και στα οικοσυστήματα, στην καταπολέμηση των θαλάσσιων αποβλήτων ή την προώθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) σε παγκόσμιο επίπεδο·

31.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα ικανοποιηθούν «οι ανάγκες διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών», όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τονίζει ότι και οι εν λόγω οργανισμοί θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της διαστημικής στρατηγικής για την Ευρώπη· επιμένει στη συνεργασία και την ανταλλαγή δορυφορικών πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

32.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας να κάνει πλήρη χρήση των νέων ενισχυμένων εξουσιών της παρέχοντας υπηρεσίες επιτήρησης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούν υπερσύγχρονη τεχνολογία διαστημικών υποδομών, ιδίως, για τον εντοπισμό των πλοίων που μεταφέρουν μετανάστες και την πρόληψη καταστροφών στη θάλασσα·

33.  τονίζει τις δυνατότητες των διαστημικών εφαρμογών για τη βελτίωση του ελέγχου της αλιείας και τη συνεισφορά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

34.  υπενθυμίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα για την εξερεύνηση του διαστήματος είναι η ανάπτυξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των πληροφοριών αποκλειστικής εκμετάλλευσης, στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση κατά την ανάπτυξη της διαστημικής στρατηγικής για την Ευρώπη·

35.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι η τεχνολογική και η βιομηχανική ανάπτυξη αποτελούν μείζον πλεονέκτημα για τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη και θεωρεί ότι δεν αξιοποιούνται πλήρως στο πλαίσιο της στρατηγικής·

36.  τονίζει ότι το επικείμενο ένατο Πρόγραμμα-Πλαισίου (ΠΠ9) για την περίοδο μετά το 2021 πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων του την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διαστημικής στρατηγικής, της αλιείας και της γαλάζιας ανάπτυξης, καθώς και τη συμμετοχή ιδρυμάτων εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς αυτούς·

37.  προειδοποιεί για το γεγονός ότι η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που βασίζονται στις αυξημένες πληροφορίες, την γνωσιακή υπολογιστική και τα νευρωνικά συστήματα, δεν αναφέρονται στη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη·

38.  θεωρεί ότι η διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη αφορά μόνον το εγγύς μέλλον και δεν είναι αρκετά φιλόδοξη όσον αφορά πιθανά νέα σχέδια που να προσφέρουν όραμα και κίνητρο, μεταξύ άλλων προς όφελος μιας έξυπνης διαχείρισης της αλιείας.

39.  θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστεί παγκόσμια ηγετική δύναμη στον τομέα της «γαλάζιας» διαστημικής τεχνολογίας με την περαιτέρω ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση:

  –  του προγράμματος Copernicus, το οποία είναι σημαντικό για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα και σε περίπτωση πλημμύρας,

  –  του Galileo, του ευρωπαϊκού παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης,

  –  του EGNOS, μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση, που παρέχει ήδη υπηρεσίες σε διάφορους χρήστες στη θάλασσα σε σχέση με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής,

  –  των μη επανδρωμένων «γαλάζιων» αεροσκαφών που ελέγχονται με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα, στην ακτή και στα εσωτερικά ύδατα της Ένωσης, όπως από τον νικητή του βραβείου Satnav το 2015.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Linnéa Engström, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Gieseke, Verónica Lope Fontagné

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

António Marinho e Pinto

ENF

Sylvie Goddyn

PPE

Alain Cadec, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

3

0

ECR

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Francesc Gambús, Adam Gierek, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Davor Škrlec, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

54

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Paul Rübig, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Εύα Καϊλή, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Davor Škrlec

1

-

GUE/NGL

Paloma López Bermejo

1

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου