ΣΥΣΤΑΣΗ  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

13.7.2017 - (11782/2016 – C8-0123/2017– 2016/0252(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: David Borrelli

Διαδικασία : 2016/0252(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0254/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0254/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11782/2016),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (12124/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο (α)(v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0123/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0254/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλανδίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΕ και η Ισλανδία έχουν υπογράψει τη συμφωνία σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα γεωργικά και τα αλιευτικά προϊόντα. Το άρθρο 19 της συμφωνίας ΕΟΧ περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και η διμερής συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας του 2007 σχετικά με τις εμπορικές προτιμήσεις, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο του εν λόγω άρθρου, περιλαμβάνει δέσμευση για την προώθηση του εμπορίου προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ).

Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ισλανδίας για τις ΓΕ πραγματοποιήθηκαν από τις 4 Ιουλίου 2012 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2015, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ισλανδίας για την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις ΓΕ, 1 150 ΓΕ τροφίμων της ΕΕ, ήτοι όλες οι ΓΕ της ΕΕ που ίσχυαν την περίοδο των διαπραγματεύσεων, θα προστατεύονται στην Ισλανδία. Η Ισλανδία δεν έχει ακόμη καταχωρήσει προστατευόμενες ΓΕ, αλλά η συμφωνία προβλέπει μηχανισμό για την επικαιροποίηση του καταλόγου των ΓΕ και την προσθήκη νέων ΓΕ σε μεταγενέστερο στάδιο με τη διαδικασία της κοινής επιτροπής. Οι διαπραγματεύσεις για την εν λόγω συμφωνία συνεπάγονταν ότι η Ισλανδία έπρεπε να θεσπίσει νέα νομοθεσία στον τομέα.

Η συμφωνία δεν καλύπτει τους οίνους, τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς η συμφωνία ΕΟΧ προβλέπει ήδη την αμοιβαία αναγνώριση και την προστασία των ΓΕ για τα προϊόντα αυτά.

Η σύναψη της συμφωνίας για τις ΓΕ με την Ισλανδία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης προϊόντων της ΕΕ με ΓΕ. Η σύναψη της εν λόγω συμφωνίας αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον αμφότερων των πλευρών για την προώθηση και την ανάπτυξη του εμπορίου ποιοτικών γεωργικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, οι ΓΕ τροφίμων της ΕΕ θα επωφελούνται από τον ίδιο βαθμό προστασίας στην Ισλανδία, όπως και στην υπόλοιπη ΕΕ. Οι ΓΕ θα προστατεύονται από:

•  κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση·

•  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση του προϊόντος·

•  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος·

•  κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη σύναψη της συμφωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Έγγραφα αναφοράς

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

29.3.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.4.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

14.7.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή