Postopek : 2016/0394(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0253/2017

Predložena besedila :

A8-0253/2017

Razprave :

PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0116

POROČILO     ***I
PDF 729kWORD 81k
12.7.2017
PE 603.064v02-00 A8-0253/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 87/217/EGS, Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive Sveta 86/278/EGS ter Direktive Sveta 94/63/ES v zvezi s postopkovnimi pravili na področju poročanja o okolju ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Francesc Gambús

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 87/217/EGS, Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive Sveta 86/278/EGS ter Direktive Sveta 94/63/ES v zvezi s postopkovnimi pravili na področju poročanja o okolju ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0789),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0526/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. februarja 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0253/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  V skladu z direktivama 2009/31/ES in 2003/87/ES morajo države članice predložiti poročilo o izvajanju navedenih direktiv na podlagi vprašalnika ali osnutka, ki ga sestavi Komisija v skladu s postopkom iz Direktive 91/692/EGS. Da zaradi razveljavitve Direktive 91/692/EGS ne bi nastala pravna praznina, je treba sklic nanjo nadomestiti s sklicem na postopek, naveden v zadevni direktivi.

črtano

Obrazložitev

Črtanje, da se upoštevajo potekajoča tristranska pogajanja o evropskem sistemu trgovanja z emisijami.

Predlog spremembe    2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Uredba (EU) št. 1257/2013 vsebuje sklic na Direktivo 91/692/EGS. Zadevna določba se nanaša na prvo poročanje, ki se je že končalo. Zadevno določbo bi bilo zato treba črtati.

(14)  Drugi pododstavek člena 21(2) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se sklicuje na Direktivo 91/692/EGS, ki bo razveljavljena. Po tej določbi naj bi se prvo poročanje začelo na datum, ko se bo začela uporabljati Uredba (EU) št. 1257/2013. Komisija je 19. decembra 2016 z Izvedbenim sklepom (EU) 2016/2323 pripravila prvo različico evropskega seznama obratov za recikliranje ladij (evropski seznam). V skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1257/2013 smejo države članice pred datumom začetka uporabe navedene uredbe izdati dovoljenje za recikliranje ladij v ustreznih obratih, ki so na evropskem seznamu. V teh okoliščinah se Uredba (ES) št. 1013/2006 ne uporablja. Da bi preprečili vrzel, ko se informacije ne bi zbirale niti v okviru Uredbe (ES) št. 1013/2006 niti Uredbe (EU) št. 1257/2013, je primerno uvesti prehodno obdobje poročanja med predvidenim datumom izdaje prvega dovoljenja v dani državi članici v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 1257/2013 in datumom začetka uporabe navedene uredbe za vse države članice, ki se odločijo za uporabo prehodnega obdobja iz navedenega člena. Da se omeji upravno breme za vse te države članice, informacij iz prehodnega obdobja ni treba zbrati v posebnem poročilu. Namesto tega bi moralo zadostovati, da se informacije vključijo ali zajamejo v prvem rednem poročilu, ki zajema triletno obdobje od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) št. 1257/2013.

Predlog spremembe    3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja tega sklepa, tj. spremembe ali razveljavitve pravnih aktov Unije s področja okoljskega poročanja, ki se ne uporabljajo več ali niso več ustrezni, temveč se to zaradi obsega lažje doseže na ravni Unije, lahko v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji ustrezne ukrepe sprejme Unija. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne presega nujnega za dosego tega cilja.

Predlog spremembe    4

Predlog sklepa

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1

črtano

Sprememba Direktive 2003/87/ES

 

V členu 21(1) Direktive 2003/87/ES se četrti stavek nadomesti z naslednjim:

 

„Poročilo se pripravi na podlagi vprašalnika ali predloge, ki jo sprejme Komisija v obliki izvedbenih aktov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 22a(2).“.

 

Obrazložitev

Črtanje, da se upoštevajo potekajoča tristranska pogajanja.

Predlog spremembe    5

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2009/31/ES

Člen 29 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se podeli Komisiji za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti tega sklepa].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti tega sklepa]. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Poročilo se posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    6

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 86/278/EGS

Člen 13 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 15a sprejme delegirane akte za prilagoditev prilog tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za prilagoditev prilog tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Predlog spremembe    7

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 86/278/EGS

Člen 15 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13 se podeli Komisiji za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te direktive.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti tega sklepa]. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Poročilo se posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    8

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V členu 21 Uredbe (EU) št. 1257/2013 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

V členu 21(2) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:

Predlog spremembe    9

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 1

Uredba (EU) št. 1257/2013

Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prvo elektronsko poročilo zajema obdobje od datuma objave evropskega seznama do 31. decembra 2018.“.

Prvo elektronsko poročilo zajema triletno obdobje, ki se v skladu s členom 32(1) začne z datumom uporabe te uredbe. Če država članica v skladu s členom 26 odobri recikliranje ladij v obratih za recikliranje ladij, ki so navedeni na evropskem seznamu, pred datumom začetka uporabe te uredbe, prvo elektronsko poročilo te države članice zajema tudi obdobje od datuma odobritve do datuma začetka uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    10

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Direktiva 94/63/ES

Člen – drugi stavek

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3a.  V členu 9 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

Komisija je pozvana, da svojemu prvemu poročilu, če je to primerno, priloži predloge za spremembo te direktive, zlasti skupaj s predlogom za razširitev področja uporabe, tako da se vključijo tudi sistemi za nadzor nad hlapi in rekuperacijo za naprave za polnjenje in za ladje.

Komisija je pozvana, da svojim poročilom, če je to primerno, priloži predloge za spremembo te direktive, zlasti skupaj s predlogom za razširitev področja uporabe, tako da se vključijo tudi sistemi za nadzor nad hlapi in rekuperacijo za naprave za polnjenje in za ladje.

Predlog spremembe    11

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od [OP: DATUM začetka veljavnosti spremembe člena 37(1)42 Direktive 2008/98/ES, spremembe člena 943Direktive 2000/53/ES, spremembe člena 1544 Direktive 1999/31/ES, spremembe člena 1745 Direktive 94/62/ES].

črtano

_________________

 

42 COM(2015) 595 final

 

43 COM(2015) 593 final

 

44 COM(2015) 594 final

 

45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

 

Obrazložitev

Črtanje sklicev, da se upoštevajo potekajoča tristranska pogajanja o svežnju za krožno gospodarstvo in njihovi izidi.

Predlog spremembe    12

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 1 se uporablja od [OP: DATUM začetka veljavnosti spremembe člena 22a Direktive 2003/87/ES46].

črtano

_________________

 

46 COM/2015/0337

 

Obrazložitev

Črtanje sklicev in datuma začetka veljavnosti, da se upoštevajo potekajoča tristranska pogajanja o evropskem sistemu za trgovanje z emisijami in njihovi izidi.

(1)

  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Obseg okoljske zakonodaje se vse od 70. let prejšnjega stoletja stalno povečuje, sestavni del vseh okoljskih zakonodajnih aktov pa je vedno bilo poročanje. Poskusi racionalizacije obveznosti poročanja so se začeli z direktivo o standardiziranju poročil (91/692/EGS). Njen namen je bil racionalizirati in izboljšati določbe o prenosu informacij in objavi poročil po posameznih sektorjih. Na področju vode in odpadkov so se na primer poenotili postopki, za vso zajeto zakonodajo pa je bil uveden triletni cikel poročanja. Podrobna vsebina je bila nato vnesena v vprašalnike za posamezne sektorje. Kot rezultat tega je Komisija v naslednjih letih sprejela številne izvedbene akte. Direktiva 91/692/EGS sedaj zajema 28 okoljskih aktov. Po več razveljavitvah ostajajo v veljavi ena uredba, devet direktiv in 23 sklepov, ki se sklicujejo na zgoraj omenjeno direktivo, čeprav je večina teh sklicevanj zastarela in nima več pravnega učinka.

Čeprav je bil namen irektive 91/692/EGS v celoti zajeti obveznosti okoljskega poročanja, vse zahteve niso bile harmonizirane. Iz njenega področja uporabe sta bili na primer izključeni direktiva o komunalnih odpadnih vodah (91/271/EGS) in direktiva o nitratih (91/676/EGS). V zadnjih 25 letih se je izkazalo, da je direktivo 91/692/EGS težko izvajati, saj je postajala vse bolj zastarela. Njen pomen se je zmanjšal z razvojem okoljskega pravnega reda, ki je vključeval revizije posameznih okoljskih zakonodajnih aktov, s katerimi so se pogosto odpravljale obveznosti poročanja, ki jih je predvidevala direktiva. Z okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES) je bila na primer razveljavljena stara zakonodaja o vodi, s čimer je postal vprašalnik, sprejet na podlagi Direktive 91/692/EGS, odveč. Z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (96/61/ES) in direktivo o industrijskih emisijah (2010/75/EU) so bile uvedene še neodvisne obveznosti poročanja.

Drug razlog za nezadostnost direktive sta bila nepredviden napredek na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter vse večja potreba po pravočasnih, čezmejnih in interaktivnih okoljskih informacijah. Leta 1994 je bila ustanovljena Evropska agencija za okolje (EEA). Sestavni del njenega mandata je EU in državam članicam zagotavljati objektivne informacije, ki jih potrebujejo za pripravo in izvajanje premišljenih in učinkovitih okoljskih politik, ter zbirati, vzporejati in ocenjevati podatke o stanju okolja; Evropska agencija za okolje usklajuje evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet). Sledile so številne sektorske pobude, kot sta evropski informacijski sistem za vode in evropski informacijski sistem za biotsko raznovrstnost. Leta 2007 je bila sprejeta Direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (2007/2/ES).

Komisija je v okviru razvoja skupnega okoljskega informacijskega sistem (SEIS) že leta 2008 sklenila, da je treba zaradi potekajočega posodabljanja poročanja razveljaviti zastarele določbe direktive 91/692/EGS, s čimer bi postal dostop do prava EU, na primer prek spletnih orodij, enostavnejši in učinkovitejši. V svojem sporočilu o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) iz leta 2014 je napovedala, da bo predlagala razveljavitev zastarelih obveznosti na področju standardiziranega okoljskega poročanja in obveznosti, ki se ne uporabljajo več. V sporočilu o boljšem pravnem urejanju iz maja 2015 je pozvala tudi k obsežnemu pregledu veljavnih obveznosti poročanja in je v svojem delovnem programu za leto 2016 začela izvajati preverjanje ustreznosti okoljskega spremljanja in poročanja.

V okviru nadaljnjega ukrepanja v skladu s temi obveznostmi je predlagala sveženj razveljavitev v zvezi z direktivo 91/692/EGS, ki je bil objavljen 15. decembra 2016. Sveženj sestavljajo tri pobude. Prva je sporočilo Komisije (COM(2016)0793) o uradnem priznanju, da so nekateri akti prava Unije na področju okolja, ki so bili sprejeti v skladu z Direktivo 91/692/EGS, zastareli. V njem je navedenih enajst izvedbenih aktov, sprejetih z namenom določitve vprašalnikov za poročanje o okolju. Ti akti se nanašajo na sežiganje odpadkov, hlapne organske spojine, celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja ter obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, nevarni odpadki in voda.

Drugo pobudo sestavljata dva predloga sklepa Komisije, s katerima bosta razveljavljena sklepa Komisije 2011/92/EU o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in 2010/681/EU o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih v obdobju 2011–2013. Sklepa sicer nista več relevantna, vendar bosta zaradi postopkovnih razlogov razveljavljena pozneje (s postopkom v odboru).

Predlog

Tretja in najpomembnejša pobuda v svežnju razveljavitev je ta predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta, s katerim se razveljavi Direktiva 91/692/EGS in spremeni šest pravnih aktov, ki se nanjo sklicujejo. Sklep o razveljavitvi te direktive zaradi pravne jasnosti spreminja vsa sklicevanja na Direktivo 91/692/EGS, ki so zastarela. Vsebinskih sprememb ni in tudi niso predvidene. Poleg same razveljavitve Direktive 91/692/EGS, ki je določena v členu 7, predlog vsebuje štiri različne skupine določb.

Člena 1 in 5 nadomestita sklic na Direktivo 91/692/EGS v direktivi o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov (2003/87/ES), ki je trenutno v postopku revizije, in v uredbi o recikliranju ladij (1257/2013 EU). S členom 5 se tudi uskladi časovni okvir za elektronska poročila iz uredbe o recikliranju ladij z drugimi obveznostmi poročanja in določi 31. december 2018 kot zadnji dan prvega poročevalnega obdobja. Uredba o recikliranju ladij je iz leta 2013, zato se je 3-letni poročevalni cikel končal leta 2016, kar daje državam članicam 2 leti več, kot je bilo prvotno predvideno.

S členoma 2 in 3 se uskladi uporaba izvedbenih in delegiranih aktov v direktivi o zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida (2009/31/ES) in direktivi o blatu iz čistilnih naprav (86/278/EGS). S členoma 4 in 6 se črtajo zastarele obveznosti poročanja v direktivi o azbestu (87/217/EGS) in direktivi o hlapnih organskih spojinah I (94/63/ES). S členom 8 se uskladi datum začetka uporabe predloga z datumom začetka veljavnosti svežnja krožnega gospodarstva in revizije direktive o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov, ki še ni določen.

Vprašalniki za emisije toplogrednih plinov in odpadke, sprejeti v skladu z okvirno direktivo o odpadkih, ki so še v uporabi, ter vprašalniki za odpadno električno in elektronsko opremo, nevarne odpadke, odlaganje odpadkov na odlagališčih ter o izrabljenih vozilih itd. ostanejo nespremenjeni.

Komisija ugotavlja, da se lahko le s popolno odpravo zastarelih obveznosti poročanja, ki temeljijo na Direktivi 91/692/EGS, zagotovi pravna varnost in preglednost ter taka zakonodaja EU, ki bo ustrezala svojemu namenu in bo usklajena z agendo za boljše pravno urejanje.

Poročevalec se strinja, da je direktiva o standardiziranju poročil (91/692/EGS) zastarela in da obveznosti okoljskega poročanja niso dovolj pregledne, temveč so lahko v nekaterih primerih omejene. Meni, da so predstavljene ugotovitve in predlog prepričljivi in priznava prizadevanja, ki jih je Komisija vložila, da bi odpravila obstoječe obveznosti poročanja, ne da bi spreminjala pravni red. Pozdravlja pristop Komisije k preprečevanju pretiranega bremena za ljudi, organizacije in države članice ter se strinja, da je treba zakonodajo, ki ne služi svojemu namenu, odstraniti iz pravnega sistema EU. Poročevalec podpira, da bi pojasnili rok oddaje prvega poročila v skladu z uredbo o recikliranju ladij. Strinja se tudi, da se za prilagoditev prilog (k direktivama o zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida ter o blatu iz čistilnih naprav) tehničnemu in znanstvenemu napredku izberejo delegirani akti.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Postopkovna pravila na področju okoljskega poročanja

Referenčni dokumenti

COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

Datum predložitve EP

15.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

13.2.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

13.2.2017

TRAN

13.2.2017

AGRI

13.2.2017

JURI

13.2.2017

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

12.1.2017

TRAN

27.2.2017

AGRI

25.1.2017

JURI

31.1.2017

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Francesc Gambús

16.2.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

29.5.2017

 

 

 

Datum sprejetja

11.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

65

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Siôn Simon

Datum predložitve

12.7.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

65

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov