Postopek : 2016/0293(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0256/2017

Predložena besedila :

A8-0256/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/09/2017 - 7.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0320

PRIPOROČILO     ***
PDF 514kWORD 53k
14.7.2017
PE 592.315v02-00 A8-0256/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: David Borrelli

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12146/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode (12147/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s prvim pododstavkom člena 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0129/2016),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0256/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Islandije.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

EU in Islandija sta podpisnici sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki zagotavlja prosti pretok blaga, razen kmetijskih in ribiških proizvodov. 19. člen tega sporazuma določa, da pogodbenice vsaki dve leti pregledajo pogoje trgovine s kmetijskimi proizvodi ter odločijo o nadaljnjem zmanjšanju vseh vrst ovir.

Prejšnji sporazum o liberalizaciji trgovine s kmetijskimi proizvodi med EU in Islandijo je začel veljati 1. januarja 2007. Olajšal je dostop islandskih kmetijskih proizvodov do trga EU brez dajatev na 51,9 % obsega trgovine, dostop kmetijskih proizvodov EU do islandskega trga brez dajatev pa na 66,4 % obsega trgovine. Cilj zadnjega kroga pogajanj je bil povečati liberalizacijo na obeh straneh, podaljšati veljavne tarifne kvote in uvesti nove tarifne kvote za dodatne kmetijske proizvode.

Pogajanja so potekala od 4. julija 2012 do 17. septembra 2015, vzporedno s pogajanji o ločenem sporazumu o geografskih označbah. Sporazum je bil parafiran 17. septembra 2015. Vključuje dodatne tarifne kvote oziroma zmanjšanje tarif za bolj občutljive proizvode, kot so meso, mlečni izdelki, sadje, zelenjava in okrasne rastline. Rezultat pogajanj je prost dostop do islandskega trga za skoraj 90 % kmetijskih proizvodov iz EU. EU bo kot neto izvoznica osnovnih kmetijskih proizvodov na Islandijo deležna prednosti povečanja kvot, zlasti za sir, govedino, svinjino in perutnino, Islandija pa bo pridobila dodaten dostop za izvoz skyra. V splošnem bo skoraj celotna trgovina s predelanimi kmetijskimi proizvodi potekala brez dajatev, dogovorjenih je le nekaj izjem, na primer fermentirani mlečni proizvodi.

EU je v letu 2015 na Islandijo izvozila kmetijske proizvode v vrednosti 290 milijonov EUR, uvoz iz te države pa je bil vreden 44 milijonov EUR. Glavni proizvodi, ki jih izvaža EU, so sadje, zelenjava in žita, pri čemer ima večina teh proizvodov dostop do islandskega trga brez dajatev. Islandija v EU izvaža predvsem morske in druge alge, ovčje meso, žive konje in krzna.

V skladu s členom 218(6) PDEU je potrebna privolitev Evropskega parlamenta, da lahko Svet sprejme sklep o sklenitvi sporazuma.

Poročevalec meni, da so pogajanja prinesla uravnotežene rezultate, zlasti če upoštevamo vzporedna pogajanja o sporazumu o zaščiti geografskih označb.

Glede na zgoraj navedeno poročevalec predlaga, da Parlament sklenitev sporazuma odobri.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

Referenčni dokumenti

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

30.3.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

6.4.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

20.6.2017

 

 

 

Datum sprejetja

11.7.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Datum predložitve

14.7.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (earl) Dartmouthski, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov