ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

13.7.2017 - (11782/2016 – C8-0123/2017– 2016/0252(NLE)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: David Borrelli

Procedura : 2016/0252(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0254/2017
Teksty złożone :
A8-0254/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (11782/2016),

–  uwzględniając Umowę między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (12124/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody, przedstawiony przez Radę na podstawie art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0123/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0254/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Islandii.

UZASADNIENIE

UE i Islandia są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (porozumienie EOG), które przewiduje swobodny przepływ towarów, z wyjątkiem produktów rolnych i produktów rybołówstwa. Artykuł 19 porozumienia EOG zawiera przepisy dotyczące handlu produktami rolnymi, a dwustronne porozumienie między UE a Islandią z 2007 r. w sprawie preferencji handlowych, wynegocjowane przez strony na podstawie tegoż artykułu, zawiera zobowiązanie stron do wspierania handlu produktami z oznaczeniami geograficznymi.

Negocjacje w sprawie oznaczeń geograficznych między UE a Islandią prowadzone były od 4 lipca 2012 r. do 17 września 2015 r. równolegle z negocjacjami między UE a Islandią w sprawie dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi. W ramach wynegocjowanej umowy w sprawie oznaczeń geograficznych w Islandii chronionych będzie 1150 oznaczeń geograficznych dotyczących środków spożywczych, czyli wszystkie oznaczenia geograficzne obowiązujące w UE podczas trwania negocjacji. Islandia nie zarejestrowała jeszcze żadnych chronionych nazw geograficznych, ale umowa przewiduje mechanizm umożliwiający aktualizację wykazu oznaczeń geograficznych oraz uwzględnienie nowych oznaczeń geograficznych na późniejszym etapie za pośrednictwem procedury prowadzonej we wspólnym komitecie. Konsekwencją negocjacji w sprawie tej umowy była konieczność przyjęcia przez Islandię nowego ustawodawstwa w przedmiotowej dziedzinie.

Umowa nie obejmuje win, aromatyzowanych produktów sektora wina ani napojów spirytusowych, gdyż porozumienie EOG zawiera już postanowienia dotyczące wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń geograficznych tych produktów.

Zawarcie umowy z Islandią w sprawie oznaczeń geograficznych wpisuje się w ogólną strategię UE dotyczącą wspierania produkcji i spożycia unijnych produktów posiadających oznaczenia geograficzne. Zawarcie tej umowy jest wyrazem zainteresowania obydwu stron wspieraniem i rozwijaniem handlu produktami rolnymi najwyższej jakości.

W ramach umowy oznaczenia geograficzne unijnych środków spożywczych uzyskają w Islandii taki sam poziom ochrony, jakim cieszą się w pozostałych krajach UE. Oznaczenia geograficzne będą chronione przed:

•  wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach handlowych;

•  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, naśladowaniem bądź przywołaniem produktu;

•  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu;

•  innymi praktykami mogącymi wprowadzać konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Zgodnie z art. 218 ust. 6 TFUE, aby Rada mogła przyjąć decyzję o zawarciu przedmiotowej umowy, konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

W świetle powyższego sprawozdawca zaleca Parlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowej umowy.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

Odsyłacze

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

29.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.4.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2017

 

 

 

Data przyjęcia

11.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

14.7.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się