Betänkande - A8-0253/2017Betänkande
A8-0253/2017

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG

  12.7.2017 - (COM(2016)0789 – C8‑0526/2016 – 2016/0394(COD)) - ***I

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  Föredragande: Francesc Gambús


  Förfarande : 2016/0394(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0253/2017
  Ingivna texter :
  A8-0253/2017
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG

  (COM(2016)0789 – C8‑0526/2016 – 2016/0394(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0789),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0526/2016),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 22 februari 2017,[1]

  –  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[2],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0253/2017).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till beslut

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Enligt direktiven 2009/31/EG och 2003/87/EG ska medlemsstaterna rapportera om genomförandet av de direktiven på grundval av ett frågeformulär eller en mall som kommissionen fastställer enligt förfarandet i direktiv 91/692/EEG. För att undvika en lucka i lagstiftningen till följd av upphävandet av direktiv 91/692/EEG är det nödvändigt att ersätta hänvisningar till direktiv 91/692/EEG med hänvisningar till det förfarande som avses i det relevanta direktivet.

  utgår

  Motivering

  Strykning i enlighet med de pågående trepartsförhandlingarna om utsläppshandelssystemet.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till beslut

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Förordning (EU) nr 1257/2013 innehåller en hänvisning till direktiv 91/692/EEG. Den relevanta bestämmelsen avser den första rapporteringsomgången, som redan har avslutats. Den bestämmelsen bör därför utgå.

  (14)  Andra stycket i artikel 21.2 i förordning (EU) nr 1257/2013 innehåller en hänvisning till direktiv 91/692/EEG, vilket ska upphävas. Enligt den bestämmelsen ska den första rapporteringsomgången inledas den dag då förordning (EU) nr 1257/2013 börjar tillämpas. Den 19 december 2016 inrättade kommissionen, via genomförandebeslut (EU) 2016/2323, den första versionen av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar (”den europeiska förteckningen”). Enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 1257/2013 får medlemsstaterna tillåta återvinning av fartyg vid fartygsåtervinningsanläggningar som finns upptagna på den europeiska förteckningen innan den förordningen börjar tillämpas. I sådana fall är förordning (EG) nr 1013/2006 inte tillämplig. För att undvika ett tidsglapp då information inte samlas in inom ramen för vare sig förordning (EG) nr 1013/2006 eller förordning (EU) 1257/2013 bör det införas en övergångsrapporteringsperiod som sträcker sig mellan dagen för det första planerade tillstånd som beviljas inom ramen för artikel 26 i förordning (EU) 1257/2013 i en given medlemsstat och den dag då denna förordning börjar tillämpas för varje medlemsstat som beslutar att utnyttja den övergångsperiod som avses i den artikeln. För att begränsa de därmed sammanhängande administrativa bördorna i de enskilda medlemsstaterna behövs det inte någon separat rapport om den information som samlas in under denna övergångsperiod. Det bör istället räcka med att denna information inlemmas i eller ingår i den första reguljära rapporten om treårsperioden från och med den dag då förordning (EU) 1257/2013 börjar tillämpas.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till beslut

  Skäl 15a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (15a)  Eftersom målet för detta beslut, nämligen att ändra eller upphäva EU-rättsakter på området miljörapportering vilka inte längre är tillämpliga eller relevanta, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av sin karaktär, kan uppnås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till beslut

  Artikel 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 1

  utgår

  Ändring av direktiv 2003/87/EG

   

  I artikel 21.1 i direktiv 2003/87/EG ska fjärde meningen ersättas med följande:

   

  ”Den ska sammanställas på grundval av ett frågeformulär eller en mall som ska antas av kommissionen i form av genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22a.2.”

   

  Motivering

  Strykning i enlighet med de pågående trepartsförhandlingarna.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till beslut

  Artikel 2 – led 3

  Direktiv 2009/31/EG

  Artikel 29a – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen tills vidare från och med [dagen för detta besluts ikraftträdande].

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med [dagen för detta besluts ikraftträdande]. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

   

  Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Rapporten ska lämnas till Europaparlamentet och rådet.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till beslut

  Artikel 3 – led 1

  Direktiv 86/278/EEG

  Artikel 13 – stycke 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att anpassa bilagorna till tekniska och vetenskapliga framsteg.

  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att ändra bilagorna i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till beslut

  Artikel 3 – led 4

  Direktiv 86/278/EEG

  Artikel 15a – punkt 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen tills vidare från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande.

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med [dagen för detta besluts ikraftträdande]. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

   

  Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Rapporten ska lämnas till Europaparlamentet och rådet.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till beslut

  Artikel 5 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I artikel 21 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska punkt 2 ersättas med följande:

  I artikel 21.2 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska första och andra styckena ersättas med följande:

  Ändringsförslag    9

  Förslag till beslut

  Artikel 5 – stycke 1

  Förordning (EU) nr 1257/2013

  Artikel 21 – punkt 2 – stycke 2

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den första elektroniska rapporten ska omfatta perioden från och med dagen för offentliggörandet av den europeiska förteckningen till och med den 31 december 2018.

  Den första elektroniska rapporten ska omfatta en period på tre år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas i enlighet med artikel 32.1. Om en medlemsstat innan denna förordning börjar tillämpas tillåter återvinning av fartyg vid fartygsåtervinningsanläggningar som finns upptagna på den europeiska förteckningen, i enlighet med artikel 26, ska det första elektroniska rapporten från den medlemsstaten också täcka perioden från och med dagen för detta tillstånd till den dag då denna förordning börjar tillämpas.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till beslut

  Artikel 6 – led 3a (nytt)

  Direktiv 94/63/EG

  Artikel 9 – mening 2

   

  Nuvarande lydelse

  Ändringsförslag

   

  3a.  I artikel 9 ska andra meningen ersättas med följande:

  Kommissionen bör om så är lämpligt till sin första rapport foga förslag till ändringar av detta direktiv, särskilt om att utvidga räckvidden till att omfatta gasåterförings- och återvinningssystem för utlastningsanläggningar och fartyg.

  Kommissionen bör om så är lämpligt till sina rapporter foga förslag till ändringar av detta direktiv, särskilt om att utvidga räckvidden till att omfatta gasåterförings- och återvinningssystem för utlastningsanläggningar och fartyg.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till beslut

  Artikel 8 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Det ska tillämpas från och med den [OP: DATUM för ikraftträdandet av ändringen av artikel 37.142 i direktiv 2008/98/EG, ändringen av artikel 943 i direktiv 2000/53/EG, ändringen av artikel 1544 i direktiv 1999/31/EG, ändringen av artikel 1745 i direktiv 94/62/EG.]

  utgår

  _________________

   

  42 COM(2015) 595 final

   

  43 COM(2015) 593 final

   

  44 COM(2015) 594 final

   

  45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

   

  Motivering

  Strykning av hänvisningarna i enlighet med de pågående trepartsförhandlingarna om den cirkulära ekonomin och resultaten av dessa.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till beslut

  Artikel 8 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 1 ska tillämpas från och med den [OP: DATUM för ikraftträdandet av ändringen av artikel 22a i direktiv 2003/87/EG46].

  utgår

  _________________

   

  46 COM/2015/0337

   

  Motivering

  Strykning av hänvisningarna i enlighet med de pågående trepartsförhandlingarna om utsläppshandelssystemet och resultaten av dessa.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

  MOTIVERING

  Bakgrund

  Mängden miljölagstiftning har ökat stadigt sedan 1970-talet, och rapportering har alltid varit en del av all miljölagstiftning. Försök att effektivisera rapporteringskraven inleddes med direktivet om standardiserad rapportering (SRD) 91/692/EEG. Målet med SRD var att på sektoriell grund rationalisera och förbättra bestämmelserna om uppgiftslämnande och offentliggörande av rapporter. Förfarandena effektiviserades och en treårig rapporteringscykel infördes för all lagstiftning som direktivet täckte, till exempel när det gäller vatten och avfall. Det detaljerade innehållet fastställdes sedan i sektorsspecifika frågeformulär. Därefter har ett stort antal genomförandeakter antagits av kommissionen under årens lopp. SRD omfattar för närvarande 28 miljölagar. Efter flera upphävanden är en förordning, nio direktiv och 23 beslut med hänvisningar till SRD fortsatt i kraft, även om de flesta av dessa hänvisningar är föråldrade och inte längre har någon rättslig verkan.

  Även om SRD syftade till en fullständig täckning av miljörelaterade rapporteringskrav harmoniserades inte alla krav. Direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och nitratdirektivet 91/676/EEG undantogs exempelvis från tillämpningsområdet för SRD. Under de senaste 25 åren har SRD visat sig vara svårt att genomföra och har blivit alltmer föråldrat. SRD:s relevans minskade i takt med utvecklingen av miljöregelverket, inte minst på grund av översyner av enskilda delar av miljölagstiftningen, som ofta tog bort rapporteringskrav från SRD. Vattenramdirektivet 2000/60/EG upphävde t.ex. äldre vattenlagstiftning och medförde att frågeformuläret för vatten som antagits enligt SRD blev överflödigt. Direktiv 96/61/EG (IPPC-direktivet) och direktiv 2010/75/EG om industriutsläpp införde också oberoende rapporteringskrav.

  En annan orsak till bristerna i SRD var den oförutsedda utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik och det ökade behovet av snabb, gränsöverskridande och interaktiv miljöinformation. 1994 inrättades Europeiska miljöbyrån (EEA). En del av dess mandat är att förse EU och medlemsstaterna med objektiv information som behövs för att utforma och genomföra en sund och effektiv miljöpolitik samt att registrera, sammanställa och utvärdera data om miljöförhållanden. EEA samordnar det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet). Flera sektorsspecifika initiativ följde, såsom vatteninformationssystemet för Europa och det europeiska informationssystemet för biologisk mångfald. 2007 antogs direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire).

  Redan 2008 konstaterade kommissionen, i samband med utarbetandet av det gemensamma miljöinformationssystemet (SEIS), att mot bakgrund av den pågående moderniseringen av rapporteringen borde föråldrade bestämmelser i SRD upphävas för att göra tillgången till EU:s lagstiftning, t.ex. via webbverktyg, enklare och effektivare. I sitt meddelande från 2014 om programmet för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit) meddelade kommissionen att den avser att föreslå upphävandet av föråldrade eller inte längre tillämpliga krav i fråga om standardiserad miljörapportering. Kommissionen uppmanade även till en bred översyn av befintliga rapporteringskrav i sitt meddelande från maj 2015 om bättre lagstiftning, och inledde en Refit-kontroll av ändamålsenligheten för miljöövervakning och miljörapportering i sitt arbetsprogram för 2016.

  Till följd av dessa åtaganden föreslogs ett paket med upphävanden för SRD som offentliggjordes den 15 december 2016. Paketet består av tre initiativ. Det första är kommissionens meddelande COM(2016)793 som formellt erkänner att ett antal rättsakter i unionslagstiftningen på miljöområdet som antagits enligt SRD har blivit föråldrade. I meddelandet förtecknas elva genomförandeakter som hade utarbetat frågeformulär för miljörapportering. Rättsakterna hänför sig till förbränning av avfall, flyktiga organiska föreningar, IPPC, kontroll av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår, farligt avfall och vatten.

  Det andra initiativet består av två förslag till beslut från kommissionen, som kommer att upphäva kommissionens beslut 2011/92/EU om geologisk lagring av koldioxid och 2010/681/EU om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar under perioden 2011–2013. Båda besluten är inte längre relevanta, men kommer av procedurskäl att upphävas genom kommittéförfarandet i ett senare skede.

  Förslaget

  Det tredje och centrala initiativet i paketet med upphävanden är detta förslag till ett beslut av Europaparlamentet och rådet som upphäver SRD och ändrar sex rättsakter som hänvisar till det. För att klargöra rättsläget ändrar beslutet om upphävande av SRD alla föråldrade hänvisningar till SRD. Innehållsmässiga förändringar har varken gjorts eller kommer att göras. Utöver själva upphävandet av SRD, som återfinns i artikel 7, innehåller förslaget fyra olika grupper av bestämmelser.

  Artiklarna 1 och 5 ersätter hänvisningarna till SRD i direktivet om handel med utsläppsrätter (2003/87/EG), som för närvarande ses över, och i förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg. I artikel 5 anpassas även tidsplanen för elektroniska rapporter inom ramen för förordningen om återvinning av fartyg med andra rapporteringskrav och fastställer den 31 december 2018 som slutdatum för den första rapporteringsperioden. Eftersom den ursprungliga förordningen om återvinning av fartyg är från 2013 avslutades den treåriga rapporteringscykeln 2016, vilket ger medlemsstaterna ytterligare två år än vad som ursprungligen planerats.

  Artiklarna 2 och 3 anpassar användningen av genomförandeakter och delegerade akter i direktivet om avskiljning och lagring av koldioxid (2009/31/EG) och i direktivet om avloppsslam (86/278/EEG). Artiklarna 4 och 6 tar bort föråldrade rapporteringskrav i asbestdirektivet (83/477/EEG) och i direktivet om flyktiga organiska föreningar (VOC) (94/63/EG). Artikel 8 anpassar förslagets tillämpningsdatum med det ännu inte fastställda datumet för ikraftträdandet av paketet om cirkulär ekonomi och översynen av utsläppshandelsdirektivet.

  Frågeformulär som antagits för utsläppshandel och avfall och som fortfarande används, dvs. inom ramen för ramdirektivet om avfall, för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), farligt avfall, deponering av avfall, uttjänta fordon osv. lämnas orörda.

  Kommissionen drar slutsatsen att bara ett komplett avlägsnande av de föråldrade SRD-baserade rapporteringskraven kommer att säkerställa rättssäkerhet, öppenhet och en ändamålsenlig unionslagstiftning i linje med agendan för bättre lagstiftning.

  Föredraganden håller med om att direktiv 91/692/EEG om standardiserad rapportering är föråldrat och att miljörapporteringskraven inte är tillräckligt transparenta och i vissa fall kan vara begränsade. Han menar att de slutsatser och det förslag som läggs fram är obestridliga och sätter värde på de ansträngningar som kommissionen gjort för att rensa ut befintliga rapporteringskrav utan att ändra regelverket. Föredraganden välkomnar kommissionens strategi för att undvika att överbelasta människor, organisationer och medlemsstater och håller med om att all lagstiftning som inte tjänar sitt syfte bör avlägsnas från unionens rättsordning. Föredraganden stöder ett klargörande av förfallodagen för den första rapporten enligt förordningen om återvinning av fartyg. Han håller även med om valet av delegerade akter för att anpassa bilagorna till direktivet om avskiljning och lagring av koldioxid och direktivet om avloppsslam till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Förfaranderegler i fråga om miljörapportering

  Referensnummer

  COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)

  Framläggande för parlamentet

  15.12.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  13.2.2017

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  13.2.2017

  TRAN

  13.2.2017

  AGRI

  13.2.2017

  JURI

  13.2.2017

  Inget yttrande avges

         Beslut

  ITRE

  12.1.2017

  TRAN

  27.2.2017

  AGRI

  25.1.2017

  JURI

  31.1.2017

  Föredragande

         Utnämning

  Francesc Gambús

  16.2.2017

   

   

   

  Behandling i utskott

  29.5.2017

   

   

   

  Antagande

  11.7.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  65

  1

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Siôn Simon

  Ingivande

  12.7.2017

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  65

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

  ECR

  Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  ENF

  Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster