HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

13.7.2017 - (11782/2016 – C8-0123/2017– 2016/0252(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: David Borrelli

Procedure : 2016/0252(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0254/2017
Indgivne tekster :
A8-0254/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11782/2016),

–  der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (12124/2016),

–  der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0123/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0254/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Islands regering og parlament.

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union og Island har undertegnet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), der indeholder bestemmelser om fri bevægelighed for varer med undtagelse af landbrugsprodukter og fiskevarer. Artikel 19 i EØS-aftalen indeholder bestemmelser om handel med landbrugsprodukter, og den bilaterale aftale mellem EU og Island om handelspræferencer fra 2007, som blev forhandlet på plads på grundlag af denne artikel, indeholder en forpligtelse for parterne til at fremme handelen med produkter med geografiske betegnelser (GB'er).

Forhandlingerne mellem EU og Island om GB'er blev ført fra den 4. juli 2012 til den 17. september 2015 sideløbende med forhandlingerne mellem EU og Island om en særskilt aftale om yderligere liberalisering af handelen med landbrugsprodukter. I henhold til aftalen om geografiske betegnelser bliver 1 150 geografiske betegnelser for EU-fødevarer, dvs. alle geografiske betegnelser fra EU, som var gældende på forhandlingstidspunktet, beskyttet i Island. Island har endnu ikke registreret nogen beskyttede GB-navne, men aftalen tilvejebringer en mekanisme til at ajourføre listen over de geografiske betegnelser og til at tilføje nye GB-navne på et senere tidspunkt gennem en proces i det blandede udvalg. Forhandlingerne om denne aftale indebar, at Island skulle vedtage ny lovgivning på området.

Aftalen omfatter ikke vin, aromatiserede vinprodukter og spiritusholdige drikkevarer, idet EØS-aftalen allerede indeholder bestemmelser om gensidig anerkendelse og beskyttelse af geografiske betegnelser for disse produkter.

Indgåelsen af aftalen om geografiske betegnelser med Island er i tråd med den samlede EU-strategi til fremme af produktion og forbrug af EU-produkter med geografiske betegnelser. Indgåelsen af denne aftale er udtryk for begge parters interesse i at fremme og udvikle handelen med landbrugsprodukter af høj kvalitet.

I henhold til aftalen opnår geografiske betegnelser for EU-fødevarer samme niveau af beskyttelse i Island som i resten af EU. De geografiske betegnelser bliver beskyttet mod:

•  enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse

•  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning

•  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller vigtige egenskaber

•  enhver anden form for praksis, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

I henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF er Parlamentets godkendelse nødvendig, før Rådet kan vedtage en afgørelse om indgåelse af aftalen.

Ordføreren henstiller på baggrund af ovenstående, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

Referencer

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

29.3.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.4.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

20.6.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.7.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Dato for indgivelse

14.7.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller