Procedūra : 2016/0293(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0256/2017

Pateikti tekstai :

A8-0256/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/09/2017 - 7.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0320

REKOMENDACIJA     ***
PDF 578kWORD 48k
14.7.2017
PE 592.315v02-00 A8-0256/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: David Borrelli

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo projekto

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12146/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų projektą (12147/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0129/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0256/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Islandijos parlamentams ir vyriausybėms.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES ir Islandija yra Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), kuriame numatytas laisvas prekių, išskyrus žemės ūkio ir žuvininkystės produktus, judėjimas, pasirašiusios šalys. 19 straipsnyje nustatyta, kad šalys kas dvejus metus peržiūri prekybos žemės ūkio produktais sąlygas ir priima sprendimą dėl tolesnio visų tipų kliūčių mažinimo.

Ankstesnis ES ir Islandijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais liberalizavimo įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d. Taikant šį susitarimą, į ES rinką be muitų įvežami Islandijos žemės ūkio produktai sudarė 51,9 % prekybos, o į Islandijos rinką be muitų įvežami ES žemės ūkio produktai – 66,4 % prekybos. Per pastarąjį derybų raundą buvo siekiama padidinti abiejų susitarimo šalių liberalizavimo lygį, išplėsti esamas tarifines kvotas ir nustatyti naujas tarifines kvotas, taikomas kitiems žemės ūkio produktams.

Derybos buvo vykdomos nuo 2012 m. liepos 4 d. iki 2015 m. rugsėjo 17 d., tuo pačiu metu vedant derybas dėl atskiro susitarimo dėl geografinių nuorodų. Susitarimas parafuotas 2015 m. rugsėjo 17 d. Jis apima papildomas tarifines kvotas arba tarifų sumažinimą, taikomą jautresniems produktams, pvz., mėsai, pieno gaminiams, vaisiams, daržovėms ir dekoratyviniams augalams. Derybos lėmė tai, kad beveik 90 % ES žemės ūkio produktų į Islandijos rinką bus įvežami be muitų. ES, į Islandiją eksportuodama daugiau pagrindinių žemės ūkio produktų nei jų importuodama, gaus naudos dėl padidintų kvotų, ypač sūriui, jautienai, kiaulienai ir paukštienai, o Islandija galės be muitų įvežti didesnį kiekį „Skyr“. Apskritai, muitai nebus taikomi beveik visai prekybai perdirbtais žemės ūkio produktais, išskyrus kelis produktus, visų pirma fermentuoto pieno produktus.

2015 m. ES žemės ūkio produktų eksporto į Islandiją vertė siekė 290 mln. EUR, o importo vertė – 44  mln. EUR. Pagrindiniai ES eksportuojami produktai yra vaisiai, daržovės ir grūdai, kurie dabar didžia dalimi gali patekti į Islandijos rinką be muitų. Iš Islandijos importuojami daugiausia jūriniai vandens augalai ir dumbliai, aviena, gyvi arkliai ir kailiai.

Pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį Europos Parlamentas turi suteikti pritarimą, kad Taryba galėtų priimti sprendimą sudaryti minėtą susitarimą.

Pranešėjas mano, kad derybų rezultatas yra subalansuotas, ypač atsižvelgiant į tuo pačiu metu suderėtą susitarimą dėl geografinių nuorodų.

Atsižvelgdamas į išdėstytas pastabas, pranešėjas rekomenduoja, kad Parlamentas suteiktų savo pritarimą susitarimo sudarymui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Islandijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo

Nuorodos

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

30.3.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

6.4.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.6.2017

 

 

 

Priėmimo data

11.7.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

14.7.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika