ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Συντάκτρια γνωμοδότησης Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Διαδικασία : 2016/0383(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0257/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0257/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου ((05530/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων (05551/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0144/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0257/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Χιλής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 6 Μαρτίου 2017, το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων Η συμφωνία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Απριλίου 2017 και παραπέμφθηκε επισήμως στο Κοινοβούλιο προκειμένου να εγκρίνει τη σύναψη στις 3 Μαΐου 2017. Κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, και στις 20 Ιουνίου 2017 παρουσίασε το σχέδιο εκθέσεώς της στην επιτροπή INTA.

Η ως άνω συμφωνία αποσκοπεί στην «προώθηση του εμπορίου βιολογικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στην επέκταση του τομέα των βιολογικών προϊόντων στην Ένωση και στη Δημοκρατία της Χιλής και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου τήρησης των αρχών που διέπουν τη βιολογική παραγωγή, διασφάλισης των συστημάτων ελέγχου και της πληρότητας των βιολογικών προϊόντων».

Μέσω της συμφωνίας, η Χιλή θα αναγνωρίζει ως ισοδύναμα όλα τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συγκεκριμένα μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνεται το μέλι), προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένου του οίνου), μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές, αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόρους για καλλιέργεια. Από την άλλη πλευρά, η Ένωση θα αναγνωρίζει ως ισοδύναμα τα ακόλουθα προϊόντα με προέλευση τη Χιλή: μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, μέλι, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένου του οίνου), αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόρους για καλλιέργεια.

Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής για τα βιολογικά προϊόντα που απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους της κυβέρνησης της Χιλής, η οποία θα πραγματοποιεί περιοδικές διαβουλεύσεις, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας, να εξετάζει κάθε αίτημα ενός μέρους με αντικείμενο την επικαιροποίηση ή την προσθήκη νέων προϊόντων στον κατάλογο των προϊόντων και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης, ως ισχυρή διασφάλιση, τη δυνατότητα να αναστέλλεται μονομερώς η αναγνώριση της ισοδυναμίας, εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη κρίνει ότι οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή οι διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις ισοδυναμίας.

Λαμβανομένων υπόψη των στόχων που καθορίζονται από την πρόταση της Επιτροπής και το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, το οποίο υποστηρίζει η επιτροπή INTA, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI), καθώς και τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τον νέο κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, ο συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει να δοθεί η έγκριση για τη σύναψη της συμφωνίας.

Ωστόσο, η συντάκτρια γνωμοδότησης της ΙΝΤΑ ζητεί: (1) την τακτική, έγκαιρη και λεπτομερή πληροφόρηση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης, ισοδύναμη με εκείνη που παρέχεται στο Συμβούλιο, ιδίως σε ό, τι αφορά τις δραστηριότητες της μεικτής επιτροπής, η οποία θα επιτρέπει έναν δεόντως ενημερωμένο πολιτικό διάλογο και δράση· (2) μία πρώτη αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας δύο έτη μετά τη θέση της σε ισχύ, μέσω της παροχής επαρκών πληροφοριών στο Κοινοβούλιο και όλους τους άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς παράγοντες, ώστε να επιτραπεί μια τεκμηριωμένη συζήτηση και κατάλληλη δράση, πριν από τη λήξη της αρχικής 3ετούς διάρκειας εφαρμογής και, στη συνέχεια, κάθε 3 έτη και (3) εκπόνηση οδηγών με πρακτικές και ενημερωμένες πληροφορίες, που απευθύνονται στους παραγωγούς, τους εξαγωγείς, τους εισαγωγείς και τους καταναλωτές, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα δυνητικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τη συμφωνία και να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα συνειδητής επιλογής.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η συντάκτρια γνωμοδότησης της INTA επαναλαμβάνει την υποστήριξή της έναντι της συμφωνίας, αλλά υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως και καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών, τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και στα στάδια της υλοποίησης.

Οι διεθνείς συμφωνίες που αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ υπόκεινται σε έγκριση του Κοινοβουλίου· για το λόγο αυτό, η συντάκτρια της γνωμοδότησης κρίνει λυπηρή την έλλειψη έγκαιρων πληροφοριών εκ μέρους των άλλων θεσμικών οργάνων κατά τις διαπραγματεύσεις της παρούσας συμφωνίας, και αναμένει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επανορθώσουν την κατάσταση και να ενημερώσουν δεόντως το Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίησή της συμφωνίας μόλις τεθεί σε ισχύ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τυχόν αποφάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν σε σχέση με τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συμβουλίου. Οι προσδοκίες σχετικά με την ανάγκη ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοβουλίω απευθύνονται σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη των συμφωνιών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (20,6/2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων
(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Clara Eugenia Aguilera García

ΣΥΝΤΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Η ΕΕ και η Χιλή κατέληξαν σε συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης της ισοδυναμίας των αντίστοιχων κανόνων βιολογικής παραγωγής και των συστημάτων ελέγχου όσον αφορά ορισμένα προϊόντα.

Η Χιλή θα αναγνωρίζει ως ισοδύναμα όλα τα βιολογικά προϊόντα της Ένωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και συγκεκριμένα: μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνεται το μέλι), προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένου του οίνου), μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές, αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόρους για καλλιέργεια.

Από την άλλη πλευρά, η Ένωση θα αναγνωρίζει ως ισοδύναμα τα ακόλουθα προϊόντα από τη Χιλή: μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, μέλι, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένου του οίνου), αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόρους για καλλιέργεια.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ του κειμένου που προέκυψε από τη διαπραγμάτευση, θα ήθελε ωστόσο να επισημάνει τα εξής δύο σημεία:

- δεδομένου ότι επί του παρόντος αναθεωρείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007, θα πρέπει, αφού ολοκληρωθεί η αναθεώρηση, η συμφωνία αυτή να συνάδει με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων·

- δύο χρόνια αφότου τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μελέτη επιπτώσεων σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας, στην οποία θα αξιολογούνται το επίπεδο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής, ο όγκος των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παρήχθησαν με μεθόδους βιολογικής παραγωγής και ο βαθμός τήρησης των αρχών της μη εισαγωγής διακρίσεων και της αμοιβαιότητας.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

15.5.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

2.5.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

15.5.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

30.1.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Ημερομηνία κατάθεσης

14.7.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή