RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

14.7.2017 - (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE)) - ***

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: David Borrelli

Procedură : 2016/0293(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0256/2017
Texte depuse :
A8-0256/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

(12146/2016 – C8-0129/2016 – 2016/0293(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12146/2016),

–  având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (12147/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0129/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0256/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Islandei.

EXPUNERE DE MOTIVE

UE și Islanda sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE), care prevede libera circulație a mărfurilor, cu excepția produselor agricole și pescărești. Articolul 19 prevede că, la fiecare doi ani, părțile reexaminează condițiile de desfășurare a comerțului cu produse agricole și decid cu privire la reducerea suplimentară a oricărui tip de bariere.

Acordul precedent UE-Islanda privind liberalizarea comerțului agricol a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007. Acordul a stabilit accesul fără taxe vamale la piața UE al produselor agricole islandeze la o cotă de 51,9 % din schimburile comerciale și accesul fără taxe vamale la piața islandeză al produselor agricole din UE la 66,4 % din schimburile comerciale. Ultima rundă de negocieri a vizat creșterea gradului de liberalizare de ambele părți, prelungirea contingentelor tarifare actuale și deschiderea de noi contingente tarifare pentru produse agricole suplimentare.

Negocierile au avut loc în perioada 4 iulie 2012 - 17 septembrie 2015, în paralel cu negocierile privind un acord separat privind indicațiile geografice. Acordul a fost parafat la data de 17 septembrie 2015. Acesta include contingente sau reduceri tarifare suplimentare pentru produse mai sensibile, precum carnea, produsele lactate, fructe, legume și plante ornamentale. Ca urmare a negocierilor, aproape 90 % dintre produsele agricole din UE vor avea acces fără taxe vamale la piața islandeză. Ca exportator net de produse agricole de bază spre Islanda, UE va beneficia de creșterea contingentelor tarifare, în special pentru brânză, carne de vită, carne de porc și carne de pasăre, în vreme ce Islanda va obține un acces suplimentar pentru exporturile de skyr. În general, aproape toate schimburile comerciale cu produse agricole prelucrate vor fi scutite de taxe vamale, cu unele excepții, în special produsele lactate fermentate.

În 2015, exporturile de produse agricole ale UE în Islanda au fost în valoare de 290 milioane EUR, în timp ce importurile au atins valoarea de 44 milioane EUR. Principalele produse exportate de UE sunt fructele, legumele și cerealele, mărfuri pentru care există, în mare măsură, acces scutit de taxe vamale la piața islandeză. Importurile din Islanda constau mai ales în alge marine și alge, carne de oaie, cai vii și piei cu blană.

Conform articolului 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European pentru a adopta o decizie privind încheierea acordului.

Raportorul este de părere că negocierile au condus la un rezultat echilibrat, în special având în vedere acordul, negociat în același timp, privind protecția indicațiilor geografice.

În lumina celor de mai sus, raportorul propune ca Parlamentul să aprobe încheierea acordului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințe comerciale suplimentare la produsele agricole

Referințe

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Data sesizării

30.3.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

6.4.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Examinare în comisie

20.6.2017

 

 

 

Data adoptării

11.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

14.7.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri