ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти

14.7.2017 - (05530/2017 – C8‑0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес

Процедура : 2016/0383(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0257/2017
Внесени текстове :
A8-0257/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти

(05530/2017 – C8‑0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05530/2017),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти (05551/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4, алинея първа, член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0144/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0257/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Чили.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 6 март 2017 г. Съветът прие решение за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти. Споразумението беше подписано на 27 април 2017 г. в Брюксел и беше официално представено на Парламента за одобрение на сключването на 3 май 2017 г. Комисията по международна търговия (INTA) обмени мнения със съответните служби на Комисията на своето заседание на 3 юни 2017 г. и представи настоящия проектодоклад в комисията INTA на 20 юни 2017 г.

Целта на посоченото по-горе споразумение е „да се насърчи търговията с биологични продукти, като се подпомага развитието и разрастването на сектора на биологичното производство в Съюза и в Република Чили и се постигне висока степен на спазване на принципите за биологично производство, на гаранции за системите за контрол и на сигурност за биологичния характер на продуктите“.

Със споразумението Чили ще признава като равностойни всички биологични продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007, а именно непреработени растителни продукти, живи животни или непреработени животински продукти (включително мед), продукти от аквакултури и водорасли, преработени селскостопански продукти, предназначени за употреба като храна (включително вино), преработени селскостопански продукти, предназначени за употреба като фураж, посадъчен и посевен материал. Европейският съюз, от своя страна, ще признава като равностойни следните продукти от Чили: непреработени растителни продукти, мед, преработени селскостопански продукти, предназначени за употреба като храна (включително вино), посадъчен и посевен материал.

Споразумението предвижда създаването на съвместен комитет за биологичните продукти, съставен от представители на Съюза и представители на правителството на Чили, който ще провежда периодични консултации поне веднъж в годината, с цел, наред с другото, да се гарантира правилното прилагане на споразумението, да се разглежда всяко искане на една от страните за актуализиране на списъка на продуктите или за добавяне на нови продукти в него, и да се улеснява обмена на информация и сътрудничеството.

Предложението на Комисията включва също, като силна предпазна мярка, възможността за едностранно преустановяване на признаването на равностойност, ако една от страните е на мнение, че законовите и подзаконовите актове или административните процедури и практики на другата страна вече не отговарят на изискванията за равностойност.

Предвид целите, определени от предложението на Комисията и проекта на решение на Съвета, които комисията по международна търговия подкрепя, и като се вземе предвид становището, прието от комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI), и междуинституционалните преговори във връзка с новия Регламент относно биологичното производство и етикетирането, докладчикът предлага да се даде одобрение за сключване на споразумението.

В същото време докладчикът в комисията по международна търговия изисква следното: 1) представяне на периодична, своевременна и подробна информация на Парламента по време на етапа на изпълнение, равностойна на информацията, която се предоставя на Съвета, особено що се отнася до дейностите на съвместния комитет, което да даде възможност за надлежно информирани политически дебати и действия; 2) първоначална оценка на въздействието на споразумението две години след влизането му в сила, като се предоставя подходяща информация на Парламента и всички други заинтересовани страни от публичния и частния сектор, за да се даде възможност за дебат, основан на факти, и подходящи действия, преди изтичането на първоначалния 3-годишен срок на прилагане и на всеки 3 години след това; 3) изготвянето на ръководства с практическа и актуализирана информация, насочени към производители, износители, вносители и потребители, с оглед максимално увеличаване на потенциалните икономически ползи, създадени със споразумението, и даване на възможност на потребителите за информиран избор.

В светлината на тези съображения, докладчикът на комисията по международна търговия потвърждава отново своята подкрепа за споразумението, но припомня необходимостта от това Европейският парламент да бъде подробно и цялостно информиран по време на целия жизнен цикъл на международни споразумения, включително на етапа на преговорите и на етапа на изпълнение.

Международните споразумения, отнасящи се до общата търговска политика на ЕС, са предмет на одобрение от страна на Парламента; поради тази причина докладчикът изразява съжаление във връзка с липсата на своевременна информация от други институции по време на преговорите по настоящото споразумение, и очаква Съветът и Комисията да коригират ситуацията и да информират Парламента по подходящ начин за прилагането на споразумението, когато то влезе в сила, включително що се отнася до всички решения, които могат да бъдат предприети във връзка с членове 4 и 5 от решението на Съвета. Очакванията във връзка с необходимостта от информиране на гражданското общество и парламентите са изразени по отношение на всички страни по споразуменията.

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (20.6.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти
(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Докладчик по становище: Клара Еухения Агилера Гарсия

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 16 юни 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да преговаря за сключването на споразумения между ЕС и трети държави относно търговията с биологични продукти. Със споразумението между ЕС и Чили се признава взаимно равностойността на съответните правила за биологично производство и системи за контрол по отношение на някои продукти.

Чили ще признава като равностойни всички биологични продукти на ЕС, обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007, а именно непреработени растителни продукти, живи животни или непреработени животински продукти (включително мед), продукти от аквакултури и водорасли, преработени селскостопански продукти, предназначени за употреба като храна (включително вино), преработени селскостопански продукти, предназначени за употреба като фураж, посадъчен и посевен материал.

Съюзът, от своя страна, ще признава като равностойни следните продукти от Чили: непреработени растителни продукти, мед, преработени селскостопански продукти, предназначени за употреба като храна (включително вино), посадъчен и посевен материал.

Докладчикът се отнася положително към договорения текст, със следните две корекции:

- като се има предвид, че Регламент (ЕО) № 834/2007 е в процес на преразглеждане, целесъобразно е след финализирането да се осигури съответствие между това споразумение и новите правила на ЕС относно биологичното производство и етикетирането му.

- две години след влизането в сила на настоящото споразумение Комисията следва да представи оценка на въздействието във връзка с прилагането му, като се разгледа равнището на търговия между ЕС и Чили, количеството на селскостопанските продукти и храни, получени чрез техники за биологично производство, както и степента на спазване на принципите за недискриминация и реципрочност.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да препоръча одобрението на проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти

Позовавания

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

15.5.2017

Докладчик:

       Дата на назначаване

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти

Позовавания

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

2.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

15.5.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Неизказани становища

       Дата на решението

AFET

30.1.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

14.7.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“