SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä

13.7.2017 - (11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: David Borrelli

Menettely : 2016/0252(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0254/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0254/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (11782/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Islannin välisen sopimuksen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojasta (12124/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0123/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0254/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Islannin hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

EU ja Islanti ovat allekirjoittaneet Euroopan talousalueesta tehdyn ETA-sopimuksen, jolla taataan tavaroiden vapaa liikkuvuus lukuun ottamatta maatalous- ja kalastustuotteita. ETA-sopimuksen 19 artikla sisältää maataloustuotteiden kauppaa koskevia määräyksiä, ja vuoden 2007 EU:n ja Islannin kahdenvälisessä sopimuksessa kauppaetuuksista sopimusosapuolet sitoutuivat edistämään maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tuotteiden kauppaa.

Maantieteellisiä merkintöjä koskevat EU:n ja Islannin väliset neuvottelut käytiin 4. heinäkuuta 2012–17. syyskuuta 2015 samanaikaisesti maataloustuotteiden kaupan vapauttamista koskevien EU:n ja Islannin välisten neuvotteluiden kanssa. Maantieteellisiä merkintöjä koskevan neuvotellun sopimuksen nojalla Islannissa suojataan 1 150 EU:n elintarvikkeiden maantieteellistä merkintää, eli kaikki ne EU:n maantieteelliset merkinnät, jotka olivat voimassa neuvotteluiden aikana. Islanti ei ole vielä rekisteröinyt yhtäkään suojattua maantieteellistä merkintää, mutta sopimus mahdollistaa kuitenkin maantieteellisten merkintöjen listan päivittämisen ja uusien maantieteellisten merkintöjen lisäämisen myöhemmin sekakomiteamenettelyn kautta. Sopimusneuvotteluiden vuoksi Islannin oli uusittava maantieteellisiä merkintöjä koskeva lainsäädäntönsä.

Sopimus ei kata viinejä, maustettuja viinituotteita ja väkeviä alkoholijuomia, sillä ETA-sopimuksessa määrätään jo kyseisten tuotteiden merkintöjen vastavuoroisesta tunnistamisesta ja suojasta.

Islannin kanssa tehtävä maantieteellisiä merkintöjä koskeva sopimus sopii EU:n yleiseen strategiaan, jolla edistetään maantieteellisellä merkinnällä varustettujen EU:n tuotteiden tuotantoa ja kulutusta. Tämän sopimuksen tekeminen ilmentää molemminpuolista kiinnostusta laadukkaiden maataloustuotteiden kaupan edistämiseen ja kehittämiseen.

Tämän sopimuksen nojalla maantieteellisillä merkinnöillä varustetuille EU:n elintarvikkeille varmistetaan Islannissa yhtä korkea suojan taso kuin muualla unionin alueella. Maantieteelliset merkinnät suojataan

•  suoralta tai välilliseltä kaupalliselta käytöltä

•  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä

•  muilta tuotteen lähtöpaikkaan, alkuperään, luonteeseen tai olennaisiin ominaisuuksiin liittyviltä vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä

•  muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto voi antaa päätöksen kyseisen sopimusten tekemisestä.

Esittelijä suosittelee edellä mainitun perusteella, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

29.3.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

6.4.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.6.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.7.2017

LOPULLLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää