Ziņojums - A8-0254/2017Ziņojums
A8-0254/2017

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

13.7.2017 - (11782/2016 – C8-0123/2017– 2016/0252(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: David Borrelli

Procedūra : 2016/0252(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0254/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0254/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (11782/2016),

–  ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (12124/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. panta pirmo daļu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C8-0123/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punktu un 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0254/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Islandes valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

ES un Islande ir parakstījušas Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”), kurā paredzēta brīva preču aprite, izņemot lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu brīvu apriti. EEZ līguma 19. pantā ir iekļauti noteikumi par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, un 2007. gada ES un Islandes divpusējā nolīgumā par tirdzniecības preferencēm, par ko Puses ir vienojušās saskaņā ar šo pantu, ir ietvertas saistības veicināt tirdzniecību ar produktiem, kuriem ir ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN).

ES un Islandes sarunas par ĢIN nolīgumu risinājās no 2012. gada 4. jūlija līdz 2015. gada 17. septembrim vienlaikus ar ES un Islandes sarunām par lauksaimniecības produktu tirdzniecības turpmāku liberalizāciju. Saskaņā ar sarunās apspriesto ĢIN nolīgumu Islandē tiks aizsargātas 1150 ES pārtikas produktu ĢIN, kas bija spēkā sarunu laikā. Islande vēl nav reģistrējusi nevienu aizsargātu ĢIN, tomēr nolīgumā ir paredzēts mehānisms ĢIN saraksta atjaunināšana un jaunu ĢIN iekļaušanai vēlākā laika posmā, izmantojot Apvienotās komitejas procedūru. Sarunas par šo nolīgumu nozīmēja, ka Islandei bija jāpieņem jauni tiesību akti šajā jomā.

Nolīgums neattiecas uz vīniem, aromatizētajiem vīna izstrādājumiem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, jo EEZ līgumā jau ir paredzēta šādu produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu savstarpēju atzīšanu un aizsardzību.

ĢIN nolīgums ar Islandi iederas vispārējā ES stratēģijā veicināt ar ĢIN apzīmētu ES produktu ražošanu un patēriņu. Šā nolīguma noslēgšana liecina par abu pušu ieinteresētību veicināt un attīstīt tirdzniecību ar kvalitatīviem lauksaimniecības produktiem.

Saskaņā ar šo nolīgumu ES pārtikas produktu ĢIN iegūs vienādu aizsardzības līmeni Islandē tāpat kā pārējās ES valstīs. ĢIN tiktu aizsargātas pret:

•  jebkādu tiešu vai netiešu komerciālu izmantošanu,

•  jebkādu produkta ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu vai asociatīvu piesaukšanu,

•  jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi uz produkta cilmi, izcelsmi, būtību vai būtiskām īpašībām,

•  jebkādu cita veida praksi, kas varētu maldināt patērētāju par attiecīgā produkta patieso izcelsmi.

Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, lai Padome varētu pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu.

Ņemot vērā iepriekš teikto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

Atsauces

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

29.3.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

6.4.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.6.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

14.7.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas