Процедура : 2016/0293(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0256/2017

Внесени текстове :

A8-0256/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/09/2017 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0320

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 672kWORD 55k
14.7.2017
PE 592.315v02-00 A8-0256/2017

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

(12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Давид Борели

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

(12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12146/2016),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (12147/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0129/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0256/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Исландия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ЕС и Исландия са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП), което предвижда свободно движение на стоки, с изключение на селскостопански продукти и продукти от риболов. Член 19 предвижда, че на всеки две години страните провеждат преглед на условията за търговия със селскостопански продукти и вземат решение за по-нататъшното намаляване на всички видове пречки.

Предходното споразумение между ЕС и Исландия относно либерализирането на търговията със селскостопански продукти влезе в сила на 1 януари 2007 г. То определи безмитният достъп на исландски селскостопански продукти до пазара на ЕС да бъде 51,9% от търговията, а безмитният достъп на селскостопански продукти от ЕС до исландския пазар да бъде 66,4% от търговията. Последният кръг от преговори имаше за цел да увеличи степента на либерализиране и от двете страни чрез разширяване на съществуващите тарифни квоти и откриване на нови тарифни квоти за допълнителни селскостопански продукти.

Преговорите бяха проведени от 4 юли 2012 г. до 17 септември 2015 г. успоредно с обсъжданията относно отделно споразумение за географските означения. Споразумението беше парафирано на 17 септември 2015 г. То включва допълнителни тарифни квоти или тарифни намаления за по-чувствителните продукти като месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци и декоративни растения. В резултат от преговорите почти 90% от селскостопанските продукти от ЕС ще имат неограничен безмитен достъп до исландския пазар. Като нетен износител на основни селскостопански продукти за Исландия ЕС ще се възползва от увеличените квоти, по-специално за сирене, говеждо, свинско и птиче месо, докато Исландия ще получи допълнителен достъп за износа си на скир. Като цяло, преобладаващата част от търговията на преработени селскостопански продукти ще бъде освободена от мита, с някои изключения, по-специално ферментиралите млечни продукти.

През 2015 г. износът на ЕС на селскостопански продукти за Исландия възлиза на 290 милиона евро, докато стойността на вноса достига 44 милиона евро. Основните продукти, изнасяни от ЕС, са плодове, зеленчуци и зърнени храни, които в момента до голяма степен се ползват от неорганичен безмитен достъп до исландския пазар. Вносът от Исландия се състои основно от морски водорасли, овче месо, живи коне и кожухарски кожи.

В съответствие с член 218, параграф 6 от ДФЕС одобрението на Европейския парламент е необходимо, за да може Съветът да приеме решение за сключване на споразумението.

Докладчикът счита, че преговорите са довели до балансиран резултат, особено като се вземе предвид едновременно договореното споразумение за защитата на географските означения.

С оглед на горепосоченото докладчикът препоръчва Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразумението.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

Позовавания

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Дата на сезиране

30.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.4.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.6.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

14.7.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност