PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o Sporazumu med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila

13.7.2017 - (11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE)) - ***

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: David Borrelli

Postopek : 2016/0252(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0254/2017
Predložena besedila :
A8-0254/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sporazumu med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (11782/2016),

–  ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila (12124/2016),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0123/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0254/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Islandije.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

EU in Islandija sta podpisnici sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki zagotavlja prosti pretok blaga, razen kmetijskih in ribiških proizvodov. Na osnovi 19. člena tega sporazuma, ki vsebuje določbe o trgovini s kmetijskimi proizvodi, sta EU in Islandija leta 2007 sklenili dvostranski sporazum o trgovinskih preferencialih, v katerem sta se zavezali spodbujanju trgovine s proizvodi z geografsko označbo.

Pogajanja o geografskih označbah med EU in Islandijo so potekala od 4. julija 2012 do 17. septembra 2015, vzporedno s pogajanji med tema partnericama o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi proizvodi. V skladu z doseženim sporazumom o geografskih označbah je na Islandiji zaščitenih 1150 živil z geografsko označbo iz EU, torej vse takrat veljavne geografske označbe iz EU. Islandija še ni registrirala in zaščitila proizvodov z geografsko označbo, vendar sporazum določa mehanizem, s katerim je mogoče posodabljati seznam geografskih označb in v poznejši fazi v postopku skupnega odbora dodajati nove proizvode z geografskimi označbami. V pogajanjih o sporazumu je bilo nakazano, da mora Islandija sprejeti novo zakonodajo na tem področju.

Sporazum ne zajema vina, aromatiziranih vinskih proizvodov in žganih pijač, saj sporazum o EGP za te proizvode že določa vzajemno priznavanje in zaščito geografskih označb.

Sklenitev sporazuma o geografskih označbah z Islandijo je del splošne strategije EU za spodbujanje proizvodnje in porabe proizvodov EU z geografsko označbo. S sklenitvijo sporazuma sta obe strani pokazali interes za spodbujanje in razvoj trgovine s kakovostnimi kmetijskimi proizvodi.

V skladu s tem sporazumom bo na Islandiji za živila EU z geografsko označbo zagotovljena enaka raven zaščite kot v EU. Proizvodi z geografsko označbo bodo zaščiteni pred:

•  neposredno ali posredno komercialno rabo;

•  zlorabo, posnemanjem ali navajanjem proizvoda;

•  drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih lastnosti proizvoda;

•  drugo prakso, ki lahko potrošnika zavede glede pravega porekla proizvoda.

V skladu s členom 218(6) PDEU je potrebna privolitev Evropskega parlamenta, da lahko Svet sprejme sklep o sklenitvi sporazuma.

Glede na zgoraj navedeno poročevalec predlaga, da Parlament sklenitev sporazuma odobri.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila

Referenčni dokumenti

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

29.3.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.4.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

20.6.2017

 

 

 

Datum sprejetja

11.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum predložitve

14.7.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (earl) Dartmouthski, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani