PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

  14.7.2017 - (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE)) - ***

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: David Borrelli

  Postopek : 2016/0293(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0256/2017
  Predložena besedila :
  A8-0256/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

  (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12146/2016),

  –  ob upoštevanju osnutka Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (12147/2016),

  –  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0129/2016),

  –  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0256/2017),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Islandije.

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  EU in Islandija sta podpisnici sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki zagotavlja prosti pretok blaga, razen kmetijskih in ribiških proizvodov. 19. člen tega sporazuma določa, da pogodbenice vsaki dve leti pregledajo pogoje trgovine s kmetijskimi proizvodi ter odločijo o nadaljnjem zmanjšanju vseh vrst ovir.

  Prejšnji sporazum o liberalizaciji trgovine s kmetijskimi proizvodi med EU in Islandijo je začel veljati 1. januarja 2007. Olajšal je dostop islandskih kmetijskih proizvodov do trga EU brez dajatev na 51,9 % obsega trgovine, dostop kmetijskih proizvodov EU do islandskega trga brez dajatev pa na 66,4 % obsega trgovine. Cilj zadnjega kroga pogajanj je bil povečati liberalizacijo na obeh straneh, podaljšati veljavne tarifne kvote in uvesti nove tarifne kvote za dodatne kmetijske proizvode.

  Pogajanja so potekala od 4. julija 2012 do 17. septembra 2015, vzporedno s pogajanji o ločenem sporazumu o geografskih označbah. Sporazum je bil parafiran 17. septembra 2015. Vključuje dodatne tarifne kvote oziroma zmanjšanje tarif za bolj občutljive proizvode, kot so meso, mlečni izdelki, sadje, zelenjava in okrasne rastline. Rezultat pogajanj je prost dostop do islandskega trga za skoraj 90 % kmetijskih proizvodov iz EU. EU bo kot neto izvoznica osnovnih kmetijskih proizvodov na Islandijo deležna prednosti povečanja kvot, zlasti za sir, govedino, svinjino in perutnino, Islandija pa bo pridobila dodaten dostop za izvoz skyra. V splošnem bo skoraj celotna trgovina s predelanimi kmetijskimi proizvodi potekala brez dajatev, dogovorjenih je le nekaj izjem, na primer fermentirani mlečni proizvodi.

  EU je v letu 2015 na Islandijo izvozila kmetijske proizvode v vrednosti 290 milijonov EUR, uvoz iz te države pa je bil vreden 44 milijonov EUR. Glavni proizvodi, ki jih izvaža EU, so sadje, zelenjava in žita, pri čemer ima večina teh proizvodov dostop do islandskega trga brez dajatev. Islandija v EU izvaža predvsem morske in druge alge, ovčje meso, žive konje in krzna.

  V skladu s členom 218(6) PDEU je potrebna privolitev Evropskega parlamenta, da lahko Svet sprejme sklep o sklenitvi sporazuma.

  Poročevalec meni, da so pogajanja prinesla uravnotežene rezultate, zlasti če upoštevamo vzporedna pogajanja o sporazumu o zaščiti geografskih označb.

  Glede na zgoraj navedeno poročevalec predlaga, da Parlament sklenitev sporazuma odobri.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

  Referenčni dokumenti

  12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

  Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

  30.3.2017

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  6.4.2017

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  AGRI

  6.4.2017

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  AGRI

  29.9.2016

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  David Borrelli

  12.10.2016

   

   

   

  Obravnava v odboru

  20.6.2017

   

   

   

  Datum sprejetja

  11.7.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Datum predložitve

  14.7.2017

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  35

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

  EFDD

  William (earl) Dartmouthski, Tiziana Beghin

  ENF

  Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  PPE

  Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  0

  -

   

   

  3

  0

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza

  Verts/ALE

  Heidi Hautala, Yannick Jadot

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani