Menettely : 2016/0394(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0253/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0253/2017

Keskustelut :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0116

MIETINTÖ     ***I
PDF 495kWORD 82k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta

(COM(2016)0789 – C8‑0526/2016 – 2016/0394(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Francesc Gambús

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASSA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta

(COM(2016)0789 – C8‑0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0789),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0526/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. helmikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A8-0253/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Direktiiveissä 2009/31/ETY ja 2003/87/EY edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta kertomuksen komission laatiman kyselylomakkeen tai mallin perusteella neuvoston direktiivissä 91/692/ETY säädettyä menettelyä noudattaen. Jotta vältetään direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta johtuva oikeudellinen tyhjiö, on tarpeen korvata viittaus direktiiviin 91/692/ETY viittauksella asianmukaisessa direktiivissä tarkoitettuun menettelyyn.

Poistetaan.

Perustelu

Poistettu päästökauppajärjestelmää koskevien kolmikantaneuvottelujen kunnioittamiseksi.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Asetus (EU) N:o 1257/2013 sisältää viittauksia direktiiviin 91/692/ETY. Ensimmäinen säännös liittyy ensimmäiseen raportointimenettelyyn, joka on jo päättynyt. Kyseinen säännös olisi sen vuoksi poistettava.

(14)  Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 21 artiklan 2 kohdan toinen alakohta viittaa direktiiviin 91/692/ETY, joka tullaan kumoamaan. Kyseisen säännöksen nojalla ensimmäisen raportointimenettelyn pitäisi alkaa asetuksen (EU) N:o 1257/2013 soveltamispäivänä. Komissio vahvisti 19 päivänä joulukuuta 2016 täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/2323 eurooppalaisten aluskierrätyslaitosten luettelon ensimmäisen version (jäljempänä ’eurooppalainen luettelo’). Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 26 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat ennen kyseisen asetuksen soveltamispäivää antaa luvan alusten kierrättämiselle eurooppalaiseen luetteloon kuuluvissa alusten kierrätyslaitoksissa. Tällöin ei sovelleta asetusta (EY) N:o 1013/2006. Jotta vältetään katkos, jonka aikana tietoa ei kerätä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 eikä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 nojalla, olisi raportoinnissa otettava käyttöön siirtymäkausi sen päivän, joka on tietyssä jäsenvaltiossa ensimmäisen luvan suunniteltu antamispäivä asetuksen (EU) N:o 1257/2013 26 artiklan nojalla, ja sen päivän välillä, jona kyseistä asetusta aletaan soveltaa kussakin jäsenvaltiossa, joka päättää käyttää mainitussa artiklassa säädettyä siirtymäkautta. Tähän liittyvän hallinnollisen rasitteen rajoittamiseksi näiden jäsenvaltioiden kohdalla ei ole tarpeen, että siirtymäkaudella kerätyt tiedot muodostavat erillisen raportin perustan. Sen sijaan pitäisi riittää, että nämä tiedot sisällytetään ensimmäiseen säännöllisesti annettavaan raporttiin, joka kattaa kolmivuotiskauden asetuksen (EU) N:o 1257/2013 soveltamispäivästä alkaen, tai ne ovat osa tätä raporttia.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta, joka on muuttaa sellaisia unionin säädöksiä ympäristöseurannan alalla, joita ei enää sovelleta tai jotka eivät ole asianmukaisia, tai kumota ne, vaan tavoite voidaan sen luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

1 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1 artikla

Poistetaan.

Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen

 

Korvataan direktiivin 2003/87/EY 21 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

Kertomuksen pohjana on käytettävä kyselylomaketta tai mallia, jonka komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen muodossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Perustelu

Poistettu meneillään olevien kolmikantaneuvottelujen kunnioittamiseksi.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/31/EY

29 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän päätöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän päätöksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Direktiivi 86/278/ETY

13 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteiden mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen.

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 86/278/ETY

15 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän direktiivin voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän päätöksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 21 artiklan 2 kohta seuraavasti:

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 21 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta

Asetus (EU) N:o 1257/2013

21 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen sähköisen raportin on katettava jakso eurooppalaisen luettelon julkaisemisessta 31 päivään joulukuuta 2018.”.

Ensimmäisen sähköisen raportin on katettava kolmen vuoden jakso tämän asetuksen soveltamispäivästä 32 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos jäsenvaltio antaa luvan alusten kierrättämiselle eurooppalaiseen luetteloon kuuluvissa alusten kierrätyslaitoksissa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää 26 artiklan mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion ensimmäisen sähköisen raportin on katettava myös ajanjakso luvan antamispäivästä tämän asetuksen soveltamispäivään.”.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Direktiivi 94/63/EY

9 artikla – 2 virke

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a.  Korvataan 9 artiklan toinen virke seuraavasti:

Komissiota kehotetaan liittämään ensimmäiseen kertomukseensa tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamisesta ja erityisesti sen soveltamisalan laajentamisesta siten, että se koskisi myös laivojen lastauksessa vapautuvien höyryjen rajoittamis- ja talteenottojärjestelmiä

”Komissiota kehotetaan liittämään kertomuksiinsa tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamisesta ja erityisesti sen soveltamisalan laajentamisesta siten, että se koskisi myös laivojen lastauksessa vapautuvien höyryjen rajoittamis- ja talteenottojärjestelmiä.”

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [julkaisutoimisto: lisätään direktiivin 2008/98/EY 37 artiklan 1 kohdan muutoksen119, direktiivin 2000/53/EY 9 artiklan muutoksen120, direktiivin 1999/31/EY 15 artiklan muutoksen121 ja direktiivin 94/62/EY 17 artiklan muutoksen122 voimaantulopäivämäärä] alkaen.

Poistetaan.

_________________

 

119 COM(2015) 595 final

 

120 COM(2015) 593 final

 

121 COM(2015) 594 final

 

122 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Perustelu

Poistetaan viitteet meneillään olevien kiertotalouspakettia koskevien neuvottelujen sekä niiden tulosten kunnioittamiseksi.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1 artiklaa sovelletaan [julkaisutoimisto: lisätään direktiivin 2003/87/EY 22 a artiklan muutoksen123 voimaantulopäivä] alkaen.

Poistetaan.

_________________

 

123 COM/2015/0337

 

Perustelu

Poistetaan viitteet ja voimaantulopäivä meneillään olevien päästökauppajärjestelmää koskevien kolmikantaneuvottelujen sekä niiden tulosten kunnioittamiseksi.

(1)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Tausta

Ympäristölainsäädännön määrä on kasvanut tasaisesti 1970-luvulta lähtien, ja raportointi on aina ollut osa ympäristölainsäädäntöä. Kertomusten standardointia koskevan direktiivin 91/692/ETY antamisesta lähtien raportointivelvoitteita on pyritty yksinkertaistamaan. Tällä direktiivillä pyrittiin järkeistämään ja parantamaan alakohtaisesti tietojen toimittamista ja kertomusten julkaisemista koskevia säännöksiä. Direktiivillä yksinkertaistettiin menettelyjä ja alettiin soveltamaan kolmen vuoden raportointijaksoa kaikkiin direktiivin kattamiin lainsäädännön aloihin, esimerkiksi vesi- ja jätehuollon alaan. Yksityiskohtainen sisältö vahvistettiin myöhemmin alakohtaisissa kyselylomakkeissa. Komissio hyväksyi näin ollen useita täytäntöönpanosäädöksiä vuosien mittaan. Kertomusten standardoinnista annettu direktiivi kattaa nykyisin 28 ympäristöalan säädöstä. Useiden säädösten kumoamisen jälkeen yksi asetus, yhdeksän direktiiviä ja 23 päätöstä, joissa viitataan kertomusten standardoinnista annettuun direktiiviin, on edelleen voimassa, vaikka suurin osa näistä viittauksista on vanhentuneita eikä niillä enää ole oikeusvaikutuksia.

Vaikka kertomusten standardoinnista annetulla direktiivillä pyrittiin kattamaan kaikki ympäristöraportointivelvoitteet, kaikkia vaatimuksia ei yhdenmukaistettu. Esimerkiksi yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva direktiivi 91/271/ETY ja nitraattidirektiivi 91/676/ETY eivät kuuluneet sen soveltamisalaan. Viimeisten 25 vuoden aikana kertomusten standardoinnista annettua direktiiviä on ollut hankala soveltaa ja sen vanhentumisesta on tullut yhä ilmeisempää. Direktiivin merkitys väheni ympäristölainsäädännön kehittymisen myötä, mukaan lukien yksittäisten ympäristöalan säädösten tarkistukset, joilla usein poistettiin tästä direktiivistä johtuvia raportointivelvoitteita. Esimerkiksi vesipuitedirektiivillä 2000/60/EY kumottiin aiempia vesialan säädöksiä, ja siten standardoinnista annetun direktiivin nojalla hyväksytty vesialan kyselylomake menetti merkityksensä. Myös ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä (IPPC) koskevalla direktiivillä 96/61/EY ja teollisuuden päästöistä annetulla direktiivillä 2010/75/EU otettiin käyttöön riippumattomia raportointivelvoitteita.

Toinen syy kertomusten standardoinnista annetun direktiivin merkityksen vähenemiseen oli tieto- ja viestintätekniikan odottamaton kehitys ja kasvava tarve nopeaan, rajat ylittävään ja interaktiiviseen ympäristötiedon saantiin. Euroopan ympäristökeskus (EYK) perustettiin vuonna 1994. EYK:n tehtävinä on tuottaa unionille ja jäsenvaltioille puolueetonta moitteettoman ja tehokkaan ympäristöpolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon tarvittavaa tietoa sekä tallentaa, vertailla ja arvioida ympäristön tilaa koskevia tietoja. EYK koordinoi ympäristöä koskevaa Euroopan tieto- ja seurantaverkostoa (Eionet). Useita alakohtaisia aloitteita, kuten Euroopan vesitietojärjestelmä ja luonnon monimuotoisuutta koskeva eurooppalainen tietojärjestelmä, on toteutettu. Vuonna 2007 annettiin direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta.

Komissio totesi jo vuonna 2008 yhteisen ympäristötietojärjestelmän (SEIS) kehittämisen yhteydessä, että raportoinnin jatkuvan nykyaikaistamisen myötä kertomusten standardoinnista annettuun direktiiviin pohjautuvat vanhentuneet säännökset olisi kumottava, jotta EU:n lainsäädännön käyttö, esimerkiksi verkkopohjaisten välineiden avulla, olisi yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Komissio ilmoitti vuonna 2014 antamassaan tiedonannossa ”Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT)” aikovansa ehdottaa vanhentuneiden tai käytöstä pois jääneiden standardoidun ympäristöraportoinnin velvoitteiden kumoamista. Lisäksi komissio kehotti toukokuussa 2015 antamassaan tiedonannossa sääntelyn parantamisesta tarkastelemaan kattavasti olemassa olevia raportointivelvoitteita ja käynnisti REFIT-ohjelman ympäristöalan seurannan ja raportoinnin toimivuustarkastuksen vuoden 2016 työohjelmassaan.

Komissio ehdotti näiden sitoumusten jatkoksi standardoinnista annetun direktiivin kumoamispakettia, joka julkistettiin 15. joulukuuta 2016. Tähän pakettiin kuuluu kolme aloitetta. Ensimmäinen niistä on komission tiedonanto COM(2016)0793 ”Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan säädösten vanhentumisen virallisesta tunnustamisesta”. Tiedonannossa luetellaan yksitoista täytäntöönpanosäädöstä, joilla on vahvistettu ympäristöraportointia koskevia kyselylomakkeita. Kyseisissä säädöksissä viitataan jätteenpolttoon, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöihin, IPPC:hen, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjuntaan, vaarallisia jätteisiin ja veteen.

Toinen aloite koskee kahta ehdotusta komission päätöksiksi, joista toisella kumotaan hiilidioksidin geologisesta varastoinnista annettu komission päätös 2011/92/EU ja toisella orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta vuosina 2011–2013 annettu komission päätös 2010/681/EU. Kummallakaan päätöksellä ei enää ole merkitystä, mutta menettelyllisistä syistä ne kumotaan myöhemmin komitologiamenettelyllä.

Ehdotus

Kumottavia säädöksiä koskevana kolmantena ja keskeisenä aloitteena on tämä käsiteltävänä oleva ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, jolla kumotaan kertomusten standardoinnista annettu direktiivi ja muutetaan kuutta siihen viittaavaa säädöstä. Oikeudellisen selkeyden vuoksi kertomusten standardoinnista annetun direktiivin kumoamisesta annettavalla päätöksellä muutetaan kaikki kyseiseen direktiiviin liittyvät vanhentuneet viittaukset. Sisältöä ei ole muutettu eikä sitä ole tarkoitus muuttaa. Itse kertomusten standardoinnista annetun direktiivin kumoamisesta säädetään ehdotuksen 7 artiklassa, mutta ehdotukseen sisältyy myös neljä eri säännöskokonaisuutta.

1 ja 5 artiklalla korvataan viittaus kertomusten standardoinnista annettuun direktiiviin parhaillaan tarkistettavassa päästökauppajärjestelmää koskevassa direktiivissä 2003/87/EY ja aluskierrätysasetuksessa 1257/2013/EU. Lisäksi 5 artiklalla yhdenmukaistetaan aluskierrätysasetuksen mukaisten sähköisten raporttien ja muiden raportointivelvoitteiden aikataulua ja asetetaan ensimmäisen raportointijakson takarajaksi 31. joulukuuta 2018. Koska alkuperäinen aluskierrätysasetus on annettu vuonna 2013, kolmivuotinen raportointijakso päättyi vuonna 2016, minkä vuoksi jäsenvaltioilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kuin alun perin kaavailtiin.

2 ja 3 artiklalla yhdenmukaistetaan täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten käyttöä hiilen talteenotosta ja varastoinnista annetussa direktiivissä 2009/31/EY ja puhdistamolietteestä annetussa direktiivissä 86/278/ETY. 4 ja 6 artiklalla poistetaan asbestidirektiiviin 83/477/ETY ja VOC I -direktiiviin 94/63/EY sisältyvät vanhentuneet raportointivelvoitteet. 8 artiklalla yhdenmukaistetaan ehdotuksen soveltamispäivämäärä kiertotalouspaketin ja päästökauppajärjestelmästä annetun direktiivin uudelleentarkastelun voimaantulopäivämäärän kanssa, joskaan tästä päivämäärästä ei vielä ole päätetty.

Päästökauppajärjestelmää ja jätteitä koskevat kyselylomakkeet, joita jätepuitedirektiivin nojalla käytetään edelleen muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE-direktiivi), vaarallisten jätteiden, kaatopaikkojen ja romuajoneuvojen yhteydessä, säilyvät ennallaan.

Komission yhteenvetona on, että ainoastaan kertomusten standardoinnista annettuun direktiiviin perustuvien kaikkien vanhentuneiden raportointivelvoitteiden poistamisella taataan oikeusvarmuus ja avoimuus sekä huolehditaan siitä, että EU:n lainsäädäntö on tarkoitukseensa sopivaa paremman sääntelyn agendan mukaisesti.

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että kertomusten standardoinnista annettu direktiivi 91/692/ETY on vanhentunut eivätkä ympäristöraportointivelvoitteet ole riittävän avoimia ja että joissakin tapauksissa niitä voisi vähentää. Esittelijä katsoo, että esitetyt havainnot ja ehdotus ovat vakuuttavia, ja arvostaa komission pyrkimystä karsia nykyisiä raportointivelvoitteita unionin säännöstöä muuttamatta. Hän pitää myönteisenä komission lähestymistapaa, jolla vältetään ihmisten, organisaatioiden ja jäsenvaltioiden kuormittamista, ja on yhtä mieltä siitä, että kaikki epätarkoituksenmukainen lainsäädäntö olisi poistettava EU:n oikeusjärjestelmästä. Esittelijä kannattaa aluskierrätysasetuksen nojalla laadittavan ensimmäisen kertomuksen määräajan selventämistä. Hän on myös tyytyväinen siihen, että hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista annetun direktiivin sekä puhdistamolietedirektiivin liitteitä mukautetaan tekniikan ja tieteen kehitykseen delegoitujen säädösten avulla..


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ympäristöraportointia koskevat menettelysäännöt

Viiteasiakirjat

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.5.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

65

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Siôn Simon

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.7.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASSA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö