ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

14.7.2017 - (COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Peter Simon


Διαδικασία : 2016/0360B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0255/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0255/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

(COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0850),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0158/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ... ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 30ης Μαρτίου 2017[1],

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 18ης Μαΐου 2017, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0255/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[2]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2016/0360B(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και των επιπτώσεων της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων σε ξένο νόμισμα κρατών μελών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[3],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[4],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  ▌Η εφαρμογή της πρόβλεψης για τις αναμενόμενες πιστωτικές απώλειες (ECL) που θεσπίστηκε με τα αναθεωρημένα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τα χρηματοδοτικά μέσα (ΔΠΧΑ 9), μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική μείωση των κεφαλαιακών δεικτών των ιδρυμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) εξετάζει επί του παρόντος τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των προβλέψεων για τις αναμενόμενες απώλειες ως προς το ρυθμιστικό κεφάλαιο και προκειμένου να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη αρνητική επίπτωση επί του δανεισμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες μεταβατικές ρυθμίσεις για να δοθεί στα ιδρύματα η δυνατότητα αντιστάθμισης των ενδεχόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 η λογιστική καταγραφή των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών κατά τη μεταβατική περίοδο που θα καθοριστεί από τη θέσπιση των αναθεωρημένων διεθνών λογιστικών προτύπων.

(2)  Στο ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να θεσπιστεί ένα καθεστώς σταδιακής εφαρμογής που θα μετριάζει τον αντίκτυπο του νέου μοντέλου απομείωσης του ΔΠΧΑ 9.

(3)  Θα πρέπει να προβλεφθεί για τα ιδρύματα μια μεταβατική περίοδος σταδιακής εφαρμογής, μέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Σύμφωνα με το πρότυπο της BCBS του Μαρτίου του 2017, «Regulatory treatment of accounting provisions – interim approach and transitional arrangements» (Κανονιστική αντιμετώπιση των λογιστικών διατάξεων – ενδιάμεση προσέγγιση και μεταβατικές ρυθμίσεις), ο αντίκτυπος της πρόβλεψης ECL στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 δεν θα πρέπει να εξουδετερώνεται πλήρως στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

(4)  Ως εναλλακτική επιλογή τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μεταβατικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Εάν αποφασίσουν να μην το πράξουν, θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να μην έχουν τη δυνατότητα μεταγενέστερα να εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτές. Ωστόσο, μετά την πρώτη περίοδο αναφοράς της μεταβατικής περιόδου και με την επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, τα ιδρύματα θα πρέπει, άπαξ, να έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την εν λόγω απόφαση και να εφαρμόσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις για το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου.

(5)  Τα ιδρύματα θα πρέπει να δημοσιοποιούν τους δείκτες κεφαλαίου τους καθώς και τους δείκτες μόχλευσης τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ούτως ώστε το κοινό να είναι σε θέση να προσδιορίσει την επίπτωση των εν λόγω ρυθμίσεων στους δείκτες αυτούς. Όταν ένα ίδρυμα αποφασίζει να μην εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις, δεν θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιεί τις επιπτώσεις τους.

(6)  ▌Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)  ▌Μετά το άρθρο 473 παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 473α:

«Άρθρο 473αΕισαγωγή του ΔΠΧΑ 9

1.  Έως την 31 Δεκεμβρίου 2022, τα ιδρύματα που καταρτίζουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και τα ιδρύματα που υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, να αποτιμήσουν τα στοιχεία ενεργητικού και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού και να προσδιορίσουν τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα μπορούν, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 50 του παρόντος κανονισμού, να προσθέτουν στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επί τον εφαρμοστέο συντελεστή που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι το μεγαλύτερο από τα εξής:

α)  μηδέν

β)  το μετά από φόρους ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο i) μειωμένο κατά το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο ii):

i)  το άθροισμα των δωδεκάμηνων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/2067 και του ποσού της πρόβλεψης για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο παράρτημα Α του ΔΠΧΑ 9, κατά την ημερομηνία αναφοράς·

ii)  το συνολικό ποσό των ζημιών απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις, διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις και διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού, πλην των μετοχικών μέσων και των μεριδίων ή μετοχών σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 63, 64, 65, 67 και 68 του ΔΛΠ 39, το οποίο εγκρίθηκε στην Ένωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, την 31η Δεκεμβρίου 2017 ή την τελευταία ημέρα πριν από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, μείον το συνολικό ποσό των προβλέψεων για τις αναμενόμενες ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων απομειωμένης πιστωτικής αξίας που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2067, την 1 Ιανουαρίου 2018 ή την ημέρα της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9.

3.  Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν ανοίγματα που υπόκεινται σε στάθμιση κινδύνου σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 3, τα ιδρύματα μειώνουν το ποσό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για περιουσιακά στοιχεία που δεν βρίσκονται σε αθέτηση, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β i) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά τα ποσά των αναμενόμενων ζημιών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφοι 5, 6 και 10. Στην περίπτωση που η μείωση θα οδηγούσε σε αρνητικό ποσό, αυτό υπολογίζεται ως ίσο του μηδενός.

4.  Για τον υπολογισμό του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές:

α)  0,9 για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018·

β)  0,8 για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019·

γ)  0,6 για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020·

δ)  0,4 για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021·

ε)  0,2 για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Τα ιδρύματα που είχαν αποφασίσει να μην θέσουν σε εφαρμογή τις μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για την πρώτη περίοδο υποβολής εκθέσεων, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, μπορούν να αποφασίσουν να θέσουν σε εφαρμογή τις ρυθμίσεις για τις μεταγενέστερες περιόδους, όπως αναφέρεται στα στοιχεία β) έως ε) του πρώτου εδαφίου, με την επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης από την αρμόδια αρχή.

5.  Εάν ένα ίδρυμα προσθέσει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ένα ποσό στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τότε υπολογίζει εκ νέου τα ακόλουθα στοιχεία, μη λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που έχει σε αυτά η πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες την οποία συμπεριέλαβε στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1:

α)  το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που αφαιρείται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή που έχει σταθμιστεί ως προς τον κίνδυνο σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 4·

β)  την αξία ανοίγματος όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 1 για στοιχεία που συνιστούν ανοίγματα για τα οποία τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά ανοιγμάτων υπολογίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 2·

Οι ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου κατά τις οποίες θα μειωθεί η αξία ανοίγματος πολλαπλασιάζονται με τον ακόλουθο συντελεστή προσαύξησης (sf):

sf=1-AB/RA

όπου:

AB = το μετά από φόρους ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2·

RA = το συνολικό μετά από φόρους ποσό ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου.

γ)  το ποσό στοιχείων της κατηγορίας 2 που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 62.

Το ίδρυμα υπολογίζει εκ νέου όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ οι οποίες χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ως δεδομένα εισόδου.

6.  Στη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1, παράλληλα με τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται στο όγδοο μέρος με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, τα ιδρύματα δημοσιοποιούν και δηλώνουν την αξία των ιδίων κεφαλαίων, του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του κεφαλαίου της κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1, του συνολικού δείκτη κεφαλαίου και του δείκτη μόχλευσης που θα είχαν εάν δεν εφάρμοζαν το παρόν άρθρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές έως [την 30ή Ιουνίου 2018] σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.».

(2)  Στο άρθρο 493, ▌ προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι ▌:

«4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 395 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να πραγματοποιούν οποιοδήποτε από τα ανοίγματα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 και πληρούν τους όρους της παραγράφου 6, ως τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

α)  το 100% του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018·

β)  το 75% του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019·

γ)  το 50 % του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τα ανώτατα όρια που προσδιορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου ισχύουν για αξίες ανοίγματος αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα του μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με τα άρθρα 399 έως 403.

5. Η αντιμετώπιση που ορίζεται στην παράγραφο 4 εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις ανοιγμάτων:

α) για στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα των κρατών μελών·

β) για στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις ρητώς καλυπτόμενα από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα κρατών μελών·

γ) άλλα ανοίγματα έναντι, ή ανοίγματα καλυπτόμενα από την εγγύηση, κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα κρατών μελών·

δ) για στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών των κρατών μελών που αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 2·

ε) άλλα ανοίγματα έναντι ή ανοίγματα καλυπτόμενα από την εγγύηση περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών των κρατών μελών που αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 2.

Για τους σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου, η αντιμετώπιση που ορίζεται στην παράγραφο 4 εφαρμόζεται μόνο για στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγματα έναντι ή ανοίγματα καλυπτόμενα από την εγγύηση οντοτήτων του δημοσίου τομέα που αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης, περιφερειακής κυβέρνησης ή τοπικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 116 παράγραφος 4. Όταν στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγματα έναντι, ή ανοίγματα καλυπτόμενα από την εγγύηση οντοτήτων του δημοσίου τομέα αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι περιφερειακής κυβέρνησης ή τοπικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 116 παράγραφος 4, η αντιμετώπιση δυνάμει της παραγράφου 4 εφαρμόζεται μόνο όταν τα ανοίγματα έναντι της εν λόγω περιφερειακής κυβέρνησης ή τοπικής αρχής αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 2.

6.  Η αντιμετώπιση δυνάμει της παραγράφου 4 εφαρμόζεται μόνον όταν άνοιγμα που αναφέρεται στην παράγραφο 5 πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) στο άνοιγμα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0% σύμφωνα με το άρθρο 495 παράγραφος 2 ως είχε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018·

β) το άνοιγμα προέκυψε την [ημερομηνία έκδοσης που θα προστεθεί όταν δημοσιευθεί το κείμενο] ή μεταγενέστερα.

7.  Άνοιγμα που προέκυψε πριν από την [ημερομηνία έκδοσης που θα προστεθεί όταν δημοσιευθεί το κείμενο] βάσει της παραγράφου 5, στο οποίο εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0% την 31η Δεκεμβρίου 2017 βάσει του άρθρου 495 παράγραφος 2, εξαιρείται από την εφαρμογή του άρθρου 395 παράγραφος 1

Άρθρο 2Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2] * Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
  • [3]   ΕΕ, C , , σ. .
  • [4]   ΕΕ C , , σ. .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και των επιπτώσεων της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων σε ξένο νόμισμα κρατών μελών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0850 – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

31.5.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Peter Simon

11.4.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2017

11.7.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Andrea Cozzolino, Ramón Jáuregui Atondo, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

14.7.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Brian Hayes, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Κώστας Μαυρίδης, Alfred Sant, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

11

-

EFDD

David Coburn, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Viegas

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή