Procedura : 2016/0293(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0256/2017

Teksty złożone :

A8-0256/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/09/2017 - 7.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0320

ZALECENIE     ***
PDF 589kWORD 55k
14.7.2017
PE 592.315v02-00 A8-0256/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

(12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: David Borrelli

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

(12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12146/2016),

–  uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (12147/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0129/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0256/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie porozumienia;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Islandii.


UZASADNIENIE

UE i Islandia są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG), które przewiduje swobodny przepływ towarów, z wyjątkiem produktów rolnych i produktów rybołówstwa. Artykuł 19 stanowi, że Strony co dwa lata dokonują przeglądu warunków handlu produktami rolnymi i podejmują decyzję w sprawie dalszych redukcji wszelkiego rodzaju barier.

Poprzednie porozumienie UE–Islandia dotyczące liberalizacji handlu produktami rolnymi weszło w życie dnia 1 stycznia 2007 r. Ustalono w nim bezcłowy dostęp islandzkich produktów rolnych do rynku UE na poziomie 51,9 % całkowitego handlu oraz bezcłowy dostęp unijnych produktów rolnych do rynku islandzkiego na poziomie 66,4 % całkowitego handlu. Ostatnia runda negocjacji miała na celu zwiększenie stopnia liberalizacji po obu stronach, rozszerzenie obecnych kontyngentów taryfowych oraz otwarcie nowych kontyngentów taryfowych dla dodatkowych produktów rolnych.

Negocjacje były prowadzone od dnia 4 lipca 2012 r. do dnia 17 września 2015 r., równolegle do rozmów w sprawie odrębnego porozumienia dotyczącego oznaczeń geograficznych. Porozumienie zostało parafowane w dniu 17 września 2015 r. Obejmuje ono dodatkowe kontyngenty taryfowe lub redukcję ceł w odniesieniu do produktów bardziej wrażliwych, takich jak mięso, przetwory mleczne, owoce, warzywa i rośliny ozdobne. W wyniku negocjacji prawie 90 % produktów rolnych z UE będzie miało bezcłowy dostęp do rynku islandzkiego. UE, jako eksporter netto podstawowych produktów rolnych do Islandii, odniesie korzyści ze zwiększonych kontyngentów, zwłaszcza w przypadku sera, wołowiny, wieprzowiny i drobiu, natomiast Islandia zyska dodatkowe możliwości wywozu skyru. Ogólnie rzecz biorąc, handel niemal wszystkimi przetworzonymi produktami rolnymi będzie bezcłowy, z pewnymi wyjątkami obejmującymi zwłaszcza produkty z mleka fermentowanego.

W 2015 r. wartość unijnego wywozu produktów rolnych do Islandii wyniosła 290 mln EUR, natomiast wartość przywozu wyniosła 44 mln EUR. Główne produkty wywożone przez UE to owoce, warzywa i zboża, które w dużej mierze korzystają teraz z bezcłowego dostępu do rynku islandzkiego. Przywóz z Islandii obejmuje głównie wodorosty morskie i algi, mięso z owiec, żywe konie i skóry futerkowe.

Zgodnie z art. 218 ust. 6 TFUE aby Rada mogła przyjąć decyzję o zawarciu Porozumienia, konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdawca jest zdania, że negocjacje przyniosły wyważony wynik, biorąc pod uwagę w szczególności jednoczesne wynegocjowanie porozumienia w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych.

W świetle powyższego sprawozdawca zaleca Parlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie w formie wymiany listów między UE a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi

Odsyłacze

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

30.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.4.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2017

 

 

 

Data przyjęcia

11.7.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Data złożenia

14.7.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności