Διαδικασία : 2016/0293(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0256/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0256/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0320

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 662kWORD 55k
14.7.2017
PE 592.315v02-00 A8-0256/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: David Borrelli

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

(12146/2016 – C8-0129/2016 – 2016/0293(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12146/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα (12147/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0129/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0256/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλανδίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΕ και η Ισλανδία είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των γεωργικών και των αλιευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με το άρθρο 19, κάθε δύο χρόνια τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τους όρους που διέπουν το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και αποφασίζουν για την περαιτέρω μείωση οποιουδήποτε είδους φραγμών.

Η προηγούμενη συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας σχετικά με την ελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007. Καθόρισε την αδασμολόγητη πρόσβαση των ισλανδικών γεωργικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ στο 51,9 % των εμπορικών συναλλαγών και την αδασμολόγητη πρόσβαση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στην ισλανδική αγορά στο 66,4 % των εμπορικών συναλλαγών. Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων είχε ως στόχο την αύξηση του βαθμού ελευθέρωσης και στις δύο πλευρές, την επέκταση των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων και το άνοιγμα νέων δασμολογικών ποσοστώσεων για πρόσθετα γεωργικά προϊόντα.

Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα από τις 4 Ιουλίου 2012 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2015, παράλληλα με τις συνομιλίες για χωριστή συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Η συμφωνία μονογραφήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2015. Περιλαμβάνει συμπληρωματικές δασμολογικές ποσοστώσεις ή μειώσεις των δασμών για περισσότερο ευαίσθητα προϊόντα, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα οπωροκηπευτικά και τα καλλωπιστικά φυτά. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, περίπου το 90 % των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ θα έχουν αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της Ισλανδίας. Η ΕΕ, ως καθαρός εξαγωγέας βασικών γεωργικών προϊόντων στην Ισλανδία, θα επωφεληθεί από την αύξηση των ποσοστώσεων, ιδίως για το τυρί, το βοδινό, το χοιρινό κρέας και τα πουλερικά, ενώ η Ισλανδία θα αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τις εξαγωγές skyr. Συνολικά, σχεδόν όλες οι εμπορικές συναλλαγές που αφορούν επεξεργασμένα γεωργικά προϊόντα θα είναι αδασμολόγητες, με ορισμένες εξαιρέσεις, ιδίως όσον αφορά γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση.

Το 2015 οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ στην Ισλανδία είχαν αξία 290 εκατομμύρια EUR, ενώ η αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 44 εκατομμύρια EUR. Τα κύρια προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ είναι οπωροκηπευτικά και δημητριακά, τα οποία πλέον απολαύουν σε μεγάλο βαθμό αδασμολόγητης πρόσβασης στην αγορά της Ισλανδίας. Τα εισαγόμενα προϊόντα από την Ισλανδία είναι κυρίως φύκια και άλγη, πρόβειο κρέας, ζωντανά άλογα και γουνοδέρματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας.

Ο εισηγητής φρονεί ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν οδηγήσει σε ισορροπημένο αποτέλεσμα, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας σχετικά με την προστασία των ΓΕ, που αποτέλεσε αντικείμενο παράλληλης διαπραγμάτευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα

Έγγραφα αναφοράς

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

30.3.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.4.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.6.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

14.7.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου