HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

  14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

  Udvalget om International Handel
  Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Procedure : 2016/0383(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0257/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0257/2017
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalenmellem Den Europæiske Union og Republikken Chile

  om handel med økologiske produkter

  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (05530/2017),

  –  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter (05551/2017),

  –  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0144/2017),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, og stk. 4, og artikel 108, stk. 7,

  –  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0257/2017),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Chiles regering og parlament.

  BEGRUNDELSE

  Den 6. marts 2017 vedtog Rådet en afgørelse om undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter. Aftalen blev undertegnet i Bruxelles den 27. april 2017 og officielt forelagt Parlamentet til godkendelse den 3. maj 2017. Udvalget om International Handel (INTA) udvekslede synspunkter med de relevante tjenestegrene i Kommissionen på sit møde den 3. juni 2017 og forelagde dette udkast til betænkning i INTA den 20. juni 2017.

  Ovennævnte aftale har til formål at fremme handel med økologiske produkter og bidrage til udvikling og udvidelse af sektoren for økologi i Unionen og i Republikken Chile samt at opnå en høj grad af overholdelse af principperne for økologisk produktion, et højt garantiniveau for kontrolsystemerne og et højt niveau af integritet for økologiske produkter.

  Chile vil ved denne aftale anerkende alle EU's økologiske produkter, som er omfattet af forordning (EF) nr. 834/2007, som ækvivalente, herunder uforarbejdede vegetabilske produkter, levende dyr eller uforarbejdede animalske produkter (herunder honning), akvakulturprodukter og tangplanter, forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (herunder vin), forarbejdede landbrugsprodukter til foderbrug, vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd. På sin side vil Unionen anerkende følgende produkter fra Chile som ækvivalente: uforarbejdede vegetabilske produkter, honning, forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (herunder vin), vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd.

  Aftalen indeholder bestemmelser om nedsættelse af et blandet udvalg om økologiske produkter bestående af repræsentanter for Unionen og repræsentanter for Chiles regering, som vil afholde regelmæssige konsultationer, mindst én gang om året, med henblik på bl.a. at sikre en korrekt anvendelse af aftalen, at undersøge enhver anmodning fra en af parterne om at ajourføre eller udvide listen over produkter samt for at lette udvekslingen af oplysninger og samarbejdet.

  Kommissionens forslag omfatter også – som en stærk sikkerhedsforanstaltning – muligheden for ensidigt at suspendere anerkendelsen af ækvivalensen, hvis den ene part mener, at den anden parts love, bestemmelser eller administrative procedurer og praksisser ikke længere lever op til ækvivalenskravene.

  I betragtning af de mål, der er kortlagt i Kommissionens forslag og Rådets udkast til afgørelse, som INTA støtter, og under hensyntagen til den udtalelse, der blev vedtaget i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI), og de interinstitutionelle forhandlinger i forbindelse med den nye forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, foreslår ordføreren at godkende indgåelsen af aftalen.

  Imidlertid anmoder ordføreren i INTA om: 1) regelmæssige, rettidige og detaljerede oplysninger til Parlamentet i gennemførelsesfasen svarende til dem, der gives til Rådet, navnlig med hensyn til det blandede udvalgs arbejde, der giver mulighed for en velinformeret politisk debat og handling; 2) en første evaluering af virkningerne af aftalen to år efter dens ikrafttræden med en fyldestgørende orientering af Europa-Parlamentet og alle andre offentlige og private interessenter med henblik på en faktabaseret debat og passende foranstaltninger inden udløbet af den oprindelige frist på tre år og derefter hvert tredje år; 3) udarbejdelse af vejledninger med praktiske og ajourførte oplysninger, som er rettet til producenter, eksportører, importører og forbrugere, med henblik på at maksimere de potentielle økonomiske fordele, der følger af aftalen, og for at give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret valg.

  I lyset af disse overvejelser gentager INTA's ordfører herved sin støtte til aftalen, men minder om, at Parlamentet skal holdes omhyggeligt og fuldstændigt orienteret i hele de internationale aftalers livscyklus, herunder i forhandlings- og gennemførelsesfaserne.

  Internationale aftaler, der vedrører EU's fælles handelspolitik, er underlagt Parlamentets godkendelse; derfor beklager ordføreren manglen på rettidig information fra de andre institutioner under forhandlingerne om denne aftale og forventer, at Rådet og Kommissionen vil afhjælpe denne situation på passende vis og underrette Parlamentet om dens gennemførelse, når den træder i kraft, herunder for så vidt angår eventuelle beslutninger, der måtte blive truffet i forbindelse med artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse. Forventningerne til nødvendigheden af at informere civilsamfundet og parlamenterne fremsættes i relation til alle parter i aftalerne.

  UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (20.6.2017)

  til Udvalget om International Handel

  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter
  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  Ordfører for udtalelse: Clara Eugenia Aguilera García

  KORT BEGRUNDELSE

  Den 16. juni 2014 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om aftaler mellem EU og tredjelande om handel med økologiske produkter. Aftalen mellem EU og Chile anerkender gensidigt ækvivalensen af de respektive bestemmelser for økologisk produktion og kontrolsystemerne for så vidt angår visse produkter.

  Chile vil anerkende alle EU's økologiske produkter, som er omfattet af forordning (EF) nr. 834/2007, som ækvivalente, herunder: uforarbejdede vegetabilske produkter, levende dyr eller uforarbejdede animalske produkter (herunder honning), akvakulturprodukter og tangplanter, forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (herunder vin), forarbejdede landbrugsprodukter til foderbrug, vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd.

  På sin side vil Unionen anerkende følgende produkter fra Chile som ækvivalente: uforarbejdede vegetabilske produkter, honning, forarbejdede landbrugsprodukter til konsum (herunder vin), vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd.

  Ordføreren støtter den tekst, der er forhandlet, men ønsker at tilføje følgende to punkter:

  - Forordning (EF) nr. 834/2007 er for øjeblikket under revision, og det er derfor nødvendigt, når denne er fuldført, at foretage tilpasninger af aftalen, så den er i overensstemmelse med den nye EU-lovgivning for økologisk produktion og mærkning.

  - To år efter ikrafttrædelsen af denne aftale forelægger Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet en konsekvensanalyse om håndhævelsen af denne aftale, som skal kontrollere omfanget af samhandelen mellem EU og Chile af landbrugsprodukter og levnedsmidler hidrørende fra økologisk produktion samt graden af overensstemmelse med principperne om ikkeforskelsbehandling og gensidighed.

  ******

  Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin godkendelse til udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter.

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

  Referencer

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Korresponderende udvalg

   

  INTA

   

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AGRI

  15.5.2017

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Clara Eugenia Aguilera García

  8.3.2017

  Dato for vedtagelse

  20.6.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  1

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  29

  +

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

  ECR

  Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

  ALDE

  Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

  EFDD

  Marco Zullo

  NI

  Diane Dodds

  3

  -

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  Verts/ALE

  José Bové, Martin Häusling

  1

  0

  EFDD

  John Stuart Agnew

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

  Referencer

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  2.5.2017

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  INTA

  15.5.2017

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AFET

  15.5.2017

  AGRI

  15.5.2017

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  AFET

  30.1.2017

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  23.1.2017

   

   

   

  Behandling i udvalg

  3.5.2017

  20.6.2017

   

   

  Dato for vedtagelse

  11.7.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  29

  7

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Dato for indgivelse

  14.7.2017

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  29

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  7

  -

  ENF

  Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala

  2

  0

  EFDD

  Tiziana Beghin

  VERTS/ALE

  Yannick Jadot

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller