Eljárás : 2016/0394(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0253/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0253/2017

Viták :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Szavazatok :

PV 18/04/2018 - 12.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0116

JELENTÉS     ***I
PDF 598kWORD 81k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Francesc Gambús

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 87/217/EGK tanácsi irányelvnek, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, a 86/278/EGK tanácsi irányelvnek és a 94/63/EK tanácsi irányelvnek a környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok tekintetében történő módosításáról, valamint a 91/692/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0789),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0526/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. február 22-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8-0253/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, javaslatát lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A 2009/31/EK és a 2003/87/EK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az irányelv végrehajtásáról szóló jelentést a 91/692/EGK irányelvben meghatározott eljárással összhangban a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy vázlat alapján készítsék el. A 91/692/EGK irányelv hatályon kívül helyezése következtében esetlegesen létrejövő joghézag elkerülése érdekében a 91/692/EGK irányelvre való hivatkozást a megfelelő irányelvben meghatározott eljárásra való hivatkozással kell felváltani.

törölve

Indokolás

Törlés a kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló jelenlegi háromoldalú tárgyalások tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az 1257/2013/EU rendelet hivatkozik a 91/692/EGK irányelvre. E rendelkezés az első, már lezárult jelentési időszakra való hivatkozást tartalmaz. A vonatkozó rendelkezést tehát el kell hagyni.

(14)  Az 1257/2013/EU rendelet 21. cikke (2) bekezdésének második albekezdése hivatkozik a 91/692/EGK irányelvre, amelyet hatályon kívül fognak helyezni. E rendelkezés szerint az első jelentéstételi időszak kezdete az 1257/2013/EU rendelet alkalmazásának megkezdésekor esedékes. 2016. december 19-én az (EU) 2016/2323 végrehajtási határozatban a Bizottság létrehozta a hajó-újrafeldolgozó létesítmények európai jegyzékének („az európai jegyzék”) első változatát. Az 1257/2013/EU rendelet 26. cikkével összhangban a tagállamok e rendelet alkalmazása kezdetének időpontját megelőzően is engedélyezhetik a hajók újrafeldolgozását az európai jegyzékben szereplő hajó-újrafeldolgozó létesítményekben. Ebben az esetben az 1013/2006/EK rendelet nem alkalmazandó. Annak elkerülése érdekében, hogy ne legyen olyan időszak, amikor sem az 1013/2006/EK, sem az 1257/2013/EU rendelet szerint nem kerülnek gyűjtésre az információk, helyénvaló átmeneti jelentési időszakot bevezetni az adott tagállamban az 1257/2013/EU rendelet 26. cikke szerinti első várható engedélyezés időpontja és e rendelet alkalmazása kezdetének időpontja között minden egyes olyan tagállamban, amely úgy határoz, hogy kihasználja az említett cikkben foglalt átmeneti időszakot. Az ilyen tagállamok kapcsolódó igazgatási terheinek korlátozása érdekében nem szükséges, hogy az átmeneti időszak alatt gyűjtött információk alapján külön jelentés készüljön. Ehelyett elegendő, ha ezek az információk bekerülnek az 1257/2013/EU rendelet alkalmazása kezdetének időpontjától kezdődő hároméves időszakra kiterjedő első rendszeres jelentésbe vagy annak részét képezik.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Mivel e határozat célját, nevezetesen a környezetvédelmi jelentéstétel terén már nem alkalmazandó vagy nem releváns uniós jogi aktusok módosítását vagy hatályon kívül helyezését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban természete miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. cikk

törölve

A 2003/87/EK irányelv módosítása

 

A 2003/87/EK irányelv 21. cikke (1) bekezdésének negyedik mondata helyébe a következő szöveg lép:

 

„A jelentés a Bizottság által végrehajtási aktusok formájában elfogadott kérdőív vagy vázlat alapján készül. Az ilyen végrehajtási jogi aktusokat a 22a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”

 

Indokolás

Törlés a jelenlegi háromoldalú tárgyalások tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2009/31/EK irányelv

29a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a 29. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól, [e határozat hatálybalépésének időpontja]-tól kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 29. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e határozat hatálybalépésének időpontja] kezdődő hatállyal. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. E jelentést benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

86/278/EGK irányelv

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékleteknek a műszaki és tudományos eredményekhez történő igazítása érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mellékleteknek a műszaki és tudományos eredményekhez történő hozzáigazításuk érdekében való módosítására.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

86/278/EGK irányelv

15a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a 13. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól, ezen irányelv hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 13. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től [e határozat hatálybalépésének időpontja] kezdődő hatállyal. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. E jelentést benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1257/2013/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Az 1257/2013/EU rendelet 21. cikke (2) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

1257/2013/EU rendelet

21 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első elektronikus jelentésnek az európai jegyzék kihirdetésétől 2018. december 31-ig terjedő időszakot kell felölelnie.

Az első elektronikus jelentésnek a 32. cikk (1) bekezdésével összhangban a rendelet alkalmazása kezdetének időpontjától kezdődő hároméves időszakot kell felölelnie. Amennyiben egy tagállam a 26. cikkel összhangban e rendelet alkalmazása kezdetének időpontját megelőzően engedélyezi a hajók újrafeldolgozását az európai jegyzékben szereplő hajó-újrafeldolgozó létesítményekben, e tagállam első elektronikus jelentésének ki kell terjednie az engedélyezés időpontjától a rendelet alkalmazása kezdetének időpontjáig terjedő időszakra is.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

94/63/EK irányelv

9 cikk – második mondat

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(3a)  A 9. cikkben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság felkérést kap arra, hogy mellékelje az első jelentéséhez, adott esetben, az ezen irányelv módosítására vonatkozó javaslatokat, beleértve, külön hangsúllyal, a hatály kiterjesztését úgy, hogy az magában foglalja a töltőberendezésekhez és hajókhoz használandó gőzellenőrző és -visszanyerő rendszereket.

„A Bizottság felkérést kap arra, hogy jelentéseihez adott esetben mellékelje az ezen irányelv módosítására vonatkozó javaslatokat, beleértve különösen a hatály kiterjesztését úgy, hogy az magában foglalja a töltőberendezésekhez és hajókhoz használandó gőzellenőrző és -visszanyerő rendszereket.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendeletet [OP: DATE of entry into force of amendment to Article 37(1)42 of Directive 2008/98/EC, the amendment to Article 943 of Directive 2000/53/EC, the amendment to Article 1544 of Directive 1999/31/EC, the amendment to Article 1745 of Directive 94/62/EC]-től kell alkalmazni.

törölve

_________________

 

42 COM(2015) 595 final

 

43 COM(2015) 593 final

 

44 COM(2015) 594 final

 

45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Indokolás

A hivatkozások törlése a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomagról folytatott jelenlegi háromoldalú tárgyalások és kimenetelük tiszteletben tartására.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendeletet [OP: the DATE of entry into force of the amendment of Article 22a of Directive 2003/87/EC46]-től kell alkalmazni.

törölve

_________________

 

46 COM/2015/0337

 

Indokolás

A hivatkozásoknak és a hatálybalépés dátumának törlése a kibocsátáskereskedelmi rendszerről folytatott jelenlegi háromoldalú tárgyalások és kimenetelük tiszteletben tartására.

(1)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Háttér

A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok száma az 1970-es évek óta folyamatosan nő, a jelentéstétel pedig valamennyi környezetvédelmi szabályozás része volt mindig is. A jelentéstételi kötelezettségek csökkentésére irányuló kísérletek a jelentések egységesítéséről szóló 91/692/EGK irányelvvel kezdődtek. A jelentések egységesítéséről szóló irányelv célja, hogy ágazati alapon észszerűsítse és javítsa az információk továbbítására és a jelentések közzétételére vonatkozó rendelkezéseket. Egyszerűsítette az eljárásokat és hároméves jelentéstételi ciklusokat vezetett be minden érintett – azaz a víz és a hulladék területére vonatkozó – jogszabály tekintetében. A részletes tartalmat ezt követően ágazatspecifikus kérdőívekben rögzítették. Ennek következtében a Bizottság az évek során számos végrehajtási aktust fogadott el. A jelentések egységesítéséről szóló irányelv jelenleg 28 környezetvédelmi aktusra terjed ki. Számos hatályon kívül helyezés után egy rendelet, kilenc irányelv és 23 olyan határozat hatályos, melyek hivatkoznak a jelentések egységesítéséről szóló irányelvre, bár e hivatkozások többsége elavulttá vált és már nincs jogi hatálya.

Bár a jelentések egységesítéséről szóló irányelv célja az volt, hogy maradéktalanul lefedje a környezetvédelemmel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeket, nem minden követelményt harmonizáltak. A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvet és a nitrátokról szóló 91/676/EGK irányelvet például kizárták a jelentések egységesítéséről szóló irányelv hatálya alól. A jelentések egységesítéséről szóló irányelv végrehajtása az elmúlt 25 évben nehéznek bizonyult, és az irányelv egyre inkább elavulttá vált. A környezetvédelmi vívmányok fejlődésével – többek közt az egyes környezetvédelmi jogszabályok felülvizsgálatával, melyek gyakran kivonták a jelentéstételi kötelezettségeket a jelentések egységesítéséről szóló irányelv hatálya alól – a jelentések egységesítéséről szóló irányelv relevanciája csökkent. A 2000/60/EK vízügyi keretirányelv például hatályon kívül helyezte a régebbi vízügyi jogszabályokat, így a jelentések egységesítéséről szóló irányelv értelmében elfogadott vízügyi kérdőív feleslegessé vált. A 96/61/EK IPPC-irányelv és az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv független jelentéstételi kötelezettségeket is bevezetett.

A jelentések egységesítéséről szóló irányelv hiányosságainak másik oka az, hogy az információs és kommunikációs technológiákban előre nem látott fejlődés következett be, és megnőtt az igény az időben történő, határokon átnyúló, interaktív, környezettel kapcsolatos információk iránt. 1994-ben létrejött az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Megbízatásának részét képezi, hogy a hatékony és eredményes környezetvédelmi politikák kialakításához és végrehajtásához objektív információkkal lássa el az EU-t és a tagállamokat, valamint rögzítse, összevesse és értékelje a környezet állapotával kapcsolatos adatokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hangolja össze az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatot (Eionet). Ezután számos ágazati kezdeményezés, például az európai vízügyi információs rendszer és az Európai Biodiverzitási Információs Rendszer következett. 2007-ben elfogadták az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló 2007/2/EK irányelvet.

A Bizottság a közös környezeti információs rendszer (SEIS) fejlesztése összefüggésében már 2008-ban arra a következtetésre jutott, hogy tekintettel a jelentéstétel folyamatban lévő modernizációjára, a jelentések egységesítéséről szóló irányelv elavult rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni, hogy például online eszközökön keresztül egyszerűbbé és hatékonyabbá tegyék az uniós joghoz való hozzáférést. A célravezető és hatásos szabályozás programról (REFIT) szóló 2014-es közleményében a Bizottság bejelentette, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jelentéstételi kötelezettségek területén javasolni fogja az elavult vagy már nem alkalmazandó kötelezettségek hatályon kívül helyezését. A Bizottság a minőségi jogalkotásról szóló 2015. májusi közleményében felszólított a hatályos jelentéstételi kötelezettségek átfogó felülvizsgálatára és 2016. évi munkaprogramjában kezdeményezte a környezetvédelmi felügyelet és jelentéstétel célravezetőségi vizsgálatát.

E kötelezettségvállalások nyomán javaslatot tett a jelentések egységesítéséről szóló irányelvet hatályon kívül helyező csomagra, melyet 2016. december 15-én tettek közzé. Ez a csomag három kezdeményezést tartalmaz. Az első kezdeményezés a Bizottság COM(2016)0793 közleménye, amely formálisan elismeri, hogy a jelentések egységesítéséről szóló irányelv értelmében a környezetvédelem területén elfogadott egyes uniós jogi aktusok elavulttá váltak. Ez a közlemény tizenegy olyan végrehajtási aktust sorol fel, melyek kérdőíveket állítottak össze környezetvédelmi jelentéstételhez. Az említett aktusok a hulladékégetésre, az illékony szerves vegyületek kibocsátására, a környezetszennyezés integrált megelőzésére és csökkentésére, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzésére, a veszélyes hulladékokra és a vízre vonatkoznak.

A második kezdeményezés két bizottsági határozatra irányuló javaslatból áll, melyek hatályon kívül helyezik a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 2011/92/EU bizottsági határozatot és a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának a 2011–2013 közötti időszakában történő korlátozásáról szóló 2010/681/EU bizottsági határozatot. Immár egyik határozat sem releváns, ugyanakkor eljárási okokból komitológiai eljárás során egy későbbi szakaszban helyezik azokat hatályon kívül.

A javaslat

A hatályon kívül helyezési csomag harmadik és legfontosabb kezdeményezése az az európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat, amely hatályon kívül helyezi a jelentések egységesítéséről szóló irányelvet és módosít hat arra hivatkozó jogi aktust. A jogi egyértelműség kedvéért a jelentések egységesítéséről szóló irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló határozat módosít a jelentések egységesítéséről szóló irányelvre történő minden elavult hivatkozást. Tartalmi változtatások nincsenek, és ilyeneket nem is terveznek. A jelentések egységesítéséről szóló irányelv tényleges hatályon kívül helyezése mellett, amely a 7. cikkben szerepel, a javaslat négy különböző rendelkezéscsoportot tartalmaz.

Az 1. és az 5. cikk a kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló, jelenleg felülvizsgálat alatt álló 2003/87/EK irányelvben és a hajók újrafeldolgozásáról szóló 1257/2013/EU rendeletben váltja fel a jelentések egységesítéséről szóló irányelvre történő hivatkozást. Az 5. cikk ezenkívül hozzáigazítja a hajók újrafeldolgozásáról szóló rendelet szerinti elektronikus jelentések határidőit az egyéb jelentéstételi kötelezettségekhez, és 2018. december 31-ét szabja meg az első jelentéstételi időszak határidejeként. Mivel a hajók újrafeldolgozásáról szóló eredeti rendelet 2013-ból származik, a hároméves jelentéstételi ciklus 2016-ban járt le, ami további két évet biztosít a tagállamoknak az eredeti határidőhöz képest.

A 2. és a 3. cikk a szén-dioxid-leválasztásról és -tárolásról szóló 2009/31/EK irányelvben és a szennyvíziszapról szóló 86/278/EGK irányelvben szereplő végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatát hangolja össze. A 4. és a 6. cikk az azbesztről szóló 87/217/EGK irányelvben és az illékony szerves vegyületekről (VOC)(1) szóló 94/63/EK irányelvben szereplő elavult jelentéstételi kötelezettségeket törli. A 8. cikk hozzáigazítja a javaslat alkalmazásának időpontját a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag hatálybalépésének még meghatározásra váró időpontjához és a kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló irányelv felülvizsgálatához.

A kibocsátáskereskedelmi rendszerrel és a hulladékokkal kapcsolatosan, például a hulladékokról szóló keretirányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, a veszélyes hulladékok, a hulladéklerakók, a hulladékká vált gépjárművek stb. tekintetében elfogadott kérdőívek érintetlenek maradnak.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy csak a jelentések egységesítéséről szóló irányelven alapuló elavult jelentéstételi kötelezettségek maradéktalan eltávolítása biztosít jogbiztonságot és átláthatóságot, és hogy a célravezető uniós jogszabályok összhangban állnak a minőségi jogalkotási programmal.

Az előadó egyetért azzal, hogy a jelentések egységesítéséről szóló 91/692/EGK irányelv elavult, és hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek nem elég átláthatóak és bizonyos esetekben korlátozottak lehetnek. Az előadó véleménye szerint a bemutatott eredmények és a javaslat meggyőzőek voltak, és elismeri a meglévő jelentéstételi kötelezettségeknek a vívmányok módosítása nélküli megtisztítására irányuló bizottsági erőfeszítéseket. Üdvözli a Bizottság azon törekvését, hogy el kívánja kerülni az emberek, szervezetek és tagállamok túlterhelését, és egyetért azzal, hogy a célját nem szolgáló minden jogszabályt el kell távolítani az EU jogrendjéből. Az előadó támogatja a hajók újrafeldolgozásáról szóló rendelet értelmében benyújtandó első jelentés határideje tekintetében való egyértelművé tételt. Azzal is egyetért, hogy a szén-dioxid-leválasztásról és -tárolásról szóló irányelv és a szennyvíziszapról szóló irányelv mellékleteinek műszaki fejlődéshez és az újabb tudományos eredményekhez történő igazítására felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat választottak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok

Hivatkozások

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Előadók

       A kijelölés dátuma

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.5.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.7.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

65

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Siôn Simon

Benyújtás dátuma

12.7.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat