Procedūra : 2016/0252(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0254/2017

Pateikti tekstai :

A8-0254/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/09/2017 - 7.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0319

REKOMENDACIJA     ***
PDF 592kWORD 48k
13.7.2017
PE 592.314v02-00 A8-0254/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: David Borrelli

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (11782/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimą dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos (12124/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0123/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0254/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Islandijos parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES ir Islandija yra Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), kuriame numatytas laisvas prekių, išskyrus žemės ūkio ir žuvininkystės produktus, judėjimas, pasirašiusios šalys. EEE susitarimo 19 straipsnyje numatytos nuostatos dėl prekybos žemės ūkio produktais, o į 2007 m. ES ir Islandijos dvišalį susitarimą dėl prekybos lengvatų, dėl kurio šalys susitarė pagal minėtą straipsnį, įtrauktas įsipareigojimas skatinti prekybą produktais su geografinėmis nuorodomis.

ES ir Islandijos derybos dėl geografinių nuorodų vyko nuo 2012 m. liepos 4 d. iki 2015 m. rugsėjo 17 d., tuo pačiu metu vykdant ES ir Islandijos derybas dėl tolesnio prekybos žemės ūkio produktais liberalizavimo. Remiantis susitarimu dėl geografinių nuorodų apsaugos, dėl kurio susiderėta, Islandijoje bus saugoma 1 150 geografinių nuorodų, kuriomis žymimi ES maisto produktai, t. y. visos ES geografinės nuorodos, galiojusios derybų metu. Islandija dar nėra įregistravusi nė vieno saugoma geografine nuoroda pažymėto pavadinimo, tačiau susitarime nustatytas vėlesnio geografinių nuorodų sąrašo atnaujinimo ir papildymo naujais geografine nuoroda pažymėtais pavadinimais įtraukimo pasitelkiant jungtinį komitetą mechanizmas. Derybos dėl šio susitarimo reiškė, kad Islandija turėjo priimti naujus šios srities teisės aktus.

Susitarimas neapima vynų, aromatizuotų vyno produktų ir spiritinių gėrimų, nes EEE susitarime jau numatytas abipusis šiems produktams taikomų geografinių nuorodų pripažinimas ir apsauga.

Susitarimo dėl geografinių nuorodų apsaugos sudarymas su Islandija atitinka bendrą ES geografine nuoroda pažymėtų ES produktų gamybos ir vartojimo skatinimo strategiją. Šio susitarimo sudarymas atspindi abiejų šalių interesą skatinti ir vystyti prekybą kokybiškais žemės ūkio produktais.

Remiantis šiuo susitarimu ES geografinės nuorodos, kuriomis žymimi ES maisto produktai, Islandijoje įgis to paties lygio apsaugą kaip ir visoje ES. Geografinės nuorodos bus saugomos nuo:

•  bet kokio tiesioginio ar netiesioginio naudojimo komerciniais tikslais;

•  produkto bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo;

•  bet kokios kitos melagingos ar klaidinančios produkto kilmės vietos, kilmės, pobūdžio ar esminių savybių nuorodos;

•  bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojas gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.

Pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį Europos Parlamentas turi suteikti pritarimą, kad Taryba galėtų priimti sprendimą sudaryti minėtą susitarimą.

Atsižvelgdamas į išdėstytas pastabas, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas suteiktų savo pritarimą susitarimo sudarymui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Islandijos susitarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos

Nuorodos

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

29.3.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

6.4.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.6.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

14.7.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika