ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета

  12.7.2017 - (COM(2016)0789 – C8‑0526/2016 – 2016/0394(COD)) - ***I

  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  Докладчик: Франсеск Гамбус


  Процедура : 2016/0394(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0253/2017
  Внесени текстове :
  A8-0253/2017
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета

  (COM(2016)0789 – C8‑0526/2016 – 2016/0394(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0789),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0526/2016),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2017 г.[1],

  –  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...[2],

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0253/2017),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или в случай че го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  Предложение за решение

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12)  Съгласно Директива 2009/31/ЕО и Директива 2003/87/EО от държавите членки се изисква да представят доклад относно прилагането на посочените директиви въз основата на въпросник или тезисен план, съставен от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в Директива 91/692/ЕИО. С цел да се избегне правен вакуум вследствие на отмяната на Директива 91/692/ЕИО е необходимо да се замени позоваването на Директива 91/692/ЕИО с позоваване на процедурата, посочена в съответната директива.

  заличава се

  Обосновка

  Заличаването е извършено поради провежданите в момента тристранни преговори относно СТЕ

  Изменение    2

  Предложение за решение

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14)  В Регламент (ЕС) № 1257/2013 се съдържа позоваване на Директива 91/692/ЕИО. Съответната разпоредба се отнася до първия период на докладване, който вече е изтекъл. Поради това съответната разпоредба следва да бъде заличена.

  (14)  Член 21, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1257/2013 се позовава на Директива 91/692/ЕИО, която ще бъде отменена. Съгласно тази разпоредба първият период на докладване трябва да започне на датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 1257/2013. На 19 декември 2016 г. с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 Комисията установи първата версия на европейския списък на съоръжения за рециклиране на кораби („европейският списък“). В съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 държавите членки могат да разрешават рециклирането на кораби в съоръжения за рециклиране на кораби, включени в европейския списък преди датата на прилагане на посочения регламент. При тези обстоятелства Регламент (ЕО) № 1013/2006 не се прилага. С цел да се избегне прекъсване, през което не се събира информация нито съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006, нито съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013, целесъобразно е да се въведе преходен период на докладване между датата на първото очаквано разрешение съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 в дадена държава членка и датата на прилагане на посочения регламент за всяка държава членка, която реши да използва преходния период, предвиден в посочения член. За да се ограничи свързаната административна тежест за всяка такава държава членка, не е необходимо информацията, събрана по време на този преходен период, да формира основата на отделен доклад. Вместо това следва да е достатъчно тази информация да бъде включена или да е част от първия редовен доклад, обхващащ тригодишния период, считано от датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 1257/2013.

  Изменение    3

  Предложение за решение

  Съображение 15 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (15a)  Тъй като целта на настоящото решение, а именно да се изменят или отменят правни актове на Съюза относно докладването в областта на околната среда, които вече не са приложими или относими, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя характер може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

  Изменение    4

  Предложение за решение

  Член 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 1

  заличава се

  Изменение на Директива 2003/87/EО

   

  В член 21, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО четвъртото изречение се заменя със следното:

   

  „Докладът се изготвя въз основа на въпросник или тезисен план, който се приема от Комисията под формата на актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22а, параграф 2.“

   

  Обосновка

  Заличаване поради провежданите в момента тристранни преговори

  Изменение    5

  Предложение за решение

  Член 2 – параграф 1 – точка 3

  Директива 2009/31/ЕО

  Член 29a – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящото решение].

  2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящото решение]. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

   

  Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Докладът се предава на Европейския парламент и на Съвета.

  Изменение    6

  Предложение за решение

  Член 3 – параграф 1 – точка 1

  Директива 86/278/ЕИО

  Член 13 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за приспособяването на приложенията към научно-техническия прогрес.

  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а, за да изменя приложенията с цел адаптирането им към научно-техническия прогрес.

  Изменение    7

  Предложение за решение

  Член 3 – параграф 1 – точка 4

  Директива 86/278/ЕИО

  Член 15a – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива.

  2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящото решение]. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

   

  Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Докладът се предава на Европейския парламент и на Съвета.

  Изменение    8

  Предложение за решение

  Член 5 – параграф 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 се заменя със следното:

  В член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 първата и втората алинея се заменят със следното:

  Изменение    9

  Предложение за решение

  Член 5 – параграф 1

  Регламент (ЕС) № 1257/2013

  Член 21 – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Първият електронен доклад обхваща периода от датата на публикуване на Европейския списък до 31 декември 2018 г.

  Първият електронен доклад обхваща тригодишния период, който започва да тече от датата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с член 32, параграф 1. Когато дадена държава членка разреши рециклирането на кораби в съоръжения за рециклиране на кораби, включени в европейския списък преди датата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с член 26, първият електронен доклад на тази държава членка обхваща и периода от датата на разрешението до датата на прилагане на настоящия регламент.

  Изменение    10

  Предложение за решение

  Член 6 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

  Директива 94/63/ЕО

  Член 9 – второ изречение

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  3a.  В член 9 второто изречение се заменя със следното:

  Комисията е приканена да допълни своя първи доклад, когато е уместно, с предложения за изменението на настоящата директива, включително по-специално разширяването на приложното ѝ поле с оглед включването на системите за ограничаване и регенерация на парите в инсталации за товарене и разтоварване и на корабите.

  Комисията е приканена да допълни своите доклади, когато е уместно, с предложения за изменението на настоящата директива, включително по-специално разширяването на приложното ѝ поле с оглед включването на системите за ограничаване и регенерация на парите в инсталации за товарене и разтоварване и на корабите.

  Изменение    11

  Предложение за решение

  Член 8 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  То се прилага от [Служба за публикации: ДАТА на влизане в сила на изменението на член 37, параграф 142от Директива 2008/98/ЕО, изменението на член 943от Директива 2000/53/ЕО, изменението на член 1544 от Директива 1999/31/ЕО и изменението на член 1745от Директива 94/62/ЕО].

  заличава се

  _________________

   

  42 COM(2015) 595 final

   

  43 COM(2015) 593 final

   

  44 COM(2015) 594 final

   

  45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

   

  Обосновка

  Заличаване на позоваванията поради провежданите в момента тристранни преговори относно пакета за кръговата икономика и резултатите от тях

  Изменение    12

  Предложение за решение

  Член 8 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 1 се прилага от [Служба за публикации: ДАТАТА на влизане в сила на изменението на член 22а от Директива 2003/87/EC4646].

  заличава се

  _________________

   

  46 COM(2015) 0337

   

  Обосновка

  Заличаване на позоваванията поради провежданите в момента тристранни преговори относно пакета за кръговата икономика и резултатите от тях

  • [1]    Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]    Все още непубликувано в Официален вестник.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Контекст

  Обемът на законодателството в областта на околната среда нараства постоянно от 70-те години на 20-ти век насам и докладването винаги е било част от всички законодателни актове в областта на околната среда. Опитите за оптимизиране на задълженията за докладване започнаха с Директива 91/692/ЕИО за стандартизиране на докладите. Директивата за стандартизиране на докладите имаше за цел да рационализира и подобри на секторна основа разпоредбите относно предаването на информация и публикуването на доклади. Тя оптимизира процедурите и въведе тригодишен цикъл на докладване за цялото обхванато законодателство, например по отношение на водата и отпадъците. Подробното съдържание след това беше изложено в специфични за сектора въпросници. Вследствие на това през годините Комисията прие голям брой актове за изпълнение. Директивата за стандартизиране на докладите обхваща понастоящем 28 акта в областта на околната среда. След като бяха отменени няколко акта, понастоящем в сила остават един регламент, девет директиви и 23 решения с позовавания на Директивата за стандартизиране на докладите, въпреки че повечето от тези позовавания не са актуални и вече нямат правно действие.

  Въпреки че Директивата за стандартизиране на докладите имаше за цел да обхване напълно задълженията за докладване в областта на околната среда, не всички изисквания бяха хармонизирани. Например Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и Директива 91/676/ЕИО за нитратите бяха изключени от приложното поле на Директивата за стандартизиране на докладите. През последните 25 години Директивата за стандартизиране на докладите се оказа трудна за прилагане и губеше все повече актуалност. Значението на Директивата за стандартизиране на докладите намаля с развитието на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда, включително преразглеждането на отделни законодателни актове в областта на околната среда, при което често съответните задължения за докладване се изключваха от обхвата на Директивата за стандартизиране на докладите. Рамкова директива 2000/60/ЕО за водите например отмени по-старото законодателство в областта на водите, поради което въпросникът за водния сектор, приет съгласно Директивата за стандартизиране на докладите, вече не е необходим. Освен това с Директива 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и Директива 2010/75/ЕО относно емисиите от промишлеността бяха въведени самостоятелни задължения за докладване.

  Друга причина за недостатъците на Директивата за стандартизиране на докладите беше непредвиденият напредък в информационните и комуникационните технологии, както и повишената потребност от навременна, трансгранична и интерактивна информация за околната среда. През 1994 г. беше създадена Европейската агенция за околната среда (ЕАОС). Част от нейния мандат е да предоставя на ЕС и на държавите членки обективна информация, необходима за разработването и прилагането на надеждни и ефективни политики в областта на околната среда, както и да събира, систематизира и извършва оценка на данни за състоянието на околната среда. ЕАОС координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). Последваха няколко секторни инициативи, като например Европейската информационна система за водите и Информационната система за биологичното разнообразие на Европа. През 2007 г. беше приета Директива 2007/2/EО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

  Още през 2008 г. в контекста на развитието на Общата информационна система за околната среда (SEIS) Комисията стигна до заключението, че с оглед на текущата модернизация на докладването следва да се отменят неактуалните разпоредби на Директивата за стандартизиране на докладите, с цел достъпът до правото на ЕС да стане по-опростен и по-ефективен, например посредством инструменти в онлайн среда. В своето съобщение от 2014 г. относно Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) Комисията обяви, че ще предложи отмяна на неактуалните или вече неприложимите задължения във връзка със стандартизираното докладване в областта на околната среда. В съобщението си за по-добро регулиране от май 2015 г. Комисията също така призова за широкообхватен преглед на съществуващите задължения за докладване и инициира проверка за пригодност по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), с цел мониторинг и докладване в областта на околната среда в своята Работна програма за 2016 г.

  Вследствие на тези ангажименти Комисията предложи пакет за отмяна на Директивата за стандартизиране на докладите, който беше публикуван на 15 декември 2016 г. Този пакет се състои от три инициативи. Първата инициатива е Съобщение на Комисията COM(2016)0793, в което официално се потвърждава, че редица актове на правото на Съюза в областта на околната среда, приети съгласно Директивата за стандартизиране на докладите, са изгубили актуалност. В съобщението се изброяват единадесет акта за изпълнение, в които са установени въпросници за докладване в областта на околната среда. Съответните актове се отнасят до изгарянето на отпадъци, емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), както и контрол на опасностите от големи аварии с опасни вещества, опасни отпадъци и вода.

  Втората инициатива се състои от две предложения за решения на Комисията, които ще отменят Решение 2011/92/ЕС на Комисията относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и Решение 2010/681/ЕС за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители при определени дейности и инсталации през периода 2011– 2013 г. И двете решения вече не са актуални, но по процедурни причини ще бъдат отменени чрез процедура на комитет на по-късен етап.

  Предложението

  Третата и ключова инициатива на пакета за отмяна е настоящото предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета, което отменя Директивата за стандартизиране на докладите и изменя шест правни акта, които се позовават на нея. С цел правна яснота решението за отмяна на Директивата за стандартизиране на докладите изменя всички позовавания на Директивата за стандартизиране на докладите в случаите, в които те са неактуални. Не са направени промени в съдържанието, нито се предвижда да бъдат направени. Освен разпоредбата на член 7 за отмяна на Директивата за стандартизиране на докладите, предложението съдържа четири различни групи разпоредби.

  Членове 1 и 5 заменят позоваването на Директивата за стандартизиране на докладите, съдържащо се в Директива 2003/87/ЕО за схемата за търговия с емисии (СТЕ), която в момента се преразглежда, и в Регламент № 1257/2013/ЕС относно рециклирането на кораби. Наред с това член 5 привежда срока за електронните доклади съгласно Регламента относно рециклирането на кораби в съответствие с другите задължения за докладване и определя 31 декември 2018 г. като крайната дата на първия период на докладване. Тъй като първоначалният Регламент относно рециклирането на кораби датира от 2013 г., тригодишният цикъл на докладване приключи през 2016 г., поради което държавите членки имат две години повече от първоначално предвиденото.

  Членове 2 и 3 привеждат във взаимно съответствие използването на актове за изпълнение и делегирани актове в Директива 2009/31/ЕО относно улавянето и съхранението на въглерод и в Директива 86/278/ЕИО за утайките от отпадъчни води. Членове 4 и 6 премахват неактуални задължения за докладване в Директива 87/217/ЕИО за азбеста и в Директива 94/63/ЕО за ЛОС (1). Член 8 привежда датата на прилагане на предложението в съответствие с датата на влизане в сила на пакета за кръговата икономика, която все още предстои да се определи, и преразглеждането на Директивата за СТЕ.

  Въпросниците, приети за СТЕ и отпадъците, които все още се използват, по-специално тези съгласно Рамковата директива за отпадъците, отнасящи се до отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), опасни отпадъци, депониране на отпадъци, излезли от употреба превозни средства и т.н., остават непроменени.

  Комисията стига до заключението, че единствено пълното премахване на неактуалните задължения за докладване въз основа на Директивата за стандартизиране на докладите ще осигури правна сигурност, прозрачност и законодателство на ЕС, което отговаря на целта, в съответствие с програмата за по-добро регулиране.

  Докладчикът се съгласява, че Директива 91/692/ЕИО за стандартизиране на докладите е изгубила актуалност и че задълженията за докладване в областта на околната среда не са достатъчно прозрачни и в определени случаи биха могли да бъдат ограничени. Той счита представените констатации и предложението за убедителни и признава усилията на Комисията за премахване на съществуващи задължения за докладване, без да се променят достиженията на правото. Той приветства подхода на Комисията за избягване на прекомерната тежест за хора, организации и държави членки и се съгласява, че всеки законодателен акт, който не изпълнява своята цел, следва да бъде премахнат от правната система на ЕС. Докладчикът подкрепя разясняването по отношение на срока на първия доклад съгласно Регламента относно рециклирането на кораби. Той също така се съгласява с избора на делегирани актове за адаптирането към научно-техническия прогрес на приложенията към Директивата относно улавянето и съхранението на въглерод и към Директивата за утайките от отпадъчни води.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Процедурни правила в областта на околната среда

  Позовавания

  COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  15.12.2016

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  13.2.2017

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  13.2.2017

  TRAN

  13.2.2017

  AGRI

  13.2.2017

  JURI

  13.2.2017

  Неизказани становища

         Дата на решението

  ITRE

  12.1.2017

  TRAN

  27.2.2017

  AGRI

  25.1.2017

  JURI

  31.1.2017

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Francesc Gambús

  16.2.2017

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  29.5.2017

   

   

   

  Дата на приемане

  11.7.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  65

  1

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Siôn Simon

  Дата на внасяне

  12.7.2017

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  65

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

  ECR

  Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“