RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

13.7.2017 - (11782/2016 – C8-0123/2017– 2016/0252(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: David Borrelli

Procedură : 2016/0252(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0254/2017
Texte depuse :
A8-0254/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11782/2016),

–  având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană și Islanda cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (12124/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0123/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0254/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Islandei.

EXPUNERE DE MOTIVE

UE și Islanda sunt semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE), care prevede libera circulație a mărfurilor, cu excepția produselor agricole și pescărești. Articolul 19 din Acordul privind SEE conține dispoziții referitoare la comerțul cu produse agricole, și Acordul bilateral dintre UE și Islanda din 2007 privind preferințele comerciale negociat de părți în temeiul articolului respectiv include un angajament de a promova comerțul cu produse cu indicații geografice (IG).

Negocierile dintre UE și Islanda referitoare la IG au avut loc în perioada 4 iulie 2012 - 17 septembrie 2015, în paralel cu negocierile dintre UE și Islanda referitoare la continuarea procesului de liberalizare a comerțului cu produse agricole. În conformitate cu acordul negociat privind IG, în Islanda vor fi protejate 1 150 de produse alimentare cu IG din UE, și anume toate produsele cu IG din UE aflate în vigoare la momentul negocierilor. Islanda nu a înregistrat încă nicio denumire ca IG protejată, dar acordul prevede un mecanism de actualizare a listei IG și de includere a unor noi denumiri ca IG protejate într-o etapă ulterioară, printr-o procedură a comitetului mixt. Negocierile pe marginea acestui acord au implicat faptul că Islanda a trebuit să adopte o nouă legislație în domeniu.

Acordul nu cuprinde vinurile, produsele vitivinicole aromatizate și băuturile spirtoase, întrucât Acordul privind SEE prevede deja recunoașterea și protejarea reciproce ale IG ale acestor produse.

Încheierea acordului privind IG cu Islanda se încadrează în strategia generală a UE de promovare a producției și a consumului de produse cu IG din UE. Încheierea prezentului acord exprimă interesul ambelor părți de a promova și de a dezvolta comerțul cu produse agricole de calitate.

În conformitate cu prezentul acord, produsele alimentare cu IG din UE vor obține același nivel de protecție în Islanda ca și în restul UE. IG vor fi protejate împotriva:

•  oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte;

•  oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări a produsului;

•  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului;

•  oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului.

Conform articolului 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European pentru a adopta o decizie privind încheierea acordului.

În lumina celor de mai sus, raportorul recomandă ca Parlamentul să aprobe încheierea acordului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acord între Uniunea Europeană și Islanda cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

Referințe

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Data sesizării

29.3.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

6.4.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Examinare în comisie

20.6.2017

 

 

 

Data adoptării

11.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

14.7.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri