SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta

14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Menetlus : 2016/0383(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0257/2017
Esitatud tekstid :
A8-0257/2017
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05530/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu eelnõu (05551/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja artikli 218 lõikele 7 (C8-0144/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0257/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Tšiili valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Nõukogu võttis 6. märtsil 2017 vastu otsuse sõlmida Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahel mahetoodetega kauplemise leping. Lepingule kirjutati alla 27. aprillil 2017 Brüsselis ning see esitati ametlikult parlamendile nõusoleku saamiseks 3. mail 2017. Rahvusvahelise kaubanduse komisjon (INTA) vahetas arvamusi asjaomaste komisjoni talitustega 3. juuni 2017. aasta koosolekul ning käesolevat raporti projekti tutvustati INTA-komisjonis 20. juunil 2017.

Eespool nimetatud lepingu eesmärk on soodustada mahetoodetega kauplemist, toetada mahepõllumajanduse arengut ja laienemist liidus ja Tšiili Vabariigis ning saavutada mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtete järgimise, kontrollisüsteemide toimimise tagamise ja mahetoodete usaldusväärsuse kõrge tase.

Lepinguga tunnustab Tšiili samaväärsetena kõiki määruse (EÜ) nr 834/2007 kohaldamisalasse kuuluvaid ELi mahetooteid, eelkõige järgmisi: töötlemata taimsed saadused, elusloomad või töötlemata loomsed saadused (sealhulgas mesi), vesiviljelustooted ja merevetikad, toiduna kasutatavad töödeldud põllumajandustooted (sealhulgas vein), söödana kasutatavad töödeldud põllumajandustooted, vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseeme. Teiselt poolt tunnustab EL samaväärsetena järgmisi Tšiilist pärit tooteid: töötlemata taimsed saadused, mesi, toiduna kasutatavad töödeldud põllumajandustooted (sealhulgas vein), vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseeme.

Lepinguga nähakse mahetoodete ühiskomitee, mis koosneb liidu esindajatest ja Tšiili valitsuse esindajatest. Komitee korraldab korrapäraseid konsultatsioone vähemalt kord aastas, eesmärgiga muu hulgas tagada lepingu nõuetekohane kohaldamine, vaadata läbi ühe lepinguosalise taotlus lepingut ajakohastada või lisada nimekirja uusi tooteid ning hõlbustada teabevahetust ja koostööd.

Komisjoni ettepanek sisaldab ka tugevat kaitsemeedet – võimalust samaväärsuse tunnustamine ühepoolselt peatada, kui lepinguosaline leiab, et teise lepinguosalise õigusnormid või haldusmenetlused ja -tavad ei vasta enam samaväärsuse nõuetele.

Arvestades komisjoni ettepanekus selgitatud eesmärke ning nõukogu otsuse eelnõu, mida rahvusvahelise kaubanduse komisjon toetab, ning võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni poolt vastu võetud arvamust ja institutsioonidevahelisi läbriääkimisi, mis on seotud uue määrusega mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta, teeb raportöör ettepaneku anda lepingu sõlmimiseks nõusolek.

INTA-komisjoni raportöör soovib sellegipoolest järgmist: (1) Euroopa Parlamendi korrapärast, õigeaegset ja üksikasjalikku teavitamist rakendusetapi jooksul samaväärselt nõukoguga, eelkõige seoses ühiskomitee tegevusega, et võimaldada nõuetekohaselt informeeritud poliitilist arutelu ja tegevust; (2) esialgset hinnangut lepingu mõju kohta kaks aastat pärast lepingu jõustumist, mis annaks Euroopa Parlamendile ja kõigile teistele avalik-õiguslikele ja eraõiguslikele sidusrühmadele asjakohast teavet ja võimaldaks faktidele tuginevat mõttevahetust ja vajalike meetmete võtmist enne rakendamise esimese kolme aasta lõppemist, ning seejärel iga 3 aasta järel (3) tootjatele, eksportijatele, importijatele ja tarbijatele suunatud praktilist ja ajakohastatud teavet sisaldavate juhendite väljatöötamist, et lepingu majanduslik potentsiaal maksimaalselt ära kasutada ja võimaldada tarbijatel teha teadlikke valikuid.

Neid kaalutlusi arvestades kinnitab rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportöör käesolevaga oma toetust lepingule, kuid tuletab meelde, et Euroopa Parlamenti tuleb põhjalikult ja igakülgselt informeerida kogu rahvusvahelise lepingu elutsükli jooksul, sealhulgas läbirääkimiste ja rakendamise etapis.

ELi ühisest kaubanduspoliitikast tulenevate rahvusvaheliste lepingute puhul on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek; seetõttu peab raportöör kahetsusväärseks, et teised institutsioonid ei teavitanud käesoleva lepingu läbirääkimiste käigus Euroopa Parlamenti õigeaegselt, ning ootab, et nõukogu ja komisjon olukorra lahendaksid ja teavitaksid Euroopa Parlamenti lepingu rakendamisest pärast selle jõustumist, sealhulgas nõukogu otsuse artiklitega 4 ja 5 seotud võimalikest otsustest. Kodanikuühiskonna ja parlamentide teavitamist oodatakse kõikidelt lepinguosalistelt.

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (20.6.2017)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta
(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Arvamuse koostaja: Clara Eugenia Aguilera García

LÜHISELGITUS

16. juunil 2014 volitas nõukogu komisjoni pidama läbirääkimisi ELi ja kolmandate riikide vaheliste mahetoodetega kauplemise lepingute üle. ELi ja Tšiili vahelise lepinguga tunnustatakse teatavate toodete puhul vastastikku mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade ja kontrollisüsteemide samaväärsust.

Tšiili tunnustab samaväärsetena kõiki määruse (EÜ) nr 834/2007 kohaldamisalasse kuuluvaid ELi mahetooteid, nimelt: töötlemata taimsed saadused, elusloomad või töötlemata loomsed saadused (sealhulgas mesi), vesiviljelustooted ja merevetikad, toiduna kasutatavad töödeldud põllumajandustooted (sealhulgas vein), söödana kasutatavad töödeldud põllumajandustooted, vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseeme.

Teiselt poolt tunnustab EL samaväärsetena järgmisi Tšiilist pärit tooteid: töötlemata taimsed saadused, mesi, toiduna kasutatavad töödeldud põllumajandustooted (sealhulgas vein), vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseeme.

Arvamuse koostaja toetab läbirääkimiste käigus kokku lepitud teksti, kuid esitab järgmised kaks täpsustust:

– võttes arvesse, et määrus (EÜ) nr 834/2007 on praegu muutmisel, tuleb selle menetluse lõpetamise järel lepingut kohandada vastavalt uutele ELi õigusaktidele mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta;

– kahe aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest peaks komisjon esitama mõjuhinnangu lepingu kohaldamise kohta, tehes kindlaks ELi ja Tšiili vahelise mahepõllundustoodete ja -toiduainetega kauplemise mahu ning selle, mil määral järgitakse mittediskrimineerimise ja vastastikkuse põhimõtet.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise mahetoodetega kauplemise lepingu sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vaheline mahetoodetega kauplemise leping

Viited

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

15.5.2017

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Vastuvõtmise kuupäev

20.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vaheline mahetoodetega kauplemise leping

Viited

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

2.5.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.5.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AFET

30.1.2017

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

7

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Esitamise kuupäev

14.7.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu