Izvješće - A8-0257/2017Izvješće
A8-0257/2017

  PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća  o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima

  14.7.2017 - (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE)) - ***

  Odbor za međunarodnu trgovinu
  Izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  Postupak : 2016/0383(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0257/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0257/2017
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima

  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (05530/2017),

  –  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima (05551/2017),

  –  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom, člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0144/2017),

  –  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0257/2017),

  1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Čilea.

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Vijeće je 6. ožujka 2017. usvojilo Odluku o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima. Sporazum je potpisan 27. travnja 2017. u Bruxellesu te je 3. svibnja 2017. službeno upućen Parlamentu radi davanja suglasnosti za njegovo sklapanje. Odbor za međunarodnu trgovinu (INTA) na svom je sastanku 3. lipnja 2017. razmijenio gledišta s nadležnim službama Komisije te je 20. lipnja 2017. u odboru INTA predstavio ovaj nacrt izvješća.

  Cilj prethodno spomenutog Sporazuma je potaknuti trgovinu ekološkim proizvodima, doprinijeti razvoju i širenju ekološkog sektora u Uniji i Republici Čileu i postići visoku razinu poštovanja principa ekološke proizvodnje, jamstava u pogledu sustava kontrola i integriteta ekoloških proizvoda.

  Na temelju tog Sporazuma Čile će priznati kao ekvivalentne sve ekološke proizvode Unije obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EZ) br. 834/2007, odnosno: neprerađene biljne proizvode, žive životinje ili neprerađene životinjske proizvode (uključujući med), proizvode akvakulture i morske trave, prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana (uključujući vino), prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana za životinje, vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj. Unija će s druge strane priznati kao ekvivalentne sve sljedeće proizvode podrijetlom iz Čilea: neprerađene biljne proizvode, med, prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana (uključujući vino), vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj.

  Sporazumom se predviđa osnivanje Zajedničkog odbora o ekološkim proizvodima koji se sastoji od predstavnika Unije i predstavnika Vlade Čilea i koji će barem jednom godišnje održati periodična savjetovanja kako bi, između ostalog, zajamčio pravilnu primjenu Sporazuma, razmotrio sve zahtjeve koje stranka u Sporazumu podnosi za ažuriranje popisa proizvoda ili dodavanje novih proizvoda na taj popis te olakšao razmjenu informacija i suradnju.

  Prijedlog Komisije također predviđa, u svrhu snažne zaštite, mogućnost da se jednostrano ukine priznavanje ekvivalentnosti ako stranka u Sporazumu smatra da zakoni, propisi ili administrativni postupci i prakse druge stranke više ne zadovoljavaju zahtjeve u pogledu ekvivalentnosti.

  S obzirom na ciljeve navedene u prijedlogu Komisije i nacrt odluke Vijeće, koji odbor INTA podržava, te uzimajući u obzir mišljenje koje je usvojio Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI) i međuinstitucijske pregovore o novoj Uredbi o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izvjestiteljica predlaže davanje suglasnosti sklapanju Sporazuma.

  Međutim, izvjestiteljica u odboru INTA traži: (1) da se Parlamentu tijekom razdoblja provedbe dostave periodične, pravovremene i detaljne informacije, jednake onima koje se dostavljaju Vijeću, osobito informacije u vezi s aktivnostima Zajedničkog odbora, kako bi se omogućilo provođenje odgovarajućih mjera i političke rasprave temeljene na činjenicama; (2) početnu evaluaciju učinka Sporazuma dvije godine nakon njegovog stupanja na snagu kako bi se Parlamentu i svim ostalim javnim i privatnim dionicima pružile odgovarajuće informacije koje bi, prije isteka prve tri godine od provedbe, omogućile provođenje rasprave temeljene na činjenicama i odgovarajućih mjera, a nakon toga svake tri godine (3) izradu priručnika za proizvođače, izvoznike, uvoznike i potrošače s praktičnim i najnovijim informacijama, kako bi se maksimizirale potencijalne ekonomske prednosti koje donosi Sporazum i potrošačima omogućilo da donesu informirane odluke.

  U svjetlu toga izvjestiteljica odbora INTA ponavlja svoju potporu Sporazumu, no podsjeća da Parlament mora biti temeljito i u potpunosti informiran o svim fazama međunarodnih sporazuma, uključujući o pregovorima i fazama provedbe.

  Međunarodni sporazumi koji se odnose na Zajedničku trgovinsku politiku EU-a moraju dobiti suglasnost Parlamenta; iz tog razloga izvjestiteljica izražava žaljenje zbog činjenice da ostale institucije nisu tijekom pregovora pružale pravovremene informacije o ovom Sporazumu te od Vijeća i Komisije očekuje da to isprave i primjereno obavijeste Parlament o njegovoj provedbi nakon stupanja na snagu, uključujući i u pogledu svih odluka koje bi mogle biti donesene u vezi s člancima 4. i 5. Odluke Vijeća. Od svih stranaka u Sporazumu očekuje se da obavijeste civilno društvo i parlamente.

  MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (20.6.2017)

  upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

  o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima
  (05530/2017 – C8-0144/2017 – 2016/0383(NLE))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Clara Eugenia Aguilera García

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Vijeće je 16. lipnja 2014. ovlastilo Komisiju da pregovara o sporazumima između Europske unije i trećih zemalja o trgovini ekološkim proizvodima. Sporazumom između EU-a i Čilea uzajamno se priznaje ekvivalentnost pravila ekološke proizvodnje i sustava kontrola u pogledu određenih proizvoda.

  Čile će priznati kao ekvivalentne sve ekološke proizvode Unije obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EZ) br. 834/2007, odnosno: neprerađene biljne proizvode, žive životinje ili neprerađene životinjske proizvode (uključujući med), proizvode akvakulture i morske trave, prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana (uključujući vino), prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana za životinje, vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj.

  Unija će s druge strane priznati kao ekvivalentne sve sljedeće proizvode podrijetlom iz Čilea: neprerađene biljne proizvode, med, prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana (uključujući vino), vegetativni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj.

  Izvjestiteljica pozdravlja usuglašeni tekst uz sljedeća dva pojašnjenja:

  – s obzirom na to da je Uredba (EZ) br. 834/2007 u postupku revizije, nakon što taj postupak završi Sporazum se treba uskladiti s novim propisima EU-a u području ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda.

  – dvije godine nakon stupanja na snagu postojećeg Sporazuma Komisija bi trebala Vijeću i Europskom parlamentu predstaviti procjenu utjecaja njegove provedbe u sklopu koje će se utvrditi opseg trgovine između EU-a i Čilea, količina poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih u sklopu ekološke proizvodnje, kao i mjera u kojoj se poštuju načela nediskriminacije i uzajamnosti.

  ******

  Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za nacrt odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Sporazum između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima

  Referentni dokumenti

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Nadležni odbor

   

  INTA

   

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  AGRI

  15.5.2017

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Clara Eugenia Aguilera García

  8.3.2017

  Datum usvajanja

  20.6.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  3

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Jens Rohde, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Gabriel Mato

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

  29

  +

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi

  ECR

  Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

  ALDE

  Jan Huitema, Ulrike Müller, Jens Rohde

  EFDD

  Marco Zullo

  NI

  Diane Dodds

  3

  -

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  Verts/ALE

  José Bové, Martin Häusling

  1

  0

  EFDD

  John Stuart Agnew

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Sporazum između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima

  Referentni dokumenti

  05530/2017 – C8-0144/2017 – COM(2016)07712016/0383(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  2.5.2017

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  INTA

  15.5.2017

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFET

  15.5.2017

  AGRI

  15.5.2017

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  AFET

  30.1.2017

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  23.1.2017

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  3.5.2017

  20.6.2017

   

   

  Datum usvajanja

  11.7.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  29

  7

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

  Datum podnošenja

  14.7.2017

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  29

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  PPE

  Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabriel Mato, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  7

  -

  ENF

  Edouard Ferrand, Georg Mayer, Franz Obermayr

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala

  2

  0

  EFDD

  Tiziana Beghin

  VERTS/ALE

  Yannick Jadot

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani