Procedure : 2016/0252(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0254/2017

Ingediende teksten :

A8-0254/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2017 - 7.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0319

AANBEVELING     ***
PDF 377kWORD 54k
13.7.2017
PE 592.314v02-00 A8-0254/2017

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: David Borrelli

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11782/2016),

–  gezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (12124/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0123/2017),

–  gezien artikel 99, lid 1, en lid 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0254/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van IJsland.


KORTE TOELICHTING

De EU en IJsland zijn partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-overeenkomst), die voorziet in het vrij verkeer van goederen, met uitzondering van landbouw- en visserijproducten. Artikel 19 van de EER-overeenkomst bevat bepalingen voor de handel in landbouwproducten, en de bilaterale overeenkomst tussen de EU en IJsland van 2007 over handelspreferenties, die is bereikt op basis van dit artikel, bevat onder meer een verbintenis van de partijen om de handel in producten met een geografische aanduiding (GA) te bevorderen.

De onderhandelingen over de geografische aanduiding vonden plaats van 4 juli 2012 tot 17 september 2015, gelijktijdig met de onderhandelingen tussen de EU en IJsland over verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten. Krachtens de bereikte GA-overeenkomst zullen 1 150 GA's van levensmiddelen (dat wil zeggen: alle GA's die tijdens de onderhandelingen in de EU van toepassing waren) worden beschermd in IJsland. IJsland heeft vooralsnog geen beschermde GA-namen geregistreerd. De overeenkomst voorziet echter in een mechanisme voor de actualisering van de GA-lijst en voor de opneming van nieuwe GA-namen in een latere fase door een gezamenlijk comité. Naar aanleiding van de onderhandelingen heeft IJsland nieuwe wetgeving op het vlak van GA's moeten aannemen.

Aangezien de EER-overeenkomst al voorziet in de wederzijdse erkenning en bescherming van geografische aanduidingen van wijnen, gearomatiseerde wijnbouwproducten en gedistilleerde dranken, zijn deze producten niet in de GA-overeenkomst opgenomen.

De sluiting van de GA-overeenkomst met IJsland past in de brede EU-strategie om de productie en consumptie van EU-producten met een geografische aanduiding te bevorderen. Met de sluiting van deze overeenkomst wordt uitdrukking gegeven aan het belang dat beide partijen hebben bij het bevorderen en ontwikkelen van de handel in kwalitatief hoogwaardige landbouwproducten.

Krachtens deze overeenkomst krijgen GA's van EU-levensmiddelen dezelfde bescherming in IJsland als in de EU. De GA's zullen worden beschermd tegen:

•  elke vorm van direct of indirect commercieel gebruik;

•  elke vorm van misbruik, nabootsing of voorstelling van het product;

•  elke andere onjuiste of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke kenmerken van het product;

•  elke andere praktijk die de consument ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het product kan misleiden.

Overeenkomstig artikel 218, lid 6, van het VWEU heeft de Raad de goedkeuring van het Europees Parlement nodig om een besluit tot sluiting van de Overeenkomst te kunnen vaststellen.

In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur het Parlement aan zijn goedkeuring te verlenen voor de sluiting van de Overeenkomst.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Document- en procedurenummers

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

29.3.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

6.4.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.6.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

11.7.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

14.7.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid