Postupak : 2016/0293(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0256/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0256/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/09/2017 - 7.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0320

PREPORUKA     ***
PDF 449kWORD 53k
14.7.2017
PE 592.315v02-00 A8-0256/2017

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: David Borrelli

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (12146/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode (12147/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0129/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0256/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Islanda.


OBRAZLOŽENJE

EU i Island stranke su Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koji osigurava slobodno kretanje robe, osim proizvoda poljoprivrede i ribarstva. U članku 19. propisano je da stranke svake dvije godine preispituju uvjete trgovine poljoprivrednim proizvodima i odlučuju o daljnjem smanjenju svih vrsta prepreka.

Prethodni sporazum između EU-a i Islanda o liberalizaciji trgovine poljoprivrednim proizvodima stupio je na snagu 1. siječnja 2007. Tim je sporazumom utvrđeno da udio islandskih poljoprivrednih proizvoda uvezenih na tržište EU-a bez plaćanja carine iznosi 51,9 % obujma trgovine, a udio poljoprivrednih proizvoda EU-a uvezenih na islandsko tržište bez plaćanja carine 66,4 % obujma trgovine. Posljednji krug pregovora bio je usmjeren na povećanje stupnja liberalizacije s obiju strana, proširenje postojećih carinskih kvota i otvaranje novih carinskih kvota za dodatne poljoprivredne proizvode.

Pregovori su vođeni od 4. srpnja 2012. do 17. rujna 2015. usporedno s pregovorima o posebnom sporazumu o oznakama zemljopisnog podrijetla. Sporazum je parafiran 17. rujna 2015. Uključuje dodatne carinske kvote ili smanjenja carina za osjetljivije proizvode kao što su meso, mliječni proizvodi, voće, povrće i ukrasno bilje. Na temelju pregovora gotovo 90 % poljoprivrednih proizvoda EU-a imat će pristup islandskom tržištu bez plaćanja carine. Kao neto izvoznik osnovnih poljoprivrednih proizvoda na Island, EU će imati koristi od povećanih kvota, posebno za sir, goveđe meso, svinjsko meso i perad, dok će Island će dobiti dodatni pristup za izvoz skyra. Općenito, gotovo sva trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima bit će oslobođena od plaćanja carine, uz neke iznimke, ponajprije fermentiranih mliječnih proizvoda.

U 2015. izvoz poljoprivrednih proizvoda EU-a na Island iznosio je 290 milijuna EUR, a uvoz je iznosio 44 milijuna EUR. Najvažniji su izvozni proizvodi EU-a voće, povrće i žitarice, koji se trenutno u velikoj mjeri uvoze na islandsko tržište bez plaćanja carine. S Islanda se uvoze uglavnom morske i druge alge, ovčje meso, živi konji i krzna.

U skladu s člankom 218. stavkom 6. UFEU-a Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta kako bi donijelo odluku o sklapanju sporazuma.

Izvjestitelj smatra da se pregovorima došlo do uravnoteženog ishoda, posebno uzimajući u obzir istodobno dogovoreni sporazum o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla.

S obzirom na navedeno izvjestitelj preporučuje da Parlament da suglasnost za sklapanje sporazuma.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode

Referentni dokumenti

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

30.3.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

6.4.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.6.2017

 

 

 

Datum usvajanja

11.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum podnošenja

14.7.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti