SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä

14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Menettely : 2016/0383(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0257/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0257/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä

(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05530/2017),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Chilen tasavallan sopimukseksi luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kaupasta (05551/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0144/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0257/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Chilen hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Neuvosto teki 6. maaliskuuta 2017 päätöksen EU:n ja Chilen välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus allekirjoitettiin 27. huhtikuuta 2017 Brysselissä ja se toimitettiin 3. toukokuuta 2017 virallisesti parlamentille, jotta se voi antaa hyväksyntänsä sen tekemiselle. Kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) kävi asiasta keskustelun asiasta vastaavien komission yksiköiden kanssa 3. kesäkuuta 2017 pidetyssä kokouksessa, ja mietintöluonnos esiteltiin valiokunnassa 20. kesäkuuta 2017.

Edellä mainitun sopimuksen tavoitteina on edistää luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa, kehittää ja laajentaa luonnonmukaisen tuotannon alaa unionissa ja Chilen tasavallassa ja saavuttaa korkea taso luonnonmukaista tuotantoa koskevien periaatteiden noudattamisen sekä valvontajärjestelmiä ja tuotteiden luonnonmukaisuuden säilymistä koskevien takeiden osalta.

Tällä sopimuksella Chile hyväksyy vastaaviksi kaikki sellaiset luonnonmukaisesti tuotetut EU:n tuotteet, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisalaan, eli jalostamattomat kasvituotteet, elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet (mukaan luettuna hunaja), vesiviljelytuotteet ja merilevät, elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet (mukaan luettuna viini), rehuna käytettävät jalostetut maataloustuotteet, kasvien kasvullinen lisäysaineisto ja kylvösiemenet. Samalla EU hyväksyy vastaaviksi seuraavat Chilestä peräisin olevat tuotteet: jalostamattomat kasvituotteet, hunaja, elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet (mukaan luettuna viini), kasvien kasvullinen lisäysaineisto ja kylvösiemenet.

Sopimuksella perustetaan luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita käsittelevä sekakomitea, joka koostuu unionin ja Chilen hallituksen edustajista ja joka järjestää säännöllisesti vähintään kerran vuodessa kuulemisia, joissa pyritään muun muassa varmistamaan sopimuksen asianmukainen soveltaminen, käsittelemään osapuolten mahdollisia pyyntöjä, jotka koskevat tuotteiden luettelon päivittämistä tai sen ulottamista kattamaan uusia tuotteita, sekä edistämään tietojen vaihtoa ja yhteistyötä.

Komission ehdotus pitää sisällään voimakkaana suojakeinona myös mahdollisuuden keskeyttää yksipuolisesti vastaavuuden hyväksyminen, jos jokin osapuoli katsoo, että toisen osapuolen lait, asetukset tai hallinnolliset menettelyt tai käytännöt eivät enää täytä vastaavuuden edellytyksiä.

Esittelijä ottaa huomioon tavoitteet, jotka on määritelty komission ehdotuksessa ja esityksessä neuvoston päätökseksi ja joita INTA-valiokunta kannattaa, sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan (AGRI) antaman lausunnon sekä luonnonmukaista tuotantoa ja merkintöjä koskevasta uudesta asetuksesta käytävät toimielinten väliset neuvottelut ja ehdottaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

INTA-valiokunnan esittelijä pyytää kuitenkin, että 1) parlamentille annetaan säännöllisesti ja oikea-aikaisesti yksityiskohtaista tietoa täytäntöönpanovaiheen aikana sekakomitean toiminnasta samaan tapaan kuin neuvostollekin, jotta mahdollistetaan asianmukaiseen tietoon perustuva poliittinen keskustelu ja toiminta; 2) sopimuksen vaikutuksia arvioidaan ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja parlamentille sekä kaikille muille julkisille ja yksityisille sidosryhmille tarjotaan riittävästi tietoa, jotta sopimuksesta voidaan käydä tietoon pohjautuvaa keskustelua ja toteuttaa asianmukaisia toimia ennen ensimmäisten kolmen soveltamisvuoden päättymistä, ja sen jälkeen kolmen vuoden välein; 3) tuottajille, viejille, tuojille sekä kuluttajille laaditaan ajantasaisia käytännön tietoja sisältäviä oppaita, jotta sopimuksen mukanaan tuomat mahdolliset taloudelliset hyödyt voidaan maksimoida ja jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Edellä esitettyjen huomioiden valossa INTA-valiokunnan esittelijä toistaa tukevansa sopimusta mutta muistuttaa kuitenkin, että parlamentille on annettava perusteellisesti ja täysimääräisesti tietoa kansainvälisten sopimusten koko elinkaaren ajan, myös neuvottelu- ja täytäntöönpanovaiheessa.

EU:n yhteisen kauppapolitiikan piiriin kuuluville kansainvälisille sopimuksille tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Tästä syystä esittelijä pitää valitettavana, etteivät muut toimielimet antaneet sille oikea-aikaisesti tietoa kyseisestä sopimuksesta käytyjen neuvottelujen aikana, ja hän odottaa, että neuvosto ja komissio korjaavat tämän epäkohdan ja tiedottavat parlamentille asianmukaisesti sopimuksen täytäntöönpanosta sen tultua voimaan. Esittelijä odottaa, että parlamentille tiedotetaan myös mahdollisista päätöksistä, joita voidaan tehdä neuvoston päätöksen 4 ja 5 artiklan osalta. Sopimuksen kaikkien osapuolten odotetaan antavan tietoa kansalaisyhteiskunnalle ja parlamenteille.

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.6.2017)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä
(05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

Valmistelija: Clara Eugenia Aguilera García

LYHYET PERUSTELUT

Neuvosto valtuutti 16. kesäkuuta 2014 komission neuvottelemaan EU:n ja kolmansien maiden välisiä sopimuksia luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kaupasta. EU:n ja Chilen välisessä sopimuksessa hyväksytään vastavuoroisesti luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen ja valvontajärjestelmien vastaavuus tiettyjen tuotteiden osalta.

Chile hyväksyy vastaaviksi kaikki sellaiset luonnonmukaisesti tuotetut EU:n tuotteet, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisalaan eli jalostamattomat kasvituotteet, elävät eläimet tai jalostamattomat eläintuotteet (mukaan luettuna hunaja), vesiviljelytuotteet ja merilevät, elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet (mukaan luettuna viini), rehuna käytettävät jalostetut maataloustuotteet, kasvien kasvullinen lisäysaineisto ja kylvösiemenet.

Samalla EU hyväksyy vastaaviksi seuraavat Chilestä peräisin olevat tuotteet: jalostamattomat kasvituotteet, hunaja, elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet (mukaan luettuna viini), kasvien kasvullinen lisäysaineisto ja kylvösiemenet.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti neuvoteltuun tekstiin, mutta korostaa seuraavia kahta seikkaa:

– kun otetaan huomioon, että asetusta (EY) N:o 834/2007 tarkistetaan parhaillaan, on välttämätöntä, että tarkistamisen jälkeen tämä sopimus mukautetaan luonnonmukaista tuotantoa ja sen merkintöjä koskevan unionin uuden lainsäädännön mukaiseksi

– kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta komissio laatii neuvostolle ja Euroopan parlamentille sopimuksen täytäntöönpanosta vaikutustenarvioinnin, jossa todennetaan EU:n ja Chilen välisen kaupan taso, luonnonmukaisesti tuotettujen maatalous- ja elintarviketuotteiden määrä sekä se, missä määrin syrjimättömyyden ja vastavuoroisuuden periaatteita noudatetaan.

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Chilen tasavallan sopimus luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kaupasta

Viiteasiakirjat

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

15.5.2017

Esittelijä

       Nimitetty (pvä)

Clara Eugenia Aguilera García

8.3.2017

Hyväksytty (pvä)

20.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling

1

0

EFDD

John Stuart Agnew

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EU:n ja Chilen tasavallan välinen luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

2.5.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.5.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.5.2017

AGRI

15.5.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

30.1.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

23.1.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.5.2017

20.6.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.7.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

7

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.7.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

7

-

ENF

Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala

2

0

EFDD

Tiziana Beghin

VERTS/ALE

Yannick Jadot

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää