Förfarande : 2016/0293(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0256/2017

Ingivna texter :

A8-0256/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0320

REKOMMENDATION     ***
PDF 366kWORD 54k
14.7.2017
PE 592.315v02-00 A8-0256/2017

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

(12146/2016 – C8‑0129/2017 – 2016/0293(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: David Borrelli

UTKAST TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

UTKAST TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

(12146/2016 – C8‑0129/2016 – 2016/0293(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12146/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (12147/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0129/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0256/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Island.


MOTIVERING

EU och Island är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet) som ger fri rörlighet för varor, med undantag av jordbruks- och fiskeriprodukter. I artikel 19 förskrivs att parterna vartannat år ska se över handelsvillkoren för jordbruksprodukter och fatta beslut om ytterligare minskningar av eventuella hinder.

Det föregående avtalet mellan EU och Island om liberalisering av handeln med jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 januari 2007. Det ökade det tullfria tillträdet för isländska jordbruksprodukter till EU-marknaden till 51,9 % av handeln och det tullfria tillträdet för jordbruksprodukter från EU till den isländska marknaden ökade till 66,4 % av handeln. Den senaste omgången av förhandlingar syftade till att öka graden av liberalisering på båda sidor, utvidga de nuvarande tullkvoterna och öppna nya tullkvoter för ytterligare jordbruksprodukter.

Förhandlingarna pågick mellan den 4 juli 2012 och den 17 september 2015, parallellt med förhandlingar om ett separat avtal om geografiska beteckningar. Avtalet paraferades den 17 september 2015. Det omfattar ytterligare tullkvoter eller nedsatta tullar för mer känsliga produkter såsom kött, mjölkprodukter, frukt, grönsaker och prydnadsväxter. Som en följd av förhandlingarna kan nästan 90 % av jordbruksprodukter från EU föras in i Island tullfritt. Som nettoexportör av basjordbruksprodukter till Island kommer EU att kunna dra nytta av ökade kvoter, särskilt när det gäller ost, nötkött, griskött och fjäderfä, medan Island kommer att få utvidgat tillträde för sin export av skyr. Totalt sett kommer nästan all handel med bearbetade jordbruksprodukter att vara tullfri, med vissa undantag, framför allt för syrade mjölkprodukter.

2015 var EU:s export av jordbruksprodukter till Island värd 290 miljoner euro, medan värdet av importen uppgick till 44 miljoner euro. EU:s främsta exportprodukter är frukt, grönsaker och spannmål, som nu i stor utsträckning har tullfritt tillträde till den isländska marknaden. Importen från Island består huvudsakligen av sjögräs och alger, fårkött, levande hästar och pälsskinn.

I enlighet med artikel 218.6 i EUF-fördraget måste Europaparlamentets ge sitt godkännande för att rådet ska kunna anta ett beslut om ingående av avtalet.

Föredraganden anser att förhandlingarna har lett till ett väl avvägt resultat, särskilt med hänsyn till den samtidigt framförhandlade överenskommelsen om skydd av geografiska beteckningar.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att parlamentet ska godkänna att avtalet ingås.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter

Referenser

12146/2016 – C8-0129/2017 – COM(2016)05632016/0293(NLE)

Datum för samråd / begäran om godkännande

30.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.4.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

6.4.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Datum för beslutet

AGRI

29.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

David Borrelli

12.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

20.6.2017

 

 

 

Antagande

11.7.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Ingivande

14.7.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy