SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

  14.7.2017 - (12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE)) - ***

  Kansainvälisen kaupan valiokunta
  Esittelijä: David Borrelli

  Menettely : 2016/0293(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0256/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0256/2017
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  esityksestä neuvoston päätökseksi lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

  (12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12146/2016),

  –  ottaa huomioon luonnoksen lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevaksi kirjeenvaihtona tehdyksi sopimukseksi Euroopan unionin ja Islannin välillä (12147/2016),

  –  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0129/2017),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

  –  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0256/2017),

  1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Islannin hallituksille ja parlamenteille.

  PERUSTELUT

  EU ja Islanti ovat sopimuspuolia Euroopan talousalueesta tehdyssä ETA-sopimuksessa, jolla taataan tavaroiden vapaa liikkuvuus lukuun ottamatta maatalous- ja kalastustuotteita. 19 artiklan mukaan sopimuspuolet tarkastelevat kahden vuoden välein maataloustuotteiden kaupan edellytyksiä ja päättävät maatalousalan kaupan kaikentyyppisten esteiden vähentämisestä edelleen.

  Aiempi EU:n ja Islannin välinen sopimus maatalouskaupan vapauttamisesta tuli voimaan 1. tammikuuta 2007. Siinä Islannin maataloustuotteiden tullitonta pääsyä EU:n markkinoille laajennettiin 51,9 prosenttiin kaupasta ja EU:n maataloustuotteiden tullitonta pääsyä Islannin markkinoille 66,4 prosenttiin kaupasta. Neuvotteluiden viimeisimmän kierroksen tavoitteena oli lisätä kaupan molemminpuolista vapauttamista, korottaa nykyisiä tariffikiintiöitä ja avata uusia tariffikiintiöitä muille maataloustuotteille.

  Neuvottelut käytiin 4. heinäkuuta 2012–17. syyskuuta 2015 samanaikaisesti kun keskusteltiin maantieteellisiä merkintöjä koskevasta erillisestä sopimuksesta. Sopimus parafoitiin 17. syyskuuta 2015. Siihen kuuluvat lihan, maitotuotteiden, hedelmien, kasvisten ja koristekasvien kaltaisten herkempien tuotteiden osalta sovitut ylimääräiset tariffikiintiöt tai tullinalennukset. Neuvottelujen jälkeen lähes 90 prosentilla EU:n maataloustuotteista on tulliton pääsy Islannin markkinoille. EU hyötyy kasvavista kiintiöistä erityisesti juuston, naudanlihan, sianlihan sekä siipikarjanlihan osalta, sillä se on maatalouden perustuotteiden nettoviejä Islantiin, ja Islanti saa lisämahdollisuuksia skyr-viennilleen. Lähes koko jalostettujen maataloustuotteiden kauppa tulee olemaan tullitonta, poikkeuksena jotkin tuotteet, kuten fermentoidut maitotuotteet.

  EU:n maataloustuotteiden viennin arvo Islantiin oli 290 miljoonaa euroa ja tuonnin arvo oli 44 miljoonaa euroa vuonna 2015. EU:n tärkeimmät vientituotteet ovat hedelmät ja kasvikset sekä vilja, ja kyseisillä tuotteilla on jo suurelta osin tulliton pääsy Islannin markkinoille. Tuonti Islannista EU:hun koostuu pääasiassa merilevästä ja levästä, lampaanlihasta, elävistä hevosista ja turkisnahoista.

  SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin neuvosto voi tehdä päätöksen kyseisen sopimusten tekemisestä.

  Esittelijä katsoo, että neuvottelut ovat johtaneet tasapainoiseen tulokseen erityisesti, kun otetaan huomioon samanaikaisesti neuvoteltu maantieteellisiä merkintöjä koskeva sopimus.

  Esittelijä suosittelee edellä mainitun perusteella, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Kirjeenvaihtona tehty EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa

  Viiteasiakirjat

  12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  30.3.2017

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  6.4.2017

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  6.4.2017

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  AGRI

  29.9.2016

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  David Borrelli

  12.10.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  20.6.2017

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  11.7.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  14.7.2017

  LOPULLLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  35

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

  ENF

  Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  PPE

  Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  0

  -

   

   

  3

  0

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza

  Verts/ALE

  Heidi Hautala, Yannick Jadot

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää