HENSTILLING om udkast til Rådet afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

  14.7.2017 - (12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE)) - ***

  Udvalget om International Handel
  Ordfører: David Borrelli

  Procedure : 2016/0293(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0256/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0256/2017
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådet afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

  (12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12146/2016),

  –  der henviser til udkastet til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter (12147/2016),

  –  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammen med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0129/2017),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

  –  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0256/2017),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Islands regering og parlament.

  BEGRUNDELSE

  EU og Island er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen), som indeholder bestemmelser om fri bevægelighed for varer, med undtagelse af landbrugs- og fiskeriprodukter. Det fastsættes i artikel 19, at parterne hvert andet år foretager en undersøgelse af vilkårene for samhandelen med landbrugsprodukter og tager stilling til yderligere begrænsninger af alle former for handelshindringer.

  Den hidtidige aftale mellem EU og Island trådte i kraft den 1. januar 2007. Den fastlagde den toldfrie adgang for islandske landbrugsprodukter til EU-markedet til 51,9 % af handelen og den toldfrie adgang for EU's landbrugsprodukter til det islandske marked til 66,4 % af handelen. Den seneste runde af forhandlinger sigtede mod at øge graden af liberalisering på begge sider, udvide de nuværende toldkontingenter og åbne nye toldkontingenter for yderligere landbrugsprodukter.

  Forhandlingerne blev ført fra den 4. juli 2012 til den 17. september 2015 sideløbende med forhandlingerne om en særskilt aftale om geografiske betegnelser. Aftalen blev paraferet den 17. september 2015. Den omfatter yderligere toldkontingenter eller toldnedsættelser for mere følsomme produkter som kød, mejeriprodukter, frugt, grøntsager og prydplanter. Som et resultat af forhandlingerne vil næsten 90 % af EU's landbrugsprodukter få toldfri adgang til det islandske marked. Som nettoeksportør af landbrugsprodukter til Island vil EU drage fordel af øgede kontingenter, navnlig for ost, oksekød, svinekød og fjerkræ, mens Island vil få yderligere adgang til eksport af skyr. Samlet set vil næsten al handel med forarbejdede landbrugsprodukter være toldfri, med visse undtagelser, navnlig for syrnede mælkeprodukter.

  I 2015 beløb EU's eksport af landbrugsprodukter til Island sig til en værdi af 290 mio. EUR, mens værdien af importen nåede op på 44 mio. EUR. De vigtigste varer, EU eksporterer, er frugt, grøntsager og korn, som nu i vid udstrækning er omfattet af toldfri adgang til det islandske marked. Importen til EU fra Island består hovedsageligt i tang og alger, fårekød, levende heste og pelsskind.

  I henhold til artikel 218, stk. 6, i TEUF er Parlamentets godkendelse nødvendig, før Rådet kan vedtage en afgørelse om indgåelse af aftalen.

  Det er ordførerens opfattelse, at forhandlingerne har ført til et afbalanceret resultat, navnlig i betragtning af den samtidigt forhandlede aftale om beskyttelse af geografiske betegnelser.

  Ordføreren henstiller på baggrund af ovenstående, at Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Aftale i form af en brevveksling mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

  Referencer

  12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  30.3.2017

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  INTA

  6.4.2017

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AGRI

  6.4.2017

   

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  AGRI

  29.9.2016

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  David Borrelli

  12.10.2016

   

   

   

  Behandling i udvalg

  20.6.2017

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  11.7.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  3

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Dato for indgivelse

  14.7.2017

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  35

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

  ENF

  Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  PPE

  Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  0

  -

   

   

  3

  0

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza

  Verts/ALE

  Heidi Hautala, Yannick Jadot

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller