ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни

13.7.2017 - (11782/2016 – C8‑0123/2017– 2016/0252(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Давид Борели

Процедура : 2016/0252(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0254/2017
Внесени текстове :
A8-0254/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни

(11782/2016 – C8‑0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (11782/2016),

–  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни (12124/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0123/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0254/2017),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Исландия.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ЕС и Исландия са страни, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), което предвижда свободно движение на стоки, с изключение на селскостопански продукти и продукти от риболов. Член 19 от Споразумението за ЕИП съдържа разпоредби относно търговията със селскостопански продукти, а сключеното през 2007 г. двустранно споразумение между ЕС и Исландия относно търговските преференции, за които страните се споразумяха на основание на този член, включва ангажимент за насърчаване на търговията на продукти с географски означения (ГО).

Преговорите между ЕС и Исландия във връзка с ГО се проведоха от 4 юли 2012 г. до 17 септември 2015 г. успоредно с преговорите между ЕС и Исландия за по-нататъшно либерализиране на търговията със селскостопански продукти. Съгласно договореното споразумение за ГО в Исландия ще бъде предоставена закрила на 1150 ГО на храни от ЕС, т.е. на всички ГО на ЕС, който са в сила по време на преговорите. Исландия все още не е регистрирала никакви защитени наименования на ГО, но споразумението предвижда механизъм за актуализиране на списъка с ГО и за включване на по-късен етап на нови наименования на ГО чрез процедура на съвместен комитет. Преговорите по споразумението предполагат, че Исландия следва да приеме ново законодателство в тази област.

Споразумението не включва вина, ароматизирани лозаро-винарски продукти и спиртни напитки, тъй като Споразумението за ЕИП вече предвижда взаимно признаване и защита на ГО на тези продукти.

Сключването на Споразумението за ГО с Исландия се вписва в общата стратегия на ЕС за насърчаване на производството и консумацията на продукти с ГО с произход от ЕС. Сключването на споразумението изразява интереса на двете страни към насърчаване и развиване на търговията с качествени селскостопански продукти.

Съгласно това споразумение ГО на храни от ЕС ще получат същото ниво на закрила в Исландия, както в останалата част от ЕС. На ГО ще бъде предоставена закрила срещу:

•  всяко пряко или косвено използване за търговски цели;

•  всякаква злоупотреба, имитация или пресъздаване на продукта;

•  всяко друго фалшиво или подвеждащо означение по отношение на потеклото, произхода, естеството или съществените качества на продукта;

•  всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителя относно истинския произход на продукта.

В съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС одобрението на Европейския парламент е необходимо, за да може Съветът да приеме решение за сключването на споразумението.

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразумението.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни

Позовавания

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Дата на сезиране

29.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.4.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.6.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

14.7.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“