Betänkande - A8-0254/2017Betänkande
A8-0254/2017

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

13.7.2017 - (11782/2016 – C8-0123/2017– 2016/0252(NLE)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: David Borrelli

Förfarande : 2016/0252(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0254/2017
Ingivna texter :
A8-0254/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11782/2016),

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (12124/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket a v samt artikel 2018.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0123/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel(A8–0254/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Island.

MOTIVERING

EU och Island har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES‑avtalet), i vilket det föreskrivs fri rörlighet för varor, utom för jordbruks- och fiskeriprodukter. Artikel 19 i EES-avtalet innehåller bestämmelser om handeln med jordbruksprodukter, och 2007 års bilaterala avtal om handelsförmåner mellan EU och Island, som parterna förhandlade fram i enlighet med den artikeln, innehåller ett åtagande att främja handeln med produkter med geografiska beteckningar.

Förhandlingarna mellan EU och Island om geografiska beteckningar pågick från den 4 juli 2012 till den 17 september 2015, parallellt med förhandlingarna om ytterligare liberalisering av handeln med jordbruksprodukter. Enligt det framförhandlade avtalet om geografiska beteckningar kommer 1 150 geografiska livsmedelsbeteckningar, dvs. alla geografiska beteckningar som gällde vid förhandlingstidpunkten, att skyddas i Island. Island har ännu inte registrerat några skyddade geografiska beteckningar, men avtalet innehåller en mekanism för uppdatering av förteckningen över geografiska beteckningar och för senare införande av nya beteckningar via ett förfarande i den gemensamma kommittén. Förhandlingarna om detta avtal innebar att Island var tvunget att anta ny lagstiftning på området.

Avtalet omfattar inte vin, aromatiserade vinprodukter och spritdrycker eftersom EES-avtalet redan innehåller bestämmelser om ömsesidigt erkännande och skydd av geografiska beteckningar för dessa produkter.

Ingåendet av avtalet om geografiska beteckningar med Island är ett led i EU:s övergripande strategi för att främja produktion och konsumtion av EU-produkter med geografiska beteckningar. Ingåendet av detta avtal är ett uttryck för båda sidors intresse av att främja och utveckla handeln med jordbruksprodukter av hög kvalitet.

Inom ramen för detta avtal kommer geografiska beteckningar för livsmedel från EU att få samma skyddsnivå i Island som i resten av EU. De geografiska beteckningarna kommer att skyddas mot följande:

•  Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk.

•  Varje missbruk, imitation eller anspelning.

•  Alla andra osanna eller vilseledande uppgifter om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten.

•  All annan praxis som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget måste Europaparlamentets ge sitt godkännande för att rådet ska kunna anta ett beslut om ingående av avtalet.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet ska godkänna att avtalet ingås.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Referensnummer

11782/2016 – C8-0123/2017 – COM(2016)05232016/0252(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

29.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.4.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

20.6.2017

 

 

 

Antagande

11.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Ingivande

14.7.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

0

-

 

 

1

0

Verts/ALE

Heidi Hautala

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster