RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului

12.7.2017 - (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Francesc Gambús


Procedură : 2016/0394(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0253/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0789),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0526/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 februarie 2017[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …[2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0253/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește propunerea, o modifică în mod substanțial sau intenționează să o modifice în mod substanțial;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Directivele 2009/31/CE și 2003/87/CE prevăd obligația statelor membre de a transmite un raport privind punerea în aplicare a directivelor respective, pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie în conformitate cu procedura menționată în Directiva 91/692/CEE. Pentru a evita un vid juridic în urma abrogării Directivei 91/692/CEE, este necesar să se înlocuiască trimiterea la această directivă cu o trimitere la procedura menționată în directiva relevantă.

eliminat

Justificare

Eliminare efectuată în scopul respectării negocierilor actuale desfășurate în cadrul trilogului privind ETS.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 conține o trimitere la Directiva 91/692/CEE. Dispoziția respectivă se referă la primul exercițiu de raportare, care deja s-a încheiat. În consecință, dispoziția respectivă ar trebui eliminată.

(14)  Articolul 21 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 face trimitere la Directiva 91/692/CEE, care urmează să fie abrogată. În conformitate cu dispoziția respectivă, primul exercițiu de raportare urmează să înceapă la data aplicării Regulamentului (UE) nr. 1257/2013. La 19 decembrie 2016, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2323, Comisia a stabilit prima versiune a listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor („Lista europeană”). În conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, statele membre pot autoriza reciclarea navelor în instalațiile de reciclare a navelor incluse pe Lista europeană anterior datei aplicării respectivului regulament. În astfel de situații, Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 nu se aplică. Pentru a evita un decalaj de timp în care informațiile nu sunt colectate nici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și nici în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013, este oportun să se introducă o perioadă de raportare tranzitorie cuprinsă între data primei autorizări anticipate în temeiul articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 într-un anumit stat membru și data aplicării regulamentului respectiv pentru fiecare stat membru care decide să recurgă la perioada de tranziție prevăzută la articolul respectiv. Pentru a limita sarcina administrativă aferentă fiecărui stat membru în cauză, nu este necesar ca informațiile colectate în timpul perioadei de tranziție să constituie baza unui raport separat. În schimb, ar trebui să fie suficient ca aceste informații să fie incluse sau să facă parte din primul raport periodic care acoperă perioada de trei ani de la data aplicării Regulamentului (UE) nr. 1257/2013.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Deoarece obiectivul prezentei decizii, și anume modificarea sau abrogarea actelor juridice ale Uniunii în domeniul rapoartelor de mediu care nu mai sunt aplicabile sau relevante, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere natura sa, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1

eliminat

Modificarea Directivei 2003/87/CE

 

La articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, a patra teză se înlocuiește cu următorul text:

 

„Raportul se întocmește pe baza unui chestionar sau a unei scheme adoptate de Comisie sub formă de acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 30 alineatul (2).”;

 

Justificare

Eliminare efectuată în scopul respectării negocierilor actuale desfășurate în cadrul trilogului privind ETS.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2009/31/CE

Articolul 29a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 29 se conferă Comisiei de la [data intrării în vigoare a prezentei decizii] pentru o perioadă de timp nedeterminată.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 29 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la ... [data intrării în vigoare a prezentei decizii]. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Raportul este transmis Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Directiva 86/278/CE

Articolul 13 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 15a, să adopte acte delegate pentru a adapta anexele la progresul tehnic și științific.

Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 15a, să adopte acte delegate pentru a modifica anexele în vederea adaptării acestora la progresul tehnic și științific.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 86/278/CE

Articolul 15a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 se conferă Comisiei de la data intrării în vigoare a prezentei directive, pentru o perioadă de timp nedeterminată.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la ... [data intrării în vigoare a prezentei decizii]. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Raportul este transmis Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

La articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013, primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Articolul 5 – paragraful 1

Regulamentul (UE) nr. 1257/2013

Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul raport electronic acoperă perioada cuprinsă între data publicării Listei europene și 31 decembrie 2018.

Primul raport electronic acoperă perioada de trei ani care începe la data aplicării prezentului regulament, în conformitate cu articolul 32 alineatul (1). În cazul în care un stat membru autorizează reciclarea navelor în instalațiile de reciclare a navelor incluse pe Lista europeană anterior datei aplicării prezentului regulament în conformitate cu articolul 26, primul raport electronic al statului membru respectiv acoperă, de asemenea, perioada cuprinsă între data acestei autorizări și data aplicării prezentului regulament.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Directiva 94/63/CE

Articolul 9 – teza introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

3a.  La articolul 9, a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

Comisia este invitată să însoțească primul raport, dacă este cazul, de propuneri de modificare a prezentei directive, inclusiv, în special extinderea domeniului de aplicare pentru a include sistemele de control și recuperare a vaporilor pentru instalațiile de încărcare și pentru nave.

Comisia este invitată să însoțească rapoartele, dacă este cazul, de propuneri de modificare a prezentei directive, inclusiv, în special extinderea domeniului de aplicare pentru a include sistemele de control și recuperare a vaporilor pentru instalațiile de încărcare și pentru nave.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la [OP: DATA intrării în vigoare a modificării articolului 37 alineatul (1)42 din Directiva 2008/98/CE, a modificării articolului 943 din Directiva 2000/53/CE, a modificării articolului 1544 din Directiva 1999/31/CE și a modificării articolului 1745 din Directiva 94/62/CE.]

eliminat

_________________

 

42COM/2015/595 final

 

43COM/2015/593 final

 

44COM/2015/594 final

 

45COM/2015/596 final

 

Justificare

Eliminarea trimiterilor s-a făcut în scopul respectării negocierilor actuale desfășurate în cadrul trilogului în ceea ce privește pachetul de măsuri privind economia circulară și rezultatele acestora.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 1 se aplică de la [OP: DATA intrării în vigoare a modificării articolului 22a din Directiva 2003/87/CE46].

eliminat

_________________

 

46COM/2015/0337

 

Justificare

Eliminarea trimiterilor și a datei intrării în vigoare s-a făcut pentru a respecta actualele negocieri desfășurate în cadrul trilogului privind ETS și rezultatele acestora

  • [1]    Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]    Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Numărul actelor legislative din domeniul mediului a crescut în mod constant începând cu anii 1970, iar raportarea a făcut întotdeauna parte din legislația de mediu. Încercările de a simplifica obligațiile de raportare au început cu Directiva 91/692/CEE privind standardizarea raportării (SRD). Directiva privind standardizarea raportării viza simplificarea și îmbunătățirea pe bază sectorială a dispozițiilor privind transmiterea de informații și publicarea de rapoarte. Directiva a simplificat procedurile și a introdus un ciclu de raportare de trei ani pentru toată legislația vizată, de exemplu, în domeniile apei și deșeurilor. Conținutul detaliat a fost ulterior stabilit în chestionare specifice fiecărui sector în parte. Astfel, Comisia a adoptat de-a lungul anilor un mare număr de acte de punere în aplicare. Directiva privind standardizarea raportării vizează în prezent 28 de acte din domeniul mediului. După mai multe abrogări, sunt încă în vigoare un regulament, nouă directive și 23 de decizii cu trimiteri la Directiva privind standardizarea raportării, deși majoritatea acestor trimiteri au devenit caduce și nu mai au niciun efect juridic.

Deși Directiva privind standardizarea raportării viza o acoperire completă a obligațiilor de raportare din domeniul mediului, nu toate cerințele au fost armonizate. De exemplu, Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale și Directiva 91/676/CEE privind nitrații erau excluse din domeniul de aplicare al Directivei privind standardizarea raportării. În ultimii 25 de ani, Directiva privind standardizarea raportării s-a dovedit dificil de pus în aplicare și a devenit din ce în ce mai depășită. Relevanța Directivei privind standardizarea raportării a scăzut odată cu evoluția acquis-ului din domeniul mediului, inclusiv cu revizuirea unor acte legislative individuale din acest domeniu, prin care s-au eliminat adesea obligațiile de raportare din Directiva privind standardizarea raportării. Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE), de exemplu, a abrogat legislația mai veche din domeniul apei și, prin urmare, chestionarul privind apa adoptat în temeiul Directivei privind standardizarea raportării a devenit redundant. Directiva 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării și Directiva 2010/75/CE privind emisiile industriale au introdus, de asemenea, obligații de raportare independente.

O altă cauză a deficiențelor Directivei privind standardizarea raportării au reprezentat-o progresele neprevăzute în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum și nevoia tot mai mare de informații privind mediul transfrontaliere, interactive și transmise în timp util. În 1994, a fost instituită Agenția Europeană de Mediu (AEM). Un element al mandatului său este acela de a oferi UE și statelor membre informații obiective necesare pentru formularea și punerea în aplicare a unor politici de mediu judicioase și eficiente, precum și de a înregistra, colaționa și evalua date privind starea mediului. AEM coordonează Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (Eionet). Au urmat mai multe inițiative sectoriale, cum ar fi Sistemul european de informații privind apa și Sistemul european de informații privind biodiversitatea. În 2007, a fost adoptată Directiva 2007/2/CE de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire).

În 2008, Comisia ajunsese, în contextul dezvoltării sistemul partajat de informații referitoare la mediu (SPIM), la concluzia că, în vederea procesului de modernizare a raportării, aflat în curs de desfășurare, ar trebui abrogate dispozițiile perimate din Directiva privind standardizarea raportării, pentru a facilita și simplifica accesul la legislația UE, de exemplu prin intermediul instrumentelor online. În comunicarea sa din 2014 privind Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), Comisia a anunțat că va propune abrogarea obligațiilor caduce sau care nu se mai aplică în materie de raportare standardizată în domeniul mediului. Comisia a solicitat, de asemenea, o revizuire în profunzime a obligațiilor existente în materie de raportare în Comunicarea sa privind o mai bună legiferare din mai 2015 și a inițiat o verificare REFIT a adecvării pentru monitorizarea și raportarea în domeniul mediului în programul său de lucru pentru 2016.

Subsecvent acestor angajamente, a propus un pachet de abrogare a Directivei privind standardizarea raportării, care a fost publicat la 15 decembrie 2016. Acest pachet este alcătuit din trei inițiative. Prima inițiativa este Comunicarea Comisiei COM(2016)0793 privind recunoașterea oficială a faptului că anumite acte din dreptul Uniunii în domeniul mediului, care au fost adoptate în temeiul Directivei privind standardizarea raportării, au devenit caduce. Această comunicare enumeră unsprezece acte de punere în aplicare prin care se stabiliseră chestionare legate de raportul de mediu. Actele respective se referă la incinerarea deșeurilor, emisiile de compuși organici volatili (COV), IPPC, controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase, deșeurile periculoase și apa.

A doua inițiativă cuprinde două propuneri de decizii ale Comisiei, care vor abroga Decizia 2011/92/UE a Comisiei privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și Decizia 2010/681/UE privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili (COV) datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații în perioada 2011-2013. Niciuna dintre cele două decizii nu mai este relevantă, însă din motive procedurale, ambele vor fi abrogate prin procedura de comitologie într-o etapă ulterioară.

Propunerea

Ce de-a treia și principala inițiativă din pachetul de abrogare este prezenta propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului, care abrogă Directiva privind standardizarea raportării și modifică șase acte juridice care fac trimitere la aceasta. Din motive de claritate juridică, decizia de abrogare a Directivei privind standardizarea raportării modifică toate trimiterile la aceasta atunci când sunt caduce. Nu a fost făcută și nu se prevede a se face nicio modificare în ceea ce privește conținutul. În plus față de abrogarea propriu-zisă a Directivei privind standardizarea raportării, care figurează la articolul 7, propunerea conține patru grupuri de dispoziții.

Articolele 1 și 5 înlocuiesc trimiterea la Directiva privind standardizarea raportării din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, aflată în curs de revizuire, și din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 privind reciclarea navelor. Articolul 5 aliniază, de asemenea, calendarul pentru rapoartele electronice în temeiul Regulamentului privind reciclarea navelor cu alte obligații de raportare și stabilește data de 31 decembrie 2018 ca dată la care se încheie prima perioadă de raportare. Întrucât Regulamentul privind reciclarea navelor datează din 2013, ciclul de raportare de 3 ani s-a încheiat în 2016, statele membre beneficiind astfel de doi ani în plus față de perioada prevăzută inițial.

Articolele 2 și 3 aliniază utilizarea actelor delegate și de punere în aplicare în ceea ce privește Directiva 2009/31/CE privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și Directiva 86/278/CEE privind nămolurile de epurare. Articolele 4 și 6 elimină obligațiile de raportare caduce din Directiva 87/217/CEE privind azbestul și din Directiva 94/63CE privind COV (1). Articolul 8 aliniază data punerii în aplicare a propunerii cu data intrării în vigoare a pachetului privind economia circulară, care nu a fost încă stabilită, și cu revizuirea Directivei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

Chestionarele adoptate și care sunt încă în vigoare în ceea ce privește ETS și deșeurile, și anume în temeiul Directivei-cadru privind deșeurile, referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), deșeurile periculoase, depozitele de deșeuri, vehiculele scoase din uz etc. rămân neschimbate.

Comisia concluzionează că numai eliminarea completă a obligațiilor de raportare caduce care au la bază Directiva privind standardizarea raportării va asigura securitate juridică și transparență și o legislație a UE adecvată scopului în conformitate cu Agenda pentru o mai bună reglementare.

Raportorul este de acord că Directiva 91/692/CEE privind standardizarea raportării este perimată și că obligațiile de raportare de mediu nu sunt îndeajuns de transparente și ar putea fi, în anumite cazuri, limitate. El consideră că propunerea și constatările prezentate sunt concludente și recunoaște eforturile depuse de Comisie pentru a elimina obligațiile de raportare existente fără a modifica acquis-ul. Raportorul salută abordarea Comisiei de a evita supraîncărcarea persoanelor, organizațiilor și statelor membre și este de acord că o legislație care nu servește obiectivului său ar trebui eliminată din sistemul juridic al UE. Raportorul sprijină clarificările cu privire la data la care trebuie să apară primul raport în temeiul Regulamentului privind reciclarea navelor. De asemenea, este de acord cu optarea pentru acte delegate în cazul adaptării anexelor la Directiva privind captarea și stocarea dioxidului de carbon și Directiva privind nămolurile de epurare la progresul tehnic și științific.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Norme procedurale referitoare la raportarea în materie de mediu

Referințe

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Data prezentării la PE

15.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Raportori

       Data numirii

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Examinare în comisie

29.5.2017

 

 

 

Data adoptării

11.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

65

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Siôn Simon

Data depunerii

12.7.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri