Ziņojums - A8-0256/2017Ziņojums
A8-0256/2017

IETEIKUMS  par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

17.7.2017 - (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: David Borrelli

Procedūra : 2016/0293(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0256/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0256/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12146/2016),

–  ņemto vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (12147/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0129/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punktu un 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0256/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Islandes valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

ES un Islande ir puses Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”), kurā paredzēta brīva preču aprite, izņemot lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu brīvu apriti. Līguma 19. pantā paredzēts, ka Puses reizi divos gados pārskata lauksaimniecības produktu tirdzniecības apstākļus un lemj par turpmāku samazinājumu jebkāda veida šķēršļiem.

Iepriekšējais ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības liberalizāciju stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī. Tajā Islandes lauksaimniecības produktu beznodokļu piekļuve ES tirgum tika noteikta 51,9 % apmērā no tirdzniecības apjoma un ES lauksaimniecības produktu beznodokļu piekļuve Islandes tirgum tika noteikta 66,4 % apmērā no tirdzniecības apjoma. Pēdējās sarunu kārtas mērķis bija paaugstināt liberalizācijas pakāpi abās pusēs, paplašinot pašreizējo tarifu kvotas un atvērt jaunas tarifu kvotas vēl citiem lauksaimniecības produktiem.

Sarunas risinājās no 2012. gada 4. jūlija līdz 2015. gada 17. septembrim līdztekus sarunām par atsevišķu nolīgumu attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN). Nolīgumu parafēja 2015. gada 17. septembrī. Tas ietver papildu tarifu kvotas vai tarifu samazinājumus paaugstināta jutīguma produktiem, piemēram, gaļai, piena produktiem, augļiem, dārzeņiem un dekoratīvajiem augiem. Pārrunu rezultātā gandrīz 90 % ES lauksaimniecības produktu būs beznodokļu piekļuve Islandes tirgum. Kā lauksaimniecības pamatproduktu neto eksportētāja Islandē ES gūs labumu no palielinātajām kvotām, jo īpaši attiecībā uz sieru, liellopu gaļu, cūkgaļu un mājputniem, bet Islande iegūs papildu piekļuvi saistībā ar skyr eksportu. Kopumā gandrīz visai tirdzniecībai ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem tiks piemērots beznodokļu režīms, bet ir arī daži izņēmumi, proti, fermentēta piena produkti.

ES lauksaimniecības produktu eksporta uz Islandi kopējā vērtība 2015. gadā bija EUR 29 miljoni, savukārt importa vērtība sasniedza EUR 44 miljonus. Galvenie ES eksportētie produkti ir augļi, dārzeņi un labība, un tiem lielā mērā ir nodrošināta beznodokļu piekļuve Islandes tirgum. ES no Islandes importē galvenokārt jūraszāles un aļģes, aitas gaļu, dzīvus zirgus un kažokādas.

Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu ir nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana, lai Padome varētu pieņemt lēmumu par šā nolīguma noslēgšanu.

Referents uzskata, ka sarunu rezultātā ir panākts līdzsvarots rezultāts, jo īpaši, ņemot vērā vienlaicīgi notiekošās sarunas saistībā ar nolīgumu par ĢIN aizsardzību.

Ņemot vērā iepriekš teikto, referents iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp ES un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

Atsauces

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

30.3.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

6.4.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.6.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.7.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

14.7.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas