BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF

  12.7.2017 - (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) - ***I

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører: Francesc Gambús


  Procedure : 2016/0394(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0253/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0253/2017
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

  2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF

  (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0789),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0526/2016),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til udtalelse af 22. februar 2017[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  –  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af …[2],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0253/2017),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  I henhold til direktiv 2009/31/EF og 2003/87/EF skal medlemsstaterne femlægge en rapport om gennemførelsen af samme direktiver på grundlag af et spørgeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter fremgangsmåden i direktiv 91/692/EØF. For at undgå et retligt tomrum som følge af ophævelsen af direktiv 91/692/EØF er det nødvendigt at erstatte henvisningen til direktiv 91/692/EØF med en henvisning til fremgangsmåden i direktiv 86/278/EØF.

  udgår

  Begrundelse

  Udeladelse af hensyn til de igangværende trepartsforhandlinger om ETS.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Forordning (EU) nr. 1257/2013 indeholder en henvisning til direktiv 91/692/EØF. Den pågældende bestemmelse vedrører den første indberetning, som allerede er afsluttet. Den pågældende bestemmelse bør derfor udgå.

  (14)  I artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1257/2013 henvises der til direktiv 91/692/EØF, som er ved at blive ophævet. I henhold til den pågældende bestemmelse starter den første rapportering på anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 1257/2013. Den 19. december 2016 fastlagde Kommissionen ved gennemførelsesbeslutning (EU) 2016/2323 den første version af den europæiske liste over skibsophugningsanlæg ("den europæiske liste"). I henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1257/2013 kan medlemsstaterne godkende ophugning af skibe på skibsophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste, før datoen for anvendelsen af denne forordning. I så fald finder forordning (EF) nr. 1013/2006 ikke anvendelse. For at undgå et tidsrum, hvor der hverken indsamles oplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006 eller forordning (EU) nr. 1257/2013, er det hensigtsmæssigt at indføre en overgangsrapporteringsperiode mellem datoen for den første forventede godkendelse i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1257/2013 i en given medlemsstat og datoen for anvendelsen af den pågældende forordning for hver medlemsstat, som beslutter at anvende den i den pågældende artikel fastsatte overgangsperiode. For at begrænse den medfølgende administrative byrde for den enkelte medlemsstat er det ikke nødvendigt, at de oplysninger, der indsamles i løbet af denne overgangsperiode, danner grundlag for en særskilt rapport. Det bør i stedet være tilstrækkeligt, at sådanne oplysninger er indarbejdet i eller udgør en del af den første regelmæssige rapport for treårsperioden fra datoen for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1257/2013.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 15 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (15a)  Da målet for dette direktiv, nemlig at ændre eller ophæve EU-retsakter på miljørapporteringsområdet, der ikke længere er anvendelige eller relevante, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af dets art, bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til afgørelse

  Artikel 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 1

  udgår

  Ændring af direktiv 2003/87/EF

   

  I artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF affattes fjerde punktum således:

   

  "Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller et forlæg, som vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 22a, stk. 2."

   

  Begrundelse

  Udeladelse af hensyn til de igangværende trepartsforhandlinger

  Ændringsforslag    5

  Forslag til afgørelse

  Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

  Direktiv 2009/31/EF

  Artikel 29a – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne afgørelses ikrafttræden].

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en femårsperiode fra den ... [datoen for denne afgørelses ikrafttræden]. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

   

  Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden femårsperioden udløber. Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til afgørelse

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

  Direktiv 86/278/EF

  Artikel 13 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a for at tilpasse bilagene til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a for at ændre bilagene med henblik på at tilpasse dem til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til afgørelse

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

  Direktiv 86/278/EF

  Artikel 15a – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra dette direktivs ikrafttræden.

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, tillægges Kommissionen for en femårsperiode fra den ... [datoen for ikrafttrædelsen af denne afgørelse]. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

   

  Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden femårsperioden udløber. Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til afgørelse

  Artikel 5 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  I artikel 21 i forordning (EU) nr. 1257/2013 affattes stk. 2 således:

  Artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1257/2013 første og andet afsnit affattes således:

  Ændringsforslag    9

  Forslag til afgørelse

  Artikel 5 – stk. 1

  Forordning (EU) nr. 1257/2013

  Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den første elektroniske rapport dækker perioden fra datoen for offentliggørelsen af den europæiske liste til den 31. december 2018.

  Den første elektroniske rapport dækker treårsperioden fra datoen for offentliggørelsen af denne forordning, jf. artikel 32, stk. 1. Når en medlemsstat tillader ophugning af skibe på skibsophugningsanlæg, der er opført på den europæiske liste, før datoen for anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med artikel 26, dækker den pågældende medlemsstats første elektroniske rapport også perioden fra datoen for denne tilladelse til datoen for anvendelsen af denne forordning.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til afgørelse

  Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

  Direktiv 94/63/EF

  Artikel 9 – 2. punktum

   

  Gældende tekst

  Ændringsforslag

   

  3a.  Artikel 9, andet punktum, affattes således:

  Kommissionen vedlægger i givet fald sin første rapport forslag til ændring af dette direktiv, herunder navnlig ændring af anvendelsesområdet til også at omfatte dampkontrol- og -genvindingssystemer for påfyldningsanlæg og fartøjer.

  "Kommissionen vedlægger i givet fald sine første rapporter forslag til ændring af dette direktiv, herunder navnlig ændring af anvendelsesområdet til også at omfatte dampkontrol- og -genvindingssystemer for påfyldningsanlæg og fartøjer."

  Ændringsforslag    11

  Forslag til afgørelse

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den anvendes fra [OP: DATE of entry into force of amendment to Article 37(1)42 of Directive 2008/98/EC, the amendment to Article 943 of Directive 2000/53/EC, the amendment to Article 1544 of Directive 1999/31/EC, the amendment to Article 1745 of Directive 94/62/EC.]

  udgår

  _________________

   

  42 COM(2015) 595 final

   

  43 COM(2015) 593 final

   

  44 COM(2015) 594 final

   

  45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

   

  Begrundelse

  Udeladelse af hensyn til de igangværende trepartsforhandlinger om den cirkulære økonomi og resultaterne heraf.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til afgørelse

  Artikel 8 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 1 anvendes fra [OP: the DATE of entry into force of the amendment of Article 22a of Directive 2003/87/EC46].

  udgår

  _________________

   

  46 COM/2015/0337

   

  Begrundelse

  Udeladelse af referencen og ikrafttrædelsesdatoen af hensyn til de igangværende trepartsforhandlinger om ETS og resultaterne heraf.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  Sagens baggrund

  Mængden af miljølovgivning har været støt stigende siden 1970'erne, og rapportering er altid indgået som en del af al miljølovgivning. Forsøgene på at strømline rapporteringsforpligtelserne blev indledt med direktivet om standardiseret rapportering (direktiv 91/692/EØF). Direktivet om standardiseret rapportering havde til formål på et sektorspecifikt grundlag at rationalisere og forbedre bestemmelserne om fremsendelse af oplysninger og offentliggørelse af rapporter. Med direktivet strømlinedes procedurerne, og der indførtes en treårig rapporteringscyklus for al omfattet lovgivning, f.eks. inden for områderne vand og affald. Det detaljerede indhold blev derefter fastsat gennem sektorspecifikke spørgeskemaer. Efterfølgende har Kommissionen i årenes løb vedtaget en lang række gennemførelsesforanstaltninger. Direktivet om standardiseret rapportering dækker i øjeblikket 28 retsakter på miljøområdet. Efter adskillige ophævelser, en forordning, ni direktiver og 23 afgørelser med henvisninger til direktivet om standardiseret rapportering forbliver det stadig i kraft, selv om de fleste af disse henvisninger er blevet forældede og ikke længere har nogen retsvirkning.

  Selv om direktivet om standardiseret rapportering tog sigte på at dække samtlige rapporteringsforpligtelser på miljøområdet, er ikke alle forpligtelser blevet harmoniseret. F.eks. er direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand og direktiv 91/676/EØF om nitrater udelukket fra anvendelsesområdet for direktivet om standardiseret rapportering. I løbet af de sidste 25 år har direktivet om standardiseret rapportering vist sig at være vanskeligt at gennemføre, og det er blevet stadig mere forældet. Direktivet om standardiseret rapporterings betydning er blevet mindsket med udviklingen af EU's miljølovgivning, herunder revisioner af de enkelte dele af miljølovgivningen, som ofte har fjernet rapporteringsforpligtelser fra direktivet. Vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) ophævede f.eks. ældre vandlovgivning og gjorde derfor spørgeskemaet om vand vedtaget i henhold til direktivet om standardiseret rapportering overflødigt. Med IPPC-direktivet (direktiv 96/61/EF) og direktivet om industrielle emissioner (direktiv 2010/75/EF), indførtes ligeledes uafhængige rapporteringsforpligtelser.

  En anden årsag til, at direktivet om standardiseret rapportering blev mangelfuldt, var den uforudsete udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi og et øget behov for rettidig, grænseoverskridende og interaktiv miljøoplysning. I 1994 blev Det Europæiske Miljøagentur (EEA) etableret. En del af dets mandat er at forsyne EU og medlemsstaterne med de nødvendige objektive oplysninger til at udforme og gennemføre forsvarlige og effektive miljøpolitikker og at registrere, sammenstille og vurdere data om miljøsituationen. EEA koordinerer Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet). En række sektorspecifikke initiativer såsom det fælles vandinformationssystem for Europa og informationssystemet for biodiversitet i Europa fulgte efter. I 2007 blev direktiv 2007/2/EF om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) vedtaget.

  Allerede i 2008 fastslog Kommissionen i forbindelse med udviklingen af et fælles miljøinformationssystem (SEIS), at forældede bestemmelser i direktivet om standardiseret rapportering i betragtning af den igangværende modernisering af indberetningen skulle ophæves med henblik på at gøre adgangen til EU-retten f.eks. via onlineværktøjer enklere og mere effektiv. I sin meddelelse fra 2014 om målrettet og effektiv regulering (Refit) meddelte Kommissionen, at den ville foreslå en ophævelse af forældet eller ikke længere gældende forpligtelser inden for standardiseret miljørapportering. Kommissionen opfordrede desuden til en omfattende gennemgang af de eksisterende rapporteringsforpligtelser i sin meddelelse fra maj 2015 om bedre regulering og indledte en Refit-kvalitetskontrol for miljøovervågning og -rapportering i sit arbejdsprogram for 2016.

  Som opfølgning på disse tilsagn foreslog den en pakke om ophævelse af direktivet om standardiseret rapportering, der blev offentliggjort den 15. december 2016. Denne pakke indeholder tre initiativer. Første initiativ er Kommissionens meddelelse COM(2016)793 om formel anerkendelse af, at en række EU-retsakter på miljøområdet, der blev vedtaget i henhold til direktivet om standardiseret rapportering, er blevet forældede. I denne meddelelse opremses elleve gennemførelsesretsakter, der havde etablerede spørgeskemaer til miljørapportering. De respektive retsakter vedrører forbrænding af affald, VOC-emissioner, IPPC, kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, farligt affald og vand.

  Det andet initiativ består af to forslag til Kommissionsafgørelser, som ophæver Kommissionens afgørelse 2011/92/EU om geologisk lagring af kuldioxid og 2010/681/EU om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg i perioden 2011-2013. De to afgørelser er ikke længere relevante, men vil af proceduremæssige årsager blive ophævet via en udvalgsprocedure på et senere tidspunkt.

  Forslaget

  Det tredje og vigtigske initiativ fra ophævelsespakken er dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, som ophæver direktivet om standardiseret rapportering og ændrer seks retsakter, hvori der henvises til det. Af hensyn til den juridiske klarhed ændrer afgørelsen om ophævelse af direktivet om standardiseret rapportering alle henvisninger til direktivet, hvor disse er forældede. Ingen indholdsmæssige ændringer er foretaget, eller forventes foretaget. Ud over den faktiske ophævelse af direktivet om standardiseret rapportering, jf. artikel 7, indeholder forslaget fire forskellige kategorier af bestemmelser.

  Artiklerne 1 og 5 erstatter henvisningen til direktivet om standardiseret rapportering i direktivet om emissionshandelsordningen (ETS) (direktiv 2003/87/EF), som i øjeblikket er under revision, og i forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe. Artikel 5 tilpasser også tidsplanen for elektroniske meddelelser i henhold til forordningen om ophugning af skibe med andre rapporteringsforpligtelser og fastsætter den 31. december 2018 som dato for afslutningen på den første rapporteringsperiode. Da den oprindelige forordning om ophugning af skibe stammer tilbage til 2013, udløb den 3-årige rapporteringscyklus i 2016, hvilket giver medlemsstaterne to år mere, end det oprindeligt var forudset.

  Artiklerne 2 og 3 tilpasser anvendelsen af gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter i direktiv 2009/31/EF om kulstofopsamling og -lagring og i direktiv 86/278/EØF om slam fra rensningsanlæg. Artiklerne 4 og 6 fjerner forældede rapporteringsforpligtelser i direktiv 87/217/EØF om asbest og VOC(1)-direktivet (direktiv 94/63/EF). Artikel 8 tilpasser datoen for anvendelsen af forslaget til den endnu ikke fastsatte dato for ikrafttrædelsen af pakken om cirkulær økonomi og revisionen af ETS-direktivet.

  Spørgeskemaer for ETS og affald, der stadig er i brug, dvs. i henhold til affaldsrammedirektivet, direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), farligt affald, deponering af affald, udrangerede køretøjer osv. berøres ikke.

  Kommissionen konkluderer, at kun en fuldstændig fjernelse af de forældede rapporteringsforpligtelser, der er baseret på direktivet om standardiseret rapportering, vil sikre retssikkerhed og gennemsigtighed og en EU-lovgivning, der er egnet til formålet i overensstemmelse med dagsordenen for bedre regulering.

  Ordføreren er enig i, at direktiv 91/692/EØF om standardiseret rapportering er forældet, og at rapporteringsforpligtelser på miljøområdet ikke er tilstrækkeligt gennemsigtige og – i visse tilfælde – kan være begrænsede. Han anser de fremlagte resultater og forslag for afgørende og anerkender Kommissionens bestræbelser på at rydde op i eksisterende rapporteringsforpligtelser uden at ændre den gældende fællesskabsret. Han glæder sig over Kommissionens strategi til at undgå at overbebyrde personer, organisationer og medlemsstater, og er enig i, at enhver lovgivning, der ikke tjener sit formål, bør fjernes fra Unionens retssystem. Ordføreren går ind for en afklaring vedrørende den endelig dato for den første rapport i henhold til forordningen om ophugning af skibe. Han er også enig i valget af delegerede retsakter til tilpasning af bilagene til direktivet om kulstofopsamling og -lagring og direktivet om slam fra rensningsanlæg til den tekniske og videnskabelige udvikling.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Procedurereglerne på området miljørapportering

  Referencer

  COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

  Dato for forelæggelse for EP

  15.12.2016

   

   

   

  Korresponderende udvalg

    Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  13.2.2017

   

   

   

  Rådgivende udvalg

    Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  13.2.2017

  TRAN

  13.2.2017

  AGRI

  13.2.2017

  JURI

  13.2.2017

  Ingen udtalelse

    Dato for afgørelse

  ITRE

  12.1.2017

  TRAN

  27.2.2017

  AGRI

  25.1.2017

  JURI

  31.1.2017

  Ordførere

    Dato for valg

  Francesc Gambús

  16.2.2017

   

   

   

  Behandling i udvalg

  29.5.2017

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  11.7.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  65

  1

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 200, stk. 2

  Siôn Simon

  Dato for indgivelse

  12.7.2017

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  65

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

  ECR

  Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller